ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจัดการ สมรรถนะของมนุษย์) (ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ทักษญา สง่าโยธิน * ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสรรถนะของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
อาจารย์ นุจรี ภาคาสัตย์ * ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสรรถนะของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
รองศาสตราจารย์ บรรพต วิรุณราช * รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
อาจารย์ สุรัติ สุพิชญางกูร D.I.B.A. (International Trade)
Nova Southeastern University (NSU), Fort Lauderdale, FL, U.S.A. (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 รายวิชา

Course codes : 45450259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ โครงสร้าง รูปแบบ ค่านิยม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม วัฒนธรรมในองค์การ การกำหนดลักษณะรูปแบบขององค์การ แนวทางการจัดองค์การ วิวัฒนาการ ความพยายามอย่างมีแบบแผน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่องค์การ

Course codes : 45460459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

Course codes : 45462059
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเพื่อการวิจัย

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงความถี่ การจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และ การวัดการกระจาย การแจกแจงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และสถิติอนุมานเพื่ออ้างอิงไปยังประชากรในการทดสอบสมมุติฐาน ทั้งการใช้สถิติทดสอบพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ การถดถอย

Course codes : 46450159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนงานวิจัยขั้นสูง

การนำเสนอแนวคิดในการสื่อสารและนำเสนอผลลัพธ์ในงานวิจัย แนวทางวิธีการเขียนและการตีพิมพ์อย่างถูกต้องสำหรับงานวิจัยทางการศึกษาและวิชาการ การเขียนสำหรับงานด้านบทความ เอกสารนโยบาย และรายงานเพื่อนำเสนองานที่ปรึกษา ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารเพื่อการนำเสนอที่เป็นทางการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 46489859
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

ออกแบบงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจคำถามในงานวิจัย กำหนดระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ในแง่ทฤษฎี ทดลอง สำรวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบ Multistage และการสุ่มแบบเชิงระบบ ปัญหาที่อาจเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแบบนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ระเบียบวิธีสถิติในงานวิจัยขั้นสูง ตัวแปรแบบพหุ การวัดตัวแปรแต่ละตัว พัฒนากระบวนการทางสถิติ การวิจัย และการวัด ความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ การวิเคราะห์แบบแมทริกซ์ และแบบจำลองแบบพหุ การวิเคราะห์แบบ Multivariate Linear Model, Discriminant Analysis, Factor Analysis, Canonical Correlation โครงสร้างการวิเคราะห์ตัวแบบ การเขียนโครงงานวิจัยอย่างเป็นทางการ การตีพิมพ์งานวิจัย

1 วิชาบังคับ

Course codes : 46272859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46470359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพขั้นสูง

มโนทัศน์การวิจัย ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยและ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเขียนข้อเสนอการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยมือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย การฝึกปฏิบัติ ฝึกเขียนข้อเสนอการวิจัย ฝึกปฏิบัติและเก็บข้อมูลภาคสนาม ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล และการฝึกเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 46470559
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีและหลักการจัดการและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ขั้นสูง

หลักแนวคิดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบและแนวทางการพัฒนาองค์การรูปแบบใหม่ การออกแบบและการประเมินองค์การ การออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์งาน การคัดสรร การรักษาพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการจ่ายค่าตอบแทน ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐและกฎระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของทักษะแรงงานของภาคแรงงานต่างๆ

Course codes : 46470759
Credit : 3(3-0-6)
หลักการประยุกต์ การวิเคราะห์ วินิจฉัย และการออกแบบกระบวนการแทรกแซงระดับต่างๆในองค์กร

รูปแบบการวิเคราะห์ในแนวคิดเชิงมหภาคและระดับจุลภาคในองค์กร ทฤษฎีเพื่อการวิเคราะห์องค์กรในระดับต่างๆ การออกแบบกระบวนการแทรกแซงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เพื่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ระดับองค์กร โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดและนวัตกรรมขององค์กรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกโลกาภิวัฒน์ การประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรตั้งแต่ระดับตัวบุคคล พฤติกรรมองค์กร การวิเคราะห์การรับรู้ การตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจ การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในองค์กร การใช้รูปแบบและแบบจำลองการวิเคราะห์ในระดับต่างๆ

Course codes : 46471059
Credit : 3(2-2-5)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือทางสถิติในการวิจัยการออกแบบการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร การคาดคะเนความต้องการและการใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการจัดการองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์แบบกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตามความแตกต่าง และการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

Course codes : 46480559
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการพัฒนาองค์กร

ภาวะผู้นำต่างๆ การใช้เทคนิควิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการวิเคราะห์กรณีศึกษา ภาวะผู้นำสำหรับทีมงาน ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ และภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่

Course codes : 46481259
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนและการออกแบบการวิจัยขั้นสูงสำหรับการพัฒนาองค์การ และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิธีการวิจัย ค้นหาคำตอบ เครื่องมือที่ใช้ในการหาคำตอบและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ การนำเสนอผลพร้อมตอบคำถามในที่ประชุม

2 วิชาเลือก

Course codes : 46470259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีและหลักการพัฒนาองค์การขั้นสูง

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรและทางด้านการพัฒนาองค์กร แนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการเพื่อการปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร แนวคิดกลุ่มกระบวนการของคน (Human Process Interventions), กลุ่มโครงสร้างเทคโนโลยี (Techno structural Interventions), กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Interventions) และกลุ่มการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ (Strategic Interventions) กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ ลักษณะการสื่อสารภายในองค์การ เครือข่ายการสื่อสาร

Course codes : 46470659
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การเชิงกลยุทธ์

หลักการพัฒนาองค์การหลักในการจัดการองค์กรและการพัฒนาทุนมนุษย์สมัยใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร การประยุกต์แนวความคิดทฤษฎีมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (Conceptual Paper)

Course codes : 46480259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการประเมินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

รูปแบบจำลองต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่าย การออกแบบหลักสูตร การลงแผนปฏิบัติและการดำเนินการ การสร้างรูปแบบจำลองสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศในการพัฒนาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การหารูปแบบจำลองสำหรับการประเมินทั้งรูปแบบในเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาแบบจำลอง เครื่องมือ ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้สำหรับการประเมินผลตามสมรรถนะ ผลลัพธ์ที่ได้กลับจากการลงทุนและการถ่ายโอนองค์ความรู้ในที่ทำงาน

Course codes : 46480359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในองค์กร

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ ขั้นตอน กระบวนการจัดการและ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่มุมที่ซับซ้อน โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลจริงมานำเสนออภิปรายร่วมกัน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น โดยอาศัยทฤษฎีต่าง ๆ อ้างอิงอย่างมีเหตุผล

Course codes : 46480459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาองค์กรในองค์การต่าง ๆ ทั้งในแต่ละขั้นตอน หรือภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการจัดการและการพัฒนาองค์กรในแง่มุมที่ซับซ้อน โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลจริงมานำเสนออภิปรายร่วมกัน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น โดยอาศัยทฤษฎีต่าง ๆ อ้างอิงอย่างมีเหตุผล

Course codes : 46480659
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาร่วมสมัยและประเด็นทางการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

ทฤษฎี ปัญหา ประเด็นและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์ รูปแบบในการสร้างระบบสมรรถนะ รูปแบบการประเมิน ระบบการให้ขวัญและกำลังใจ ระบบ การพัฒนาองค์การ การสร้างและระบุพนักงานที่มีขีดความสามารถที่โดดเด่นภายในองค์การ พนักงานที่มีศักยภาพสูง การเติบโตและจงรักภักดีในองค์การ

Course codes : 46480759
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร

ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล การพัฒนาและแบบจำลองในการประเมินผลรูปแบบต่างๆ ในประเมินศักยภาพการฝึกอบรมในที่ทำงาน ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการประเมินแบบต่าง ๆ ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องและการออกแบบแผนการพัฒนารายบุคคล

Course codes : 46480859
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนา

บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการออกแบบ ปฏิบัติ ดำเนินการ การประเมินผลสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การ การพัฒนากระบวนการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

Course codes : 46480959
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการพัฒนาสายอาชีพและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทบาทของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ การออกแบบโครงการ การพัฒนาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดการด้านธุรการ การให้คำแนะนำและการวิทยากรในการวิเคราะห์และดำเนินการฝึกอบรมให้ได้ประสิทธิภาพ การใช้ทฤษฎีการพัฒนาด้านสายอาชีพและแนวทางปฏิบัติทางด้านสายอาชีพมาประยุกต์และปรับใช้สำหรับแต่ละองค์กร

Course codes : 46481059
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กร

บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กรอย่างเป็นมืออาชีพ การเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง การสร้างการยอมรับ การออกแบบกระบวนการพัฒนา การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบกระบวนการแทรกแซง การประเมินการพัฒนา การปรับกลยุทธ์การออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างสำหรับแต่ละองค์กร การสร้างสมรรถนะด้านการให้คำแนะนำ การเป็นวิทยากร และเป็นตัวกลางในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร

Course codes : 46481159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การสำหรับองค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมองค์การและทางด้านการพัฒนาองค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการเพื่อการปฏิบัติในการพัฒนาองค์การ แนวคิดกลุ่มกระบวนการของคน (Human Process Interventions), กลุ่มโครงสร้างเทคโนโลยี (Techno structural Interventions), กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Interventions) และกลุ่มการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ (Strategic Interventions) กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ ลักษณะการสื่อสารภายในองค์การ เครือข่ายการสื่อสาร ขององค์การที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

Course codes : 46673559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมในใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 46499859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่จะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ