ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส์) (ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กัลยาณี เผือกนำผล * ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย *
อาจารย์ ภรดี พันธุภากร *
อาจารย์ ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ *
รองศาสตราจารย์ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ * ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 60110159
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

Course codes : 60110259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 60211159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

Course codes : 60211259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

Course codes : 60212359
Credit : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

Course codes : 60212459
Credit : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

Course codes : 60212559
Credit : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ

Course codes : 60433159
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐานเพื่อการออกแบบ

งานออกแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นมูลฐานที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ การเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดแนวคิดเฉพาะงานได้

Course codes : 60433259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

ปัญหาจากสถานที่จริง การจัดนิทรรศการและการออกแบบอย่างครบวงจร การเปรียบเทียบระหว่างนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบภายใต้ข้อจำกัด ทั้งนิทรรศการบนพื้นที่และนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล

Course codes : 60433359
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบ รูปแบบและประเภทของบรรจุภัณฑ์ระดับสากล การเทียบเคียงกับประเทศไทย ประวัติบรรจุภัณฑ์ สมบัติ กระบวนการผลิต การพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.4 วิชาเอก

Course codes : 60814159
Credit : 2(2-0-4)
เซรามิกส์และแก้วเบื้องต้น

ความหมายของคำว่าเซรามิกส์และแก้ว ประเภทของเซรามิกส์และแก้วสมบัติของเซรามิกส์และแก้ว กระบวนการผลิตเซรามิกส์และแก้ว

Course codes : 60814259
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติศาสตร์เซรามิกส์และแก้ว

ประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์และแก้ว ในดินแดนที่เป็นประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคปรับปรุงประเทศ หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลิตภัณฑ์แก้วในช่วงรัตนโกสินทร์ โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑสถาน แหล่งเตาเผาโบราณ เป็นต้น

Course codes : 60815159
Credit : 2(1-2-3)
เขียนแบบเพื่อการออกแบบ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ การเขียนแบบตาม หลักทฤษฎี คือ การเขียนภาพฉาย การเขียนแบบไอโซเมตริก และการเขียนแบบทัศนียภาพ และฝึกหัดการนำเสนอผลงานด้วยวิธีการเขียนแบบลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 60824159
Credit : 2(2-0-4)
วิวัฒนาการการออกแบบ

ความเป็นมา และวิวัฒนาการของการออกแบบแต่ละประเภท เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรม งานออกแบบตกแต่ง และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

Course codes : 60824259
Credit : 2(2-0-4)
เตาและการเผา

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเตาเผา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจำแนกชนิดของเตาเผา การควบคุมเตาเผา และเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเตา การจัดเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา

Course codes : 60825159
Credit : 2(1-2-3)
วิจัยศิลปะไทย

จุดกำเนิดของศิลปะประเพณีไทยตั้งแต่อดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมอันมีลักษณะพิเศษเฉพาะของงาน รวมทั้งวัสดุ วิธีการ ทำให้เกิดความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของศิลปะไทยชัดเจนขึ้น โดยมีการฝึกปฏิบัติเขียนภาพจากสถานที่จริง

Course codes : 60825259
Credit : 3(2-2-5)
ประติมากรรมพื้นฐาน

กรรมวิธีการขึ้นงาน เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเตรียมใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานฝึกการปั้นนูนสูง การปั้นนูนต่ำ และการปั้นแบบลอยตัว การทำแม่พิมพ์ในงานประติมากรรม

Course codes : 60825359
Credit : 3(1-4-4)
การขึ้นรูปด้วยมือ

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยมือ เช่น แบบอิสระ การกด บีบ ขด แบบแผ่น และวิธีการแบบประติมากรรม ตลอดจนการนำผลงานมาทำการตกแต่งและเผาเคลือบ

Course codes : 60825459
Credit : 3(1-4-4)
การทำพิมพ์และการหล่อ 1

การทำพิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อน้ำสลิป คุณสมบัติและวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำ (consistency) การทำต้นแบบลักษณะต่าง ๆ เทคนิควิธีการทำพิมพ์ การทำพิมพ์ 1 ชิ้น และหลายชิ้น การทำพิมพ์สำหรับหล่อกลวงและหล่อตัน ฝึกหัดการหล่อน้ำสลิป การตกแต่งชิ้นงานขณะเป็นดิน การเคลือบและการเผาจนสำเร็จ

Course codes : 60834159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเซรามิกส์และแก้ว

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และอุตสาหกรรมแก้ว เทคโนโลยีการขึ้นรูปเซรามิกส์และแก้ว เทคโนโลยีการตกแต่งเซรามิกส์และแก้ว

Course codes : 60835159
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ การเลือกใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการออกแบบแต่ละขั้นตอน และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในเชิงอุตสาหกรรม

Course codes : 60835259
Credit : 3(2-2-5)
การขึ้นรูปแก้ว

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแก้ว ประเภทของแก้วชนิดต่าง ๆ กระบวนการขึ้นรูปแก้ว การขัดและตกแต่งแก้ว

Course codes : 60835359
Credit : 3(1-4-4)
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ฝึกหัดการนวดดิน การบังคับควบคุมดินให้อยู่ศูนย์กลางของแป้นหมุน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เป็นรูปทรงกระบอกสูง ทรงภาชนะปากผายขนาดต่าง ๆ ฝึกหัดการขูดตกแต่งผลิตภัณฑ์ขณะแห้ง การตัดปาก การตัดออกจากแป้นหมุน การเคลือบและการเผาเคลือบ

Course codes : 60835459
Credit : 3(2-2-5)
เคลือบเซรามิกส์ 1

ความเป็นมาของเคลือบ คุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำเคลือบเซรามิกส์ จัดแบ่งประเภทและประโยชน์ของเคลือบ การคำนวณและทดลองผสมเคลือบจากสูตรเอ็มไพริคัล การเคลือบและการเผา ตลอดจนข้อบกพร่องที่ปรากฏภายหลังการเผา

Course codes : 60835559
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์

หลักการในการออกแบบเซรามิกส์เพื่องานสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยฝึกปฏิบัติการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์

Course codes : 60835659
Credit : 3(2-2-5)
ดินและเนื้อดินปั้น

ดินและองค์ประกอบของดิน วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเซรามิกส์ประเภทที่มีความเหนียว และไม่มีความเหนียว การคำนวณสูตรเนื้อดิน การทดลองและการปรับคุณสมบัติของดิน การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความเหนียว การหดตัวและการดูดซึมน้ำ

Course codes : 60835759
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบเซรามิกส์และแก้ว (หัตถกรรม)

ความหมายและความสำคัญของงานออกแบบเซรามิกส์และแก้ว คุณค่าของเซรามิกส์และแก้วในลักษณะงานหัตถกรรม การอนุรักษ์เซรามิกส์และแก้วในลักษณะงานหัตถกรรม การพัฒนางานหัตถกรรมเซรามิกส์และแก้วให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

Course codes : 60835859
Credit : 3(1-4-4)
การทำพิมพ์และการหล่อ 2

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีการหล่อน้ำสลิปในระดับที่สูงขึ้น การทำพิมพ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

Course codes : 60835959
Credit : 3(2-2-5)
เคลือบเซรามิกส์ 2

เคลือบเซรามิกส์ขั้นสูง การคำนวณและการทดลองผสมเคลือบจากสูตรเอ็มไพริคัล โดยใช้ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิบ การทำเคลือบสีลักษณะต่าง ๆ การหาค่าความแปรผันของวัตถุดิบที่มีผลต่อเคลือบ การวิเคราะห์ผลจากการทดลองและแนวทางแก้ไข

Course codes : 60844159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมทางเซรามิกส์และแก้ว

รวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่นิสิตได้สั่งสมมาตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่เทอมต้น เช่น ทางด้านสุนทรียศาสตร์ กระบวนการวิธีคิด เทคนิควิธีการสร้างผลิตผลทางเซรามิกส์ ฯลฯ นำมาต่อยอดเพิ่มศักยภาพของนิสิตให้มีบุคลิกของนักบริหาร จัดการงานด้านเซรามิกส์ เพิ่มความรู้ทางด้านวิธีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่มจนเกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อมทางเซรามิกส์ สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง หาโอกาสช่องทางธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการสร้างตราสินค้า และการเขียนแผนธุรกิจเป็นต้น

Course codes : 60845159
Credit : 3(1-4-4)
เทคนิคการตกแต่งเซรามิกส์และแก้ว

การตกแต่งเซรามิกส์ในสภาวะต่างๆ การตกแต่งเซรามิกส์และแก้วด้วยการสร้างพื้นผิว สี เคลือบ การตกแต่งเซรามิกส์ด้วยแก้ว

Course codes : 60845259
Credit : 3(1-4-4)
การออกแบบเซรามิกส์อุตสาหกรรม

หลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ในลักษณะของงานอุตสาหกรรม ขั้นตอน และกระบวนการในการออกแบบ เช่น การหาข้อมูล การเขียนแบบ การทำต้นแบบ และการผลิตผลงานจริง

Course codes : 60846159
Credit : 4(2-4-6)
การศึกษาส่วนบุคคล

การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หรือการสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อดิน น้ำเคลือบ เทคนิค การตกแต่ง หรือแหล่งเซรามิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีการขยายผลของการศึกษาให้เป็นงานศิลปนิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

Course codes : 60847159
Credit : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์

การค้นคว้าเฉพาะเรื่อง โดยนำความรู้เกี่ยวกับเซรามิกส์ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ทำเป็นโครงการเฉพาะบุคคล ที่มีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 61140159
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบเครื่องประดับเซรามิกส์

ออกแบบเครื่องประดับด้วยเซรามิกส์ ให้มีความเหมาะสมตาม ข้อจำกัด ของเซรามิกส์ ลักษณะของเนื้อดิน วิธีการขึ้นรูป การเผา การประกอบเครื่องประดับ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ ฝึกปฎิบัติการออกแบบและทำเครื่องประดับจริง