ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) (ศศ.บ. (ภาษาไทย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กันต์รพี สมจิตร์ * ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2544)
อาจารย์ ขจิตา ศรีพุ่ม * ปร.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
อาจารย์ นนทชา คัยนันทน์ * อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
อาจารย์ ศริญญา ขวัญทอง * อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
อาจารย์ อภิรักษ์ ชัยปัญหา * อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 22811159
Credit : 3(2-2-5)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพ และกลวิธี การพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

Course codes : 22811259
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะการฟัง

หลักและวิธีการฟังที่นำไปสู่การจับใจความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ ประเมินค่า และนำเสนอโดยการพูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 22811359
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะการเขียน

หลักการเขียน และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยค การเรียบเรียงข้อความ การเขียนสรุปความ การเขียนอธิบาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเรียงความ การจดบันทึก การจดบันทึกการประชุม และการเขียนหนังสือราชการ

Course codes : 22813159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

ภาษากับการสื่อสาร สัทศาสตร์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์ สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการวิเคราะห์ภาษา

Course codes : 22815159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีศึกษา

ความหมาย ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบวรรณคดี กลวิธีการประพันธ์และคุณค่าของวรรณคดี เลือกวิเคราะห์วรรณคดีอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 เรื่อง

Course codes : 22821159
Credit : 3(2-2-5)
การอ่านเชิงวิเคราะห์

หลักและวิธีการอ่านที่นำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านวิเคราะห์ อ่านตีความ ฝึกวิเคราะห์เขียนประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22823159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษากับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ระบบความคิด ความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม

Course codes : 22823259
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกวิทยาทางภาษา

ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการใช้เหตุผล ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อความคิดอย่างมีเหตุผล

Course codes : 22825159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีเอก

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์กับสังคม และคุณค่าของวรรณคดีเอกของไทย

Course codes : 22825259
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร่วมสมัย

ความหมาย ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคม ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยประเภท ต่าง ๆ

Course codes : 22825359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม

องค์ประกอบของสังคม วัฒนธรรม และวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อกัน เลือกศึกษาวรรณกรรมแต่ละยุคสมัยบางเรื่อง

Course codes : 22833159
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย

ลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ ระบบความหมาย ระบบประโยค และการใช้ถ้อยคำ

Course codes : 22833259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษากับสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม วิเคราะห์ การใช้ภาษาที่แตกต่างกันในสังคม

Course codes : 22839159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1

ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางภาษา วรรณคดี และคติชน การสรรหาแหล่งข้อมูลทั้งเอกสารและบุคคล การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการศึกษาทั้งรูปแบบโครงการและปากเปล่า

Course codes : 22849159
Credit : 3(0-2-7)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 2

การศึกษาค้นคว้าและเขียนผลการศึกษาค้นคว้าทางภาษา วรรณคดี และคติชนตามระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งแบบรายงานและปากเปล่า โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมและแนะนำอย่างใกล้ชิด

2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 22811459
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนภาษาไทย 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน ระดับภาษา และการใช้ภาษาไทยในการเขียนด้าน การสะกดคำ การใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร ภาพพจน์ การเรียบเรียงประโยค หลักการเขียนย่อหน้า และฝึกปฏิบัติการเขียนเล่าเรื่อง

Course codes : 22821259
Credit : 3(2-2-5)
การพูดเพื่อประสิทธิผล

หลักการพูดเพื่อประสิทธิผลและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง การเตรียมการพูดและ การฝึกพูดเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ ฝึกการพูดให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการพูด

Course codes : 22821359
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนภาษาไทย 2

หลักการเขียนโครงเรื่อง และฝึกปฏิบัติการเขียนย่อความ การเขียนบันทึก การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนเรียงความ และการเขียนแสดงความคิดเห็น

Course codes : 22821459
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านหนังสือพิมพ์ 1

ความหมายและประเภทของหนังสือพิมพ์ องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ไทย ลักษณะ ภาษาหนังสือพิมพ์ ฝึกการอ่านจับใจความและสรุปความจากข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์

Course codes : 22821559
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

หลักและกลวิธีการอ่าน วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่างานเขียนประเภทต่าง ๆ ที่สะท้อนหลักคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตและสังคม

Course codes : 22821659
Credit : 3(3-0-6)
มิติทางภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง

ลักษณะและประเภทของสื่อบันเทิง การวิเคราะห์และตีความสื่อบันเทิงประเภท ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจกลวิธีการใช้ภาษา และเข้าใจวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว

Course codes : 22823359
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย

วิวัฒนาการการศึกษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างแบบเรียนกับการศึกษาของไทย การวิเคราะห์ตำราและแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่าง ๆ

Course codes : 22825459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมพระราชหัตถเลขา

ลักษณะ องค์ประกอบ วัจนลีลา ความสำคัญและความสัมพันธ์ของพระราชหัตถเลขาที่มีต่อสังคม วิวัฒนาการของวรรณกรรมพระราชหัตถเลขา

Course codes : 22825559
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีนิราศ

พัฒนาการ ประเภท แนวคิด ศิลปะการประพันธ์ คุณค่าของวรรณคดีนิราศตั้งแต่ สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เลือกศึกษาวรรณคดีนิราศบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22825659
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีคำสอน

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและคุณค่าของวรรณคดีคำสอนของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีคำสอนกับสังคม เลือกศึกษาวรรณคดีคำสอนบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22825759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีการละคร

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีการละครตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อละครไทย

Course codes : 22825859
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย

วิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในด้านแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการประพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 22825959
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมสำหรับเด็ก

รูปแบบ ลักษณะ ความสำคัญของวรรณกรรมสำหรับเด็ก จิตวิทยาเด็ก การวิเคราะห์ การประเมินค่า การเขียนและการจัดทำวรรณกรรมสำหรับเด็ก

Course codes : 22826159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมวัยรุ่น

รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น จิตวิทยาวัยรุ่น การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

Course codes : 22826259
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย

ความหมาย ประเภท บทบาท ลักษณะของวรรณคดีไทย วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันในแง่ลักษณะเด่นและคุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิตและสังคม

Course codes : 22828159
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ การสืบทอด และบูรณาการการใช้ภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย

Course codes : 22828259
Credit : 3(3-0-6)
ไทยศึกษา

บูรณาการองค์ความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองไทย กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย

Course codes : 22831159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงวิชาการ

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ส่วนประกอบของการเขียนงานเชิงวิชาการ การใช้ภาษา หลักการและขั้นตอนการเขียน ฝึกปฏิบัติการเขียนและวิเคราะห์งานเขียนเชิงวิชาการแต่ละประเภท

Course codes : 22831259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนสารคดี

หลักการเขียน และรูปแบบการเขียนสารคดี การใช้ภาษาในการเขียนสารคดี ฝึกเขียน สารคดีประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22831359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนบันเทิงคดี

หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนบันเทิงคดี การใช้ภาษาในการเขียนบันเทิงคดี และ ฝึกเขียนบันเทิงคดีประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22831459
Credit : 3(2-2-5)
การอ่านทำนองเสนาะ

ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ และคุณค่าของการอ่านทำนองเสนาะ การฝึกอ่าน ออกเสียงบทประพันธ์ตามปกติ และการอ่านทำนองเสนาะเพื่อให้เกิดรสต่าง ๆ

Course codes : 22831559
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนร้อยแก้ว-ร้อยกรอง

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของร้อยแก้วและร้อยกรอง โวหารในการเขียนร้อยแก้ว แบบแผนการเขียนร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ฝึกเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อให้เกิดทักษะ

Course codes : 22831659
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนบทโทรทัศน์

ความหมาย บทบาทและความสำคัญ โครงสร้างบทละครโทรทัศน์ การเขียนเรื่องย่อ การเขียนเรื่องย่อแบบขยาย การสร้างตัวละคร การสร้างสถานการณ์ ความสัมพันธ์ของตัวละครกับ แก่นเรื่องและโครงเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่อง ฝึกปฏิบัติเขียนบทละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรม หรือสร้างโครงเรื่องขึ้นเองอย่างน้อย 1 เรื่อง

Course codes : 22831759
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ หลักการเขียน และฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Course codes : 22831859
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาไทยเพื่อการแสดง

บทบาทของภาษาไทยกับศิลปะการแสดง หลักการแสดงเบื้องต้น การอ่านตีความบทละครหรือบทเพื่อการแสดง หลักการใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในฐานะตัวละคร การสื่อสารความหมายหลายชั้นในการแสดง การเขียนบทวิจารณ์การแสดง ฝึกปฏิบัติการแสดงเบื้องต้นจากบทละครและเขียนบทวิจารณ์อย่างน้อย 1 เรื่อง

Course codes : 22831959
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว

การใช้ถ้อยคำ สำนวนที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การทำหน้าที่มัคคุเทศก์ การฝึกบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Course codes : 22832159
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านหนังสือพิมพ์ 2

ประเภทของข่าว การใช้ภาษาในข่าวแต่ละประเภท การอ่านข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อวิเคราะห์ ตีความ และแสดงความคิดเห็น

Course codes : 22832259
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาไทยระดับสูง 1

การฟังและอ่านเพื่อจับใจความ การพูดแนะนำตัว การพูดให้ความรู้ การเขียน สรุปความ และการเขียนอธิบาย โดยใช้ภาษาระดับกึ่งทางการและทางการ

Course codes : 22832359
Credit : 3(3-0-6)
สำนวนไทย

ที่มา ประเภท ลักษณะ ความหมาย และปริบทของสำนวนไทย วิเคราะห์การใช้สำนวนไทยในสารประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22833359
Credit : 3(3-0-6)
บาลีสันสกฤตในไทย

ประวัติ ระบบเสียง ระบบคำ และระบบไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมคำมาใช้ในภาษาไทย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

Course codes : 22833459
Credit : 3(3-0-6)
เขมรในภาษาไทย

ประวัติ ระบบเสียง ระบบคำ และระบบไวยากรณ์ของภาษาเขมร การยืมคำมาใช้ในภาษาไทย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย

Course codes : 22833559
Credit : 3(3-0-6)
อรรถศาสตร์

ระบบความหมาย ความหมายระดับคำ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ความหมายระดับประโยค การเปลี่ยนแปลงของความหมาย

Course codes : 22833659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาถิ่น

ระบบเสียง ระบบคำ ระบบความหมาย การแปรของคำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นทั้งสี่

Course codes : 22833759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

คำในภาษาไทยปัจจุบันที่ยืมมาจากภาษาอื่น พิจารณาประวัติการยืม ลักษณะการ เปลี่ยนแปลง และอิทธิพลของคำเหล่านี้ที่มีต่อภาษาไทย

Course codes : 22833859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์กับวาทศาสตร์

ถ้อยความในการสื่อสาร รูปแบบการสื่อความ ระบบปริชาน อวัจนลักษณ์ สัมพันธสารปฏิบัติ การบำบัดความผิดปกติในการสื่อสาร

Course codes : 22835159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีชาดก

ลักษณะ ประเภท เนื้อหา แนวคิด คุณค่า อิทธิพลของชาดกต่อวรรณคดีและสังคมไทย เลือกศึกษาวรรณคดีชาดกบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22835259
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีประวัติศาสตร์

ลักษณะ ประเภท เนื้อหา แนวคิด คุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์ เลือกศึกษาวรรณคดีประวัติศาสตร์บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22835359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์

พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดี ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจารณ์แบบต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกวิจารณ์

Course codes : 22835459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีเปรียบเทียบ

พัฒนาการและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับวรรณคดีต่างประเทศ ศิลปะแขนงอื่น และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

Course codes : 22835559
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมท้องถิ่น

ประเภท เนื้อหา แนวคิด ลักษณะเฉพาะ และลักษณะร่วมของวรรณกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ เลือกศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22835659
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด สุนทรียภาพ ความสัมพันธ์กับสังคมของวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ลักษณะเด่นอื่น ๆ เลือกศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22835759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมแปล

พัฒนาการวรรณกรรมแปล ลักษณะเฉพาะ แนวคิด คุณค่า เลือกศึกษาวรรณกรรมแปลบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22835859
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธ์ของภาษาและวรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับสังคม

Course codes : 22835959
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมกับศิลปะ

ลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับศิลปะแต่ละแขนง คุณค่าของวรรณกรรมและศิลปะ วิเคราะห์ศิลปะในวรรณกรรมและอิทธิพลจากวรรณกรรมสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ

Course codes : 22836159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมปริทัศน์

ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะของวรรณกรรม ปริทัศน์วรรณกรรมเรื่องเด่นของไทยในด้านศิลปะการประพันธ์ แนวคิด ค่านิยมแห่งยุคสมัย คุณค่าทางสังคม บูรณาการความรู้ทางวรรณกรรมกับศาสตร์แขนงอื่น

Course codes : 22838159
Credit : 3(3-0-6)
นิทานพื้นบ้าน

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า ความสัมพันธ์กับสังคม ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน เลือกศึกษานิทานพื้นบ้านบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22838259
Credit : 3(3-0-6)
คติชนในภาษาและวรรณกรรม

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การสืบทอดของคติชน วิเคราะห์คติชนที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย

Course codes : 22841159
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

การใช้ภาษาไทยในวงการต่าง ๆ อภิปรายแนวโน้มการใช้ภาษา ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อการใช้ภาษาในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางแก้ไข

Course codes : 22841259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่องานสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น บูรณาการทักษะทางภาษาและ วรรณกรรมไทยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

Course codes : 22841359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษากับการแปล

หลักการและศิลปะในการแปล ฝึกฝนทักษะในการแปลเอกสาร สิ่งพิมพ์ จากภาษาไทย เป็นภาษาต่างประเทศ และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องสละสลวย

Course codes : 22841459
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาไทยธุรกิจ

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการพูดทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ และฝึกเขียนเอกสารที่ใช้ในวงการธุรกิจ

Course codes : 22841559
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม

หลักการ วิธีการ และองค์ประกอบของการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม ฝึกกล่าวแสดงความคิดเห็น เขียนรายงานการประชุม และจัดการประชุม

Course codes : 22841659
Credit : 3(3-0-6)
บูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

ความรู้ทางภาษากับงานอาชีพ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณภาพภาษาพูดและภาษาเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจ บูรณาการความรู้ทางภาษาไทยกับการประกอบอาชีพในสังคม

Course codes : 22841759
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาไทยระดับสูง 2

การฟังและอ่านเพื่อวิเคราะห์และตีความ การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ภาษาระดับทางการ

Course codes : 22843159
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการภาษาไทย

ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย วิวัฒนาการด้านเสียง คำ ความหมาย ประโยค

Course codes : 22843259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาศาสตร์จิตวิทยาและภาษาศาสตร์สังคมกับการสอนภาษา การนำทฤษฎีภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ

Course codes : 22843359
Credit : 3(3-0-6)
ทำเนียบภาษา

ภาษาในปริบทของสังคมและวัฒนธรรม การแปรของภาษา วัจนลีลา ภาษากับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ภาษาเฉพาะวงการ ความสำคัญของทำเนียบภาษาที่มีต่อสังคม วิเคราะห์ทำเนียบภาษาประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22843459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสื่อสารมวลชน

ลักษณะของการสื่อสารมวลชน ความสำคัญของภาษาต่อการสื่อสารมวลชน และลักษณะภาษาที่ปรากฏในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ฝึกวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนแต่ละประเภท

Course codes : 22845159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีพุทธศาสนา

ลักษณะ ประเภท เนื้อหา แนวคิด คุณค่า ความสัมพันธ์ของวรรณคดีพุทธศาสนากับสังคมไทย เลือกศึกษาวรรณคดีพุทธศาสนาบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22845259
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีขนบประเพณี

ความมุ่งหมาย เนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับขนบประเพณี ลักษณะเด่น คุณค่าของวรรณคดีขนบประเพณี เลือกศึกษาวรรณคดีขนบประเพณีบางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22845359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และความสัมพันธ์ของวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสังคม เลือกศึกษาวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางเรื่องอย่างละเอียด

Course codes : 22845459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมการเมือง

ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของวรรณกรรมการเมือง การวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู่ในวรรณกรรม และวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสภาวะทางการเมือง สภาพสังคมและวรรณกรรมที่มีต่อกัน เลือกศึกษาวรรณกรรมการเมืองบางเรื่องอย่างละ