ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์) (ศป.บ. (นิเทศศิลป์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา แสงสืบชาติ *
อาจารย์โกวิทย์ ทะลิ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ *
อาจารย์ สมาน สรรพศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ เสียงก้อง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ ธนาวนิชกุล
อาจารย์ นัตพล ถ้ำมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย
อาจารย์ บุญชู บุญลิขิตศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุ สรวยสุวรรณ
อาจารย์ อธิวุธ งามนิสัย
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 60110159
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

Course codes : 60110259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 60211159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

Course codes : 60211259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

Course codes : 60212359
Credit : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

Course codes : 60212459
Credit : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

Course codes : 60212559
Credit : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ

Course codes : 60433159
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐานเพื่อการออกแบบ

งานออกแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นมูลฐานที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ การเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดแนวคิดเฉพาะงานได้

Course codes : 60433259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

ปัญหาจากสถานที่จริง การจัดนิทรรศการและการออกแบบอย่างครบวงจร การเปรียบเทียบระหว่างนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบภายใต้ข้อจำกัด ทั้งนิทรรศการบนพื้นที่และนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล

Course codes : 60433359
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบ รูปแบบและประเภทของบรรจุภัณฑ์ระดับสากล การเทียบเคียงกับประเทศไทย ประวัติบรรจุภัณฑ์ สมบัติ กระบวนการผลิต การพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.4 วิชาเอก

Course codes : 60715159
Credit : 3(1-4-4)
การเขียนแบบเพื่อการออกแบบ

การใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ การเขียนแบบตามทฤษฎีและหลักปฏิบัติ การเขียนภาพด้าน การเขียนแบบไอโซเมตริก การเขียนแบบทัศนียภาพ การนำเสนอผลงานด้วยวิธีการเขียนแบบลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 60715259
Credit : 3(1-4-4)
การถ่ายภาพ

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของการถ่ายภาพทั่วไปและการถ่ายภาพในทางศิลปะ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้กล้อง การเลือกชนิดของเลนส์ การเลือกใช้ฟิล์ม ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท การบำรุงรักษา

Course codes : 60724159
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทางบริหารธุรกิจและการตลาดขั้นแนะนำเพื่อการออกแบบ

ความหมายของธุรกิจ ความสำคัญ ขอบข่ายหน้าที่ของระบบธุรกิจ การดำเนินงานในธุรกิจ การจดทะเบียนการค้า การลงทุน การประเมินผลธุรกิจ การตลาด ของธุรกิจด้านการออกแบบ

Course codes : 60725159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ

ความสำคัญและรูปแบบของการวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ การกำหนดปัญหาและหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการหาข้อสรุป การเขียนโครงการวิจัย รายงานการเสนอผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 60725259
Credit : 3(1-4-4)
นิเทศศิลป์

หลักการในการสื่อสาร การสื่อความหมาย ขบวนการและองค์ประกอบ การใช้ภาพ ใช้ภาษา การคิดแนวเรื่องในการสื่อสาร สื่อและข้อจำกัดของสื่อแต่ละชนิด วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ หลักการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อสาร โดยการใช้ภาพ ใช้ภาษา

Course codes : 60725359
Credit : 3(1-4-4)
การโฆษณา

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ตลอดจนโครงสร้างของบริษัทโฆษณา ทฤษฎีและวิธีการโฆษณาทางเศรษฐกิจ การวางแผน การวิเคราะห์การตลาด ความต้องการ พฤติกรรมของผู้บริโภค ชนิดของสื่อ การเลือกสื่อ การกำหนดงบประมาณ การประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณ การเขียนคำโฆษณา การสร้างภาพโฆษณา

Course codes : 60725459
Credit : 3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน

หลักการออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหว โครงสร้างการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในการประยุกต์ การสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดีย

Course codes : 60735159
Credit : 3(1-4-4)
เทคโนโลยีการพิมพ์

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของเทคโนโลยีการพิมพ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ระบบการพิมพ์ในปัจจุบัน การบริหารการจัดการในโรงพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

Course codes : 60735259
Credit : 3(1-4-4)
โทรทัศน์

ประวัติความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของโทรทัศน์ ระบบการส่งและ การรับภาพ โครงสร้างระบบการบริหารสถานี การผลิตรายการ วัตถุประสงค์ของการจัดรายการเพื่อประชาชน เป้าหมาย ขั้นตอนการผลิตรายการ ศิลปะการออกแบบที่ใช้ในการจัดฉาก แสงเสียง ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์

Course codes : 60735359
Credit : 2(1-3-2)
การเขียนภาพประกอบ

การเขียนภาพในลักษณะศิลปะตามทฤษฎี หรือจากจินตนาการ การนำมาประกอบเรื่องราวประเภทต่าง ๆ นวนิยาย สารคดีประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลักษณะและวิธีการแสดงออกเพื่อให้ผลงานสอดคล้องหรือส่งเสริมเรื่องราวดังกล่าว

Course codes : 60745159
Credit : 4(2-4-6)
การศึกษาอิสระ

การออกแบบนิเทศศิลป์ ในสื่อต่าง ๆ การสร้างสรรค์งานออกแบบ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา จริยธรรมอาชีพ

Course codes : 60749159
Credit : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์

งานออกแบบสร้างสรรค์ที่มีลักษณะทางนิเทศศิลป์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม บุคคล การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับนิเทศศิลป์ ธุรกิจการจัดการ และการตลาด อย่างมีเหตุผลและเป็น ระบบ การกำหนดขอบเขตแนวคิดงานออกแบบสร้างสรรค์ จริยธรรมอาชีพ

2.5.1 กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

Course codes : 60726159
Credit : 3(1-4-4)
กระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว

ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การกำหนดเนื้อเรื่อง แนวความคิด การแสวงหาแนวความคิดใหม่ เทคนิควิธีการในการนำเสนอ รูปแบบของสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตน

Course codes : 60726259
Credit : 3(1-4-4)
การเขียนบทและการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ

หลักการวางแนวโครงเรื่อง และมุมกล้องที่ถ่ายทอดแนวความคิด เชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สู่การสร้างสรรค์ภาพการกำหนดการดำเนินเรื่อง การวางบุคลิกตัวละคร การสร้างเรื่องให้น่าติดตาม การเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อเรื่อง ภาษาความหมาย วิธีการเขียนสคริปต์ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมและมีคุณค่าน่าสนใจต่อผู้ชม

Course codes : 60726359
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบตัวละคร

พื้นฐานการสร้างตัวละคร การวาดเส้นเพื่อแสดงลักษณะ ท่าทาง ความรู้สึกพฤติกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดด้วยลายเส้น 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ การใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผลงานให้มีความสอดคล้องต่อการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว

Course codes : 60726459
Credit : 3(1-4-4)
ดิจิทัลเพ็นติ้ง

การสร้างภาพประกอบตามหลักการสร้างภาพ ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ จุดเส้น สี แสงเงา หลักการทางทัศนวิทยา ผลงานสร้างสรรค์ในเชิงฝีมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระบบดิจิทัล

Course codes : 60736159
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

การใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การสร้าง รูปทรงอย่างง่าย ความซับซ้อนของรูปทรง หลักการสร้างภาพ เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน การสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง

Course codes : 60736259
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

การออกแบบรูปทรง 3 มิติ ตัวละคร ฉาก และส่วนประกอบอื่น ๆ ทัศนียภาพและการจัดแสง การจัดองค์ประกอบในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ให้ดูสมจริง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 60736359
Credit : 3(1-4-4)
เสียงและดนตรีประกอบภาพ

พื้นฐานการสร้างเสียงและดนตรีในการประกอบภาพลักษณะต่าง ๆ การนำเสนอภาพเพื่อเล่าเรื่อง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง การสร้างสรรค์และการคัดเลือกดนตรีประกอบให้เหมาะสมต่อเนื้อหาของภาพในลักษณะต่าง ๆ การสร้างเสียงประกอบพิเศษให้เกิด ความสมบูรณ์ในรูปแบบ เนื้อหา และอารมณ์ร่วมที่มีต่อผลงาน

Course codes : 60736459
Credit : 3(1-4-4)
เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 1

เทคนิคพิเศษขั้นแนะนำสำหรับภาพเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ในการออกแบบภาพ ฉาก ตัวละคร วัตถุต่าง ๆ ด้วยรูปทรงอย่างง่าย ให้ดูเสมือนจริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 60736559
Credit : 3(1-4-4)
เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2

เทคนิคภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหว การสร้างความจริงเป็นธรรมชาติให้ภาพ ฉาก วัตถุต่าง ๆ การสร้างความแปลกตาในเชิงสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคนิค อื่น ๆ ในการออกแบบ

Course codes : 60736659
Credit : 2(1-3-2)
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการฉายภาพนิ่ง

เทคนิคการสร้างภาพและเทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การนำเสนอบทเรื่อง ในการสร้างภาพยนตร์ วิธีการแบบ คัตเอาต์แอนิเมชัน กราฟิกแอนิเมชัน โมเดล อนิเมชัน พิกซิลเลชัน และแอนิเมชันกับวัตถุ การสร้างภาพเคลื่อนไหวในการจัดองค์ประกอบการสร้างภาพยนตร์ที่สมบูรณ์

2.5.2 กลุ่มวิชา ออกแบบกราฟิกและโฆษณา

Course codes : 60717159
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบกราฟิกสำหรับองค์การและกราฟิกในสภาพแวดล้อม

ระบบการออกแบบภาพลักษณ์องค์การเพื่อการสื่อสารต่อสาธารณะ การนำไปใช้แก่ส่วนต่าง ๆ ทั้งสินค้า และบริการขององค์การ การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่คำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเหมาะสมในการใช้งาน และการสื่อสาร

Course codes : 60727159
Credit : 2(1-3-2)
วิวัฒนาการการออกแบบกราฟิก

ทฤษฎีประวัติความเป็นมาของการออกแบบเรขศิลป์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน อิทธิพลต่าง ๆ ที่มากระทบ ลักษณะเฉพาะในแต่ละยุคสมัย การเปรียบเทียบการออกแบบในแต่ละยุค

Course codes : 60727259
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบตัวอักษร

ประวัติความเป็นมาของตัวอักษร ความแตกต่างของตัวอักษรตระกูลต่าง ๆ บุคลิก โครงสร้างของตัวอักษร การเลือกใช้ตัวอักษรให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวอักษรกับภาพ การนำไปใช้ร่วมกับงานออกแบบอื่น ๆ

Course codes : 60727359
Credit : 3(1-4-4)
การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิก 1

แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะด้าน ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการคิด แนวความคิดของการออกแบบหนังสือ นิตยสาร การออกแบบตัวอักษร การวางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม การออกแบบรูปแบบ การคุมแนวคิดหลัก การออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ แนวคิด วิธีการ ปฏิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง

Course codes : 60737159
Credit : 3(1-4-4)
การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิก 2

การสร้างสรรค์งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว การสร้างแนวความคิด ของเรื่อง พื้นฐานงานด้านการ์ตูน การสร้างบุคลิกและการถ่ายทอดอารมณ์ให้ตัวละคร การนำเสนองานด้วยสตอรี่บอร์ด การลงสี การใส่เทคนิคพิเศษ การจับตัวละครเคลื่อนไหวได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิตผลงานการ์ตูนแบบสองมิติ การนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 60737259
Credit : 3(1-4-4)
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา 1

ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ระบบและกระบวนการออกแบบ การปฏิบัติงาน การผลิตงานโฆษณา การสื่อสารการรับรู้ไปยังผู้บริโภค ระบบการคิดงานอย่างสร้างสรรค์ หลักของแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ ที่จะมาประยุกต์ในงานออกแบบ การวางแผน การผลิตสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ กระบวนการทำงานในรูปของผลงานสร้างสรรค์ การกำกับศิลป์

Course codes : 60737359
Credit : 3(1-4-4)
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา 2

การเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา พื้นฐานการกำหนดแนวคิด ในการ ออกแบบโฆษณาให้มีความโดดเด่นแตกต่างเพื่อการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบศิลป์สำหรับการโฆษณา การใช้ภาพประกอบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การจัดวางหน้า การออกแบบเอกลักษณ์ตรา

Course codes : 60737459
Credit : 3(1-4-4)
สื่อดิจิทัลสำหรับการออกแบบกราฟิก

กระบวนการและหลักการ การสื่อสารผ่านสื่อรูปแบบดิจิทัลในปัจจุบัน และสื่อที่มีแนวโน้มหรือมีบทบาทสำคัญในอนาคตเพื่อการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การประยุกต์งานด้านการออกแบบกราฟิกในเชิงธุรกิจหรือการตลาดดิจิทัล การออกแบบสื่อใหม่เพื่อการตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผู้ใช้

Course codes : 60737559
Credit : 3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก 1

หลักการสร้างภาพ ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ วิธีการใช้โปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ ในการสร้างภาพ การตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ และโปรแกรมเสริมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการสร้างและการตกแต่งภาพเพื่อคุณค่าทางศิลปะในงานออกแบบกราฟิก

Course codes : 60747159
Credit : 3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก 2

ขั้นตอน กระบวนการออกแบบ การผลิตงานออกแบบงานกราฟิก เทคนิคการซ้อนภาพ การตกแต่งภาพ 3 มิติ ในงานสิ่งพิมพ์โฆษณา การใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือการโฆษณาในรูปแบบใหม่ ๆ มัลติมีเดีย หรืออื่น ๆ โปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ ขั้นสูงที่ทันสมัย การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบกราฟิกให้มีความสวยงามด้านการผลิตงานสิ่งพิมพ์โฆษณา

2.5.3 กลุ่มวิชา โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย

Course codes : 60728159
Credit : 2(1-3-2)
การผลิตสื่อผสม 1

การแสดงความคิดเห็นร่วมสมัยอย่างไม่มีขอบเขต การใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ การนำเสนอโดยใช้วีดิทัศน์ เรื่องสั้น ๆ การสร้างสรรค์จินตนาการการเคลื่อนไหวในวีดิทัศน์

Course codes : 60728259
Credit : 3(1-4-4)
การผลิตสื่อผสม 2

จินตนาการสร้างสรรค์สื่อผสม การใช้กราฟิก ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์

Course codes : 60728359
Credit : 3(1-4-4)
การถ่ายภาพสร้างสรรค์

การตัดต่อ การซ้อนภาพ การออกแบบจัดวางภาพ

Course codes : 60728459
Credit : 3(1-4-4)
การใช้กล้องในการสร้างภาพยนตร์

การแสดงออกทางอารมณ์ตามจินตนาการ ความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหว การใช้มุมกล้อง มุมมองการสร้างสรรค์และองค์ประกอบ ความคิดรวบยอดของสื่อภาพยนตร์ และการใช้เทคนิค

Course codes : 60738159
Credit : 3(1-4-4)
การผลิตรายการโทรทัศน์ 1

การสร้างรายการโทรทัศน์โดยละเอียด การเขียนบท การเตรียมการ การผลิตหนังสั้น

Course codes : 60738259
Credit : 3(1-4-4)
การผลิตรายการโทรทัศน์ 2

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เต็มรูปแบบ การเขียนบท การถ่ายทำ การกำกับ การตัดต่อ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หลักการ วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ข้อจำกัดรูปแบบของกลุ่มผู้ชม

Course codes : 60738359
Credit : 3(1-4-4)
การถ่ายภาพโฆษณา

การถ่ายภาพเพื่อสื่อสารเชิงโฆษณา การใช้เทคนิค การจัดองค์ประกอบ การจัดแสงในการถ่ายภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ การนำเสนอผลงานภาพถ่ายในสื่อโฆษณารูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 60738459
Credit : 3(1-4-4)
การกำกับรายการโทรทัศน์

หน้าที่และบทบาทของผู้กำกับรายการโทรทัศน์ การควบคุม การกำกับ การทำงานของการผลิตรายการโทรทัศน์ การถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ การถ่ายทอดรายการสด รายการบันทึกเทป

Course codes : 60738559
Credit : 3(1-4-4)
การตัดต่อรายการโทรทัศน์

การตัดต่อภาพยนตร์ในโทรทัศน์ เทคนิคการตัดต่อ ปัญหาในการตัดต่อ การตัดต่อโดยใช้จินตนาการในภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์

Course codes : 60738659
Credit : 3(1-4-4)
การโฆษณาทางโทรทัศน์

การผลิตโฆษณาทางโทรทัศน์ ความคิดรวบยอดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 61130159
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบของเด็กเล่น

ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องเล่นของเด็กไทย ชนิดของเด็กเล่น วัสดุ วิธีเล่น การผลิต จิตวิทยาของเด็กในแต่ละวัย ของเด็กเล่นที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด การออกแบบของเด็กเล่นบางประเภท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงงานผลิตของเด็กเล่น

Course codes : 61130259
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนภาพล้อ

การเขียนภาพเชิงตลก การตั้งข้อสังเกตบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ เรื่องราว การเขียนภาพล้อประกอบเรื่องราว

Course codes : 61130359
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบของที่ระลึก

ความเป็นมา ลักษณะสำคัญและเอกลักษณ์ของของที่ระลึกในแต่ละท้องถิ่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการพัฒนาการออกแบบของที่ระลึก ประเภทของวัสดุต่อการออกแบบของที่ระลึก ลักษณะการขาย การจัดส่ง การบรรจุภัณฑ์

Course codes : 61130459
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคิด ความคิดรวบยอด แนวทางการออกแบบโครงสร้าง หนังสือ นิตยสาร การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดียมานำเสนอในรูปแบบหนังสือ นิตยสาร

Course codes : 61130559
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบเพื่อการท่องเที่ยว

หลักการและทฤษฎี กระบวนการออกแบบการบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้นหาทิศทางการตลาด