ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) (กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 162 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เชวง ซ้อนบุญ * กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมนต์ คมขำ * ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา พฤทธิกุล * ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์ สุกัลยา สุเฌอ * กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)
อาจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ * กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)
อาจารย์ ธนภร อินต๊ะสิน กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา : 40010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

รหัสวิชา : 40010259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความเป็นครู (Teaching Profession)

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 40010359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

รหัสวิชา : 40019159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Teacher Profession Experience I)

การศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาและสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูและงานอื่น ๆ การเป็นผู้ช่วยครู และการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู

รหัสวิชา : 40020159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)

ความสำคัญของจิตวิทยาและการแนะแนว แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รหัสวิชา : 40020259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Educational Information Technology)

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อการบริหารวิชาการและบริการทางการศึกษา

รหัสวิชา : 40020459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Measurement and Assessment for Learning)

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40020659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

หลักการ แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

รหัสวิชา : 40029159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Teacher Profession Experience II)

การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การศึกษาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา

รหัสวิชา : 40030159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Classroom Management)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40030259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Improving Learning)

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 40030659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance of Education)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

รหัสวิชา : 40032159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย (Models of Learning Management in Early Childhood Education)

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย หลักการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยแบบต่างๆ การพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา : 40039159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 (Teacher Profession Experience III)

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

รหัสวิชา : 40059159
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา : 40059259
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก

รหัสวิชา : 40147459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา (Local Wisdom and Education)

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมาย และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่มีต่อการศึกษา วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ คุณค่าทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รหัสวิชา : 40247859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาและการพัฒนา (Education and Development)

การวิเคราะห์วิกฤตของการพัฒนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของการศึกษาในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา และผลของการพัฒนาต่อมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 40420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู (Speech Training for Teacher)

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

รหัสวิชา : 40420359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนค่านิยม (Value Teaching)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติ ทั้งอดีตและปัจจุบัน แนวคิดในการสอนค่านิยม เทคนิคและวิธีสอนค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษา ส่งเสริม และพัฒนาค่านิยมที่ดีและเหมาะสมแก่ตนและสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนค่านิยม

รหัสวิชา : 40420459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครู (Conservation of Natural Resources and Environment for teacher)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40420559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน (Project Teaching)

การจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

รหัสวิชา : 40420659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาเด็ก (Child Study)

พื้นฐานและประวัติของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล แหล่งความรู้เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

รหัสวิชา : 40420759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities)

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40420859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เด็กกับวรรณกรรม (Children and Literature)

วรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของหนังสือและวรรณกรรม การเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนารสนิยมการอ่าน การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

รหัสวิชา : 40420959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน (Leadership Training and Youth Activities)

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดโครงการเพื่อเยาวชน

รหัสวิชา : 40421059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู (Art for Teachers)

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 40430159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Mathematics Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 40430259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 40430359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Activities)

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 40430559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา (Field Experience on Constructionism)

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การนำแผน การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

รหัสวิชา : 40430759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision)

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

รหัสวิชา : 40430859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม (Morals and Ethics Infusion Learning Management Skills)

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

รหัสวิชา : 40431059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา (Art and Photography for Education)

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่าย ภาพกับชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 40431159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ (Art for Aesthetic Development)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

รหัสวิชา : 40431259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมชุมนุม (Students’ Club Activities)

พื้นฐานและประวัติของกิจกรรมชุมนุม แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมชุมนุม แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมชุมนุม การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา

รหัสวิชา : 40530959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก (Life Skills Development for Children)

ความหมาย และความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต การประเมินผลทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครู ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40545559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก (Rights and Welfare of Children)

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 41130259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน (Laboratory Management in School)

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อ ในห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 41130359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (Art and Drawing on Science)

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 41130459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ (Arts and Science Photography)

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ การถ่ายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 41520159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

รหัสวิชา : 41530259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน (School Mental Health)

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม ให้มีสุขภาพจิตดี

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 41531159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก (Child Psychology)

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

รหัสวิชา : 41531259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น (Psychology of Adolescence)

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

รหัสวิชา : 41531459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ (Psychology of Human Relations)

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

รหัสวิชา : 41531759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 41531959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology)

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว

รหัสวิชา : 41541259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว (Family Psychology)

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัวการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 41541359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา (Problem Solving Psychology)

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 41541459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด (Thinking Psychology)

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีปัญญานิยม การทำงานของสมอง การจำของมนุษย์ วิธีการคิดแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมทักษะการคิด

รหัสวิชา : 41730359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ (Special Education)

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

รหัสวิชา : 42320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิดระบบการสื่อสาร และระบบการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้และการเลือกสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 42330759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Content Analysis Skills for Information Technology Data)

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาสนเทศทางการศึกษา แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้เครื่องมือในความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และทักษะการสังเคราะห์อภิมานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42541059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล (Computer for Distance Learning)

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เช่น Web-based learning, E – learning รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกลและการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

รหัสวิชา : 42543359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ (Utilize Learning Resources on Web)

แนวคิด แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะ ประเภท และการให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ ด้วยวิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Search engine ต่าง ๆ และสร้างคู่มือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e - Library, E - Book เป็นต้น

รหัสวิชา : 43030659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการศึกษา (Educational Organization and Management)

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา : 43330359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (Standardized Test in Education)

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

รหัสวิชา : 43330459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ (Performance Testing)

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติ

รหัสวิชา : 43330559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test Construction)

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถูก - ผิด แบบจับคู่ แบบฝึกตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

รหัสวิชา : 43330659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น (Introduction to Test Theory)

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎี การอ้างอิงสรุป ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

รหัสวิชา : 43430159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู (Research for Professional Development)

วิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

รหัสวิชา : 43530159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1 (Educational Statistics I)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

รหัสวิชา : 43530259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2 (Educational Statistics II)

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

รหัสวิชา : 43630159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล (Computer for Measurement and Evaluation)

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเรียน การจัดเก็บ และแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียนและการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

รหัสวิชา : 43730359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการและปรัชญาการอาชีวศึกษา (Principles and Philosophy of Vocational Education)

หลักการและปรัชญาของการอาชีวศึกษาไทย ประวัติและวิวัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอน นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาชีวศึกษา

รหัสวิชา : 44140859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู (Recreation for Teacher)

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 44920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู (English for Teachers)

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดการชั้นเรียน ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการศึกษาในและในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 40510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย (Foundation of Early Childhood Education)

ขอบข่ายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อม การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40511159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คุณลักษณะตามวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม การเฝ้าดู สังเกต และบันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา : 40522159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (Play for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย คุณค่าของการเล่น พัฒนาการทางการเล่นของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเล่น การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านการจัดประสบการณ์การเล่น สภาพแวดล้อมและสื่อที่เหมาะสมต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการเล่น การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ และการจัดประสบการณ์การเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา : 40522259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การคิดของเด็กปฐมวัย (Thought of Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40522359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย (Movement and Rhythm for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตและการใช้เครื่องประกอบจังหวะ แนวการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อส่งเสริมการคิดและจินตนาการสาหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40522459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย (Art for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ทางด้านศิลปะในระดับปฐมวัย เทคนิคและวิธีการการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของเด็กรายบุคคล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การวางแผนและการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย การเก็บผลงานและการนำเสนอผลงานทางศิลปะของเด็กปฐมวัย การประเมินทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา : 40531259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Curriculum)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปัจจัยพื้นฐานของการจัดหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การจัดหลักสูตรปฐมวัยในต่างประเทศ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างและสาระของหลักสูตร แนวการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แนวการจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร แนวทางการประเมินหลักสูตร การเชื่อมต่อของการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีที่ ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา : 40531359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย (Enhancement of Health and Well-being for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูสุขภาพกายและสุขภาพจิต การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การออกกำลังกาย การพักผ่อน โภชนาการ ความปลอดภัยในชีวิต การเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40531559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย (Inclusion in Early Childhood Education)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรวม การวินิจฉัย คัดกรอง เทคนิคกลยุทธ์การจัดชั้นเรียน การจัดบริการพิเศษ การปรับหลักสูตร การปรับวิธีการสอน การปรับการประเมินผล การใช้โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยวิธีการที่หลากหลาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40532659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Language and Literacy for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ภาษาแรกเริ่มและการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา กระบวนการจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาระดับปฐมวัย การปฏิบัติจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา : 40532759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (Mathematics for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40532859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (Science for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แนวคิดพื้นฐานและความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัย การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา : 40535259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย (Life Skills and Life Quality of Young Children)

ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการสอนและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะในศตวรรษที่ 21ของเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ของครู ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40537159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ (Programs for Infants and Toddlers)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี การจัดสิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู เทคนิคการจัดกิจกรรม บทบาทของ ผู้เลี้ยงดูในการสร้างและจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40543159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (Assessment for Young Children Development and Learning)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินกับจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สารนิทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินและการแปลความหมายผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40544159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเสริมสร้างสมรรถภาพสำหรับครูปฐมวัย (Professional Competency Development for Early Childhood Teachers)

สมรรถภาพของครูปฐมวัยด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของครูปฐมวัย บทบาทความรับผิดชอบของครูปฐมวัย งานครูปฐมวัย ภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาตนในการเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและภาวะผู้นำสำหรับครูปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40545359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (Education for Early Childhood Parents)

สภาพ ปัญหา และความสัมพันธ์ของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก บทบาทของผู้ปกครองกับการประสานงานกับสถานศึกษาปฐมวัย รูปแบบวิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง สาระความรู้สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก กิจกรรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง การสื่อสารกับครอบครัวและชุมชน การจัดโครงการการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40547259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Curriculum Development and Implementation)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การกำหนดรูปแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะกับบริบท การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การเลือกนวัตกรรมให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การฝึกจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในสถานศึกษา การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา : 40548159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย (Seminar in Early Childhood Education)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา หลักการจัดสัมมนาการศึกษา รูปแบบการสัมมนา กระบวนการจัดการสัมมนา การจัดสัมมนาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40549159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย (Research in Early Childhood Education)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาปฐมวัย การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 40521659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย (Behavioral Study in Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการศึกษาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย สาเหตุและปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย การปรับพฤติกรรม การเก็บข้อมูลเด็ก การศึกษาพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล การเขียนบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรม การสะท้อนตนเอง การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การปฏิบัติศึกษาพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40521759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (Environmental Education for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย ประเภทของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน บทบาทครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันและแนวทางแก้ไข การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40524259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย (Classroom Management in Early Childhood Education)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบ ในการจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย เทคนิคและวิธีการในการจัดการชั้นเรียน แนวทางการจัดการชั้นเรียน ผลจากการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย บทบาทครูในการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40527359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย (Storytelling and Puppet Show for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทาน การประดิษฐ์หุ่น เทคนิคการเล่านิทานและการแสดงหุ่น การใช้นิทานและหุ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40527459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การละครและนาฏลีลาสำหรับครูปฐมวัย (Drama and the Performing Arts for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับละครและนาฏลีลาที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ละครและนาฏลีลาเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์ การละครและนาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับละครและนาฏลีลาที่เหมาะสำหรับ เด็กปฐมวัย

รหัสวิชา : 40531459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
นวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย (Innovations of Teaching in Early Childhood Education)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และบริบทวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน การจัดการศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัยรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประเมินคุณภาพการใช้และสรุปการพัฒนานวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40532559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (Music and Songs for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีและเพลง พัฒนาการของเพลงและดนตรี การเลือกเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การแต่งเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การประดิษฐ์และผลิตเครื่องดนตรี รูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การเล่นเครื่องดนตรี การฝึกจัดประสบการณ์ทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40532959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย (Foreign Language for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศในระดับปฐมวัย กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40535159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สิทธิเด็ก (Child Rights)

แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การประยุกต์ใช้สาระสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40535459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสำหรับการศึกษาปฐมวัย (Thai Culture and Wisdom for Early Childhood Education)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เกี่ยวกับนิยามของความเป็นไทย วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความหลากหลายของท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ข้อดีและข้อจำกัดของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิสัยทัศน์ของสังคมไทยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติศึกษาประวัติชีวิตโดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นฐาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา : 40535559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การศึกษาพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (Multicultural Education for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาพหุวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของพหุวัฒนธรรม ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษา การใช้ภาษาท่าทางและภาษาถิ่นสื่อความหมายใน การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การจัดการชั้นเรียน วัฒนธรรมอาเซียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40537559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (Designing Environments and Creative Materials for Young Children)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเลือกใช้และผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิบัติจัดสภาพแวดล้อมและผลิตสื่อสร้างสรรค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40544359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การบริหารและการจัดการการศึกษาปฐมวัย (Administration and Management in Early Childhood Education)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการการศึกษาปฐมวัย การบริหารงานโรงเรียนอนุบาล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทและรูปแบบสถานบริการเด็กปฐมวัย ระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย บทบาทหน้าที่และภาระงานของผู้บริหาร คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การเปิดดำเนินงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 40549259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย (Independent Study in Early Childhood Education)

การศึกษาค้นคว้าและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยตามความสนใจของนิสิตภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก

รหัสวิชา : 40041059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย 1 (Learning Management Integration in Early Childhood Education I)

แนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย กระบวนทัศน์แบบองค์รวม การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานทางวิชาการจากการบูรณาการความรู้ทั้งหมดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์ การประเมินผลและปรับปรุงการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการทั้งในการสอนจุลภาคและในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

รหัสวิชา : 40041159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย 2 (Learning Management Integration in Early Childhood Education II)

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่หนึ่ง การศึกษาและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่สอง การประเมินและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่สาม ปฏิบัติการสอนและทำกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่สี่ การประเมินการนำไปใช้ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง การสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน