ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) (ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 128 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ธนกร หล่ออัศวินนนท์ *
อาจารย์ ปาจรีย์ สุขาภิรมย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัญญา ประสพชิงชนะ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรินทร์ สายรังษี *
อาจารย์ อำพิกา สวัสดิ์วงศ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาพื้นฐาน

Course codes : 24921159
Credit : 3(3-0-6)
ชาติพันธุ์วิทยา

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสังคมเมือง

Course codes : 24931159
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมกับการตลาด

ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อหลักการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย เป็นต้น

Course codes : 24931259
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทางวัฒนธรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม ความหมายและลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และการจัดการวัฒนธรรม

Course codes : 25021559
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมไทย

วิวัฒนาการของสังคมและอารยธรรมไทย ปัจจัยและเงื่อนไขทางด้านภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมที่กำหนดต่อแบบแผนการดำเนินชีวิต โลกทัศน์ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ วรรณคดี เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25021659
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมตะวันตก

การสร้างสรรค์อารยธรรมที่สำคัญของมนุษยชาติในโลกตะวันตก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึง สมัยปัจจุบัน โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์อารยธรรมที่สำคัญ ตลอดจนบริบทและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิปัญญา

Course codes : 25021759
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมตะวันออก

ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมจีน อินเดีย และอิสลาม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมอารยธรรมในเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การถ่ายทอดและการผสมผสานระหว่างอารยธรรมจีน อินเดีย อิสลาม กับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันก่อให้เกิดลักษณะร่วมกันและแตกต่างกันไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค

Course codes : 25032159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษา

Course codes : 25121159
Credit : 3(3-0-6)
โบราณคดีเบื้องต้น

คำจำกัดความ และวิธีการศึกษาวิชาโบราณคดี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา และคุณประโยชน์ของวิชาโบราณคดี ต่อสาธารณชน

2.2 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 24922159
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไทย

หลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติ โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมฯลฯ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และวิธีการแก้ไข

Course codes : 24922259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางนามธรรม

ความหมาย ประเภท การอนุรักษ์และตัวอย่างการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางนามธรรม ศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์

Course codes : 24922359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางวัตถุ

ความหมาย ประเภท การอนุรักษ์และตัวอย่างการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ศิลปหัตถกรรม

Course codes : 24932159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

แนวคิด หลักการ กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการในการบริหารและจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น วิธีการและการวางแผน เพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์กรนานาชาติ

Course codes : 24932259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ความหมาย ประเภทและรูปแบบต่างๆ ขององค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม วิธีการจัดระบบองค์กร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ผลดีและผลเสียของการจัดองค์กรแต่ละประเภท และแต่ละรูปแบบ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ตลอดจนการออกแบบการจัดองค์กรระดับท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในประเทศไทย

Course codes : 24932359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายในประเทศ กฎหมายระดับท้องถิ่น และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทรัพยากรวัฒนธรรม

Course codes : 24932459
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม

ปรัชญา หลักพื้นฐาน ขั้นตอนการทำวิจัย ระเบียบวิธีการวางแผน การวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ทังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ตลอดจนฝึกปฏิบัติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ตีความ และเสนอแผนการวิจัย

Course codes : 24936259
Credit : 3(3-0-6)
พิพิธภัณฑ์ศึกษา

ประวัติ แนวคิด วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ วิธีการจัดแสดง การเก็บรักษา และการให้การศึกษาเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน

Course codes : 24936359
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม

เทคโนโลยีและวิธีการผลิตสื่อพื้นฐาน เพื่อการให้ความรู้ทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการถ่ายภาพ สื่อกราฟฟิค การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ พาวเวอร์พอยท์ และสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

Course codes : 24942159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ

รูปแบบการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ในด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการให้การศึกษาและสันทนาการ การวิจัยและให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแก่หน่วยงานและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ วิธีการจัดการและให้บริการในเชิงธุรกิจอย่างเหมาะสมและเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่น

Course codes : 24942259
Credit : 3(3-0-6)
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ความสำคัญของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขั้นตอนการเสนอชื่อแหล่งเพื่อขึ้นทะเบียน ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและดูแลแหล่งมรดกโลก การพัฒนาแหล่งมรดกโลกในทวีปต่างๆ และผลกระทบ

Course codes : 24946259
Credit : 3(3-0-6)
ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคตะวันออก

ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ในภาคตะวันออก ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

Course codes : 24946459
Credit : 3(1-4-4)
โครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง

ผู้ศึกษาเสนอโครงการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม 1 โครงการ ในแง่ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 24946559
Credit : 3(2-2-5)
สื่อออนไลน์และฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

เทคโนโลยีในการผลิตสื่อออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเวปไซต์ เพื่อให้ความรู้ทางวัฒนธรรม แนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัตถุทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม งานฝีมือและงานช่างท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Course codes : 24946659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ความหมาย หน้าที่และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในกระบวนการการจัดการพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทั้งด้านการจัดการและด้านเทคนิคพิพิธภัณฑ์

Course codes : 24946759
Credit : 3(2-2-5)
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรม

แนวคิด หลักการ และวิธีการเพื่อการเผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรมสู่สาธารณชน ในลักษณะและรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการแบบถาวรและแบบชั่วคราวในพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงโบราณสถาน อาคารและสถาปัตยกรรม การจัดแสดงศิลปะและวัตถุทางวัฒนธรรมในแหล่งโบราณคดี การนำเสนอความรู้ความเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมด้วยสื่อต่างๆ รวมทั้งแนวทางการทำกราฟฟิคสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรม

Course codes : 24947159
Credit : 1(1-0-2)
การเตรียมฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

การเตรียมความพร้อมและพัฒนานิสิต ทั้งด้านการรับรู้ ลักษณะโอกาสในการประกอบอาชีพ ความรู้และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสม ก่อนการฝึกงาน เงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)

Course codes : 24947259
Credit : 3(0-6-3)
การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในองค์กรหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ทำรายงานประเมินตนเอง เงื่อนไขการให้เกรด ผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)

Course codes : 24947559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

สัมมนาประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จากกรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียบเรียงผลงานทางวิชาการ และนำเสนอในการสัมมนา

2.3.1 กลุ่มการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

Course codes : 24932559
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน

ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้านในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ของไทยภายในบริบทของสังคม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปหัตถกรรมอันเนื่องจากอิทธิพลภายนอกและกาลเวลา

Course codes : 24932759
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาและทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักธรรม คำสอน พิธีกรรม แนวปฏิบัติและทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาต่างๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พุทธ ฮินดู คริสต์ อิสลาม และขงจื้อ รวมทั้งความเชื่อในแบบดั้งเดิม

Course codes : 24936559
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษา

กำเนิดและแบบแผนของวิวัฒนาการของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นชุมชนในภาคตะวันออก ในด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมทางชีวภาพและกายภาพ ประวัติของครอบครัวต่างๆ ใน ชุมชน การอพยพ การทำมาหาเลี้ยงชีพ ค่านิยม ประเพณีและความเชื่อ อันสะท้อนวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันมีลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนนั้น ๆ

Course codes : 24946159
Credit : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

แนวคิด การวางแผน และจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืน วิธีการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นที่สนใจ และเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและพัฒนาการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

Course codes : 24946859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

คุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การรื้อฟื้นและสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งด้านนามธรรมและด้านวัตถุ

Course codes : 24946959
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์

การกำหนดขอบเขตของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ ลักษณะเมืองและย่านประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ การจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองและย่านประวัติศาสตร์

Course codes : 25036859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Course codes : 25042659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย

วิวัฒนาการของสังคมไทยด้านอุดมการณ์ โลกทัศน์ และแนวคิด ในส่วนที่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในบริบทของแต่ละยุคสมัย อิทธิพลแนวคิดจากภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและภูมิปัญญาไทย

Course codes : 25043859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

ปัจจัยอันมีผลต่อการหล่อหลอมรูปแบบสังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณลักษณะร่วมและความแตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรมในท่ามกลางอิทธิพลของชาติตะวันตก แนวโน้มของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโลกาภิวัตน์ การพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความปลอดภัยของภูมิภาค

2.3.2 กลุ่มการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านโบราณคดี

Course codes : 24932659
Credit : 3(3-0-6)
นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์

วิธีการวิเคราะห์และตีความนิยายปรัมปรา ตำนาน พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์จากเอกสารและวัตถุทางวัฒนธรรม ในแง่มุมทางวิชาการสาขาต่าง ๆ อิทธิพลและบทบาทของนิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์ต่อวิถีวัฒนธรรม ทั้งในระดับปัจเจกชนและกลุ่มสังคมการใช้ข้อมูลจากการตีความนิยายปรัมปรา ตำนาน พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์ ในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ

Course codes : 24936459
Credit : 3(2-2-5)
ชีวิตพื้นบ้านและวัฒนธรรมทางวัตถุ

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต และวัตถุทางวัฒนธรรมของชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยเน้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ การทอผ้า เครื่องจักสาน ยารักษาโรค และสถาปัตยกรรม

Course codes : 24947359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์

แนวคิด และ การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน และอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

Course codes : 24947459
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์โบราณสถาน

แนวคิดการอนุรักษ์โบราณสถาน แนวทางและขั้นตอนการอนุรักษ์โบราณสถาน ทั้งโบราณสถานที่ทิ้งร้างและโบราณสถานที่ยังใช้ประโยชน์ เพื่อให้โบราณสถานนั้นดำรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยมีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

Course codes : 25132159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

ศิลปะแขนงต่างๆ ในประเทศไทย จากหลักฐานประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม โดยสัมพันธ์กับรูปแบบทางศิลปะที่สะท้อนถึง ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ

Course codes : 25132259
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน

สำรวจงานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านอัน ประเทศอินโดจีนและประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มชนโบราณในประเทศเหล่านี้

Course codes : 25136159
Credit : 3(3-0-6)
โบราณคดีในประเทศไทย

ความหมายของวิชาโบราณคดี ประวัติความเป็นมาของวิชาโบราณคดีในประเทศไทย วิธีการทำงาน การสำรวจและการขุดค้นทางโบราณคดี วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่ค้นพบตามภาคต่างๆ ตลอดจนแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย

Course codes : 25136259
Credit : 3(3-0-6)
โบราณคดีชุมชน

หลักการ แนวคิด ความสำคัญของทรัพยากรโบราณคดีที่มีต่อชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณคดีมาใช้ในงานพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนสามารถดูแลและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีได้อย่างยั่งยืน

1 วิชาโทบังคับ

Course codes : 24922159
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไทย

หลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติ โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมฯลฯ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และวิธีการแก้ไข

Course codes : 24932159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

แนวคิด หลักการ กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการในการบริหารและจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น วิธีการและการวางแผน เพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์กรนานาชาติ

Course codes : 24942159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ

รูปแบบการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ในด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการให้การศึกษาและสันทนาการ การวิจัยและให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมแก่หน่วยงานและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ วิธีการจัดการและให้บริการในเชิงธุรกิจอย่างเหมาะสมและเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ และของท้องถิ่น

2 วิชาโทเลือก

Course codes : 24921159
Credit : 3(3-0-6)
ชาติพันธุ์วิทยา

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสังคมเมือง

Course codes : 24932259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ความหมาย ประเภทและรูปแบบต่างๆ ขององค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม วิธีการจัดระบบองค์กร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ผลดีและผลเสียของการจัดองค์กรแต่ละประเภท และแต่ละรูปแบบ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ตลอดจนการออกแบบการจัดองค์กรระดับท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในประเทศไทย

Course codes : 24932559
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน

ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้านในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ของไทยภายในบริบทของสังคม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปหัตถกรรมอันเนื่องจากอิทธิพลภายนอกและกาลเวลา

Course codes : 24932659
Credit : 3(3-0-6)
นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์

วิธีการวิเคราะห์และตีความนิยายปรัมปรา ตำนาน พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์จากเอกสารและวัตถุทางวัฒนธรรม ในแง่มุมทางวิชาการสาขาต่าง ๆ อิทธิพลและบทบาทของนิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์ต่อวิถีวัฒนธรรม ทั้งในระดับปัจเจกชนและกลุ่มสังคมการใช้ข้อมูลจากการตีความนิยายปรัมปรา ตำนาน พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์ ในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ

Course codes : 24932759
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาและทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักธรรม คำสอน พิธีกรรม แนวปฏิบัติและทรัพยากรวัฒนธรรมของศาสนาต่างๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พุทธ ฮินดู คริสต์ อิสลาม และขงจื้อ รวมทั้งความเชื่อในแบบดั้งเดิม

Course codes : 24936259
Credit : 3(3-0-6)
พิพิธภัณฑ์ศึกษา

ประวัติ แนวคิด วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ วิธีการจัดแสดง การเก็บรักษา และการให้การศึกษาเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน

Course codes : 24936459
Credit : 3(2-2-5)
ชีวิตพื้นบ้านและวัฒนธรรมทางวัตถุ

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต และวัตถุทางวัฒนธรรมของชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยเน้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ การทอผ้า เครื่องจักสาน ยารักษาโรค และสถาปัตยกรรม

Course codes : 24936559
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษา

กำเนิดและแบบแผนของวิวัฒนาการของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นชุมชนในภาคตะวันออก ในด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมทางชีวภาพและกายภาพ ประวัติของครอบครัวต่างๆ ใน ชุมชน การอพยพ การทำมาหาเลี้ยงชีพ ค่านิยม ประเพณีและความเชื่อ อันสะท้อนวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันมีลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนนั้น ๆ

Course codes : 24946159
Credit : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

แนวคิด การวางแผน และจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืน วิธีการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นที่สนใจ และเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและพัฒนาการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

Course codes : 24946259
Credit : 3(3-0-6)
ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคตะวันออก

ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ในภาคตะวันออก ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

Course codes : 24946459
Credit : 3(1-4-4)
โครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง

ผู้ศึกษาเสนอโครงการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม 1 โครงการ ในแง่ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 24946759
Credit : 3(2-2-5)
การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรม

แนวคิด หลักการ และวิธีการเพื่อการเผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรมสู่สาธารณชน ในลักษณะและรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการแบบถาวรและแบบชั่วคราวในพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงโบราณสถาน อาคารและสถาปัตยกรรม การจัดแสดงศิลปะและวัตถุทางวัฒนธรรมในแหล่งโบราณคดี การนำเสนอความรู้ความเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมด้วยสื่อต่างๆ รวมทั้งแนวทางการทำกราฟฟิคสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรม

Course codes : 25021559
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมไทย

วิวัฒนาการของสังคมและอารยธรรมไทย ปัจจัยและเงื่อนไขทางด้านภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมที่กำหนดต่อแบบแผนการดำเนินชีวิต โลกทัศน์ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ วรรณคดี เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25032159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษา

Course codes : 25036859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Course codes : 25132159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

ศิลปะแขนงต่างๆ ในประเทศไทย จากหลักฐานประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม โดยสัมพันธ์กับรูปแบบทางศิลปะที่สะท้อนถึง ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ

Course codes : 25132259
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน

สำรวจงานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านอัน ประเทศอินโดจีนและประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มชนโบราณในประเทศเหล่านี้

Course codes : 25136159
Credit : 3(3-0-6)
โบราณคดีในประเทศไทย

ความหมายของวิชาโบราณคดี ประวัติความเป็นมาของวิชาโบราณคดีในประเทศไทย วิธีการทำงาน การสำรวจและการขุดค้นทางโบราณคดี วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่ค้นพบตามภาคต่างๆ ตลอดจนแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย