ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) (ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล ชมแสง * Ph.D. (Materials Science)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
อาจารย์ ดาวรรณ หมัดหลี * ศป.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
อาจารย์ วรชัย รวบรวมเลิศ * ศป.ม. (ออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา * สถ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2555)
อาจารย์ อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ * ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 17010159
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 402404
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 30311159
Credit : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 17010259
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 15120259
Credit : 3(2-3-4)
ธรณีวิทยากายภาพสำหรับศิลปะ

ประวัติ การกำเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่สำคัญ ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3

Course codes : 15630159
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อัญมณีสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ

ความหมายและประเภทของอัญมณีคุณสมบัติทางกายภาพและแสงของอัญมณีที่สำคัญ วิธีการตรวจสอบเพื่อแยกอัญมณีธรรมชาติอัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และอัญมณีประกบหลักการประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี

Course codes : 15630259
Credit : 2(1-3-2)
การประเมินคุณภาพเพชรและอัญมณี

การประเมินคุณคุณภาพของเพชร และอัญมณีด้วยหลัก 4C ได้แก่ การเจียระไน สี ความสะอาด และน้ำหนักศึกษาราคาเพชรจากตารางราคากลางของเพชร (Rapaport) และการประมาณราคาเครื่องประดับ

Course codes : 16220159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ระบบการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนบทบาทของรัฐที่มีต่อตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 17020359
Credit : 3(2-3-4)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีการออกแบบเฉพาะทางที่ทันสมัยควบคู่กับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Illustrator โปรแกรม Photoshop การใช้เมาส์ปากกาและทัชแท็บเลท ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับเทคนิคเบื้องต้น ระบายสีอัญมณี สีโลหะ เงิน ทอง ดัดแปลง ตกแต่งภาพ การใช้ plug-in โปรแกรมที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 17110159
Credit : 3(2-3-4)
วาดเส้นเบื้องต้น

การวาดเส้นเบื้องต้น การถ่ายทอดรูปทรงจากหุ่นนิ่ง การวาดเส้นด้วยเทคนิควิธีการ ความเข้าใจในการเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานวาดเส้น หลักการของทัศนียวิทยาเบื้องต้นโดยสังเขป

Course codes : 17110359
Credit : 3(2-3-4)
พื้นฐานการออกแบบ

ประวัติความเป็นมาและทฤษฏีพื้นฐานของการออกแบบ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดงานออกแบบ แนวคิดของการออกแบบ ประเภทการออกแบบ การจัดการปัจจัยทางการออกแบบ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

Course codes : 17110459
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนแบบเครื่องประดับ

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบสัญลักษณ์และรายละเอียดในมาตรฐานสากล การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพเสมือน การเขียนแบบวัตถุและเครื่องประดับ

Course codes : 17111059
Credit : 3(2-3-4)
ศิลปปฏิบัติ 1

การจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคการระบายสีน้ำ การปฏิบัติการเขียนภาพจากหุ่นนิ่งทิวทัศน์

Course codes : 17111159
Credit : 3(2-3-4)
ศิลปปฏิบัติ 2

ทฤษฎีการออกแบบ 3 มิติ ประติมากรรมขั้นพื้นฐานในลักษณะ นูนต่ำ นูนสูง ลอยตัว โครงสร้าง รูปทรง ปริมาตร พื้นระนาบ ศึกษาจากหุ่นนิ่งและรูปทรงในธรรมชาติ ปฏิบัติด้วยดินน้ำมัน ปูนพลาสเตอร์

Course codes : 17231859
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับเพื่อเข้ากับสรีระ

ปัจจัยมนุษย์ ขนาดและสัดส่วน หน้าที่การทำงานของร่างกายมนุษย์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ การคำนวณด้านสรีระเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ

Course codes : 17410159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก คติ ความเชื่อ วิถีชีวิต สังคม รูปแบบงานศิลปกรรม แนวคิดจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 17420259
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

พื้นฐานปัญหาเบื้องต้นในศิลปะ ความหมายทางสุนทรียะ ศิลปะกับคุณค่าทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับคุณค่าของชีวิต

Course codes : 17420659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก การพัฒนาการทางด้านศิลปะ อิทธิพลระหว่างงานศิลปะที่แสดงออกในภูมิภาค แนวคิดร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมเอเชีย

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 16240159
Credit : 2(2-0-4)
ความต้องการผู้บริโภค

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Course codes : 17220159
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 1

ออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานการเขียนแบบเครื่องประดับ การวาดต้นแบบ เขียนแบบอุตสาหกรรม การลงสีงานเครื่องประดับ

Course codes : 17220259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 2

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับ หลักการออกแบบเครื่องประดับ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ การตลาดเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบและการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ การนำภูมิปัญญาไทยออกแบบให้เหมาะสมต่อความนิยมของผู้ใช้

Course codes : 17230159
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 3

การออกแบบเครื่องประดับเชิงความงาม การค้นหาแรงบันดาลใจ การสร้างแนวความคิด การให้ความหมายวัสดุ การออกแบบเครื่องประดับลักษณะอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มแฟชั่น รสนิยม รูปแบบเครื่องประดับแต่ละภูมิภาค สร้างชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ การแสดงผลงานเครื่องประดับ

Course codes : 17230259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับ 4

การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบเฉพาะตน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการออกแบบ การผลิตเครื่องประดับเชิงความงาม การผลิตเครื่องประดับเชิงพาณิชย์ พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุมีค่า เงิน ทอง อัญมณี

Course codes : 17240159
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ

หลักการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ วัสดุและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คุณค่าทางความงามของบรรจุภัณฑ์ กระบวนการทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Course codes : 17330159
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบโลหะภัณฑ์

คุณสมบัติโลหะ กรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ พื้นฐานการออกแบบโลหะภัณฑ์ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะ ตัดโลหะ หล่อโลหะ ดัด เคาะ การเชื่อมประกอบ เซาะร่อง

Course codes : 17420559
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ

ประวัติศาสตร์เครื่องประดับตะวันออก ตะวันตก รูปแบบและแนวคิดของประวัติศาสตร์เครื่องประดับ อิทธิพลของประวัติศาสตร์ศิลปะที่มีต่อการออกแบบเครื่องประดับ

Course codes : 17520159
Credit : 2(1-2-3)
นิทรรศการและการนำเสนอ

แนวความคิด หลักการและทฤษฏีทางนิทรรศการ เทคนิคการนำเสนองาน รูปแบบของนิทรรศการต่างๆ การออกแบบตู้แสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้านานาชาติ เทคนิคการเปิดตัวสินค้า การออกแบบการจัดแสดง การบริหารงานนิทรรศการ การจัดการการเขียนโครงการ การแบ่งงานตามลำดับขั้นตอนและการควบคุมการประเมินผล การวางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

Course codes : 17540159
Credit : 2(1-3-2)
การโฆษณาและการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจเครื่องประดับ

ทฤษฎีเกี่ยวกับงานโฆษณา การจัดการงานโฆษณา กระบวนผลิตผลงานโฆษณา วิธีการประชาสัมพันธ์นำเสนอภาพลักษณ์เครื่องประดับ สร้างภาพลักษณ์เครื่องประดับตามความต้องการผู้บริโภค

Course codes : 17620259
Credit : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 1

การใช้คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบขั้นพื้นฐาน การสร้างเส้น พื้นผิว รูปทรงปิด การปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวัตถุ การแก้ไขปรับเปลี่ยนวัตถุ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง หลักการสร้างเครื่องประดับอย่างง่าย การสร้างอัญมณี

Course codes : 17630259
Credit : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ หลักการสร้างตัวเรือนเครื่องประดับ การวางอัญมณีบนพื้นผิวเครื่องประดับ การสร้างกระเปาะฝังหุ้ม การสร้างหนามเตย และการสร้างไข่ปลา การสร้างตัวเจาะพลอย การสร้างเครื่องประดับที่มีรูปแบบอิสระโดยคำสั่งเฉพาะ การสร้างอุปกรณ์ประกอบเครื่องประดับ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริงสำหรับการนำเสนอ

Course codes : 18020459
Credit : 2(1-3-2)
วัสดุศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ

ชนิดของวัสดุ ประวัติและวิวัฒนาการของวัสดุ สมบัติทั่วไปของวัสดุ วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ

Course codes : 18120159
Credit : 2(1-3-2)
การทำต้นแบบเครื่องประดับการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ

การออกแบบ การวินิจฉัยแบบ การปั้นดินน้ำมันการทำต้นแบบด้วยเทียน และการทำต้นแบบด้วยโลหะ การทำแม่พิมพ์ยางการหล่อตัวเรือนขี้ผึ้ง การติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูน พลาสเตอร์การหล่อต้นเทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือน

Course codes : 18120259
Credit : 2(1-3-2)
งานรูปพรรณ

มีความรู้ความใจโลหะที่ใช้ทำเครื่องประดับ การใช้เครื่องมือ การหลอมโลหะ การรีดโลหะ การขึ้นรูปพรรณ การตบแต่งชิ้นงาน การขัดชิ้นงาน และการทำความสะอาด

Course codes : 18120559
Credit : 2(1-3-2)
การฝังอัญมณี

เรียนรู้เทคนิคการฝังพลอยแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติการฝังพลอยลงบนตัวเรือนเครื่องประดับด้วย เทคนิคแบบหนามเตย ฝังหุ้ม ฝังจิกไข่ปลา ฝังสอดฝังไร้หนาม การตรวจสอบคุณภาพงานฝังอัญมณี

Course codes : 19040659
Credit : 2(1-3-2)
การศึกษาเฉพาะบุคคล

วิจัยเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบโลหะ การออกแบบเครื่องประดับเทียม สิ่งประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ ขยายผลการศึกษาเป็นงานศิลปนิพนธ์

Course codes : 19230159
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัย

หลักการวิจัยทางการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างหัวข้อวิจัย การสร้างคำถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนบรรณานุกรม การเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย กรณีศึกษาการออกแบบการวิจัย

Course codes : 19240959
Credit : 4(0-12-4)
ศิลปนิพนธ์

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่อง ทบทวนวรรรกรรม วิเคราะห์ กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย เค้าโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนองานวิจัยปากเปล่า

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 16230359
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ การศึกษาศัพท์เฉพาะในการออกแบบ การผลิต การขาย ตลอดจนการนำเสนองานต่างๆ

Course codes : 16230459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเตรียมพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนงบทางการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 16730559
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารอุตสาหกรรม

ระบบการผลิต การบริหารงานผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนและจุดคุ้นทุน การวิเคราะห์และปรับปรุงงาน การเพิ่มผลผลิต การขนถ่ายวัสดุ สถานที่ตั้งและการวางผังโรงงาน

Course codes : 16730659
Credit : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์

Course codes : 17120359
Credit : 2(1-3-2)
วาดเส้นเชิงสร้างสรรค์

การวาดเส้นโดยใช้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ การค้นคว้า เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ การวาดเส้น เพื่อนำไปปรับใช้ในงานออกแบบ

Course codes : 17120459
Credit : 2(1-3-2)
ทัศนศิลป์ศึกษา

การปฏิบัติงานศิลปะ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ 2 มิติ จากแนวคิดสร้างสรรค์ตามหลักองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น

Course codes : 17130159
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบแฟชั่น

ความเป็นมา องค์ประกอบพื้นฐาน หลักการออกแบบแฟชั่น แนวความคิด สรีระ คุณสมบัติสิ่งทอ ประเภทของเครื่องแต่งกาย การวาดภาพ การออกแบบ การทำต้นแบบ

Course codes : 17130259
Credit : 2(1-3-2)
เครื่องประดับแนวคิด

การออกแบบเครื่องประดับจากทัศนคติ ศึกษาสังคม สภาพแวดล้อม ผลิตผลงานเครื่องประดับในเชิงการให้ความหมาย นำเสนอผลงาน จัดแสดงผลงาน

Course codes : 17130859
Credit : 3(2-3-4)
ทฤษฎีศิลปะกับการออกแบบเครื่องประดับ

ทฤษฎีศิลปะสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ แนวความคิดของประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ ออกแบบผลงานเครื่องประดับจากแนวความคิด ผลิตต้นแบบชิ้นงานเครื่องประดับ การนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับ

Course codes : 17140159
Credit : 2(2-0-2)
การประมาณราคาเครื่องประดับ

รายละเอียดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การคำนวณ การประมาณต้นทุนในการออกแบบและการผลิต การคำนวณอัตรากำไร

Course codes : 17141559
Credit : 3(2-3-4)
การแกะสลัก

ประวัติงานแกะสลัก เทคนิคของงานแกะสลัก การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การแกะสลักภาพนูนต่ำ การแกะสลักภาพนูนสูง การแกะสลักภาพลอยตัว

Course codes : 17141659
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับลักษณะจีน

ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ภูมิปัญญา งานออกแบบ สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ ค้นหาแรงบันดาลใจ สู่การออกแบบเครื่องประดับที่สะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีจีน

Course codes : 17141759
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีด้านโลหกรรม

ประเภท รูปแบบ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน ความเหมาะสมในการเลือกใช้ของเทคโนโลยีด้านโลหกรรม

Course codes : 17141859
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

ประเภท รูปแบบ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน ความเหมาะสมในการเลือกใช้ของ เทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

Course codes : 17221159
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคการสร้างแบบจำลองเครื่องประดับขั้นสูง

คุณสมบัติของวัสดุในการทำแบบจำลอง การเลือกวัสดุในการสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองจากแบบร่าง การสร้างแบบจำลองเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนโดยเครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ การสร้างแบบจำลองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 17230359
Credit : 2(1-3-2)
หัวข้อเลือกสรรการออกแบบเครื่องประดับ

หัวข้อการออกแบบเครื่องประดับเฉพาะบุคคล วิเคราะห์ความเป็นไปได้สู่งานออกแบบเครื่องประดับ ปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับตามแนวความคิดเฉพาะตน

Course codes : 17231159
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับเทียม

ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับเทียม ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับด้วยวัสดุเทียม ทดแทนวัสดุมีค่า พลาสติก ลูกปัดแก้ว วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์

Course codes : 17241359
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย

รูปแบบเครื่องประดับลักษณะไทย แนวคิด ลวดลายไทย แต่ละยุคสมัย วัสดุ วิธีการผลิตสำหรับการออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทย

Course codes : 17330259
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก

ผู้บริโภคกับความต้องการอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึก รูปแบบอุปกรณ์ประกอบตกแต่งและของที่ระลึกทั้งในและต่างประเทศ การเลือกวัสดุในการออกแบบและการผลิต การออกแบบของขวัญและที่ระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางการตลาด

Course codes : 17330359
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

ทฤษฏีของเครื่องปั้นดินเผา ความหมาย วัตถุดิบ การฝึกฝน การขึ้นรูป วิธีการเตรียมเคลือบ การผสมเคลือบ การเคลือบ การเผาชิ้นงาน

Course codes : 17540259
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะไทยปริทรรศน์

การสำรวจ แนะนำศิลปกรรมไทยที่สำคัญด้วย ภาพถ่าย ภาพนิ่ง การศึกษาสถานที่จริง ประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

Course codes : 17630359
Credit : 3(2-3-4)
ปฏิบัติการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องมืออุตสาหกรรม

การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องซีเอ็นซีและอาร์พี การตรวจสอบและการเตรียมไฟล์ก่อนการผลิตต้นแบบ การวางซัพพอร์ต การแปลงไฟล์ การเตรียมวัสดุและการเตรียมเครื่องมือสาหรับการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ การนาต้นแบบเครื่องประดับออกจากเครื่องมือ การทาความสะอาดต้นแบบเครื่องประดับ การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ การขัดแต่งต้นแบบเครื่องประดับ การทาแม่พิมพ์ซิลิโคน

Course codes : 17640359
Credit : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างชิ้นงานเครื่องประดับจากแบบวาด 2 มิติ การวิเคราะห์กระบวนการที่ใช้ในการสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงาน การใช้งานเครื่องจักรในการสร้างต้นแบบที่ซับซ้อน การกำหนดสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง

Course codes : 17730359
Credit : 2(1-3-2)
ช่างทองไทย

ประวัติความเป็นมา เครื่องมือและอุปกรณ์ กระบวนการผลิตช่างทองไทย การออกแบบ พัฒนาการออกแบบ และการผลิตเป็นเครื่องประดับ

Course codes : 18130759
Credit : 2(1-3-2)
เทคนิคการทำเครื่องประดับไทย

หลักการผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคไทยโบราณ แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับลักษณะไทยโบราณ เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ทดแทน วัสดุทดแทน

Course codes : 18220159
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทราบถึงกฎระเบียบและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีและการปฏิบัติงานในการทำงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 18230159
Credit : 2(1-3-2)
การเจียระไนอัญมณี

การตั้งน้ำอัญมณี การโกลนและการแต่งอัญมณี การเตรียมจานเจียระไน การเจียระไน การตรวจสอบคุณภาพการเจียระไน

Course codes : 18230259
Credit : 2(1-3-2)
การตกแต่งพื้นผิวโลหะ

กรรมวิธีการตกแต่งผิวเครื่องประดับโดยวิธีกายภาพ ทางเคมีไฟฟ้า และการลงยาเย็นและยาร้อน

Course codes : 18230359
Credit : 2(1-3-2)
วัสดุทางเลือกสำหรับเครื่องประดับ

การออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือก แนวคิดในการออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงานให้วัสดุสอดคล้องกับแนวความคิด ไม้ เซรามิค พอลิเมอร์ ดินเหนียว

Course codes : 19030059
Credit : 1(0-2-1)
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ทักษะพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การนาเสนอผลงาน ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Course codes : 19140159
Credit : 6(0-30-5)
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ การประยุกต์ความรู้ทางวิชาการและการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานในสถานประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์และการประเมิน การนาเสนอผลงานแบบมืออาชีพ