ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ธีทัต ตรีศิริโชติ * บธ.ด.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดยิ่ง ธนทวี * Ph.D. (Finance)
University of Bath, U.K. (2553)
อาจารย์ ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน * บธ.ด.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์ นนท์ สหายา บธ.ด.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
อาจารย์ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ปร.ด. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45150159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การประเมินมูลค่ากิจการ นโยบายเงินปันผล การนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Course codes : 45250159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด

Course codes : 45260259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 45350159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร

แนวคิดการบริหารการจัดการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ เทคนิคการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การให้ข้อแนะนำและแนวทางในการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การจัดการแผนสำรองและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชี การพยากรณ์ด้านการบัญชี การประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

Course codes : 45450359
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพโดยรวม

Course codes : 45450459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

การนำแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

Course codes : 45450759
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการ

การแก้ปัญหาทางการจัดการ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Course codes : 45461559
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Course codes : 45550159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ (องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ความตกลงระหว่างประเทศ (ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ สหภาพยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารการเงิน บัญชี บุคลากร การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์

Course codes : 46750759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นผู้นำในองค์กร บทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว การสรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กรภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการรอยต่อ จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงและการจัดการวิกฤตการณ์ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร วิธีการจัดการสถานการณ์และปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 45469959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การค้นคว้า การเขียนงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางด้านบริหารธุรกิจ จริยธรรมการวิจัยและจริยธรรมการนำเสนอรายงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45150159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การประเมินมูลค่ากิจการ นโยบายเงินปันผล การนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Course codes : 45250159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด

Course codes : 45260259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 45350159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร

แนวคิดการบริหารการจัดการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ เทคนิคการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การให้ข้อแนะนำและแนวทางในการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การจัดการแผนสำรองและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชี การพยากรณ์ด้านการบัญชี การประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

Course codes : 45450359
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตและการจัดการดำเนินงาน

องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและการบริการ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การตั้งมาตรฐานการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการคุณภาพโดยรวม

Course codes : 45450459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

การนำแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

Course codes : 45450759
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการ

การแก้ปัญหาทางการจัดการ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Course codes : 45461559
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Course codes : 45550159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ (องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ความตกลงระหว่างประเทศ (ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ สหภาพยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารการเงิน บัญชี บุคลากร การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์

Course codes : 46750759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นผู้นำในองค์กร บทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว การสรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กรภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการรอยต่อ จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงและการจัดการวิกฤตการณ์ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร วิธีการจัดการสถานการณ์และปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 45150259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์การเงิน

การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาภาพลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนระบบการเงิน แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณการใช้แผนการเงินเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการเงินและปฏิบัติ โดยมีการประเมินและควบคุมการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

Course codes : 45160159
Credit : 3(3-0-6)
อนุพันธ์การเงินและการจัดการความเสี่ยง

ออฟชั่นการซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยน และอนุพันธ์การเงินอื่นๆ การดำเนินการในทางการเงินและธุรกิจ พื้นฐานทางทฤษฎี บทบาทของอนุพันธ์ในการขับเคลื่อนทางการเงิน และกองทุนการจัดการความเสี่ยง

Course codes : 45160259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการการเงิน

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยนำวิธีและทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้

Course codes : 45160459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการลงทุนและการเงินเพื่อการประกอบการ

การเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน สภาพคล่อง และการจัดการด้านการเงินต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้นทุนของเงินทุน เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน

Course codes : 45160559
Credit : 3(3-0-6)
การลงทุนและการธนาคาร

การลงทุนและวิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ การศึกษาการบริหารและการจัดการด้านต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารกำไรและต้นทุน

Course codes : 45160659
Credit : 3(3-0-6)
รูปแบบทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การสร้างรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทางการเงิน การพัฒนาและการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่จะทำให้ธุรกิจได้รับ ประโยชน์สูงสุด

Course codes : 45250659
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด

ลักษณะรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยการตลาด การเลือกแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเสนอรายงาน การนำการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 45251059
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีการจัดการโซ่อุปทาน

การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆและเทคโนโลยีซึ่งมีผลกระทบต่อในการจัดการโซ่อุปทานและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการบูรณาการกิจกรรม

Course codes : 45251159
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาด

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาดการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้ซื้อเพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายการสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การบริหารช่องทางการตลาด การบริการการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการการประเมินผลและการควบคุม

Course codes : 45251259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการตลาด

การประยุกต์กระบวนการทางการสื่อสารในการจัดการการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดทางตราผลิตภัณฑ์ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบการตลาดสมัยใหม่และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Course codes : 45260559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองของผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งความสำคัญของการรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการชื้อ การบริโภค ความพึงพอใจและการบริโภคซ้ำ กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค การบริโภคในฐานะบทบาทพื้นฐานในการตัดสินกลยุทธ์ทางการตลาดและความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม

Course codes : 45260959
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

ระบบการพัฒนาและการจัดการงานบริการ ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ลักษณะตลาดของธุรกิจบริการ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์สำหรับการรักษาลูกค้า การจัดการและการวัดคุณภาพของบริการรวมตลอดถึงอุปสงค์ของบริการและโครงสร้างขององค์กรที่ทำธุรกิจบริการ

Course codes : 45261759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์

ทฤษฎีด้านตราสินค้า ศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับตราสินค้า ความสำคัญของคุณค่าตราสินค้า ลักษณะของชื่อตราสินค้าและเครื่องหมายตราสินค้า ความรับผิดชอบของผู้จัดการตราสินค้าที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการด้านการตลาด และกลยุทธ์ด้านตราสินค้า

Course codes : 45261859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการตลาด

การสัมมนาโดยนำกรณีศึกษามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีและแบบจำลองด้านการตลาด การตลาดสำหรับสินค้าเทคโนโลยีการตลาดเพื่อความบันเทิงการตลาดสำหรับสินค้านวัตกรรม เป็นต้น

Course codes : 45261959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ขอบเขตของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมบริการอาหาร อุตสาหกรรมที่พักแรม การเดินทางและการท่องเที่ยวหลักการบริการลูกค้า ทักษะด้านการสื่อสารในการบริการ การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานบริการ

Course codes : 45262059
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดโลก

การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนในการประเมิน การพัฒนา และการลงมือปฏิบัติกลยุทธ์การตลาดระดับโลก รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญและมีบทบาทในการตัดสินใจทางการตลาด อาทิ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การกำหนดและประเมินโอกาสทางการตลาดของตลาดระดับโลก การประยุกต์โปรแกรมทางการตลาดสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ในระดับโลก การเขียนแผนการตลาดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งสำหรับตลาดใดตลาดหนึ่ง การระบุอุตสาหกรรมและขอบเขตพื้นที่ ประเทศที่ใช้ศึกษาให้ชัดเจน

Course codes : 45262159
Credit : 3(3-0-6)
ความเข้าใจลึกซึ้งในลูกค้าสำหรับการตลาดบริการ

พฤติกรรมของผู้บริโภค ความหยั่งรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค หลักการทางจิตวิทยาต่อการตลาดบริการ การขยายองค์ความรู้ของผู้เรียนในด้านบทบาทของจิตวิทยา การก่อให้เกิดความพอใจของผู้บริโภค ยุทธวิธีการเชิญชวน อิทธิพลทางสังคม บทบาทของอารมณ์ กลยุทธ์ตลาดบริการ คุณภาพบริการที่ผู้บริโภคต้องการ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดบริการ

Course codes : 45262259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจของผู้บริโภคระหว่างประเทศ ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคระหว่างประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงรูปแบบจำลองพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคระหว่างประเทศ การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา การมอบหมายงานเป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาวิชาดังกล่าวให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้น

Course codes : 45350259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

ภาษีอากรของธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายภาษีอากร หลักของระบบบัญชีแบบใหม่ที่รองรับโดยทั่วไป ศึกษาข้อมูลจากข้อกำหนดรัษฎากร คำพิพากษา คำวินิจฉัยคดี คำตอบข้อหารือของกรม สรรพากร ตลอดจนมาตรฐาน ระบบบัญชีของไทย

Course codes : 45350459
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีต้นทุน

การบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ การเก็บรวมรวมและบันทึกข้อมูลต้นทุนของสินค้าและบริการ วิธีการบันทึกต้นทุนที่ทันสมัย การวิเคราะห์ผลของต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานได้ทันต่อเวลา และเทคนิคการควบคุมต้นทุนต่างๆ รวมทั้งการทำประมาณการเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร

Course codes : 45350859
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

ระบบบัญชีแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบระบบบัญชี การนำระบบบัญชีแบบใหม่มาใช้ เพื่อควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ

Course codes : 45351659
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางการบัญชี

หลักการและแนวทางปฏิบัติของการบัญชีการเงินด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประโยชน์ของแม่บทการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเนื้อหาสำคัญของงบการเงิน การบัญชีเพื่อการตัดสินใจด้านต่างๆ ทั้งการวางแผนและการควบคุม โดยเฉพาะการวิเคราะห์งบการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้นโยบายบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงาน

Course codes : 45361759
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีร่วมสมัยทางการบัญชี

การปรับปรุงและพัฒนาทางการบัญชี วิธีการสร้าง ทฤษฎีตามแนวคิดเดิมและแนวคิดสมัยใหม่ เน้นคุณค่าและประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี การประสานข้อกำหนดและหลักพฤติกรรมศาสตร์เข้ากับการบัญชี ทฤษฎีระดับสูงเกี่ยวกับตีราคาสินทรัพย์และการประเมินผลดำเนินงาน ทฤษฎีตัวแทนและระบบการบัญชีร่วมสมัยแบบอื่นๆ

Course codes : 45450859
Credit : 3(3-0-6)
การแข่งขันผ่านการจัดการข้อมูล

วิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระบบทางด้านการสื่อสาร ระบบเน็ตเวิร์ค การพัฒนาการปฏิบัติการและรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล กลยุทธ์ มุมมอง กรอบแนวความคิด วิธีการพิเคราะห์ที่ถูกต้องเพื่อจัดการทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัจจัยและกรณีศึกษาต่างๆ เช่น การบริการสื่อสารโทรคมนาคม (Integrated Services Digital Network) ระบบฐานความรู้ และการก้าวสู่ยุคที่ห้าของวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การแข่งขันในยุคปัจจุบันกับระบบสารสนเทศ

Course codes : 45460359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์

ทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ (รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

Course codes : 45460459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

Course codes : 45460559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

แนวคิดเชิงกลยุทธ์และหลักการบริหารจัดการองค์กรเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทางนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเชิงเทคโนโลยี การกำหนดวิสัยทัศน์พันธะกิจและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายขององค์กรในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้องค์กรเดินหน้าจากเทคโนโลยีปัจจุบันไปยังเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ได้กำหนดไว้ การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

Course codes : 45460659
Credit : 3(3-0-6)
วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่

การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้า โครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์เครือข่ายและการให้ถือสิทธิ์ทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

Course codes : 45460759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

Course codes : 45460959
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 45461359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการ

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Course codes : 45462259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน

ภาพรวมกลยุทธ์การแข่งขัน หลักปรัชญาทางการแข่งขันและสามารถประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาและงานกลุ่ม ขอบเขตของกลยุทธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความหลากหลายและองค์รวมของกลยุทธ์การแข่งขัน การกำหนดทางเลือก การเพิ่มหรือการขัดแย้งต่อเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์แบบกองโจร กลยุทธ์ผู้ขายรายเดียว เทคนิคการแก้ไขสถานการณ์

Course codes : 45462359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเพื่อการฝึกฝนการสัมมนาสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎี หน้าที่ และหลักการทำงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อในการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินการทำการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รูปแบบการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การวิจัยในหัวข้อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

Course codes : 45462459
Credit : 3(3-0-6)
การปรึกษาการจัดการโครงการ

การให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ ด้านการจัดการ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ สำหรับการเรียนในเทอมแรก ความเป็นมาและปัญหา กรอบแนวคิดหรือเครืองมือ กระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์จะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่เก็บมา ซึ่งเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดำเนินการ และนำเสนอผลที่ได้

Course codes : 45462559
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือการพัฒนาการดำเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบทางด้านการจัดการการผลิตเพื่อยกระดับการจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือในด้านการจัดการการผลิตเพื่อใช้ในอนาคต การตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในด้านวิศวกรรมคุณค่าในกระบวนการผลิตและการบริการ

Course codes : 45462659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานการบริการ

การจัดการด้านการบริการ การเชื่อมโยงการจัดการดำเนินการกับการตลาด การจัดการความหลากหลาย ความต้องการและการจัดการผลงาน การปรับปรุงคุณภาพบริการ

Course codes : 45550259
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์มหภาค

สภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ แหล่งที่มาของดัชนีเศรษฐกิจด้านต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีเศรษฐกิจต่างๆที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจในอนาคต วิวัฒนาการของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดังกล่าว วิธีการบริหารและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ผลประโยชน์โอกาสจากการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารของธุรกิจระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 45550359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลกและกิจการระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของการทำธุรกิจระหว่างประเทศในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมการแข่งขันระดับโลก การวิเคราะห์ทางธุรกิจของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ ทางเลือกในการเข้าสู่ตลาด การนำเข้า ส่งออกผ่านตัวกลาง รูปแบบสัญญากับหุ้นส่วนธุรกิจและช่องทางจัดจำหน่าย รูปแบบการลงทุนโดยตรง กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์สำหรับบริษัทข้ามชาติ

Course codes : 45561059
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

ความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ การศึกษารูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การปรับใช้ตัวผลิตภัณฑ์ การปรับใช้ช่องทางจัดจำหน่ายและการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดในต่างประเทศ และระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การเก็บข้อมูล การวางแผนและการควบคุม ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมผ่านการศึกษากรณีศึกษา การอ่าน การนำเสนอในชั้นเรียน และรายงาน การศึกษาให้เห็นข้อมูลในเชิงลึก และเทคนิคในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดเฉพาะ

Course codes : 45561259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีในการเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อาทิเช่น ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำ ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร

Course codes : 45561359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการความรู้ด้านการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และการลงทุน การจัดการในด้านเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน

Course codes : 45562259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

Course codes : 45562359
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลยุทธ์ในการเจรจา หลักการเบื้องต้นกลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองภายในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

Course codes : 45562459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ

การจัดการขนส่งและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ การจัดการขนส่งและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหาวัตถุดิบรวมถึงการผลิตและการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค นโยบายการจัดหา การขนส่ง แผนการผลิต การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และการบริการลูกค้า

Course codes : 45562559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า และการเงิน การจัดการบริหารทางธุรกิจ ข้อพิจารณาในด้านสมรรถภาพ และเครื่องมือทางด้านนโยบายภายในระบบเศรษฐกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกันระหว่างประเทศ

Course codes : 46250459
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46653559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

Course codes : 46761459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการคนเก่งแบบสากล

วิธีการระบุตัวคนเก่ง การสรรหาและคัดเลือกการเลือกคนเก่ง การปรับใช้และการพัฒนาความสามารถให้เป็นสากล บทบาทที่สำคัญของผู้ประกอบการหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของสากล การจัดการความสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จของคน การเพิ่มความผูกพันของพนักงาน ความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพสูง การเพิ่มอัตราการคงอยู่

Course codes : 46761559
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์กร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นํา ประเภทและบทบาทของผู้นํา กรอบความคิดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์กร การจัดการองค์กร การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการ ความรู้ในองค์การ ต้นทุนทางปัญญากลุ่มและองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

Course codes : 46761659
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในเศรษฐกิจโลก

ความหมายผู้นำ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะของผู้นำ ประเภทของผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำ แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำของนักบริหารให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก การสรรหาผู้นำ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับงานบริหาร

3 งานนิพนธ์

Course codes : 45469759
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

การจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใด ๆ ก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา