ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) (ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 124 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กนกพร ตันวัฒนะ * พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด หนูอิ่ม * วท.ด. (สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
อาจารย์ ประจักษ์ น้ำประสานไทย * สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
อาจารย์ พรทิพย์ พันธุ์ยุรา * พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์ * ร.ด. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 26327459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม (Human Right and Social Fairness)

แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ การป้องกันและการต่อต้านการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชนทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 61010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 26115159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน (Development and Community Development Theories)

หลักการ ปรัชญาการพัฒนาชุมชน และแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์และสรรพสิ่งในลักษณะองค์รวม แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชน ทฤษฎีการพัฒนาและพัฒนาชุมชน ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อชุมชนและสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา

รหัสวิชา : 26125359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารท้องถิ่น (Local Administration)

ความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการบริหารท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย โครงสร้างหน้าที่ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสวิชา : 26125659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

แนวคิด โครงสร้าง กระบวนการ ผู้นำ ทีมงาน การจัดการ ทรัพยากร วัฒนธรรม และการสื่อสารขององค์การ รวมถึงการออกแบบและเปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมสมัยใหม่

รหัสวิชา : 26125859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจ การเมืองเพื่อการพัฒนา (Economics, Politics for Development)

แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางการเมืองการปกครอง การประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดพื้นฐานทางการเมืองการปกครองไปในการทำความเข้าใจระบบเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองที่มีผลเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

รหัสวิชา : 26211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociological and Anthropological Thoughts)

ความหมาย ขอบเขต ลักษณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้าง อำนาจ การจัดช่วงชั้น การชัดเกลาทางสังคม กลุ่มและองค์กร สถาบันทางสังคมครอบครัวและการแต่งงาน การควบคุมทางสังคม ขบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 26221359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และ บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

รหัสวิชา : 26234159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methods in Social Sciences)

ปรัชญาหลักพื้นฐานและระเบียบวิธีการวางแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ตลอดจนฝึกภาคปฏิบัติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และการเสนอรายงานแผนการวิจัยนั้น ๆ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 26112359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการคิดเพื่อการบริหารและการพัฒนา (Thinking Methods for Administration and Development)

ความหมาย พัฒนาการของการคิด วิธีการคิดแบบต่าง ๆ นำสู่การพัฒนาการคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 26123159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Population and Sustainable Development)

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบทางประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรกับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กฎหมาย ผลกระทบของการพัฒนา อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต

รหัสวิชา : 26125159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน (Strategies and Process of Community Development)

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เทคนิค เครื่องมือ เป้าหมายการพัฒนา กระบวนการพัฒนาชุมชน และเทคนิคในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การส่งเสริมความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเองของชุมชน

รหัสวิชา : 26125259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การศึกษาชุมชน (Community Study)

ความหมาย ความสำคัญ วิธีการ เทคนิค กระบวนการศึกษาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนทั้งในเมืองและในชนบท และสามารถประยุกต์แนวคิดที่เรียนไปใช้ในการลงศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 26125459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

ความหมาย ประเภท แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง แนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และประเทศ

รหัสวิชา : 26135259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานพัฒนาชุมชน (Community Development Administration)

แนวคิด หลักการบริหาร กลวิธีในการบริหารงาน การจัดงบประมาณการบริหารบุคลากร การอบรมผู้นำท้องถิ่น การบริหารงานสนาม ผลกระทบต่าง ๆ ของการบริหารงานพัฒนาชุมชน การประเมินผลงาน การประสานงานกับองค์การอื่น ๆ การตัดสินใจของชุมชน

รหัสวิชา : 26135359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำ (Leaderships)

ความหมายของผู้นำ ภาวะผู้นำ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ จริยธรรมของผู้นำ การบริหารงานและการทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของความเป็นผู้นำ

รหัสวิชา : 26144259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์ (The Application of Statistical Package in Social Sciences)

หลักการและฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสถิติทางสังคมศาสตร์ โดยนำตัวแปรและข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ชุมชนและสังคมมาจัดเตรียมข้อมูล บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ตลอดจนการแปลความหมายและนำเสนอรายงาน

รหัสวิชา : 26145159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
ฝึกภาคปฏิบัติ (Internship)

ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนหรือองค์การ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป และการบริหารงาน เพื่อพัฒนาโครงการหรือร่างสารนิพนธ์ โดยมีผลการเรียนเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)

รหัสวิชา : 26221159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มกับการพัฒนา (Group Dynamics and Development)

ความหมาย ประเภทของกลุ่ม อิทธิพลของบุคคลและชุมชนที่มีต่อการก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงกลุ่ม การรวมกลุ่ม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกลุ่ม วัฒนธรรม ความเชื่อ การจูงใจ การขัดเกลาทางสังคม การเลียนแบบ การคล้อยตาม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่ม และการทำงานร่วมกับกลุ่ม

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 26112259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน (Human Relations in Community)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความต้องการ บุคลิกภาพ หลักการมนุษย์สัมพันธ์ กลวิธีและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

รหัสวิชา : 26121359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม (Social Marketing)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา การรณรงค์สื่อสาร แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการ การตลาดทางสังคมการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม

รหัสวิชา : 26123259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการครอบครัว (Family Management)

ความหมาย วงจรชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว สุขภาวะทางเพศ สถานการณ์ปัญหาของครอบครัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดการบริการสังคมสำหรับครอบครัว

รหัสวิชา : 26123359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทบาทชายหญิงในสังคม (Gender in Society)

ลักษณะเพศภาวะ เพศวิถี กระบวนการสร้างความเป็นเพศ สิทธิ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ โดยพิจารณาสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสังคม ตลอดจนพัฒนาการของขบวนการเรียกร้องสิทธิทางเพศ รวมทั้งนโยบายบทบาทและวิธีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเพศสภาพในสังคมไทย

รหัสวิชา : 26125559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (Integrated Environmental Management)

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ ความรู้พื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการสร้างกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน การสร้างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 26125759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนา (Volunteer Spirit for Development)

ความหมาย แนวคิด รูปแบบการทำงานจิตอาสา และ ฝึกการทำงานจิตอาสาตามความสนใจและตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา : 26126159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสังคม (Information Technology for Society Management)

ความหมายและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจากโลกาภิวัตน์สู่ชุมชน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

รหัสวิชา : 26131159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis)

กำเนิด พัฒนาการแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ประยุกต์การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมด้านมานุษยวิทยา การสื่อสาร การเมือง และองค์การ และการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

รหัสวิชา : 26133359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Basic Concept of Childhood and Juvenile Development)

พัฒนาการและหลักการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สิทธิขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดบริการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทคนิคการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน

รหัสวิชา : 26135459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพื้นบ้าน (Folk Business Management)

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทย ปัจจัยแวดล้อมและกลุ่มอิทธิพล ที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจพื้นบ้าน ความสัมพันธ์และคุณค่าของธุรกิจพื้นบ้านในการพัฒนา

รหัสวิชา : 26135559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน (Land Use Planning and Land Development)

ลักษณะการใช้ที่ดินในปัจจุบันและการใช้ที่ดินทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการถือครองที่ดินในเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐและโครงการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของสังคม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายที่ดิน ระบบของทรัพยากรที่ดิน แนวคิด องค์ประกอบ และกระบวนการการใช้ที่ดิน และการจำแนกประเภทปัจจัยควบคุมการใช้ที่ดิน การวางแผนและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การติดตามตรวจสอบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ การประเมินผลของแผนการใช้ที่ดิน

รหัสวิชา : 26135759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการชุมชน (Laws and Environmental Policies on Community Management)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ข้อกำหนดต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการ

รหัสวิชา : 26145359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แรงงานศึกษา (Labour Studies)

สิทธิแรงงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ แรงงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นสิทธิแรงงานไทยในสังคมอุตสาหกรรม รวมทั้งขบวนการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิของแรงงาน ตลอดจนบทบาทและท่าทีของรัฐและสังคมที่มีต่อสิทธิแรงงาน

รหัสวิชา : 26211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาชนบทและเมือง (Rural and Urban Sociology)

ขอบเขต ความสำคัญ ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ลักษณะของสังคม องค์การทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบ ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชนบทและเมือง

รหัสวิชา : 26222159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ที่มา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เกิดชุดความรู้นำไปใช้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 26222259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาและประเพณีไทย (Religions and Thai Traditions)

ความหมายและเป้าหมายของศาสนาโดยทั่วไป แนวทางการปฏิบัติในแต่ละศาสนาที่ประชากรไทยนับถือ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อประชากรไทยประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 26222359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)

ความหมาย ประเภท รูปแบบ การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ

รหัสวิชา : 26222559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตท้องถิ่น (Dynamics of Locality)

ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรม ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคม

รหัสวิชา : 26231159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Societies)

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของวัฒนธรรม กำเนิด วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ของสังคมไทยและนานาประเทศ การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์การ การบริการสังคม และการพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา : 26231259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

รหัสวิชา : 26231359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการประเมิน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 26231459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญวิทยากับการพัฒนา (Semiology and Development)

แนวคิดสัญวิทยา มุมมองพื้นฐานต่อระบบสัญญะ ศึกษาการผลิต การใช้ทรัพยากรทางสัญญะที่มาจากฝ่ายเสียเปรียบ เสียงข้างน้อย และผู้ไร้อำนาจ เพื่อจะสร้างขบวนการต่อสู้เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ๆ ของชาวบ้าน ประชาชนผู้ต่อต้านขัดขืน และถูกกระทำจากการพัฒนา

รหัสวิชา : 26231559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN studies)

ประวัติ พัฒนาการ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน กำเนิดและพัฒนาการ สถานการณ์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 26231759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาสังคมร่วมสมัย (Contemporary Social Problems)

ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ การวิเคราะห์ วิพากษ์สังคมและปัญหาสังคมต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไข

รหัสวิชา : 26234259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ การจัดการระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงหลักการ เทคนิค เครื่องมือการเก็บรวมข้อมูลและวิธีการเขียนรายงานและวิธีการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการวิจัยชุมชนและสังคม

รหัสวิชา : 26337159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สวัสดิการชุมชนและสังคม (Community Welfare and Social Welfare)

ความหมาย แนวคิดสวัสดิการชุมชนและสังคม รูปแบบ องค์ประกอบของงานสวัสดิการ กลไก วิธีการบริหารจัดการโดยส่วนราชการหรือเอกชน เพื่อช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ่มชนและชุมชน ให้มีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและฐานะทางสังคมที่น่าพึงพอใจ โดยมุ่งให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้ต่อไป

รหัสวิชา : 26337559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เมืองน่าอยู่ (Livable Cities)

ความเป็นเมือง พลวัตเมือง ความหมาย แนวคิด ลักษณะเมืองน่าอยู่ การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน วิเคราะห์รูปแบบเมืองน่าอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก

รหัสวิชา : 26347159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวโน้ม และทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย กฎหมาย ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ชุมชน และสังคม การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล การกำหนดเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 26347559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

แนวคิดและความหมายของกิจการเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย และ ต่างประเทศ ในด้านแรงบันดาลใจ ความริเริ่ม การดำเนินงาน การจัดองค์กร การบริหารจัดการ ประโยชน์ ผลที่เกิดขึ้น ข้อจำกัด และถอดบทเรียนสำคัญของการดำเนินงาน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 26210159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม (Humans, Society and Culture)

วิวัฒนาการของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 26222459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย (Thai Society, Culture and Traditions)

ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การจัดระเบียบสังคม โครงสร้างสังคม ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ในสังคมไทย ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

รหัสวิชา : 26222659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy for Sustainable Development)

ความหมาย หลักการ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เชิงปฏิบัติตามวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน