ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) (ศศ.บ. (ภาษาจีน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ZHAN SHASHA *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร ศรีญาณลักษณ์ *
อาจารย์ดารณี มณีลาภ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล ลิ่มถาวรานันต์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 23511159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 1

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน การเรียนรู้คำศัพท์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 ประมาณ 300 คำ

Course codes : 23511259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 2

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน การเรียนรู้คำศัพท์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3 ประมาณ 600 คำ

Course codes : 23512159
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาจีน 1

การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการโต้ตอบในชีวิตประจำวัน

Course codes : 23512259
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาจีน 2

การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การกล่าวรายงานทั่วไป

Course codes : 23521359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 3

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีน การเรียนรู้คำศัพท์ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ประมาณ 1,200 คำ

Course codes : 23521459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีน 4

ภาษาจีน 4

Course codes : 23522359
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาจีน 3

การฟังและการพูดภาษาจีนในโอกาสต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที การอภิปราย

Course codes : 23523159
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาจีน 1

การอ่านบทความทั่วไปเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบตีความ การอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญ และการถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่าน

Course codes : 23523259
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาจีน 2

การอ่านบทความทั่วไปและบทความเชิงธุรกิจเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความอย่างรวดเร็ว การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบตีความ การอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญ และการถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่าน

Course codes : 23524159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน

การเขียนข้อความทั่วไป การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมาย การเขียนอนุเฉท

Course codes : 23526159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการออกเสียงภาษาจีน

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การออกเสียงที่ถูกต้อง การเน้นเสียงในระดับคำ วลี ประโยคและข้อความ การใช้จังหวะและทำนองเสียง

Course codes : 23526259
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาจีน

โครงสร้างคำ โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะแต่ละ โครงสร้าง

Course codes : 23528159
Credit : 1(0-2-3)
ศิลปะจีน

หัตถศิลป์จีน ระบำจีน การบรรเลงเครื่องดนตรีจีน การขับร้องกลอนเพลงจีนพื้นบ้าน ศิลปะการป้องกันตัว

Course codes : 23528259
Credit : 1(0-2-3)
ศิลปะการเขียนพู่กันจีน

หลักการเขียนพู่กันจีน การเขียนตัวอักษรจีนตัวบรรจงด้วยพู่กันจีน

Course codes : 23528359
Credit : 3(3-0-6)
สำนวนและสุภาษิตจีน

ที่มาของสำนวนและสุภาษิตจีน การประยุกต์ใช้สำนวนและสุภาษิตจีนในชีวิตประจำวัน

Course codes : 23531559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน

การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน แบบฝึกการฟัง การอ่าน และการเขียนสำหรับการสอบตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

Course codes : 23532559
Credit : 3(2-2-5)
การสนทนาธุรกิจจีน 1

การฟัง การพูดภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน การแนะนำตัว การแนะนำหน่วยงาน การสอบสัมภาษณ์ มารยาทพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ

Course codes : 23532659
Credit : 3(2-2-5)
การสนทนาธุรกิจจีน 2

การฟัง การพูดภาษาจีนธุรกิจ การเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีทางธุรกิจ ความเข้าใจการใช้ภาษาและความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนในเชิงธุรกิจ

Course codes : 23532759
Credit : 3(3-0-6)
วาทการ

การใช้ภาษาจีนในการกล่าวเปิดงาน การกล่าวอวยพร งานพิธีกรรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ การเสนอข่าว

Course codes : 23533359
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์จีน การอ่านข่าวประเภทต่าง ๆ การศึกษารูปแบบการใช้สำนวนภาษาข่าว

Course codes : 23534259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงบูรณาการ

การเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเขียนแสดงทรรศนะและความรู้สึกด้วยภาษาที่เหมาะสม

Course codes : 23534359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ

การเขียนเอกสารต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจ

Course codes : 23535159
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีน 1

หลักการแปลภาษา ความแตกต่างของภาษาไทยและภาษาจีน ทักษะการแปลเอกสารสิ่งพิมพ์และสารสนเทศจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน

Course codes : 23535759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อสำนักงาน

คำศัพท์ สำนวน การใช้ภาษาในสำนักงาน การแนะนำองค์กร การให้ข้อมูลงานที่ปฏิบัติ การนัดหมาย การประสานงาน การฝากและรับข้อความทางโทรศัพท์ การจดบันทึกข้อมูล

Course codes : 23535859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ

คำศัพท์ การใช้ภาษา ความรู้ ระเบียบและมารยาทในธุรกิจบริการ

Course codes : 23537159
Credit : 3(3-0-6)
นิทานพื้นบ้านจีน

การวิเคราะห์แนวคิดของชาวจีนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านจีน

Course codes : 23537259
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมจีน

ภาพรวมของวรรณกรรมจีน การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมจีนที่มีชื่อเสียง การเรียนรู้วัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมของชาวจีนผ่านวรรณกรรม

Course codes : 23538159
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมจีน

การเรียนรู้สังคม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การดำรงชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวจีน

Course codes : 23538259
Credit : 3(3-0-6)
จีนปัจจุบัน

ข่าวสารและความรู้ที่เป็นจีนปัจจุบันด้านภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทูต และการศึกษา

Course codes : 23542759
Credit : 3(2-2-5)
การสนทนาธุรกิจจีน 3

การประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การสนทนาโต้ตอบเชิงธุรกิจ

Course codes : 23545259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีน 2

การแปลหลักฐานและเอกสารราชการ ข้อมูลทางธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน

Course codes : 23545359
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาจีนแบบล่าม

ทักษะ เทคนิคการแปลแบบล่าม จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน

Course codes : 23545459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

การใช้สำนวนภาษาในการให้บริการและการใช้บริการในธุรกิจการโรงแรม

Course codes : 23545559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์

การใช้ภาษาจีนแนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์

Course codes : 23545659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน

การดู การฟังสื่อสารสนเทศ การสรุป การนำเสนอรายงาน

Course codes : 23546359
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

ทฤษฎีและเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ การเขียนแผนการสอน การออกข้อสอบ การประเมินผล การสาธิตการสอนภาษาจีน

Course codes : 23546459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนโบราณ

โวหารของนักปรัชญาจีนที่มีชื่อเสียง คำกลอนจีนโบราณ การเข้าใจความหมายและการใช้ภาษาจีนโบราณ

Course codes : 23547359
Credit : 3(3-0-6)
เรื่องสั้นจีน

การอ่าน การวิเคราะห์เรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงของจีน การเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิดและวิถีชีวิตของชาวจีนจากเรื่องสั้น

Course codes : 23547459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีจีนโบราณ

การศึกษากาพย์กลอนจีนโบราณที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์โจว ราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง

Course codes : 23548359
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการอักษรจีน

วิวัฒนาการของตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน หลักการสร้างตัวอักษรจีน หลักการเขียนตัวอักษรจีน ความสัมพันธ์ระหว่างรูป เสียง และความหมายของตัวอักษรจีน

Course codes : 23548459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาจีน

การวิเคราะห์ การใช้ภาษาจีนอภิปรายเรื่องราวด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจีน

Course codes : 23548559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณ สมัยราชวงศ์ และประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

Course codes : 23548659
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมการค้าจีน

รูปแบบ กระบวนการ แนวคิดในการทำการค้าของชาวจีน การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมจีน

Course codes : 23548859
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาจีน

การเขียนบทความเชิงวิชาการด้านภาษาจีนหรือจีนศึกษาจำนวน 5,000 ตัวอักษรขึ้นไป การศึกษาข้อมูล รูปแบบการเขียนภาษาจีนโดยการแนะนำจากอาจารย์ผู้ควบคุม การสอบรายงานปากเปล่า