ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา) (ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ขันทอง วิชาเดช *
อาจารย์ บุญเลิศ ยองเพ็ชร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ *
อาจารย์ พิชญรัตน์ เหมนาไลย *
อาจารย์ รุ่งนิภา เหลียง *
อาจารย์ ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรอด บุญเกิด
อาจารย์ ประทุม อังกูรโรหิต
อาจารย์ สกุล อ้นมา
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 26512159
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาเบื้องต้น

ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ระบบศีลธรรม ความเชื่อของศาสนาที่ยังดำรงอยู่ในสังคม บทบาทและความสำคัญของศาสนาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26513159
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเบื้องต้น

ความหมาย ขอบเขต สาขาปรัชญา และวิธีการทางปรัชญา ปัญหาพื้นฐานทางปรัชญา แนวคิดของนักปรัชญา

Course codes : 26513259
Credit : 3(3-0-6)
อภิปรัชญา

ความหมาย ขอบเขตของอภิปรัชญา แนวคิดหลักของอภิปรัชญาตะวันตกและตะวันออก แนวคิดเจตจำนงเสรี แนวคิดจิตนิยม วัตถุนิยม ธรรมชาตินิยม ทฤษฎีว่าด้วยความจริง

Course codes : 26515159
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์

ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีสำคัญทางจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับความดี คุณธรรม ความยุติธรรม คุณค่าของชีวิต การประยุกต์จริยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26522159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนาเถรวาท

กำเนิดและพัฒนาการของพุทธศาสนาเถรวาท วิเคราะห์หลักคำสอนสำคัญ อริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ปฎิจจสมุปบาท กรรม และนิพพาน

Course codes : 26522259
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนาในประเทศไทย

ประวัติของพุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนธรรมและเป็นสถาบัน อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย

Course codes : 26523159
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ

พัฒนาการของปรัชญาอินเดียยุคพระเวท อุปนิษัท ภควัทคีตา จารวาก เชน ปรัชญาอินเดีย 6 สำนัก อิทธิพลของปรัชญาอินเดียที่มีต่อสังคมปัจจุบัน

Course codes : 26523259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก 1

กำเนิด การวิวัฒนาการปรัชญาตะวันตก วิเคราะห์ปรัชญากรีกและโรมันปรัชญาของโสเครตีส เพลโต อริสโตเติล

Course codes : 26524159
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ความหมาย ความสำคัญของการอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล วิธีแก้ไข วินิจฉัยการอ้างเหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26532159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนามหายาน

กำเนิด พัฒนาการ หลักคำสอน นิกายสำคัญของพุทธศาสนามหายานของอินเดีย จีน อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานที่มีต่อสังคมปัจจุบัน

Course codes : 26532259
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

กำเนิด พัฒนาการ หลักคำสอนสำคัญ อิทธิพล ความสัมพันธ์ของศาสนาคริสต์และอิสลามในโลกปัจจุบัน

Course codes : 26537159
Credit : 3(3-0-6)
ญาณวิทยา

ความหมาย ขอบเขตของญาณวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างญาณวิทยากับศาสตร์อื่นๆ แนวคิดหลักทางญาณวิทยาตะวันตกและตะวันออก

Course codes : 26542259
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ทางศาสนาและปัญหาสังคมร่วมสมัย

ความหมาย บ่อเกิด ปรากฏการณ์ทางศาสนา ขบวนการทางศาสนาในสังคมสมัยใหม่ บทบาทของศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย

Course codes : 26546159
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

ความหมาย ปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม ธรรมชาติของความงาม สิ่งที่งาม ศิลปวิจารณ์

Course codes : 26548159
Credit : 3(2-2-5)
สมาธิในพุทธศาสนา

ความหมาย ประเภท วิธีการฝึกสมาธิ การนำสมาธิมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26549159
Credit : 3(1-4-4)
การศึกษาอิสระ

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นิสิตสนใจอย่างลึกซึ้งในด้านศาสนาและปรัชญา โดยความเห็นชอบและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 26525159
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์ประยุกต์

แนวคิดทางจริยศาสตร์ ความขัดแย้งทางจริยศาสตร์ วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทำแท้ง การุณยฆาต วิศวพันธุกรรม เรื่องทางเพศ การฆ่าตัวตาย ปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 26525259
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แนวคิด ทฤษฎีสำคัญทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน แนวทางแก้ไขและการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26532359
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบประวัติ หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ปรัชญาของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อชีวิตและสังคม

Course codes : 26532459
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์พุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย ที่เกี่ยวกับการพัฒนา การแก้ปัญหาสังคมด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ สิ่งแวดล้อม

Course codes : 26532559
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนากับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ของศาสนากับวัฒนธรรม โดยมุ่งความสนใจไปที่การพิจารณาและวิเคราะห์นัยสำคัญของศาสนาในวัฒนธรรม จารีตประเพณีต่างๆ รวมทั้งชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม

Course codes : 26532659
Credit : 3(3-0-6)
พระไตรปิฎกศึกษา

ความเป็นมา ความสำคัญ พัฒนาการ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎก คำอธิบายพระไตรปิฎกของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎก ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์จากการศึกษาพระไตรปิฎก

Course codes : 26533159
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาอินเดียโบราณกับปรัชญาอินเดียร่วมสมัย แนวคิดของนักปรัชญาอินเดียร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาตะวันตก สวามีวิเวกานันทะ ระพินทรนาถ ฐากูร มหาตมะ คานธี ศรี ออโรพินโท ศ.กฤษณจันทระ ภัฏฏาจารย์ กฤษณะ มูรติ ดร.เอ็มเบ็ดการ์ ดร. สารเวปัลลี ราธกฤษณัน ดร. ซาอิกห์ โมฮัมหมัด อิกบัล

Course codes : 26533259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตก 2

กำเนิด วิวัฒนาการของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ วิเคราะห์แนวคิดของนักปรัชญาเหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม ปรัชญาของค้านท์ ปรัชญาของเฮเกล

Course codes : 26533359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการศึกษา

ความหมาย ขอบเขต แนวคิดสำคัญทางการศึกษาของปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาการศึกษาของไทย

Course codes : 26533459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการเกษตร

ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาการเกษตร ทฤษฎีปรัชญาการเกษตร รัฐกับการอุดหนุนการเกษตร ปัญหาสำคัญในการเกษตร ปัญหาการปลูกพืชจีเอ็มโอ เทคโนโลยีกับการเกษตร การเกษตรกับปัญหาอาหารโลก การเกษตรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จริยธรรมของการเกษตรต่อผู้บริโภค การเกษตรกับชีวิตที่ดี

Course codes : 26533559
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาวิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ วิธีการแสวงหาความรู้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความสอดคล้องกันระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

Course codes : 26533659
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาไทย

บ่อเกิด ที่มาของปรัชญาไทย แนวคิดของนักคิดไทยที่ปรากฏในวรรณกรรม ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน กระแสแนวคิดปัจจุบัน

Course codes : 26533759
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น

แนวคิดทางปรัชญาของจีน ญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคม วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

Course codes : 26533859
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาภาษา

ความหมาย ขอบเขตของภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ความคิด ความจริง แนวคิดสำคัญของนักปรัชญาภาษา วิกต์เกนสไตส์ เบอร์ทรันด์ รัซเซลล์ กิลเบิร์ต ไรส์ ชอมสกี้

Course codes : 26534159
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

ใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ การพิสูจน์ค่าความจริงของข้อความ การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ตรรกศาสตร์ข้อความ ตรรกศาสตร์ภาคขยาย

Course codes : 26542359
Credit : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์

ความหมาย ขอบเขตของพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์พุทธธรรมด้านการผลิต การค้า การบริโภค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 26543159
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาจิต

ความหมาย ประเภท ลักษณะเฉพาะของจิต ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต แนวคิดหลัก เรื่องจิตของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ปัญญาประดิษฐ์ (เครื่องจักรกล) อมตภาพของวิญญาณ

Course codes : 26543259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเปรียบเทียบ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบบ่อเกิด ทัศนะของปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก ในด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์

Course codes : 26543359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาสังคมและการเมือง

ความหมาย ขอบเขตของปรัชญาสังคมและการเมือง วิเคราะห์ปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม อำนาจ ตามแนวคิดของปรัชญาสำนักหลัก เสรีนิยม สังคมนิยม อนาธิปัตย์นิยม พุทธปรัชญาเกี่ยวกับสังคมและการเมือง

Course codes : 26543459
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาศาสนา

ลักษณะ ขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความสำคัญของเหตุผล และศรัทธาในศาสนา วิเคราะห์ปัญหาเรื่องพระเจ้า ปัญหาเรื่องความชั่ว อมตภาพของวิญญาณ จุดมุ่งหมายของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา

Course codes : 26543559
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาหลังสมัยใหม่

พัฒนาการที่ก่อรูปแนวคิดหลังสมัยใหม่ การวิพากษ์ปรัชญาแนวสมัยนิยม ความคิดเกี่ยวอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ของนักคิดสำคัญ ลีโอตาร์ด, แดริดา ลาก็อง, ฟูโกต์, โบริยาร์ด

Course codes : 26543659
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย

วิเคราะห์ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย สำนักปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ปรัชญาวิเคราะห์ ปรากฏการณ์วิทยา อัตถิภาวนิยม

Course codes : 26543759
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเพศและความรัก

มโนทัศน์เรื่องเพศและความรัก อภิปรัชญาและญาณวิทยาของเพศและความรัก จริยศาสตร์ทางเพศ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศและความรัก

Course codes : 26545159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธจริยศาสตร์

ปัญหาพื้นฐานของจริยศาสตร์เกี่ยวกับความดี ความชั่ว ความสุข เสรีภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสังคม มาตรฐานแห่งความประพฤติที่ทำให้บุคคลและสังคมมีความสงบสุขตามทัศนะของพุทธศาสนา

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 26510059
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรมในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งทางจริยธรรม เกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจ ปัญหาการทำปาณาติบาต การประยุกต์จริยธรรมใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26510159
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาในภาพยนตร์

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาปรัชญาที่ปรากฏในภาพยนตร์โดยตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความจริง ความรู้ และความดี

Course codes : 26510259
Credit : 2(2-0-4)
พุทธศาสน์

หลักคำสอนของพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคคลสังคมเกิดความสงบสุขและสันติ

Course codes : 26510459
Credit : 2(2-0-4)
บาลีศึกษา 1

ความเป็นมา ประโยชน์ของการศึกษาภาษาบาลี การอ่าน การเขียนภาษาบาลีที่เป็นภาษาไทย ภาษาโรมัน อักขรวิธี สมัญญาภิธาน สนธิ นามศัพท์ กิริยาศัพท์ หลักการแปลภาษาบาลี

Course codes : 26510559
Credit : 2(2-0-4)
บาลีศึกษา 2

หลักไวยากรณ์ภาษาบาลี การประกอบศัพท์กิตก์ สมาส ตัทธิต หลักการแปลการแต่งประโยคภาษบาลี การวิเคราะห์ศัพท์ธรรมะกับภาษาบาลี

Course codes : 26510659
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาฮินดี 1

อักษรเทวนาครี เรียนรู้ศัพท์ภาษาฮินดี ประมาณ 500 คำ โครงสร้างประโยค ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วัฒนธรรมอินเดีย

Course codes : 26510759
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาฮินดี 2

เรียนรู้ศัพท์ภาษาฮินดี ประมาณ 800 คำ ไวยากรณ์ทักษะขั้นสูง ตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สถานการณ์ ที่กำหนดขึ้น ทักษะการสนทนา โต้ตอบ วัฒนธรรมอินเดียอย่างลึกซึ้ง

Course codes : 26510859
Credit : 2(2-0-4)
สตรีในพุทธศาสนา

สถานภาพของสตรีในอินเดียก่อนพุทธกาล การเกิดขึ้นของภิกษุณี การแผ่ขยายภิกษุณีสงฆ์ออกไปสู่ประเทศต่างๆ การยกระดับ หน้าที่ บทบาทของสตรีในพุทธศาสนา