ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) (กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 162 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เชวง ซ้อนบุญ * กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมนต์ คมขำ * ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา พฤทธิกุล * ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์ สุกัลยา สุเฌอ * กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554)
อาจารย์สุทธาภา โชติประดิษฐ์ * กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)
อาจารย์ ธนภร อินต๊ะสิน กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

Course codes : 40010159
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

Course codes : 40010259
Credit : 2(2-0-4)
ความเป็นครู

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 40010359
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Course codes : 40019159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1

การศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษา การศึกษาและสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูและงานอื่น ๆ การเป็นผู้ช่วยครู และการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู

Course codes : 40020159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู

ความสำคัญของจิตวิทยาและการแนะแนว แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Course codes : 40020259
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อการบริหารวิชาการและบริการทางการศึกษา

Course codes : 40020459
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40020659
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตร

หลักการ แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

Course codes : 40029159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2

การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การศึกษาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา

Course codes : 40030159
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

Course codes : 40030259
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Course codes : 40030659
Credit : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 40032159
Credit : 3(2-2-5)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย หลักการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยแบบต่างๆ การพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40039159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Course codes : 40059159
Credit : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 1

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Course codes : 40059259
Credit : 6(0-18-6)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก

Course codes : 40147459
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมาย และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่มีต่อการศึกษา วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ คุณค่าทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 40247859
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาและการพัฒนา

การวิเคราะห์วิกฤตของการพัฒนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของการศึกษาในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา และผลของการพัฒนาต่อมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course codes : 40420259
Credit : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

Course codes : 40420359
Credit : 2(2-0-4)
การสอนค่านิยม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติ ทั้งอดีตและปัจจุบัน แนวคิดในการสอนค่านิยม เทคนิคและวิธีสอนค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษา ส่งเสริม และพัฒนาค่านิยมที่ดีและเหมาะสมแก่ตนและสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนค่านิยม

Course codes : 40420459
Credit : 2(2-0-4)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40420559
Credit : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน

การจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

Course codes : 40420659
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาเด็ก

พื้นฐานและประวัติของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล แหล่งความรู้เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

Course codes : 40420759
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40420859
Credit : 2(2-0-4)
เด็กกับวรรณกรรม

วรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของหนังสือและวรรณกรรม การเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนารสนิยมการอ่าน การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

Course codes : 40420959
Credit : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดโครงการเพื่อเยาวชน

Course codes : 40421059
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

Course codes : 40430159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

Course codes : 40430259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

Course codes : 40430359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

Course codes : 40430559
Credit : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การนำแผน การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

Course codes : 40430759
Credit : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

Course codes : 40430859
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

Course codes : 40431059
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่าย ภาพกับชีวิตประจำวัน

Course codes : 40431159
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

Course codes : 40431259
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมชุมนุม

พื้นฐานและประวัติของกิจกรรมชุมนุม แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมชุมนุม แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมชุมนุม การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา

Course codes : 40530959
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

ความหมาย และความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต การประเมินผลทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครู ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40545559
Credit : 3(2-2-5)
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41130259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อ ในห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41130359
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41130459
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ การถ่ายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41520159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

Course codes : 41530259
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม ให้มีสุขภาพจิตดี

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 41531159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

Course codes : 41531259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

Course codes : 41531459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

Course codes : 41531759
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

Course codes : 41531959
Credit : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว

Course codes : 41541259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัวการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

Course codes : 41541359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 41541459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีปัญญานิยม การทำงานของสมอง การจำของมนุษย์ วิธีการคิดแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมทักษะการคิด

Course codes : 41730359
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

Course codes : 42320259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิดระบบการสื่อสาร และระบบการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้และการเลือกสื่อการเรียนการสอน

Course codes : 42330759
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาสนเทศทางการศึกษา แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้เครื่องมือในความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และทักษะการสังเคราะห์อภิมานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 42541059
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เช่น Web-based learning, E – learning รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกลและการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

Course codes : 42543359
Credit : 3(2-2-5)
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ

แนวคิด แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะ ประเภท และการให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ ด้วยวิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Search engine ต่าง ๆ และสร้างคู่มือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e - Library, E - Book เป็นต้น

Course codes : 43030659
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Course codes : 43330359
Credit : 2(2-0-4)
การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

Course codes : 43330459
Credit : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติ

Course codes : 43330559
Credit : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถูก - ผิด แบบจับคู่ แบบฝึกตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

Course codes : 43330659
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎี การอ้างอิงสรุป ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

Course codes : 43430159
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

วิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 43530159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

Course codes : 43530259
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 43630159
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเรียน การจัดเก็บ และแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียนและการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

Course codes : 43730359
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและปรัชญาการอาชีวศึกษา

หลักการและปรัชญาของการอาชีวศึกษาไทย ประวัติและวิวัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอน นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาชีวศึกษา

Course codes : 44140859
Credit : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 44920159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดการชั้นเรียน ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการศึกษาในและในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 40510159
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย

ขอบข่ายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเตรียมความพร้อม การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40511159
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คุณลักษณะตามวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยองค์รวม การเฝ้าดู สังเกต และบันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

Course codes : 40522159
Credit : 3(2-2-5)
การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย คุณค่าของการเล่น พัฒนาการทางการเล่นของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเล่น การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านการจัดประสบการณ์การเล่น สภาพแวดล้อมและสื่อที่เหมาะสมต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการเล่น การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ และการจัดประสบการณ์การเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

Course codes : 40522259
Credit : 3(2-2-5)
การคิดของเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40522359
Credit : 3(2-2-5)
การเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตและการใช้เครื่องประกอบจังหวะ แนวการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อส่งเสริมการคิดและจินตนาการสาหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40522459
Credit : 3(2-2-5)
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ทางด้านศิลปะในระดับปฐมวัย เทคนิคและวิธีการการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของเด็กรายบุคคล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การวางแผนและการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงวัย การเก็บผลงานและการนำเสนอผลงานทางศิลปะของเด็กปฐมวัย การประเมินทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

Course codes : 40531259
Credit : 3(3-0-6)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปัจจัยพื้นฐานของการจัดหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การจัดหลักสูตรปฐมวัยในต่างประเทศ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างและสาระของหลักสูตร แนวการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แนวการจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร แนวทางการประเมินหลักสูตร การเชื่อมต่อของการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีที่ ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40531359
Credit : 3(2-2-5)
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูสุขภาพกายและสุขภาพจิต การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล การออกกำลังกาย การพักผ่อน โภชนาการ ความปลอดภัยในชีวิต การเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40531559
Credit : 3(2-2-5)
การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรวม การวินิจฉัย คัดกรอง เทคนิคกลยุทธ์การจัดชั้นเรียน การจัดบริการพิเศษ การปรับหลักสูตร การปรับวิธีการสอน การปรับการประเมินผล การใช้โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยวิธีการที่หลากหลาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40532659
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ภาษาแรกเริ่มและการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา กระบวนการจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาระดับปฐมวัย การปฏิบัติจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

Course codes : 40532759
Credit : 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40532859
Credit : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แนวคิดพื้นฐานและความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัย การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

Course codes : 40535259
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย

ทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการสอนและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะในศตวรรษที่ 21ของเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ของครู ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40537159
Credit : 3(2-2-5)
การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี การจัดสิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู เทคนิคการจัดกิจกรรม บทบาทของ ผู้เลี้ยงดูในการสร้างและจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40543159
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินกับจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สารนิทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินและการแปลความหมายผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40544159
Credit : 3(2-2-5)
การเสริมสร้างสมรรถภาพสำหรับครูปฐมวัย

สมรรถภาพของครูปฐมวัยด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของครูปฐมวัย บทบาทความรับผิดชอบของครูปฐมวัย งานครูปฐมวัย ภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาตนในการเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและภาวะผู้นำสำหรับครูปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40545359
Credit : 3(2-2-5)
การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

สภาพ ปัญหา และความสัมพันธ์ของครอบครัว วิธีการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก บทบาทของผู้ปกครองกับการประสานงานกับสถานศึกษาปฐมวัย รูปแบบวิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง สาระความรู้สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก กิจกรรมการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง การสื่อสารกับครอบครัวและชุมชน การจัดโครงการการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40547259
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การกำหนดรูปแบบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะกับบริบท การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การเลือกนวัตกรรมให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การฝึกจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในสถานศึกษา การประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40548159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา หลักการจัดสัมมนาการศึกษา รูปแบบการสัมมนา กระบวนการจัดการสัมมนา การจัดสัมมนาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40549159
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาปฐมวัย การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 40521659
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการศึกษาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย สาเหตุและปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย การปรับพฤติกรรม การเก็บข้อมูลเด็ก การศึกษาพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล การเขียนบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรม การสะท้อนตนเอง การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การปฏิบัติศึกษาพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40521759
Credit : 2(1-2-3)
สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย ประเภทของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน บทบาทครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กในการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันและแนวทางแก้ไข การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40524259
Credit : 2(1-2-3)
การจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบ ในการจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย เทคนิคและวิธีการในการจัดการชั้นเรียน แนวทางการจัดการชั้นเรียน ผลจากการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย บทบาทครูในการจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40527359
Credit : 2(1-2-3)
นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทาน การประดิษฐ์หุ่น เทคนิคการเล่านิทานและการแสดงหุ่น การใช้นิทานและหุ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40527459
Credit : 2(1-2-3)
การละครและนาฏลีลาสำหรับครูปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับละครและนาฏลีลาที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ละครและนาฏลีลาเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์ การละครและนาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับละครและนาฏลีลาที่เหมาะสำหรับ เด็กปฐมวัย

Course codes : 40531459
Credit : 2(1-2-3)
นวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และบริบทวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน การจัดการศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัยรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประเมินคุณภาพการใช้และสรุปการพัฒนานวัตกรรมการสอนทางการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40532559
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีและเพลง พัฒนาการของเพลงและดนตรี การเลือกเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การแต่งเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การประดิษฐ์และผลิตเครื่องดนตรี รูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย การเล่นเครื่องดนตรี การฝึกจัดประสบการณ์ทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40532959
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาต่างประเทศในระดับปฐมวัย กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40535159
Credit : 2(1-2-3)
สิทธิเด็ก

แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การประยุกต์ใช้สาระสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40535459
Credit : 2(1-2-3)
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสำหรับการศึกษาปฐมวัย

ทฤษฎีทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เกี่ยวกับนิยามของความเป็นไทย วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความหลากหลายของท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ข้อดีและข้อจำกัดของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิสัยทัศน์ของสังคมไทยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติศึกษาประวัติชีวิตโดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นฐาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย

Course codes : 40535559
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาพหุวัฒนธรรม การจัดการศึกษาของพหุวัฒนธรรม ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษา การใช้ภาษาท่าทางและภาษาถิ่นสื่อความหมายใน การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การจัดการชั้นเรียน วัฒนธรรมอาเซียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40537559
Credit : 2(1-2-3)
การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเลือกใช้และผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิบัติจัดสภาพแวดล้อมและผลิตสื่อสร้างสรรค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40544359
Credit : 2(1-2-3)
การบริหารและการจัดการการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดการการศึกษาปฐมวัย การบริหารงานโรงเรียนอนุบาล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทและรูปแบบสถานบริการเด็กปฐมวัย ระบบและกระบวนการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย บทบาทหน้าที่และภาระงานของผู้บริหาร คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การเปิดดำเนินงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40549259
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาค้นคว้าและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยตามความสนใจของนิสิตภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก

Course codes : 40041059
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย 1

แนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย กระบวนทัศน์แบบองค์รวม การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานทางวิชาการจากการบูรณาการความรู้ทั้งหมดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์ การประเมินผลและปรับปรุงการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการทั้งในการสอนจุลภาคและในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

Course codes : 40041159
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย 2

การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่หนึ่ง การศึกษาและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่สอง การประเมินและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่สาม ปฏิบัติการสอนและทำกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนระยะที่สี่ การประเมินการนำไปใช้ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง การสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน