ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภารดี อนันต์นาวี *
รองศาสตราจารย์ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล *
รองศาสตราจารย์ สุเมธ งามกนก *
อาจารย์ ชัยพจน์ รักงาม
อาจารย์ ธนวิน ทองแพง
อาจารย์ ประชุม รอดประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร อิ่มสวาสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร พฤฑฒิกุล
อาจารย์ สมุทร ชำนาญ
อาจารย์ สุรัตน์ ไชยชมภู
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 43061159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล ธุรการการเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ บริหารงานบุคคล กิจการนิสิต สัมพันธ์ชุมชน และการบริหารแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้วิเคราะห์โครงสร้าง ระบบการบริหารการศึกษา และปัญหาการจัดการศึกษา

Course codes : 43061259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผน

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ระบบและทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนานโยบายและการประเมินนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา

Course codes : 43062359
Credit : 3(0-9-0)
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

การปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร การวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาองค์การและการปฏิบัติที่ดี ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

Course codes : 43063159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และการประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 43063259
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

Course codes : 43065159
Credit : 3(3-0-6)
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

ปรัชญา และหลักการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารองค์การ โดยเน้นองค์การทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 43061359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานวิชาการ

หลักการแนวคิด การบริหารงานวิชาการ การวางแผนบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา

Course codes : 43061559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินโครงการ

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและประเมินโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและวางแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางการศึกษา

Course codes : 43061659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ

หลักการ แนวคิดการบริหารการศึกษาประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับการบริหารการศึกษาในประเทศไทย

Course codes : 43061759
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียน การบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Course codes : 43061859
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน

การประชาสัมพันธ์ การสร้างกลยุทธ์สัมพันธ์ชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรในสถานศึกษาและสู่ชุมชน สร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

Course codes : 43061959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการนิสิต

หลักการ แนวคิด พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของนิสิตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43062159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร

หลักการกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายการศึกษา

Course codes : 43062259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินและงบประมาณ

หลักการ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและงบประมาณ ของประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาทั้งด้านการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณขององค์การทางการศึกษา

Course codes : 43063359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ความหมายของภาษาตามบริบท นิยาม และความคิดรวบยอดของศาสตร์บริหารการศึกษา การใช้ภาษาเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 43064159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารการศึกษา

หลักการ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษา

Course codes : 43064259
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองกับการศึกษา

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบการศึกษา

Course codes : 43065659
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์ การออกแบบและประเมินผลการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา

Course codes : 43066159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

หลักการและแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยเฉพาะการตัดสินใจโดยใช้ระบบข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา

Course codes : 43066259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ

หลักการ แนวคิดและทฤษฎี วิเคราะห์ระบบและพฤติกรรมองค์การตลอดจนเทคนิควิธี เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

Course codes : 43066459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพการศึกษา

แนวคิด ปรัชญาและมโนทัศน์ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประยุกต์ หลักการ แนวคิดระบบการบริหารคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

Course codes : 43067159
Credit : 3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศกับการบริหารงานในองค์การทางการศึกษาการนิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน

Course codes : 43068159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารการศึกษา

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 43069959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5 หมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 49950159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 43061159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล ธุรการการเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ บริหารงานบุคคล กิจการนิสิต สัมพันธ์ชุมชน และการบริหารแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้วิเคราะห์โครงสร้าง ระบบการบริหารการศึกษา และปัญหาการจัดการศึกษา

Course codes : 43061259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผน

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ระบบและทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนานโยบายและการประเมินนโยบาย และแผนการจัดการศึกษา

Course codes : 43062359
Credit : 3(0-9-0)
ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

การปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร การวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาองค์การและการปฏิบัติที่ดี ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

Course codes : 43063159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และการประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 43063259
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

Course codes : 43065159
Credit : 3(3-0-6)
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

ปรัชญา และหลักการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารองค์การ โดยเน้นองค์การทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 43061359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานวิชาการ

หลักการแนวคิด การบริหารงานวิชาการ การวางแผนบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา

Course codes : 43061559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินโครงการ

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและประเมินโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและวางแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางการศึกษา

Course codes : 43061759
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียน การบริหารจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Course codes : 43061859
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน

การประชาสัมพันธ์ การสร้างกลยุทธ์สัมพันธ์ชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรในสถานศึกษาและสู่ชุมชน สร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

Course codes : 43061959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการนิสิต

หลักการ แนวคิด พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของนิสิตคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43062159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร

หลักการกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายการศึกษา

Course codes : 43062259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินและงบประมาณ

หลักการ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังและงบประมาณ ของประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาทั้งด้านการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณขององค์การทางการศึกษา

Course codes : 43063359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ความหมายของภาษาตามบริบท นิยาม และความคิดรวบยอดของศาสตร์บริหารการศึกษา การใช้ภาษาเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 43064159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารการศึกษา

หลักการ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษา

Course codes : 43064259
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองกับการศึกษา

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับระบบการศึกษา

Course codes : 43065659
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์สังเคราะห์ การออกแบบและประเมินผลการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา

Course codes : 43066159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

หลักการและแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยเฉพาะการตัดสินใจโดยใช้ระบบข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การทางการศึกษา

Course codes : 43066259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ

หลักการ แนวคิดและทฤษฎี วิเคราะห์ระบบและพฤติกรรมองค์การตลอดจนเทคนิควิธี เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

Course codes : 43066459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพการศึกษา

แนวคิด ปรัชญาและมโนทัศน์ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประยุกต์ หลักการ แนวคิดระบบการบริหารคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

Course codes : 43067159
Credit : 3(3-0-6)
การนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศกับการบริหารงานในองค์การทางการศึกษาการนิเทศการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน

Course codes : 43068159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารการศึกษา

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ

4 งานนิพนธ์

Course codes : 43069859
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5 หมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 49950159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา