ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) (ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ SEO MI-YONG *
อาจารย์ ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์ *
อาจารย์ ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ *
อาจารย์ รสา สุนทรายุทธ *
อาจารย์ วรรณวรางค์ เล็กอุทัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 60110159
Credit : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

Course codes : 60110259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 60211159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

Course codes : 60211259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

Course codes : 60212359
Credit : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

Course codes : 60212459
Credit : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

Course codes : 60212559
Credit : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ

Course codes : 60433159
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐานเพื่อการออกแบบ

งานออกแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นมูลฐานที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ การเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดแนวคิดเฉพาะงานได้

Course codes : 60433259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

ปัญหาจากสถานที่จริง การจัดนิทรรศการและการออกแบบอย่างครบวงจร การเปรียบเทียบระหว่างนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบภายใต้ข้อจำกัด ทั้งนิทรรศการบนพื้นที่และนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล

Course codes : 60433359
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบ รูปแบบและประเภทของบรรจุภัณฑ์ระดับสากล การเทียบเคียงกับประเทศไทย ประวัติบรรจุภัณฑ์ สมบัติ กระบวนการผลิต การพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.4 วิชาเอก

Course codes : 63214159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์

ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย จากรากฐานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่สำคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยในอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สากล ทางด้านวิชาการ ประวัติของนักออกแบบชาวต่างประเทศที่สำคัญและมีชื่อเสียง ที่ส่งอิทธิพลต่อนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไทย และวงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศ

Course codes : 63215159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบ

งานเขียนแบบ จากทฤษฏีการเขียนแบบ ในทุกองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นต่อนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการวัดขนาดสัดส่วนเปรียบเทียบ จากงานเขียนแบบ

Course codes : 63215259
Credit : 3(2-2-5)
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ สร้างนักออกแบบ ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

Course codes : 63225159
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารสำหรับนักออกแบบ

วิเคราะห์ศัพท์เฉพาะ เทคนิควิธีการสื่อสาร รูปแบบประเภทของสื่อ สำหรับนักออกแบบ เพื่อการสื่อสารทางด้านการออกแบบในยุคโลกาภิวัตน์ มีการหยิบยกตัวอย่าง กรณีศึกษาการสื่อสารในประเทศและต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางด้านงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 63225259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

มุ่งเน้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิด แรงบันดาลใจที่ใช้ ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามทฤษฎี และหลักการออกแบบ ตามมาตรฐานสากล

Course codes : 63225359
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

การฝึกฝนทักษะฝีมือ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนอง มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย ตลอดจนความคุ้มค่าของกระบวนการผลิต เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ ความคงทน และง่ายต่อการดูแล รักษาซ่อมบำรุง

Course codes : 63225459
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และพัฒนาวัสดุ

เทคนิคกระบวนการ การพัฒนาวัสดุทั่วไปที่มีความสำคัญต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นวัสดุจากท้องถิ่น นำมาพัฒนาวิเคราะห์ทางด้านต่าง ๆ จัดรวบรวมทำเป็นฐานข้อมูล วัสดุ แล้วทดลองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งงานหัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม

Course codes : 63225559
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ

การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับงาน 3D เพื่อช่วยสร้าง ผลิตภัณฑ์จำลองให้เสมือนจริง ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรียนรู้หลักวิธี เทคนิค และการใช้งานขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาในระดับมืออาชีพ

Course codes : 63225659
Credit : 3(2-2-5)
แนวโน้มสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

แนวโน้มและทิศทางในการออกแบบแต่ละยุคสมัย ด้วยกระบวนการ ด้านการออกแบบที่มีความเหมาะสมกับฐานข้อมูล ลงลึกถึงรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหาทิศทางตลาด ด้านการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ แล้วตั้งประเด็น สรุป วิเคราะห์ นำเสนอแนวโน้มและทิศทางการออกแบบในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นย

Course codes : 63227159
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักออกแบบ

ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น ค้นหาเทคนิคเฉพาะตัว บูรณาการ ความรู้ความสามารถ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่เรียนมาทั้งหมด ทั้ง 2 มิติ 3 มิติ นำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือแหล่งชุมชน

Course codes : 63234159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยสำหรับนักออกแบบ

เรียนรู้กระบวนการวิจัยสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนด ประเด็นปัญหาและการพัฒนาหัวข้อโครงการ การค้นคว้า เข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการหา ข้อสรุป ตลอดจนการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการเสนอผลการวิจัย โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย

Course codes : 63237159
Credit : 3(2-2-5)
ความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของกิจการ และคัดเลือกนำไปผลิตจริง สามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้

Course codes : 63237259
Credit : 3(2-2-5)
ปัจจัยด้านมนุษย์กับการออกแบบ

กำหนดโจทย์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Course codes : 63237359
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบตกแต่งภายใน

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในพื้นฐาน โดนนำเอาทฤษฎีมาปฏิบัติงานออกแบบตกแต่งภายใน มีความเข้าใจด้านพื้นที่ของผู้ใช้งาน และการจัดการพื้นที่ว่าง รวมไปถึงการจัดวางเครื่องเรือน ฝึกฝนการวาดภาพทัศนียภาพ และหลักคตินิยมในการอยู่อาศัยของชาวไทย

Course codes : 63237459
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

กระบวนของการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนแล้วเสร็จ ประวัติศาสตร์ของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้านโครงสร้าง วัสดุ และทางด้านการยศาสตร์ ที่มีความจำเป็นต่อการออกแบบ ฝึกฝนทักษะด้าน การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ และอุปกรณ์ประดับตกแต่ง

Course codes : 63246159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาด้านการออกแบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการออกแบบอย่างกว้างขวาง ฝึกฝนกระบวนการจัดสัมมนาและจัดสัมมนา ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น วิเคราะห์ สรุปประเมินผล รายงานผล มีการเข้าร่วม สัมมนาทางด้านการออกแบบนอกสถานที่

Course codes : 63246259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

การออกแบบอย่างครบวงจร การประยุกต์หลักการที่เกี่ยวข้อง ในทุกช่วง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ปลูกฝังแนวคิดให้นักออกแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึง ผลกระทบที่จะเกิดต่อ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 63247159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาฝึกปฏิบัติประสบการณ์ในสถานประกอบการด้วยความร่วมมือกันระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและทักษะทางสังคม รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในโครงการที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 63248159
Credit : 4(2-4-6)
การศึกษาส่วนบุคคล

ค้นหาความสามารถและความสนใจพิเศษเฉพาะตัว เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อโครงการ

Course codes : 63249159
Credit : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์

ค้นคว้าปฏิบัติศิลปนิพนธ์อย่างเป็นระบบ จนสำเร็จ สรุป รายงานผล และนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมทั้งจัดแสดงเผยแพร่ศิลปนิพนธ์

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 61150159
Credit : 3(3-0-6)
มัณฑนศิลป์ไทย

วิเคราะห์ถึงการตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง ในความเป็นมา ประโยชน์ใช้สอย ความงาม การพัฒนารูปแบบ คตินิยม และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบฉบับเฉพาะของการตกแต่งของไทย

Course codes : 61150259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบตราสินค้า

หลักการและทฤษฎีของการสร้างตราสินค้าเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์

Course codes : 61150359
Credit : 3(2-2-5)
ออกแบบจัดสวน

ทฤษฎีการจัดสวนแบบต่างๆ เอกลักษณ์ของการจัดสวนแต่ละประเทศ สวนของไทย สถานที่ราชการ สวนสำหรับที่พักอาศัย โรงแรม ย่านการค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ การออกแบบภูมิสถาปัตย์ กรรมวิธีจัดสวนทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างไฟและระบบน้ำ

Course codes : 61150459
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบของเด็กเล่น

ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องเล่นของเด็กไทย ชนิดของเด็กเล่น วัสดุ วิธีการผลิต จิตวิทยาของเด็กในแต่ละวัย ของเด็กเล่นที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด ฝึกปฏิบัติการออกแบบของเด็กเล่นบางประเภท มีการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงงานผลิตของเด็กเล่น