ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) (กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ธนะวัฒน์ วรรณประภา *
รองศาสตราจารย์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ *
รองศาสตราจารย์มนตรี แย้มกสิกร *
อาจารย์ฐิติชัย รักบำรุง
อาจารย์ดวงพร ธรรมะ
รองศาสตราจารย์ทิพย์เกสร บุญอำไพ
อาจารย์นคร ละลอกน้ำ
อาจารย์ภูเบศ เลื่อมใส
อาจารย์วีระพันธ์ พานิชย์
อาจารย์สุขมิตร กอมณี
อาจารย์อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
อาจารย์อุทิศ บำรุงชีพ
อาจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 42950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)

แนวคิด หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ ทฤษฏีการเรียนการสอน และทฤษฏีการสื่อสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 42960159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Professional Ethics)

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและการประเมินคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

1.2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 42969759
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิเคราะห์ปัญหาการศึกษา คัดสรรประเด็นปัญหาการศึกษาที่สัมพันธ์กับขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ ดำเนินการวิจัยภายใต้จริยธรรมวิจัย ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายงานการวิจัย

2.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 42950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)

แนวคิด หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ ทฤษฏีการเรียนการสอน และทฤษฏีการสื่อสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 42960159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Professional Ethics)

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและการประเมินคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

2.2 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 40267259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methodologies in Behavioral and Social Science)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 43552159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics in Behavioral Research)

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.3 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42961459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional Design and Development)

แนวคิดการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีระบบ (System approach) ระบบการศึกษา และระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบ (model) ระบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา (Diffusion of Innovation and Educational Technology)

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Management)

แนวคิดและหลักการของการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอำนวยการ การสื่อสารและการประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42963559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42967159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา (Seminar in Problems and Trends of Educational Technology)

ประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา ที่กำลังอยู่ในความสนใจ รวมทั้งสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต โดยใช้รูปแบบของการสัมมนาที่เหมาะสม กับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสภาพความพร้อมของรูปแบบการสัมมนา

2.4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา : 42950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาในงานเทคโนโลยีการศึกษา (Foundations of Education in Educational Technology)

แนวความคิดและหลักการพื้นฐานการศึกษาด?านปรัชญา จิตวิทยาและวิทยาศาสตร?กับเทคโนโลยีของการศึกษาในสมัยป?จจุบันความสัมพันธ?ระหว่างศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร?เทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา (Research in Educational Technology)

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการการวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42951359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา (Assessment in Educational Technology)

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินเบื้องต้น และภาระงานทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การใช้และเผยแพร่ การจัดการและการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือการประเมิน การประเมินเพื่อการปรับปรุง และการประเมินเพื่อการตัดสิน

รหัสวิชา : 42953159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา (Sound and Image Media Production for Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี การพิมพ์ การเผยแพร่ ตลาดสิ่งพิมพ์ ปัญหาทางการพิมพ์ การผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์กับการศึกษา การกำหนดลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการเสียงเพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์องค์ประกอบในการผลิตสื่อเสียง กระบวนการผลิตรายการเสียง การเขียนบทรายการเสียง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตรายการเสียง ปฏิบัติการผลิตรายการเสียงเพื่อการศึกษา

รหัสวิชา : 42953659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Courseware Production)

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยอาศัยวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายที่สนใจ แนวโน้ม และการวิจัยมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน

รหัสวิชา : 42953859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาทางไกล (Distance Education)

ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของการศึกษาทางไกล หลักการทฤษฎี และรูปแบบการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลของประเทศต่างๆ การออกแบบระบบการสอนทางไกลสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

รหัสวิชา : 42953959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน (Design and Development of Hyper Media Lesson)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา ของการออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อหลายมิติ ลักษณะเด่น จุดอ่อนของสื่อ การหาประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาสื่อ การนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อหลายมิติโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนจนได้ผลงานที่สำเร็จ

รหัสวิชา : 42963359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Educational Television Program Production)

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานการผลิตรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2.5 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 42969959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เลือกปัญหาวิจัยด้านนวัตกรรม /เทคโนโลยีการศึกษา ออกแบบการวิจัย ดำเนินการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมและมีจริยธรรมการวิจัยภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และการเขียนรายงานการวิจัย

3.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 42950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Technology and Communications)

แนวคิด หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ ทฤษฏีการเรียนการสอน และทฤษฏีการสื่อสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การเลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 42960159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Professional Ethics)

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความหมาย ความสำคัญของคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและการประเมินคุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

3.2 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 40267259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 43452159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methodologies in Behavioral and Social Science)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและการจัดทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสภาพปัจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห์เมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นในการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 43552159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics in Behavioral Research)

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.3 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 42951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา (Research in Educational Technology)

หลักการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ทบทวนการวิจัย พัฒนาการการวิจัย ปัญหา แนวโน้มการวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional Design and Development)

แนวคิดการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้วิธีระบบ (System approach) ระบบการศึกษา และระบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบ (model) ระบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา (Diffusion of Innovation and Educational Technology)

แนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา หลักทฤษฏีและจิตวิทยาการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลและชุมชน กระบวนการเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ และการยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ผลกระทบของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบสื่อเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42961659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Management)

แนวคิดและหลักการของการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอำนวยการ การสื่อสารและการประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมิน การจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42963559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)

แนวคิดของคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินบทเรียนและโปรแกรม ปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระเบียนผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42967159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา (Seminar in Problems and Trends of Educational Technology)

ประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา ที่กำลังอยู่ในความสนใจ รวมทั้งสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต โดยใช้รูปแบบของการสัมมนาที่เหมาะสม กับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง และสภาพความพร้อมของรูปแบบการสัมมนา

3.4 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา : 42950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาในงานเทคโนโลยีการศึกษา (Foundations of Education in Educational Technology)

แนวความคิดและหลักการพื้นฐานการศึกษาด?านปรัชญา จิตวิทยาและวิทยาศาสตร?กับเทคโนโลยีของการศึกษาในสมัยป?จจุบันความสัมพันธ?ระหว่างศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร?เทคโนโลยีการศึกษา

รหัสวิชา : 42951359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา (Assessment in Educational Technology)

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินเบื้องต้น และภาระงานทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา การใช้และเผยแพร่ การจัดการและการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เครื่องมือการประเมิน การประเมินเพื่อการปรับปรุง และการประเมินเพื่อการตัดสิน

รหัสวิชา : 42953159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา (Sound and Image Media Production for Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี การพิมพ์ การเผยแพร่ ตลาดสิ่งพิมพ์ ปัญหาทางการพิมพ์ การผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์กับการศึกษา การกำหนดลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการเสียงเพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์องค์ประกอบในการผลิตสื่อเสียง กระบวนการผลิตรายการเสียง การเขียนบทรายการเสียง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตรายการเสียง ปฏิบัติการผลิตรายการเสียงเพื่อการศึกษา

รหัสวิชา : 42953659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning Courseware Production)

แนวคิด หลักการของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยอาศัยวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายที่สนใจ แนวโน้ม และการวิจัยมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน

รหัสวิชา : 42953859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาทางไกล (Distance Education)

ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของการศึกษาทางไกล หลักการทฤษฎี และรูปแบบการศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลของประเทศต่างๆ การออกแบบระบบการสอนทางไกลสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

รหัสวิชา : 42953959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน (Design and Development of Hyper Media Lesson)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา ของการออกแบบและพัฒนาสื่อหลายมิติเพื่อการสอน หลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สร้าง และพัฒนาสื่อหลายมิติ ลักษณะเด่น จุดอ่อนของสื่อ การหาประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาสื่อ การนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อหลายมิติโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนจนได้ผลงานที่สำเร็จ

รหัสวิชา : 42963359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Educational Television Program Production)

ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ทีมงานการผลิตรายการโทรทัศน์ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การเขียนบทโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

3.5 สารนิพนธ์

รหัสวิชา : 42969859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Master Project)

ศึกษาหัวข้อด้านนวัตกรรม/ เทคโนโลยีการศึกษา นำเสนอรายงาน และสอบปากเปล่าในเรื่องที่เขียนรายงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด