ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) (ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Mamiko Chunnawong * M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages)
University of Technology Sydney (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญารัตน์ สงวนศรี * Ph.D (Languages scieces)
kanda University of International Studies Japan (2561)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์ชญา มหาขันธ์ * Ph.D. (Japanese Literature)
Kobe University (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเสก อาทรธุระสุข * M.A. (ASEAN Studies)
University of Malaya (2550)
อาจารย์ วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ * Ph.D. (Japanese Studies)
Osaka University (2555)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 23611159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 1

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ อักษรคันจิประมาณ 170 ตัว

Course codes : 23611259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 2

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ อักษรคันจิประมาณ 150 ตัว

Course codes : 23612159
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 1

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 23612259
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 2

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่มีระดับยากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

Course codes : 23621359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 3

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 800 คำ อักษรคันจิประมาณ 800 ตัว

Course codes : 23621459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 4

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 800 คำ อักษรคันจิประมาณ 800 ตัว

Course codes : 23622359
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 3

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ และสามารถกล่าวรายงานในเชิงวิชาการได้

Course codes : 23622459
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 4

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในโอกาสต่างๆ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ โต้วาทีและอภิปรายได้

Course codes : 23623159
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1

ทักษะด้านการอ่านภาษาญี่ปุ่น กลวิธีการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านข้อความ และเรื่องราว

Course codes : 23623259
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2

การอ่านข้อความที่มีประโยคซับซ้อนและยากขึ้น ตลอดจนความยาวของข้อเขียนจะเพิ่มขึ้น ฝึกอ่านเก็บใจความอย่างรวดเร็ว

Course codes : 23624159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาญี่ปุ่น

การเขียนประโยคหลากหลายรูปแบบในโอกาสต่างๆ โดยเริ่มจากรูปแบบที่ง่ายๆ และซับซ้อนขึ้นไปตามระดับ

Course codes : 23626159
Credit : 3(3-0-6)
เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น

เสียงและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น เน้นหลักการออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงสูงต่ำ จังหวะ และพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง

Course codes : 23631559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 5

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง รวมทั้งการใช้สำนวนต่างๆ และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ อักษรคันจิประมาณ 200 ตัว

Course codes : 23631659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 6

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างดี และเรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ อักษรคันจิประมาณ 200 ตัว

Course codes : 23632559
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 1

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การแนะนำตัว แนะนำหน่วยงาน การสอบสัมภาษณ์และมารยาทพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ

Course codes : 23632659
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 2

การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และวิถีทางธุรกิจรวมทั้งเข้าใจการใช้ภาษา และความรู้สึกนึกคิดของชาวญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ

Course codes : 23633359
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3

การอ่านเนื้อเรื่องจากงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือหรือบทความวิชาการที่มีคำศัพท์เฉพาะทาง

Course codes : 23634259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงบูรณาการ

ทักษะการเขียนโดยใช้ทักษะการฟัง พูด และอ่านประกอบ การเขียนโดยฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์สารจากสื่อต่างๆ เพื่อการแสดงทรรศนะ

Course codes : 23635159
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาญี่ปุ่น 1

หลักการและศิลปะในการแปลภาษา ฝึกฝนทักษะการแปลเอกสารสิ่งตีพิมพ์และสารสนเทศต่างๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นความถูกต้อง ได้ใจความและสละสลวย

Course codes : 23645259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาญี่ปุ่น 2

ทักษะการแปลเอกสารทางวิชาการ ธุรกิจและข้อมูลทางอุตสาหกรรมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นความถูกต้องได้ใจความและสละสลวย

2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 23633459
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านสารสนเทศญี่ปุ่น

การอ่านข้อเขียนลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบการใช้สำนวนภาษาข่าว และบทความ

Course codes : 23636259
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

โครงสร้างของคำ และประโยคภาษาญี่ปุ่นเปรียบเทียบโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงสร้าง

Course codes : 23637159
Credit : 3(3-0-6)
นิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น

แนวคิดดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น ฝึกวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ นิทานพื้นบ้านไทยกับญี่ปุ่น

Course codes : 23637259
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมญี่ปุ่น

ภาพรวมของวรรณกรรมญี่ปุ่น อ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมของชาวญี่ปุ่น รวมทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการประพันธ์

Course codes : 23638159
Credit : 3(3-0-6)
คันจิ

อักษรจีนที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น วิธีการเขียน ส่วนประกอบของคันจิ และความหมายของราก และประเภทต่างๆ ของคันจิ

Course codes : 23638259
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมญี่ปุ่น

เรื่องราวและภาษาญี่ปุ่นที่สะท้อนภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจสังคม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการทำงานและการดำรงชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวญี่ปุ่น

Course codes : 23638359
Credit : 3(3-0-6)
ญี่ปุ่นปัจจุบัน

เรื่องราวของประเทศและชาวญี่ปุ่นปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นอันจะเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

Course codes : 23641759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง รวมทั้งการใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ และคันจิประมาณ 200 ตัว

Course codes : 23641859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อโสตทัศน์

ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อโสตทัศน์ ข่าว สารคดี รายการวาไรตี้ ละคร และฝึกทักษะการฟังและการพูด

Course codes : 23642759
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 3

การประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจได้

Course codes : 23643559
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง

การอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เขียน สรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน

Course codes : 23644359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

การเขียนเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ ฝึกการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจ เน้นการเรียนรู้ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจ

Course codes : 23645359
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม

ทักษะการแปลโดยเน้นเทคนิคและวิธีการแปลแบบล่ามในงานล่ามด้านต่างๆ

Course codes : 23645459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม

การใช้สำนวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ทั้งด้านผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งการใช้ภาษาในการแก้ปัญหา เหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ

Course codes : 23645559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์

การใช้ภาษาที่จำเป็นในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ หลักการมัคคุเทศก์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งเทคนิคการทำหน้าที่มัคคุเทศก์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

Course codes : 23645659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารมวลชน

ทักษะฝึก ฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ในการสื่อสารของสื่อในรูปแบบต่างๆ แผ่นโฆษณา สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ

Course codes : 23646359
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ

การศึกษาทฤษฎี เทคนิคและวิธีการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 23646459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ

การเรียนรู้คำศัพท์ คันจิ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่น , ฝึกทักษะการฟังและการอ่าน เพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

Course codes : 23646559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาในสังคมญี่ปุ่น

การศึกษาวิวัฒนาการของภาษาในสังคมญี่ปุ่นโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อภาษาในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 23646659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ?นเชิงสังคมและวัฒนธรรม

การศึกษาลักษณะของภาษาญี่ปุ่นในด้านความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคม ความแตกต่างของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันทางบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Course codes : 23647359
Credit : 3(3-0-6)
เรื่องสั้นญี่ปุ่น

การอ่านและวิเคราะห์เรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

Course codes : 23648459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาญี่ปุ่น

การวิเคราะห์และอภิปรายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

Course codes : 23648559
Credit : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อในการสอนและได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา พร้อมมีรายงานประกอบอย่างน้อย 1 ชิ้น

Course codes : 23648659
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ

ศึกษาทางด้านญี่ปุ่นศึกษา โดยเน้นการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง

Course codes : 23648759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 23648859
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์ตรง

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านต่างๆจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

Course codes : 23648959
Credit : 3(3-0-6)
สังคมญี่ปุ่น

ศึกษาสังคมญี่ปุ่นและวิถีการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสังคมไทย

Course codes : 23649159
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

การวิเคราะห์วัฒนธรรมในเชิงเปรียบเทียบโดยเน้นการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความคล้ายคลึงและแตกต่างในแง่มุมต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง

Course codes : 23649259
Credit : 3(3-0-6)
ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น

ประเทศญี่ปุ่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ตามความสนใจ