ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) (ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวพจน์ กุลาชัย *
รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ *
รองศาสตราจารย์ เอกวิทย์ มณีธร *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

Course codes : 67651159
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรม

กระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรมของตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์ การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม บทบาทขององค์กรเอกชนในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

Course codes : 67651259
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารจัดการ สำหรับนักบริหารงานยุติธรรมและสังคม

แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ การเมือง รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารจัดการ

2 หมวดวิชาแกน

Course codes : 67652159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยหารบริหารจัดการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารจัดการที่ดี แนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

Course codes : 67652259
Credit : 3(3-0-6)
รัฐ การเมืองและการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยรัฐ การเมือง การปกครอง กฎหมาย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง และการบริหารจัดภาครัฐของไทยในบริบทของโลกาภิวัตน์

Course codes : 67652359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ การกำหนดหัวข้อ การเขียนเค้าโครงวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67653159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีอาชญาวิทยา

ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุและผลของอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรม แนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม สำนักปฏิฐานนิยม สำนักทฤษฎีความขัดแย้ง

Course codes : 67653259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม

พัฒนาการ ความสำคัญและเหตุผล กระบวนการ ปัญหา แนวโน้มของการศึกษาและการพัฒนานโยบายสาธารณะ การวางแผนนโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคมในประเทศไทย

Course codes : 67653359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปร การแจกแจงความน่าจะเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์

Course codes : 67653459
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมร่วมสมัย

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมร่วมสมัย ประเภทและลักษณะของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมเศรษฐกิจ การก่อการร้ายสากล องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย

4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 67664159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานยุติธรรม

ความเป็นมาและหลักปรัชญาของระบบการบริหารงานยุติธรรม บทบาทของหน่วยงานด้านการบริหารงานยุติธรรม ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม สาเหตุการก่ออาชญากรรม การลงโทษ การฟื้นฟู การตกเป็นเหยื่อ ความไม่เท่าเทียมกันในการดูแลผู้กระทำผิด ระบบศาล จริยธรรม การศึกษาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสายการบริหารงานยุติธรรม

Course codes : 67664259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน

Course codes : 67664359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม

Course codes : 67664459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรม

ความหมายและความสำคัญของความยุติธรรมต่อการปกครองรัฐ ปรัชญาความยุติธรรมของสำนักคิดต่างๆ แนวความคิดเรื่องความยุติธรรมของนักทฤษฎีสำคัญ แนวคิดความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

Course codes : 67664559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐาน โครงสร้าง ความสำคัญของระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและกลยุทธ์ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 67665159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม

เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารการพัฒนาสังคมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ปัญหา ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสังคม ผลของการพัฒนาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสังคม

Course codes : 67665259
Credit : 3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมือง การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย

Course codes : 67665359
Credit : 3(3-0-6)
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม การคุกคามทางเพศ การกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี และอื่นๆ การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่อใช้ในการป้องกันและลดปัญหาทั้งในระดับนโยบายและการนำนโยบายมาปฏิบัติ

Course codes : 67665459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

Course codes : 67665559
Credit : 3(3-0-6)
เหยื่อวิทยา

ความเป็นมาของการศึกษาเหยื่อวิทยา ชนิดและประเภทของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุการตกเป็นเหยื่อ แนวคิดในการป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำผิด ชุมชน สาธารณชน นโยบายทางสังคมในสถานการณ์ความรุนแรงชนิดต่าง ๆ นโยบายของรัฐต่อเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม มาตรการต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ การพิทักษ์ผลประโยชน์ของเหยื่อผู้เสียหาย

Course codes : 67665659
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงทางการเงินและการธนาคาร การปลอมแปลงธนบัตร การปลอมแปลงตราสารหนี้ อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 67665759
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ การลักลอบค้าของเสียที่เป็นอันตราย การลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย การค้าไม้เถื่อน และการลักลอบค้าวัตถุที่ทำลายชั้นบรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67668159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม การวิพากษ์ยุทธศาสตร์ และวิธีการแก้ปัญหา

Course codes : 67668259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารภาครัฐ

อภิปรายปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการบริหารและการจัดองค์การแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ แนวโน้มการบริหารภาครัฐ

Course codes : 67668359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม

ความหมายของความยุติธรรม กระบวนการบริหารงานยุติธรรมในทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การวิพากษ์ทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การปรับใช้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

Course codes : 67668459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสิทธิมนุษยชนกับประเด็นร่วมสมัยระดับโลก

5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 67669959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

Course codes : 67651159
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรม

กระบวนการและขั้นตอนงานยุติธรรมของตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล คุมประพฤติและราชทัณฑ์ การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม บทบาทขององค์กรเอกชนในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

Course codes : 67651259
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารจัดการ สำหรับนักบริหารงานยุติธรรมและสังคม

แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ การเมือง รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารจัดการ

2 หมวดวิชาแกน

Course codes : 67652159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยหารบริหารจัดการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารจัดการที่ดี แนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐ

Course codes : 67652259
Credit : 3(3-0-6)
รัฐ การเมืองและการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยรัฐ การเมือง การปกครอง กฎหมาย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง และการบริหารจัดภาครัฐของไทยในบริบทของโลกาภิวัตน์

Course codes : 67652359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ การกำหนดหัวข้อ การเขียนเค้าโครงวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67653159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีอาชญาวิทยา

ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุและผลของอาชญากรรม การควบคุมอาชญากรรม แนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม สำนักปฏิฐานนิยม สำนักทฤษฎีความขัดแย้ง

Course codes : 67653259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม

พัฒนาการ ความสำคัญและเหตุผล กระบวนการ ปัญหา แนวโน้มของการศึกษาและการพัฒนานโยบายสาธารณะ การวางแผนนโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคมในประเทศไทย

Course codes : 67653359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปร การแจกแจงความน่าจะเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการวิเคราะห์แบบอื่น ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์

Course codes : 67653459
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมร่วมสมัย

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมร่วมสมัย ประเภทและลักษณะของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมเศรษฐกิจ การก่อการร้ายสากล องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย

4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 67664159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานยุติธรรม

ความเป็นมาและหลักปรัชญาของระบบการบริหารงานยุติธรรม บทบาทของหน่วยงานด้านการบริหารงานยุติธรรม ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม สาเหตุการก่ออาชญากรรม การลงโทษ การฟื้นฟู การตกเป็นเหยื่อ ความไม่เท่าเทียมกันในการดูแลผู้กระทำผิด ระบบศาล จริยธรรม การศึกษาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสายการบริหารงานยุติธรรม

Course codes : 67664259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน

Course codes : 67664359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม

Course codes : 67664459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรม

ความหมายและความสำคัญของความยุติธรรมต่อการปกครองรัฐ ปรัชญาความยุติธรรมของสำนักคิดต่างๆ แนวความคิดเรื่องความยุติธรรมของนักทฤษฎีสำคัญ แนวคิดความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

Course codes : 67664559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐาน โครงสร้าง ความสำคัญของระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและกลยุทธ์ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 67665159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม

เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารการพัฒนาสังคมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ปัญหา ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสังคม ผลของการพัฒนาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสังคม

Course codes : 67665259
Credit : 3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมือง การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย

Course codes : 67665359
Credit : 3(3-0-6)
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม การคุกคามทางเพศ การกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี และอื่นๆ การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่อใช้ในการป้องกันและลดปัญหาทั้งในระดับนโยบายและการนำนโยบายมาปฏิบัติ

Course codes : 67665459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

Course codes : 67665559
Credit : 3(3-0-6)
เหยื่อวิทยา

ความเป็นมาของการศึกษาเหยื่อวิทยา ชนิดและประเภทของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุการตกเป็นเหยื่อ แนวคิดในการป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำผิด ชุมชน สาธารณชน นโยบายทางสังคมในสถานการณ์ความรุนแรงชนิดต่าง ๆ นโยบายของรัฐต่อเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม มาตรการต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ การพิทักษ์ผลประโยชน์ของเหยื่อผู้เสียหาย

Course codes : 67665659
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงทางการเงินและการธนาคาร การปลอมแปลงธนบัตร การปลอมแปลงตราสารหนี้ อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 67665759
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ การลักลอบค้าของเสียที่เป็นอันตราย การลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย การค้าไม้เถื่อน และการลักลอบค้าวัตถุที่ทำลายชั้นบรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67668159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม การวิพากษ์ยุทธศาสตร์ และวิธีการแก้ปัญหา

Course codes : 67668259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารภาครัฐ

อภิปรายปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการบริหารและการจัดองค์การแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ แนวโน้มการบริหารภาครัฐ

Course codes : 67668359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม

ความหมายของความยุติธรรม กระบวนการบริหารงานยุติธรรมในทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การวิพากษ์ทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การปรับใช้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

Course codes : 67668459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสิทธิมนุษยชนกับประเด็นร่วมสมัยระดับโลก

5 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 67664159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานยุติธรรม

ความเป็นมาและหลักปรัชญาของระบบการบริหารงานยุติธรรม บทบาทของหน่วยงานด้านการบริหารงานยุติธรรม ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรม สาเหตุการก่ออาชญากรรม การลงโทษ การฟื้นฟู การตกเป็นเหยื่อ ความไม่เท่าเทียมกันในการดูแลผู้กระทำผิด ระบบศาล จริยธรรม การศึกษาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสายการบริหารงานยุติธรรม

Course codes : 67664259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน

Course codes : 67664359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม

Course codes : 67664459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรม

ความหมายและความสำคัญของความยุติธรรมต่อการปกครองรัฐ ปรัชญาความยุติธรรมของสำนักคิดต่างๆ แนวความคิดเรื่องความยุติธรรมของนักทฤษฎีสำคัญ แนวคิดความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

Course codes : 67664559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐาน โครงสร้าง ความสำคัญของระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและกลยุทธ์ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 67665159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาสังคม

เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารการพัฒนาสังคมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ปัญหา ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสังคม ผลของการพัฒนาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสังคม

Course codes : 67665259
Credit : 3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมือง การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย

Course codes : 67665359
Credit : 3(3-0-6)
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม การคุกคามทางเพศ การกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี และอื่นๆ การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่อใช้ในการป้องกันและลดปัญหาทั้งในระดับนโยบายและการนำนโยบายมาปฏิบัติ

Course codes : 67665459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

Course codes : 67665559
Credit : 3(3-0-6)
เหยื่อวิทยา

ความเป็นมาของการศึกษาเหยื่อวิทยา ชนิดและประเภทของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุการตกเป็นเหยื่อ แนวคิดในการป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำผิด ชุมชน สาธารณชน นโยบายทางสังคมในสถานการณ์ความรุนแรงชนิดต่าง ๆ นโยบายของรัฐต่อเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม มาตรการต่าง ๆ ที่นำมาประยุกต์ การพิทักษ์ผลประโยชน์ของเหยื่อผู้เสียหาย

Course codes : 67665659
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงทางการเงินและการธนาคาร การปลอมแปลงธนบัตร การปลอมแปลงตราสารหนี้ อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 67665759
Credit : 3(3-0-6)
อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ การลักลอบค้าของเสียที่เป็นอันตราย การลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย การค้าไม้เถื่อน และการลักลอบค้าวัตถุที่ทำลายชั้นบรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67667159
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Course codes : 67668159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

อภิปรายปัญหาทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม การวิพากษ์ยุทธศาสตร์ และวิธีการแก้ปัญหา

Course codes : 67668259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารภาครัฐ

อภิปรายปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการบริหารและการจัดองค์การแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ แนวโน้มการบริหารภาครัฐ

Course codes : 67668359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม

ความหมายของความยุติธรรม กระบวนการบริหารงานยุติธรรมในทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การวิพากษ์ทัศนะของกลุ่มคนในสังคม การปรับใช้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

Course codes : 67668459
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยกับสิทธิมนุษยชน

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสิทธิมนุษยชนกับประเด็นร่วมสมัยระดับโลก

6 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 67669859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ