ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) (ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 124 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กนกพร ตันวัฒนะ * พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด หนูอิ่ม * วท.ด. (สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
อาจารย์ ประจักษ์ น้ำประสานไทย * สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
อาจารย์ พรทิพย์ พันธุ์ยุรา * พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์ * ร.ด. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 26327459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม

แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ การป้องกันและการต่อต้านการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชนทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 26115159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน

หลักการ ปรัชญาการพัฒนาชุมชน และแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์และสรรพสิ่งในลักษณะองค์รวม แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชน ทฤษฎีการพัฒนาและพัฒนาชุมชน ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อชุมชนและสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา

Course codes : 26125359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารท้องถิ่น

ความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการบริหารท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย โครงสร้างหน้าที่ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 26125659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ

แนวคิด โครงสร้าง กระบวนการ ผู้นำ ทีมงาน การจัดการ ทรัพยากร วัฒนธรรม และการสื่อสารขององค์การ รวมถึงการออกแบบและเปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมสมัยใหม่

Course codes : 26125859
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจ การเมืองเพื่อการพัฒนา

แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางการเมืองการปกครอง การประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดพื้นฐานทางการเมืองการปกครองไปในการทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองที่มีผลเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

Course codes : 26211259
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ความหมาย ขอบเขต ลักษณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้าง อำนาจ การจัดช่วงชั้น การชัดเกลาทางสังคม กลุ่มและองค์กร สถาบันทางสังคมครอบครัวและการแต่งงาน การควบคุมทางสังคม ขบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 26221359
Credit : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และ บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

Course codes : 26234159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ปรัชญาหลักพื้นฐานและระเบียบวิธีการวางแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ตลอดจนฝึกภาคปฏิบัติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และการเสนอรายงานแผนการวิจัยนั้น ๆ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 26112359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการคิดเพื่อการบริหารและการพัฒนา

ความหมาย พัฒนาการของการคิด วิธีการคิดแบบต่าง ๆ นำสู่การพัฒนาการคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 26123159
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบทางประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรกับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กฎหมาย ผลกระทบของการพัฒนา อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต

Course codes : 26125159
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เทคนิค เครื่องมือ เป้าหมายการพัฒนา กระบวนการพัฒนาชุมชน และเทคนิคในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การส่งเสริมความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเองของชุมชน

Course codes : 26125259
Credit : 3(2-2-5)
การศึกษาชุมชน

ความหมาย ความสำคัญ วิธีการ เทคนิค กระบวนการศึกษาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนทั้งในเมืองและในชนบท และสามารถประยุกต์แนวคิดที่เรียนไปใช้ในการลงศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 26125459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง

ความหมาย ประเภท แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง แนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และประเทศ

Course codes : 26135259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานพัฒนาชุมชน

แนวคิด หลักการบริหาร กลวิธีในการบริหารงาน การจัดงบประมาณการบริหารบุคลากร การอบรมผู้นำท้องถิ่น การบริหารงานสนาม ผลกระทบต่าง ๆ ของการบริหารงานพัฒนาชุมชน การประเมินผลงาน การประสานงานกับองค์การอื่น ๆ การตัดสินใจของชุมชน

Course codes : 26135359
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำ

ความหมายของผู้นำ ภาวะผู้นำ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ จริยธรรมของผู้นำ การบริหารงานและการทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของความเป็นผู้นำ

Course codes : 26144259
Credit : 3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์

หลักการและฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสถิติทางสังคมศาสตร์ โดยนำตัวแปรและข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ชุมชนและสังคมมาจัดเตรียมข้อมูล บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ตลอดจนการแปลความหมายและนำเสนอรายงาน

Course codes : 26145159
Credit : 6(0-18-9)
ฝึกภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนหรือองค์การ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป และการบริหารงาน เพื่อพัฒนาโครงการหรือร่างสารนิพนธ์ โดยมีผลการเรียนเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)

Course codes : 26221159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มกับการพัฒนา

ความหมาย ประเภทของกลุ่ม อิทธิพลของบุคคลและชุมชนที่มีต่อการก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงกลุ่ม การรวมกลุ่ม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกลุ่ม วัฒนธรรม ความเชื่อ การจูงใจ การขัดเกลาทางสังคม การเลียนแบบ การคล้อยตาม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่ม และการทำงานร่วมกับกลุ่ม

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 26112259
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความต้องการ บุคลิกภาพ หลักการมนุษย์สัมพันธ์ กลวิธีและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

Course codes : 26121359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา การรณรงค์สื่อสาร แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการ การตลาดทางสังคมการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม

Course codes : 26123259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการครอบครัว

ความหมาย วงจรชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว สุขภาวะทางเพศ สถานการณ์ปัญหาของครอบครัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดการบริการสังคมสำหรับครอบครัว

Course codes : 26123359
Credit : 3(3-0-6)
บทบาทชายหญิงในสังคม

ลักษณะเพศภาวะ เพศวิถี กระบวนการสร้างความเป็นเพศ สิทธิ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ โดยพิจารณาสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสังคม ตลอดจนพัฒนาการของขบวนการเรียกร้องสิทธิทางเพศ รวมทั้งนโยบายบทบาทและวิธีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเพศสภาพในสังคมไทย

Course codes : 26125559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ ความรู้พื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการสร้างกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน การสร้างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

Course codes : 26125759
Credit : 3(3-0-6)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนา

ความหมาย แนวคิด รูปแบบการทำงานจิตอาสา และ ฝึกการทำงานจิตอาสาตามความสนใจและตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน

Course codes : 26126159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสังคม

ความหมายและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจากโลกาภิวัตน์สู่ชุมชน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

Course codes : 26131159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

กำเนิด พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ประยุกต์การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้านมานุษยวิทยา การสื่อสาร การเมือง และองค์การ และการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

Course codes : 26133359
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน

พัฒนาการและหลักการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สิทธิขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดบริการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทคนิคการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน

Course codes : 26135459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพื้นบ้าน

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทย ปัจจัยแวดล้อมและกลุ่มอิทธิพล ที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจพื้นบ้าน ความสัมพันธ์และคุณค่าของธุรกิจพื้นบ้านในการพัฒนา

Course codes : 26135559
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินในปัจจุบันและการใช้ที่ดินทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการถือครองที่ดินในเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐและโครงการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของสังคม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายที่ดิน ระบบของทรัพยากรที่ดิน แนวคิด องค์ประกอบ และกระบวนการการใช้ที่ดิน และการจำแนกประเภทปัจจัยควบคุมการใช้ที่ดิน การวางแผนและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การติดตามตรวจสอบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ การประเมินผลของแผนการใช้ที่ดิน

Course codes : 26135759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการชุมชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ข้อกำหนดต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการ

Course codes : 26145359
Credit : 3(3-0-6)
แรงงานศึกษา

สิทธิแรงงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ แรงงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นสิทธิแรงงานไทยในสังคมอุตสาหกรรม รวมทั้งขบวนการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิของแรงงาน ตลอดจนบทบาทและท่าทีของรัฐและสังคมที่มีต่อสิทธิแรงงาน

Course codes : 26211159
Credit : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาชนบทและเมือง

ขอบเขต ความสำคัญ ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ลักษณะของสังคม องค์การทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบ ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชนบทและเมือง

Course codes : 26222159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้

ที่มา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เกิดชุดความรู้นำไปใช้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

Course codes : 26222259
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาและประเพณีไทย

ความหมายและเป้าหมายของศาสนาโดยทั่วไป แนวทางการปฏิบัติในแต่ละศาสนาที่ประชากรไทยนับถือ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อประชากรไทยประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

Course codes : 26222359
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความหมาย ประเภท รูปแบบ การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ

Course codes : 26222559
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตท้องถิ่น

ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรม ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคม

Course codes : 26231159
Credit : 3(3-0-6)
สังคมพหุวัฒนธรรม

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของวัฒนธรรม กำเนิด วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ของสังคมไทยและนานาประเทศ การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์การ การบริการสังคม และการพัฒนาชุมชน

Course codes : 26231259
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสังคม

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

Course codes : 26231359
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการประเมิน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่าง ๆ

Course codes : 26231459
Credit : 3(3-0-6)
สัญวิทยากับการพัฒนา

แนวคิดสัญวิทยา มุมมองพื้นฐานต่อระบบสัญญะ ศึกษาการผลิต การใช้ทรัพยากรทางสัญญะที่มาจากฝ่ายเสียเปรียบ เสียงข้างน้อย และผู้ไร้อำนาจ เพื่อจะสร้างขบวนการต่อสู้เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ๆ ของชาวบ้าน ประชาชนผู้ต่อต้านขัดขืน และถูกกระทำจากการพัฒนา

Course codes : 26231559
Credit : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา

ประวัติ พัฒนาการ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน กำเนิดและพัฒนาการ สถานการณ์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

Course codes : 26231759
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาสังคมร่วมสมัย

ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ การวิเคราะห์ วิพากษ์สังคมและปัญหาสังคมต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไข

Course codes : 26234259
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ การจัดการระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงหลักการ เทคนิค เครื่องมือการเก็บรวมข้อมูลและวิธีการเขียนรายงานและวิธีการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการวิจัยชุมชนและสังคม

Course codes : 26337159
Credit : 3(3-0-6)
สวัสดิการชุมชนและสังคม

ความหมาย แนวคิดสวัสดิการชุมชนและสังคม รูปแบบ องค์ประกอบของงานสวัสดิการ กลไก วิธีการบริหารจัดการโดยส่วนราชการหรือเอกชน เพื่อช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ่มชนและชุมชน ให้มีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและฐานะทางสังคมที่น่าพึงพอใจ โดยมุ่งให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้ต่อไป

Course codes : 26337559
Credit : 3(3-0-6)
เมืองน่าอยู่

ความเป็นเมือง พลวัตเมือง ความหมาย แนวคิด ลักษณะเมืองน่าอยู่ การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน วิเคราะห์รูปแบบเมืองน่าอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก

Course codes : 26347159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวโน้ม และทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย กฎหมาย ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ชุมชน และสังคม การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล การกำหนดเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของภาครัฐและเอกชน

Course codes : 26347559
Credit : 3(3-0-6)
กิจการเพื่อสังคม

แนวคิดและความหมายของกิจการเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ในด้านแรงบันดาลใจ ความริเริ่ม การดำเนินงาน การจัดองค์กร การบริหารจัดการ ประโยชน์ ผลที่เกิดขึ้น ข้อจำกัด และถอดบทเรียนสำคัญของการดำเนินงาน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 26210159
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม

วิวัฒนาการของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 26222459
Credit : 3(3-0-6)
สังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การจัดระเบียบสังคม โครงสร้างสังคม ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ในสังคมไทย ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

Course codes : 26222659
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความหมาย หลักการ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เชิงปฏิบัติตามวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน