ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) (วท.บ. (จิตวิทยา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 129 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ดวงเดือน แซ่ตัง *
อาจารย์ นิสรา คำมณี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช นักเสียง *
อาจารย์ ปวีณา แจ้งประจักษ์ *
อาจารย์ ภัทรา ลอออรรถพงศ์ *
อาจารย์ศักดินา บุญเปี่ยม *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 67110459
Credit : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 24111159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป

ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา การวิจัยทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาที่มีต่อพฤติกรรม การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา พัฒนาการ บุคลิกภาพ การจูงใจ อารมณ์ ความเครียด และความผิดปกติทางจิต

Course codes : 24111259
Credit : 3(3-0-6)
ชีวจิตวิทยา

ความหมาย ความเป็นมาของชีวจิตวิทยา วิวัฒนาการ พันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและกระบวนการทางชีววิทยา การทำงานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์ ที่มีต่อการรับสัมผัส การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ และการเรียนรู้

Course codes : 24113159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาพัฒนาการ

ความหมาย ความเป็นมา การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการทุกช่วงวัยของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุดจบของชีวิต เน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น

Course codes : 24116159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาสังคม

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ปัจจัยทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม การถ่ายทอดทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม อิทธิพลทางสังคม การชอบพอกันระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว บทบาทของเพศ กลุ่ม ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

Course codes : 24121159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรับสัมผัสและการรับรู้

โครงสร้างอวัยวะรับสัมผัส การเห็น การได้ยิน การรับรส การรับกลิ่น การรับสัมผัส ทางผิวหนัง ความผิดปกติของการรับสัมผัส ทฤษฎีและกระบวนการรับรู้ การรับรู้รูปทรง สี ขนาด ความลึก ระยะทาง การเคลื่อนไหว ภาพลวงตา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 24121259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาแรงจูงใจและอารมณ์

ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการจูงใจ พื้นฐานทางจิตชีวสังคมที่มีผลต่อแรงจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ การสร้างและพัฒนาแรงจูงใจของบุคคลเพื่อไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย ทฤษฎีอารมณ์ การแสดงอารมณ์ การจัดการอารมณ์และความเครียด

Course codes : 24121359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการเรียนรู้

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต การทดลองด้านการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้หลักของการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 24121459
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบุคลิกภาพ

แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มมนุษยนิยม การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

Course codes : 24121659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยา

ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาการด้านจิตวิทยา ศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยา การอ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านจิตวิทยา

Course codes : 24132159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีสถิติสำหรับจิตวิทยา

สถิติเบื้องต้น การประมาณค่า การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย สถิตินอนพาราเมตริกที่ใช้ในจิตวิทยา

Course codes : 24132259
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา มาตรในการวัดมาตรฐาน คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับแบบวัดและแบบทดสอบที่ดี การสร้างและการพัฒนาและแบบทดสอบ การประยุกต์หลักการวัดและการทดสอบในบริบทต่างๆ บริบททางการศึกษา องค์กร คลินิกและการให้คำปรึกษา แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดต่างๆ หลักของการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน จรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบ

Course codes : 24134159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการให้การปรึกษา

แนวคิดและทฤษฎีการให้การปรึกษา ทักษะ เทคนิคการปรึกษา และวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 24142259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิจัยสำหรับจิตวิทยา

หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทางจิตวิทยา จรรยาบรรณในการวิจัยวิธีการวิจัยประเภทต่างๆ การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง การวัดตัวแปร การประเมินคุณภาพงานวิจัย กระบวนการในการทำวิจัย การตั้งปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 24142359
Credit : 3(1-4-4)
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับจิตวิทยา

เมนูและคำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ การเตรียมข้อมูล การบรรณาธิการข้อมูล สถิติเบื้องต้น การประมาณค่า การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย สถิตินอนพาราเมตริกที่ใช้ในจิตวิทยา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 24125159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ งานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำหลักจิตวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ

Course codes : 24125259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบุคลากร

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เน้นการวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร

Course codes : 24125459
Credit : 3(3-0-6)
การจูงใจในการทำงาน

แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจในการทำงาน การจูงใจในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน แนวคิดการจูงใจสมัยใหม่โดยเน้นการออกแบบการให้รางวัลตามความต้องการ การออกแบบงานและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน

Course codes : 24135259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์

การนำแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยามาช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มคนงานทุกระดับ การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สหภาพแรงงาน กระบวนการร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

Course codes : 24135359
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมและการพัฒนา

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสร้างหลักสูตรและการประเมินผลการฝึกอบรม

Course codes : 24135459
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของกลุ่ม

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำ เน้นภาวะผู้นำในกลุ่มขนาดเล็กและกระบวนการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ จรรยาบรรณของผู้นำ กลุ่มที่มีประสิทธิผล ทีมและการสร้างทีม

Course codes : 24145259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ

ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ประวัติการพัฒนาองค์การ ธรรมชาติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ การประยุกต์หลักการพัฒนาองค์การในบริบทต่างๆ

Course codes : 24145359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ งานวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในการนำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ร่วมอภิปรายในรูปแบบการสัมมนาในชั้นเรียน

Course codes : 24145459
Credit : 6(0-30-6)
การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลปฏิบัติงาน การศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นำเสนอโครงการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 24121559
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิด

แนวคิดและทฤษฎีการรู้คิด การพัฒนาการรู้คิด การจำ การลืม จินตภาพ การคิดเชิงเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา

Course codes : 24123159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาวัยเด็กและวัยรุ่น

พัฒนาการมนุษย์ด้านต่างๆ พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของวัยเด็กและวัยรุ่น สภาพความแปรปรวนของอารมณ์ การสร้างเอกลักษณ์ การปรับตัวของวัยรุ่นในด้านครอบครัว โรงเรียน สังคม อาชีพ ปัญหาทางสังคมที่มีผลต่อวัยรุ่น พฤติกรรมด้านจริยธรรมและการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีในวัยอื่นๆ

Course codes : 24123259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และวัยชรา

พัฒนาการมนุษย์ด้านต่างๆ เน้นทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจนถึงวัยชรา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจนถึงวัยชรา ปัญหาและวิธีแก้ไขป้องกันของบุคคลที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ การดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และการมีอายุยืน

Course codes : 24125359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการจัดการ

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการ แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ และการควบคุม ศึกษารูปแบบการจัดการและการพัฒนาองค์การในธุรกิจ

Course codes : 24125559
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอาชีวอนามัย

ประวัติ ทฤษฎีเบื้องต้น วิธีการวิจัย และผลการวิจัยทางชีวอนามัย สถานการณ์ปัจจุบันของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนบทบาทของนายจ้าง พนักงาน และสหภาพ เน้นความเครียดและความเมื่อยล้าในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานและอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บ ความก้าวร้าวและความรุนแรงในการทำงาน โปรแกรมที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพการทำงานที่มีสุขภาวะ

Course codes : 24126459
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มในการทำงาน

กระบวนการทำงานกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของสมาชิก เน้นเอกลักษณ์ของกลุ่ม การออมแรงในกลุ่ม บรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม การคิดเป็นกลุ่ม ความขัดแย้งภายในกลุ่ม การร่วมมือ การพัฒนากลุ่ม การทำงานร่วมกันภายในกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพ

Course codes : 24127159
Credit : 3(3-0-6)
สุขภาพจิต

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตที่ส่งผลต่อร่างกายจิตใจ และพฤติกรรม การประเมินภาวะสุขภาพจิต การแก้ไข การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพจิตในการทำงานและชีวิตประจำวัน

Course codes : 24128259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการปรับตัว

พื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัย การจูงใจ การเรียนรู้เพื่อการปรับตัว การประยุกต์หลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงาน การจัดการกับปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม และแนวทางป้องกันแก้ไข

Course codes : 24128359
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ แนวคิด องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์กับการเข้าใจตนเองและผู้อื่น การปรับปรุงตนเอง การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

Course codes : 24131159
Credit : 3(1-4-4)
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับด้านการประมวลผลด้านการคำนวณ ด้านการนำเสนอ การจัดการฐานข้อมูล สื่อผสม และสื่อเพื่อการทำงาน

Course codes : 24132359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

วิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในเรื่องหนึ่งเรื่องใดภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

Course codes : 24135559
Credit : 3(3-0-6)
การปรับพฤติกรรมในองค์การ

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ การนำหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ในการปรับพฤติกรรมบุคคลในครอบครัว โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมและองค์การต่างๆ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคล โดยใช้เทคนิคการวางเงื่อนไขตามแนวพฤติกรรมนิยม

Course codes : 24135759
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ การจัดข้อสนเทศทางอาชีพ ลักษณะสำคัญของอาชีพแต่ละแขนง การเรียนรู้ทักษะการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคล การพัฒนาบุคคลให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง การประยุกต์หลักจิตวิทยาเพื่อใช้ในการวางแผนและการเข้าสู่อาชีพ

Course codes : 24135859
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การนำหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในองค์การ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

Course codes : 24136159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาเจตคติ

แนวคิดและทฤษฎีเจตคติ การเกิดเจตคติ ปัจจัยที่ทำให้เจตคติส่งผลต่อพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเจตคติ อคติ การสร้างเครื่องมือ การวัดเจตคติ และการแปลผล

Course codes : 24136359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม การวิจัยทางจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม พัฒนาการของบุคคลในวัฒนธรรมต่างๆ การรับรู้ บุคลิกภาพ การรู้คิด การกลืนกลายทางวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม งานและองค์การ สุขภาพจิตในการดำเนินชีวิต

Course codes : 24137359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความเครียด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์และความเครียด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม การประเมินความเครียด การจัดการความเครียดในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการคลายเครียดด้วยตนเอง

Course codes : 24137459
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาคลินิก

ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาคลินิก วิธีการและเทคนิคพื้นฐานของจิตวิทยาคลินิก การทดสอบ การประเมินผล การบำบัดรักษา งานของนักจิตวิทยาคลินิก จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

Course codes : 24138159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาสุขภาพ

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพ ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาวะจิตใจ การดูแลตนเองและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

Course codes : 24138259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะของการมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การรับรู้ และการรู้คิดทางสิ่งแวดล้อม ผลของแสง สี เสียง อุณหภูมิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลภาวะ ความเป็นเมืองต่อพฤติกรรมมนุษย์ การจัดการที่อยู่อาศัย บ้าน โรงเรียน และสถานที่ทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่อพฤติกรรมมนุษย์ และอิทธิพลของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การเสริมสร้างจิตลักษณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนาม

Course codes : 24138359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาผู้บริโภคและการโฆษณา

การนำแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ในเรื่องของการบริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริโภค เน้นการรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ค่านิยม ชั้นทางสังคม รูปแบบการใช้ชีวิต อิทธิพลของกลุ่มบุคคลประเภทต่างๆ หลักจิตวิทยาที่นำมาใช้ในงานโฆษณา สิทธิของผู้บริโภค

Course codes : 24138559
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสาร การสื่อสารภายในตัวบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม การสื่อสารเพื่อชักจูง วิธีการสื่อสารและชักจูงเพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม การเสริมสร้างการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 24141159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา

ประวัติและระบบแนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา แนวคิดเชิงปรัชญาและพัฒนาการของศาสตร์ ความเป็นมาในช่วงเวลาต่างๆ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 24142159
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ

แบบทดสอบประเภทต่างๆ ทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานและเพื่อการพัฒนาอาชีพ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจในอาชีพ การแปลผลจากแบบทดสอบเพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและพัฒนาอาชีพ

Course codes : 24144159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการให้การปรึกษาทางอาชีพ

เทคนิคเบื้องต้นในการให้การปรึกษา การฝึกทักษะในการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลและกลุ่ม การให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทำงานในองค์การ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน การส่งเสริมบุคคลให้สามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาได้

Course codes : 24145559
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการจัดการความขัดแย้ง

การนำหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการจัดการความขัดแย้ง สภาพปัญหา ความขัดแย้งในองค์การ ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ

Course codes : 24146359
Credit : 3(3-0-6)
งานกับครอบครัว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานและครอบครัว งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการทำงานต่อครอบครัว และครอบครัวที่มีต่องาน ครอบครัวที่มีสามีและภรรยาประกอบอาชีพ ผลกระทบจากการทำงานของมารดา และจากการที่บุคลากรของหน่วยงานต้องดูแลบุตร และคนชราหรือผู้ป่วย รวมทั้งศึกษาการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อความสมดุลของงานและชีวิตครอบครัว

Course codes : 24148159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาจริยธรรม

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม พัฒนาการจริยธรรมแต่ละช่วงวัยของบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมแต่ละช่วงวัย การฝึกใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การพัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในสังคม การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมในแต่ละช่วงวัย