ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบันฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ดวงพร ธรรมะ *
รองศาสตราจารย์ทิพย์เกสร บุญอำไพ *
อาจารย์สุขมิตร กอมณี *
อาจารย์ฐิติชัย รักบำรุง
อาจารย์ธนะวัฒน์ วรรณประภา
อาจารย์นคร ละลอกน้ำ
รองศาสตราจารย์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
อาจารย์ภูเบศ เลื่อมใส
รองศาสตราจารย์มนตรี แย้มกสิกร
อาจารย์วีระพันธ์ พานิชย์
อาจารย์อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
อาจารย์อุทิศ บำรุงชีพ
อาจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา (Research Methodologies for Educational Technology)

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42979159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Seminar)

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42989859
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา (Research Methodologies for Educational Technology)

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42979159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Seminar)

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42989959
หน่วยกิต : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา (Research Methodologies for Educational Technology)

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 42971159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง (Advanced Instructional System Design)

แนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน การสร้างแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และผ่านกระบวนการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสวิชา : 42973159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการศึกษาภควันตภาพ (Designing Ubiquitous Learning Environments)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และความสำคัญการศึกษาภควันตภาพ แนวคิด การออกแบบการสอน แนวคิดสภาพแวดล้อมภควันตภาพ สื่อพหุมิติ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเครื่องมือพกพา แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ ขั้นตอนการออกแบบห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนภควันตภาพ เน้น การวิจัยเอกสารและพัฒนาระบบ การสอนภควันตภาพอิงบริบท

รหัสวิชา : 42974359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา (Management for Educational Technology Organization)

แนวคิดและหลักการของการจัดองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดบุคคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การพัฒนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา

3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 42970159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technologies for Education)

สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผล เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ การจัดการศึกษาในแต่ละสังคม

รหัสวิชา : 42974459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและระบบการศึกษา (Seminar on Research for Instructional Media and Educational Systems Development)

สำรวจ ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา ศึกษารายกรณีระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอ ประเด็นวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42974659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar on Educational Innovation and Media Production for (Information Technology) Learning by Information Technology)

ทบทวน คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง นวัตกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อเสนอประเด็นเพื่อการวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิต วิจัยและพัฒนาตัวชี้ประสิทธิภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42999859
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methodologies in Behavioral and Social Science)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 43552159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics in Behavioral Research)

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42971059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา (Research Methodologies for Educational Technology)

ศึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการวิจัย และสังเคราะห์วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42979159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation Seminar)

สัมมนาประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอแนวคิด ประเด็นการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร การสร้างเครื่องมือวิจัย และพัฒนาเค้าโครงการวิจัย

3 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 42951459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา (Research and Theories in Educational Technology)

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการ การวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา (Diffusion of Innovation and Educational Technology)

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42963559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42971159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง (Advanced Instructional System Design)

แนวคิดของการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักการทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน การสร้างแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และผ่านกระบวนการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รหัสวิชา : 42973159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสภาพแวดล้อมการศึกษาภควันตภาพ (Designing Ubiquitous Learning Environments)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี พัฒนาการ และความสำคัญการศึกษาภควันตภาพ แนวคิด การออกแบบการสอน แนวคิดสภาพแวดล้อมภควันตภาพ สื่อพหุมิติ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนผ่านเครื่องมือพกพา แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนภควันตภาพ ขั้นตอนการออกแบบห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนภควันตภาพ เน้น การวิจัยเอกสารและพัฒนาระบบ การสอนภควันตภาพอิงบริบท

รหัสวิชา : 42974159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา (Seminar in Problem and Trends of Educational Technology)

ศึกษาขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ตามแนวคิดของประเทศต่างๆ สำรวจประเด็นปัญหาและแนวโน้มตามขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา ค้นคว้า ติดตามผลงานที่มีทั้งในและต่างประเทศอย่างรอบด้านและวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยตามประเด็นปัญหาและแนวโน้ม เพื่อหาข้อสรุปทิศทางและความจำเป็นการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา ตามลำดับของความเร่งด่วน

รหัสวิชา : 42974359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา (Management for Educational Technology Organization)

แนวคิดและหลักการของการจัดองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดบุคคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การพัฒนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา

4 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 42970159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technologies for Education)

สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินผล เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ การจัดการศึกษาในแต่ละสังคม

รหัสวิชา : 42974459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและระบบการศึกษา (Seminar on Research for Instructional Media and Educational Systems Development)

สำรวจ ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา ศึกษารายกรณีระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ สัมมนาแนวโน้มการพัฒนาระบบการศึกษาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอ ประเด็นวิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42974659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar on Educational Innovation and Media Production for (Information Technology) Learning by Information Technology)

ทบทวน คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง นวัตกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อเสนอประเด็นเพื่อการวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติที่ดีของระบบการผลิต วิจัยและพัฒนาตัวชี้ประสิทธิภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 42999959
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ