ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (วท.บ. (เกษตรศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 143 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ *
อาจารย์ ประทีป อูปแก้ว *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพทูล แก้วหอม *
อาจารย์ ภัคญาณี สุดสาร *
อาจารย์ รัชนี พุทธา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ใจตรง *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 76110259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

พื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Course codes : 76110359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพืื้้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Course codes : 76110459
Credit : 3(3-0-6)
หลักชีววิทยา

หลักการทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล โภชนาการ พลังงานกับชีวิต เมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจำแนกหมวดหมู่ การประยุกต์ทางชีววิทยา

Course codes : 76110559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรมการจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 76110659
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวนมูลฐาน

Course codes : 76110759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

โครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์แอลดีไฮด์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

Course codes : 76110859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

ทำปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์แอลดีไฮด์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

Course codes : 76120159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ การสืบพันธุ์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76120259
Credit : 3(3-0-6)
หลักสถิติทางเทคโนโลยีการเกษตร

มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงทวินาม ปัวส์ซอง และการแจกแจงของตัวสถิติ หลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76120359
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

เคมีของโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและหน่วยพื้นฐานของโมเลกุล ได้แก่ กรดนิวคลีอิก โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในส่วนที่สัมพันธ์กับการสังเคราะห์โปรตีน หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนซึ่งกำหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76120459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

ปฏิบัติการชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับเคมีของโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและหน่วยพื้นฐานของโมเลกุล เคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในส่วนที่สัมพันธ์กับการสังเคราะห์โปรตีน หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนซึ่งกำหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร

2.2 วิชาเอกร่วม

Course codes : 76132159
Credit : 3(2-2-5)
หลักพันธุศาสตร์เกษตร

เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างการเกิดไมโอซิสและไมโตซิส หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของเมนเดลและกฎความน่าจะเป็น สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การทำงานของยีนและการควบคุมมิวเทชั่นของยีนและโครโมโซม พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร วิวัฒนาการ และปฏิบัติการโดยใช้ตัวอย่างพืชและสัตว์ในทางเกษตร

Course codes : 76149159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การเขียนสัมมนา การนำเสนอรายงาน และการเสนอแนวคิดทางวิชาการต่อที่ประชุมในหัวข้อวิทยาการที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

Course codes : 76210159
Credit : 3(2-2-5)
หลักการผลิตพืชไร่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การจำแนก การกระจายตัว การปลูก การขยายพันธุ์พืช อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม และการป้องกันศัตรูพืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาพืชไร่

Course codes : 76311159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการผลิตสัตว์

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การขยายพันธุ์ การป้องกันโรคสัตว์และสุขาภิบาล

Course codes : 76934159
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น

ความหมายของธุรกิจเกษตรและวิวัฒนาการ ระบบธุรกิจเกษตรและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบธุรกิจเกษตร การประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจเพื่อช่วยในการประเมินปัญหา และ โอกาสในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจเกษตรและระบบธุรกิจเกษตรของประเทศไทย

2.3 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 76131259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์

การออกแบบการทดลอง เปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม การออกแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มสมบูรณ์ในบล็อค ลาตินสแควร์ และการออกแบบสุ่มไม่สมบูรณ์ในบล็อก การออกแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

Course codes : 76219159
Credit : 1(0-3-1)
ฝีกงาน 1

การปฏิบัติงานด้านการผลิตพืชไร่ในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

Course codes : 76220159
Credit : 3(2-2-5)
หลักการผลิตพืชสวน

การจำแนกทางพืชสวน การขยายพันธุ์พืชสวน การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ไม้ผล เห็ด สรีรวิทยาพืชสวน ฮอร์โมนพืช เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน การปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้น

Course codes : 76222259
Credit : 3(2-2-5)
พฤกษศาสตร์

การจำแนก การระบุ และการตั้งชื่อพืช การเก็บตัวอย่างพืชภาคสนาม และการเก็บรักษาตัวอย่างพืชเพื่อการศึกษา ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ ชนิดพรรณไม้ในแต่ละวงศ์ กายวิภาคพืช

Course codes : 76229159
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงาน 2

การปฏิบัติงานด้านการผลิตพืชสวนในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

Course codes : 76232159
Credit : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของพืช

โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ในเซลล์พืช ความสำคัญของน้ำและธาตุอาหารพืช กระบวนการเมทาบอลิสม์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การสังเคราะห์แสง การดูดซึมและการลำเลียง การหายใจ และการคายน้ำของพืช การเจริญและพัฒนาของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต การออกดอก และการติดผล

Course codes : 76232259
Credit : 3(3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น

หลักการ ความหมาย ความสำคัญ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช บทบาทและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิต การกระจายตัวทางพันธุกรรมและความดีเด่นในลูกผสมในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืช

Course codes : 76235159
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีชีวภาพพืช

วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพของพืชมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม และเทคนิคทางโมเลกุล เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีคุณค่าทางเภสัชวิทยา และการประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

Course codes : 76239159
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงาน 3

การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

Course codes : 76249159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาสำหรับพืชศาสตร์

ปฎิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

Course codes : 76249259
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงาน 4

การปฏิบัติงานแบบบูรณาการเกษตรในสถานศึกษา โดยนำความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานทั้งในระหว่างการศึกษา ภายหลังการศึกษา และการออกสหกิจศึกษา

Course codes : 76249359
Credit : 5(0-10-5)
ปัญหาพิเศษสำหรับพืชศาสตร์

การวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อที่มีความสำคัญ หรือน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่สนใจ และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

Course codes : 76319159
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 1

ฝึกงานฟาร์ม 1

Course codes : 76320159
Credit : 3(2-2-5)
สัตววิทยา

หลักทั่วไปทางกายวิภาค สรีรวิทยา เซลล์วิทยา มิชญวิทยา คัพภะวิทยาของสัตว์ ศึกษาหลักทั่วไปของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ชีวภูมิศาสตร์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ

Course codes : 76320259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค การจัดแบ่งเกรดซาก ระบบการผลิต และการตลาดของผลผลิตจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Course codes : 76320359
Credit : 3(3-0-6)
สุขภาพและสุขอนามัยสัตว์

หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค กลไกการป้องกันการติดเชื้อ หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยาสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค

Course codes : 76322159
Credit : 3(3-0-6)
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

การถ่ายทอดลักษณะในสัตว์เลี้ยง ความผันแปรของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ คุณค่าการผสมพันธุ์ หลักการคัดเลือก ดัชนีการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ ระบบการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์สัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์

Course codes : 76329159
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 2

การฝึกงานพิเศษด้านการผลิตสุกร มีการศึกษานอกสถานที่

Course codes : 76330159
Credit : 3(2-2-5)
โภชนศาสตร์สัตว์

ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ องค์ประกอบของอาหาร ความสำคัญของโภชนะต่อสัตว์ กระบวนการย่อยอาหาร การดูดซึมและการนำเอาโภชนะไปใช้ประโยชน์ ความต้องการอาหารของสัตว์ในระยะต่างๆ และสารเสริมชนิดต่างๆ ในอาหารสัตว์ การวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์

Course codes : 76330259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการผลิตสัตว์ปีก

การผลิตสัตว์ปีกให้เนื้อและไข่เป็นการค้า พันธุ์สัตว์ปีกและการเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสม โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู การให้อาหาร การผสมพันธุ์ การป้องกันโรคที่สำคัญ การฆ่าและตัดแต่งซากไก่เนื้อ การจัดแบ่งเกรดไข่แบบสากล การบริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน วางแผนการผลิต และการประเมินต้นทุนการผลิต

Course codes : 76330359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการผลิตสุกร

การผลิตสุกรเป็นการค้า พันธุ์สุกร การคัดเลือก การจัดการผสมพันธุ์ การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ โรงเรือนและอุปกรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสุกร ปัญหาในการผลิตสุกร การจัดแบ่งเกรดซากและการประเมินลักษณะซากในสุกร

Course codes : 76330459
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยด้านสัตวศาสตร์

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการการวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ

Course codes : 76332159
Credit : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง

สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง

Course codes : 76333159
Credit : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของเนื้อสัตว์ ปัจจัยการฆ่าที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงภายในกล้ามเนื้อหลังสัตว์ตาย การตรวจวัดคุณภาพเนื้อสัตว์ และการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ ชิ้นส่วนของซากสัตว์ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ประเภทของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ กรรมวิธีและเทคโนโลยีในการแปรรูปเนื้อสัตว์ การจัดแบ่งคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

Course codes : 76333259
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีอาหารสัตว์

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์โดยทั่วไป ส่วนประกอบทางเคมี การย่อยได้ของอาหารสัตว์ การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การจำแนกและลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนำไปเลี้ยงสัตว์ หลักการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ตามความต้องการของสัตว์เลี้ยงระยะต่างๆ ทั้งด้วยมือและโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

Course codes : 76339159
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 3

การฝึกงานพิเศษด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีการศึกษานอกสถานที่

Course codes : 76349159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาสำหรับสัตวศาสตร์

ปฎิบัติงานในสถานประกอบการแห่งเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

Course codes : 76349259
Credit : 1(0-3-1)
ฝึกงานฟาร์ม 4

การฝึกงานพิเศษด้านอาหารสัตว์และโภชนศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่

Course codes : 76349359
Credit : 5(0-10-5)
การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ

การฝึกอบรมหรือฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

Course codes : 76349459
Credit : 5(0-10-5)
ปัญหาพิเศษสำหรับสัตวศาสตร์

การวิจัยและการค้นคว้?าเบื้องต?นภายใต้?การควบคุมของอาจารย์?ที่ปรึกษา ในหัวข้อที่มีความสำคัญ หรือน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ที่สนใจ และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

Course codes : 76423159
Credit : 3(2-2-5)
หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และสรีรวิทยาของผลไม้ และผักสด การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ ระบบขนส่ง การเก็บรักษา และการปฏิบัติต่อผลไม้ ผัก และดอกไม้สด หลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานสำหรับตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและการจัดการทางการตลาด

Course codes : 76432159
Credit : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน

การสูญเสียน้ำ การหายใจ การผลิตเอทิลีน การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี กระบวนการสุก และ อาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลไม้ ผัก และดอกไม้

Course codes : 76433159
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบมาตรฐาน

การจัดการกับผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย กฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าผลิตผลสดของประเทศผู้นำเข้า มาตรฐานสวนผู้ผลิต การรับรอง GAP หรือเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับการส่งออก

Course codes : 76620159
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร

Course codes : 76720159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการดินเพื่อการเกษตร

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การอนุรักษ์ดิน การแก้ไขปัญหา ดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ทฤษฎีการแกล้งดินของ การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

Course codes : 76820159
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะการเข้าทำลาย การแพร่ระบาด และวิธีการป้องกันกำจัด

Course codes : 76820259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการโรคพืช

โรคพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะการเข้าทำลาย การแพร่ระบาด และวิธีการป้องกันกำจัด

Course codes : 76833159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัชพืช

การจำแนกชนิด ชีววิทยา การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ของวัชพืช ความเสียหายที่เกิดจากวัชพืช ผลกระทบของวัชพืชต่อพืชปลูก ประโยชน์ของวัชพืช การจำแนกชนิดและประเภทวัชพืช การป้องกันกำจัด หลักการใช้สารกำจัดวัชพืช

Course codes : 76924159
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์

ชนิดของพืชอาหารสัตว์ ชนิดของอาหารสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ธุรกิจทางอาหารสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ลักษณะและวิธีการในการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ การตลาดของธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และปศุสัตว์

2.4 วิชาเอกเลือก

Course codes : 76230159
Credit : 3(3-0-6)
พืชสำคัญของประเทศไทย

พืชไร่ต่างๆ ใน ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ และการป้องกันกำจัดโรค แมลง ศัตรูพืช ตลอดจนการศึกษาทางสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธุ์

Course codes : 76230259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช

Course codes : 76233259
Credit : 3(2-2-5)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หลักการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมือ อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืช ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช

Course codes : 76233359
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล

การจำแนกไม้ผล การผลิตไม้ผลเขตร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว รวมถึงไม้ผลพื้นเมืองของประเทศไทย การจัดการสวนไม้ผล โรคและแมลงศัตรูไม้ผล

Course codes : 76240159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางพืชศาสตร์ 1

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการทางด้านพืชไร่ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง

Course codes : 76240259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางพืชศาสตร์ 2

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการทางด้านพืชสวนที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง

Course codes : 76243159
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตพืชเพื่อสุขภาพและความงาม

ความหมายและความสำคัญของพืชเพื่อสุขภาพและความงาม ชนิดของพืชเพื่อสุขภาพและ ความงาม ประวัติ ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติ การปลูกและดูแลปฏิบัติ การเก็บเกี่ยว และการนำไปใช้ประโยชน์

Course codes : 76243259
Credit : 3(3-0-6)
การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร

ประวัติ ชนิด และการจัดจำแนก การใช้ประโยชน์ ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายแหล่งผลิต การปลูก และการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร

Course codes : 76243359
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

การจำแนกไม้ผล การผลิตไม้ผลเขตร้อน ไม้ผลกึ่งร้อน และไม้ผลเขตหนาว รวมถึงไม้ผลพื้นเมืองของประเทศไทย การจัดการสวนไม้ผล โรคและแมลงศัตรูไม้ผล

Course codes : 76243459
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตผักและปลูกพืชไร้ดิน

ความหมายและความสำคัญ แหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการ ลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชผัก การจำแนกพืชผัก การปลูกและดูแลปฏิบัติ สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ศัตรูและการป้องกันกำจัด การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก และเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดิน การจำแนกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุปลูก การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การจัดการโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง

Course codes : 76243559
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าวและชานอ้อย การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวและแกนข้าวโพด การผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมัน การผลิตไบโอแก๊ส-ไบโอแมส การผลิตน้ำส้มควันไม้ และการผลิตไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูงจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Course codes : 76330559
Credit : 3(3-0-6)
สวัสดิภาพสัตว์และจรรยาบรรณการทดลองในสัตว์

หลักพฤติกรรมศาสตร์ สรีรวิทยาและสวัสดิภาพสัตว์ จรรยาบรรณในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเกษตร กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการทดลอง

Course codes : 76330659
Credit : 3(3-0-6)
การใช้ยาในสัตว์เลี้ยง

ลักษณะและสรรพคุณของยา ที่ออกฤทธิ์กับระบบต่างๆ ของร่างกายสัตว์ การให้ยา ขนาดของการให้ยา และผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา

Course codes : 76330759
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมและการบังคับควบคุมสัตว์

พฤติกรรมสัตว์เบื้องต้น การจับบังคับและควบคุมสัตว์ที่เหมาะสม ความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติและตัวสัตว์

Course codes : 76330859
Credit : 3(3-0-6)
โรคและกลไกการเกิดโรคในสัตว์เบื้องต้น

หลักการตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ กระบวนการดำเนินไปของโรคที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของอวัยวะในร่างกาย

Course codes : 76330959
Credit : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์

การจัดเตรียมข้อมูลทางด้านการผลิตสัตว์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 76332259
Credit : 3(3-0-6)
การสืบพันธุ์และผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง

ประโยชน์และความสำคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์การรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การเจือจางน้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพของการผสมเทียม การพิสูจน์การผสมติด การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ ในการผลิตสัตว์ โรคและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การศึกษาทดลองการผสมเทียมในสัตว์เศรษฐกิจใน สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก

Course codes : 76333359
Credit : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์

ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ การทําทุ่งหญ้าแบบต่างๆ การทําหญ้าแห้งและพืชหมัก เพื่อเก็บไว้ให้สัตว์ในฤดูแล้งขณะที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลน

Course codes : 76334159
Credit : 3(3-0-6)
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

การพัฒนาของตัวอ่อนในระยะเวลาการฟัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟักไข่ หลักและการปฏิบัติในการฟักไข่ ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงฟักและตู้ฟัก การตรวจการเจริญของเชื้อระยะต่างๆ การคัดเพศ การจัดการลูกไก่ที่ฟักออก เทคนิคการฟักไข่ของสัตว์ปีกบางชนิด

Course codes : 76334259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดและโลจิสติกส์ผลผลิตสัตว์

อุปสงค์อุปทานและผลกระทบต่อราคาผลผลิตสัตว์ พฤติกรรมผู้บริโภค สถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและตลาดอนาคตของผลผลิตสัตว์ วิถีการตลาด ส่วนผสมการตลาดเพื่อการวางแผนการตลาดผลผลิตสัตว์ การค้าผลผลิตสัตว์ระหว่างประเทศ

Course codes : 76334359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการดูแลสัตว์เลี้ยง

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน โภชนาการ การให้อาหาร สุขภาพ โรคและการติดเชื้อ การทำวัคซีน การดูแลประจำวันและการสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยง

Course codes : 76335159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียในฟาร์ม

ปัญหามลภาวะที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของของเสีย ระบบการจัดการของเสีย กรรมวิธีในการกำจัดของเสีย การนำของเสียจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์

Course codes : 76335259
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

เทคนิคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม พื้นฐานการตัดต่อยีน การย้ายฝากตัวอ่อน สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม โคลนนิ่ง เทคโนโลยีชีวภาพด้านการกำจัดของเสียในฟาร์ม เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตโปรตีน โปรไบโอติค ผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้านการป้องกันและรักษาโรค เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตเอนไซม์ จริยธรรมและกฎการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

Course codes : 76338159
Credit : 3(3-0-6)
การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม

ประเภทและชนิดของนกสวยงามและไก่สวยงาม การเพาะเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการ โรคที่สำคัญที่พบ การตลาด ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงามในประเทศไทยและต่างประเทศ

Course codes : 76338259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 1

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง

Course codes : 76338359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 2

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคียวเอื้องที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง

Course codes : 76340159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตแพะและแกะ

การทำฟาร์มแพะและแกะเบื้องต้น สายพันธุ์แพะและแกะ โภชนาการของสัตว์เล็ก การดูแลลูกสัตว์ การจับบังคับสัตว์ อุปกรณ์และเครื่องมือ การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ ปัญหาในการเลี้ยงแพะและแกะ การเก็บบันทึกข้อมูลและการคัดเลือกพันธุ์ การตลาดปศุสัตว์

Course codes : 76340259
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์

ความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน อวัยวะ เซลล์ และการควบคุมการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดของภูมิคุ้มกัน แอนติเจน-แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท์ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ วัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์

Course codes : 76340359
Credit : 3(3-0-6)
ปรสิตวิทยาของสัตว์

การเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดในรูปแบบของปรสิตติซึม โครงสร้างและวงจรชีวิตของโปรโตซัว พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม พยาธิหัวหนามและสัตว์ขาปล้อง สภาพแวดล้อมภายและปฏิกริยาของโฮสท์ต่อการติดเชื้อปรสิต การตรวจหา การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของปรสิตในสัตว์

Course codes : 76341159
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย

มาตรฐานที่ใช้ในการผลิตสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ในโค สุกร ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น มาตรฐานและความปลอดภัยของนม มาตรฐานและความปลอดภัยของไข่ เชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ปัญหาจากยาและสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์

Course codes : 76341259
Credit : 3(3-0-6)
สมุนไพรสำหรับปศุสัตว์

ศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรไทยสาหรับการปศุสัตว์ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลรักษาสัตว์ ความปลอดภัยของอาหาร กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์แบบอินทรีย์ การฟื้นฟูและการพัฒนาสมุนไพรสาหรับสัตว์ กระบวนการพัฒนาสมุนไพรสาหรับสัตว์เชิงธุรกิจ

Course codes : 76341359
Credit : 3(3-0-6)
สารพิษในอาหารและผลิตผลของสัตว์

ประเภทและการเกิดของสารพิษในอาหารและผลิตผลของสัตว์ การทำลาย สารพิษในอาหาร การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว์และผลิตผลของสัตว์ ลักษณะอาการของสัตว์ที่ได้รับสารพิษ และการรักษาสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ

Course codes : 76341459
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์

ความรู้เบื้องต้นของการผลิตสัตว์ การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์ การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ การเก็บข้อมูลทางสถิติ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหาร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุมและจัดการระบบอัตโนมัติต่างๆ ในฟาร์ม

Course codes : 76341559
Credit : 3(3-0-6)
การเลี้ยงม้า

ลักษณะทั่วไปของพันธุ์ม้า กายวิภาค สรีรวิทยา รูปลักษณ์และการเคลื่อนไหวของม้าที่ดี การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร การบังคับม้า การดูแลและการปฏิบัติรักษาเบื้องต้น

Course codes : 76341659
Credit : 3(3-0-6)
ความหลากหลายของสัตว์

หลักการทางสัตววิทยาและการจำแนกประเภทของสัตว์ ที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลัง ความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการของสัตว์

Course codes : 76342159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาของตัวอ่อนสัตว์

การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนสัตว์ การปฏิสนธิ การเจริญระยะต้นของตัวอ่อน การสร้างอวัยวะจากเนื้อเยื่อขั้นต้นและการเจริญระยะหลังตัวอ่อน

Course codes : 76343159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีน้ำนม

องค์ประกอบและสมบัติของน้ำนม การแปรรูปน้ำนม ผลิตภัณฑ์จากน้ำนม การควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนม

Course codes : 76346159
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับการผลิตปศุสัตว์

บทบาทของวิศวกรรมพื้นฐานในการผลิตปศุสัตว์ อุปกรณ์และระบบสนับสนุนในฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตผลจากปศุสัตว์และสัตว์ปีก ระบบการจัดการของเสียและระบบแก๊สชีวภาพ ระบบโลจิสติกในการผลิตปศุสัตว์

Course codes : 76346259
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องจักรกลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ความรู้พื้นฐานทั้งหลักการและการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประเภทของเครื่องจักรกลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วบประกอบ หน้าที่ ความสำคัญ การบารุงรักษา การจัดการและความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกล รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ ในฟาร์ม

Course codes : 76433259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของภาชนะบรรจุ การบรรจุภัณฑ์ การเตรียมผลผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับค้าส่งและค้าปลีก การพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและระบบขนส่ง กฎระเบียบ ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ต่อสุขภาพ และการนำกลับมาใช้ใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Course codes : 76433359
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก

การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง การทำความสะอาด การคัดคุณภาพและขนาด การลดอุณหภูมิ การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุ การเก็บรักษาดอกไม้

Course codes : 76433559
Credit : 3(3-0-6)
คุณภาพและการแปรรูปผักและผลไม้

การเตรียมวัตถุดิบ การบรรจุและขนส่ง คุณภาพของผัก และผลไม้ที่ใช้ในการแปรรูป ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปและถนอมรักษาผักและผลไม้ เช่น การแปรรูปขั้นต่ำ การแปรรูปด้วยความร้อน การแช่แข็ง การทำแห้ง น้ำผักผลไม้ การแช่อิ่ม แยมและเจลลี่ น้ำส้มสายชู ซอส และการดอง

Course codes : 76440159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางพืชศาสตร์ 3

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง

Course codes : 76440259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางพืชศาสตร์ 4

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการทางด้านพืชพื้นเมืองหรือพืชป่าเศษฐกิจที่ใหม่

Course codes : 76443159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร

ปัญหาและความสำคัญของผลผลิตสดพืชสวนเพื่อการส่งออก ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยากับคุณภาพของผัก ผลไม้ และไม้ดอก มาตรฐานเพื่อการส่งออก การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการผลผลิตสด ใน มะม่วง มังคุด กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน ดอกไม้ และอื่นๆ เพื่อการส่งออก

Course codes : 76443259
Credit : 3(3-0-6)
การสูญเสียหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลทางการเกษตร

การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลทางการเกษตรในการสูญเสียทางคุณภาพ และทางปริมาณ คุณค่าทางโภชนาการ ความผิดปกติทางสรีรวิทยา สูญเสียทางสังคม และเศรษฐกิจ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียของผลิตผล การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่ช่วยลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว