ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม) (ศป.บ. (จิตรกรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ ธนาวนิชกุล *
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ สรวยสุวรรณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร แสงสว่าง *
อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 60110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

รหัสวิชา : 60110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย (History of Arts in Thailand)

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 60211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก (History of Eastern Arts)

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

รหัสวิชา : 60211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก (History of Western Arts)

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

รหัสวิชา : 60212359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1 (Drawing I)

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

รหัสวิชา : 60212459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2 (Drawing II)

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

รหัสวิชา : 60212559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์ (Arts Composition)

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์

รหัสวิชา : 60333159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม่ (History of Modern Art)

วิเคราะห์รูปแบบและแนวคิดของศิลปกรรมสมัยใหม่ตะวันตก ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมสมัยใหม่ เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 60333259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย (History of Contemporary Art)

วิเคราะห์รูปแบบและแนวคิดของศิลปกรรมร่วมสมัยตะวันตก กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจพื้นฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย

รหัสวิชา : 60333359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจารณ์งานศิลปกรรม (Art Criticism)

แนวคิด และทฤษฎีการวิจารณ์ที่สำคัญ เป้าหมายในการวิจารณ์ การวิจารณ์ศิลปะเชิงวิชาการในด้านทัศนศิลป์และออกแบบ การวิเคราะห์เนื้อหา และโครงสร้างจากบทวิจารณ์ การฝึกเขียนบทวิจารณ์

2.4 วิชาเอก

รหัสวิชา : 60515159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
จิตรกรรม 1 (Painting I)

ปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ำ ด้วยการร่างภาพตามหลักวิชาการ ผสานกับการใช้สีอย่างสัมพันธ์กัน ที่สามารถสร้างบรรยากาศ ความกลมกลืนระหว่างรูปทรงกับฉากหลัง รู้จักเน้นจุดเด่นปล่อยจุดรอง เพื่อสร้างระยะของภาพ โดยศึกษาจากหุ่นนิ่งวัตถุใกล้ตัว คน ทิวทัศน์

รหัสวิชา : 60515259
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรม 2 (Painting II)

ปฏิบัติงานจิตรกรรมด้วยสีอะครายลิก ซึ่งต่อเนื่องจากสีน้ำในวิชาจิตรกรรม 1 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจากแบบในหลายลักษณะ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม คนเหมือน โดยการจัดวางองค์ประกอบ การระบายสี การสร้างบรรยากาศของสี อันจะนำไปสู่ความมีเอกภาพในที่สุด

รหัสวิชา : 60524159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ศิลปกรรม (Technology and Creative Arts)

วิเคราะห์หลักการ ความสำคัญ อิทธิพลและความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิดและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมกับเทคโนโลยี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

รหัสวิชา : 60525159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เขียนแบบเบื้องต้น (Introduction to Mechanical Drawing)

ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ เรียนรู้สัญลักษณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปวัตถุ สิ่งของตามทฤษฏีและหลักวิชาการเขียนแบบ

รหัสวิชา : 60525259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ประติมากรรม (Sculpture)

ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร พื้นระนาบ ที่ว่างของงานประติมากรรมในลักษณะต่างๆ หลักการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติสร้างงานประติมากรรม นูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว ด้วยวัสดุดินเหนียว ดินน้ำมัน ปูนปลาสเตอร์ จากหุ่นนิ่งวัตถุใกล้ตัว คน และรูปทรงในธรรมชาติ

รหัสวิชา : 60525359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
คอมพิวเตอร์ในงานศิลปกรรม (Computer in Art)

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวทางของสื่อ โดยสามารถเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์เฉพาะงานได้ ศึกษาโปรแกรมที่สามารถเลือกเทคนิค ในแนวทางทัศนศิลป์ได้ โปรแกรม Photo Shop, Illustrator เป็นการสร้างสรรค์งานจากภาพถ่าย ให้เกิดความคิดและเทคนิคใหม่

รหัสวิชา : 60525459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การวาดเส้น 3 (Drawing III)

ปฏิบัติการถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติ ถ่ายทอดจากความคิดด้วยเทคนิควิธีการและวัสดุต่าง ๆ ฝึกการแสดงออกให้สัมพันธ์กับเทคนิคและวัสดุหลายชนิด ตามแนวทางการวาดเส้น

รหัสวิชา : 60525559
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรม 3 (Painting III)

ปฏิบัติงานจิตรกรรมด้วยสีฝุ่น จากแบบที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ วิธีการใช้สีซึ่งผลิตจากวัสดุตามธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้น ให้สอดคล้องกับการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกจากแบบ ตลอดจนบรรยากาศของสี ระยะของสี และการเน้นรายละเอียด

รหัสวิชา : 60525659
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรม 4 (Painting IV)

ปฏิบัติงานจิตรกรรมด้วยสีน้ำมัน ซึ่งเน้นการฝึกฝนวิธีการเขียนสีน้ำมัน ด้วยเทคนิคในลักษณะต่าง ๆ การใช้สีตามความเหมาะสมของสัดส่วนจากวัตถุตามธรรมชาติ ร่วมเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อแบบ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพคนเต็มตัว และภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ รวมถึงฝึกฝนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย และจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน

รหัสวิชา : 60525759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
วิจัยศิลปะไทย (Research of Thai Art)

ถิ่นกำเนิดของศิลปะไทยตั้งแต่อดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งรูปแบบวัสดุ วิธีการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของศิลปะไทยอย่างชัดเจน โดยมีการสร้างสรรค์ผลงาน งานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทย พร้อมทั้งเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์ที่จัดอยู่ในรูปแบบของงานวิจัย

รหัสวิชา : 60525859
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
องค์ประกอบศิลป์เชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Analytical and Creative Arts Composition)

นำหลักทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ให้เกิดเป็นเอกภาพ

รหัสวิชา : 60536159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการทางศิลปะ (Visual Arts of Administration)

การบริหารการวางแผนและการจัดการทางศิลปะและการแสดงนิทรรศการ การติดต่อประสานงานทางธุรกิจศิลป์ การเขียนโครงการ การประเมินราคาและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางศิลปะ

รหัสวิชา : 60536259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางทัศนศิลป์ (Research on Visual Art)

ความสำคัญและรูปแบบของการวิจัยทางทัศนศิลป์ โดยการกำหนดปัญหาและหัวข้อเรื่อง สู่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และการหาข้อสรุป ด้วยวิธีการเขียนรายงานโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 60546159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาจิตรกรรมร่วมสมัย (Seminar in Contemporary Painting)

สัมมนาประวัติความเป็นมา ถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์และบทบาทงานศิลปะของศิลปินในสมัยปัจจุบันที่สำคัญ

รหัสวิชา : 60546259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนา (Seminar)

กำหนดหัวข้อสัมมนา หลักทฤษฎีทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นรายบุคคล เสนอหัวข้อเพื่อการอภิปราย วิจารณ์ สรุปแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน

รหัสวิชา : 60547159
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

การนำเสนอหัวข้อของโครงงานศิลปะ ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะบุคคล มีการปรึกษา แนะนำการแก้ปัญหา โดยยึดแนวทางและรูปแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ในแนวทางส่วนตน

รหัสวิชา : 60548159
หน่วยกิต : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์ (Arts Thesis)

ปฏิบัติโครงงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาจิตรกรรมที่เป็นปัจเจกเฉพาะบุคคล ตามหัวข้อและจุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์ ซึ่งประกอบ ด้วยผลงานจิตรกรรมสากล ผลงานจิตรกรรมไทยสากล หรือ ผลงานทัศนศิลป์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอธิบายกระบวนการการสร้างสรรค์ ตามระเบียบว่าด้วยการทำศิลปนิพนธ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

2.5.1 กลุ่มวิชาเอก จิตรกรรรมร่วมสมัย

รหัสวิชา : 60537259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
วาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing)

ค้นคว้า ทดลองโดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการวาดเส้น เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์รูปทรงต่าง ๆ จากธรรมชาติและจินตนาการ ให้สัมพันธ์กับการแสดงออกและการนำเสนอรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคเฉพาะตัว

รหัสวิชา : 60537359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
กายวิภาคสำหรับงานทัศนศิลป์ (Anatomy for Visual Arts)

กายวิภาคมนุษย์เบื้องต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกระดูก และกล้ามเนื้อ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์

รหัสวิชา : 60537459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
จิตรกรรมและสื่อ (Painting and Media)

จิตรกรรมเทคนิคสีน้ำ สีฝุ่น สีอะครายลิก สีน้ำมันกับสื่อและวัสดุประเภทไม้ โลหะ แก้ว พลาสติก เซรามิกส์ บนพื้นระนาบ 2 มิติ อย่างอิสระตามแนวความคิด ตลอดจนการแก้ปัญหาเทคนิคและวิธีการใช้สื่อในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบุคลิกภาพส่วนตัว

รหัสวิชา : 60537559
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรมสร้างสรรค์ 1 (Creative Painting I)

จิตรกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ทั้งด้านเนื้อหา เรื่องราว และเทคนิค จากหัวข้อที่กำหนดให้และตัดตอนเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ ตามแนวความคิด และจินตนาการ โดยใช้ฝีมือ ความสามารถ ความเข้าใจในการถ่ายทอดตามอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการส่วนบุคคล

รหัสวิชา : 60537659
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรมสร้างสรรค์ 2 (Creative Painting II)

ปฏิบัติงานจิตรกรรมชั้นสูง โดยมีอิสระในเรื่องการใช้เทคนิค ซึ่งผู้เรียนจะกำหนดโครงงานจิตรกรรมขึ้นมาเอง ค้นคว้า ทดลอง ฝึกฝน หาแนวทางในการแสดงออกให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้เรียนได้ตั้งไว้ เน้นการแสดงออกเฉพาะบุคคล การแก้ปัญหาด้านเทคนิค ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออก

รหัสวิชา : 60547259
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
สื่อผสม (Mixed Media)

ทดลองแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยใช้เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ชนิดต่าง ๆ

2.5.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

รหัสวิชา : 60536359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คติความเชื่อในงานศิลปกรรมไทย (The Belief in Thai Traditional Art)

คติความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดทางความคิด และความบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย งานประติมากรรมไทย งานสถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปกรรมไทยประเภทอื่น ๆ

รหัสวิชา : 60537759
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
เทคนิคในงานศิลปกรรมไทย (Technique in Thai Traditional Art)

กระบวนการและฝึกปฏิบัติงานช่างศิลป์ของไทย งานช่างปั้น งานช่างแกะ งานช่างบุ งานช่างประดับมุก งานช่างประดับกระจก งานช่างรัก เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงลักษณะและประเภทงานในแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 60537859
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ลายรดน้ำ (Thai Lacquer)

คุณลักษณะพิเศษและวิธีการของลายรดน้ำ การเตรียมกระดานรัก การเตรียมน้ำยาหรดาล การเขียนด้วยน้ำยาหรดาล การปิดทองคำเปลว การผูกลาย การประกอบลายที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รหัสวิชา : 60537959
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรมไทยสร้างสรรค์ 1 (Thai Creative Painting I)

คติความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมไทยและเรื่องราววิถีชีวิต มาเป็นเนื้อหาสาระทางความคิด สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ของช่างศิลป์ไทย รวมทั้งรูปแบบของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีและจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย แสดงออกตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ส่วนตัว

รหัสวิชา : 60538559
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional Painting)

ที่มา และวิวัฒนาการของจิตรกรรมไทยในอดีต เกี่ยวกับแนวความคิด เนื้อหา เรื่องราว รูปแบบ องค์ประกอบ รวมทั้งเทคนิควิธีการในการเขียน โดยฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะฝีมือ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีตามแนวความคิดของตนเองได้

รหัสวิชา : 60547359
หน่วยกิต : 4(2-6-4)
จิตรกรรมไทยสร้างสรรค์ 2 (Thai Creative Painting II)

จิตรกรรมไทยสร้างสรรค์ชั้นสูง โดยมีความอิสระทางแนวคิด และการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ของช่างศิลป์ไทย รวมทั้งรูปแบบของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี และจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย แสดงออกตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ส่วนตัว ค้นคว้า ทดลอง ฝึกฝน ทางในการแสดงออกให้บรรลุเป้าหมาย การแสดงออกเฉพาะบุคคล การแก้ปัญหาด้านเทคนิค ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงออก