ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) (ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์SEO MI-YONG *
อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ *
อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล *
อาจารย์รสา สุนทรายุทธ *
อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 60110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

หลักการ ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการทางความคิด ปรัชญาทางความงาม การสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศาสตร์ และศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของศิลปกรรมแต่ละสาขา

รหัสวิชา : 60110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย (History of Arts in Thailand)

ภาพถ่าย ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม สุนทรียศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 60211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก (History of Eastern Arts)

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อศาสนา สังคม การเมือง อันก่อให้เกิดรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของชาติตะวันออก อิทธิพลที่ส่งผลกระทบและถ่ายทอดระหว่างชนในชาติเอเชีย

รหัสวิชา : 60211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก (History of Western Arts)

ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตก รูปแบบศิลปกรรม อันมีผลมาจากคติความเชื่อ ศาสนา แนวความคิด และอิทธิพลต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 19

รหัสวิชา : 60212359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 1 (Drawing I)

การวาดเส้น โดยวิธีเขียนด้วยลายเส้น การให้ค่าน้ำหนัก และการแสดงออกในเรื่องของแสงและเงา การแสดงระยะใกล้ไกลโดยใช้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง ที่เป็นหุ่นจัดวางและที่มีในธรรมชาติ ทิวทัศน์ สถานที่ต่าง ๆ การเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตน

รหัสวิชา : 60212459
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การวาดเส้น 2 (Drawing II)

ความก้าวหน้าของทักษะการวาดที่สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดด้วยหลักการและวิธีการที่หลากหลาย มีลักษณะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น แต่ยังคงรักษาความเหมือนจริงด้วยลักษณะของแต่ละคนโดยมีทัศนธาตุที่แตกต่าง หลากหลายรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ สิ่งของ

รหัสวิชา : 60212559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
องค์ประกอบศิลป์ (Arts Composition)

งานองค์ประกอบศิลป์ เกี่ยวกับ ทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนประกอบในงานศิลปะ และหลักองค์ประกอบ มูลฐานการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในสาขาต่าง ๆ

2.3 วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ

รหัสวิชา : 60433159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐานเพื่อการออกแบบ (Fundamental Computer for Design)

งานออกแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นมูลฐานที่ทันสมัย ตามแนวทางของสื่อ การเลือกโปรแกรม เทคนิค และกระบวนการที่เป็นสากล การถ่ายทอดแนวคิดเฉพาะงานได้

รหัสวิชา : 60433259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (Exhibition and Event Design)

ปัญหาจากสถานที่จริง การจัดนิทรรศการและการออกแบบอย่างครบวงจร การเปรียบเทียบระหว่างนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบภายใต้ข้อจำกัด ทั้งนิทรรศการบนพื้นที่และนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา : 60433359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

การออกแบบ รูปแบบและประเภทของบรรจุภัณฑ์ระดับสากล การเทียบเคียงกับประเทศไทย ประวัติบรรจุภัณฑ์ สมบัติ กระบวนการผลิต การพัฒนาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

2.4 วิชาเอก

รหัสวิชา : 63214159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ (History of Product Design)

ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย จากรากฐานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่สำคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยในอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สากล ทางด้านวิชาการ ประวัติของนักออกแบบชาวต่างประเทศที่สำคัญและมีชื่อเสียง ที่ส่งอิทธิพลต่อนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไทย และวงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศ

รหัสวิชา : 63215159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบ (Mechanical drawing for Designer)

งานเขียนแบบ จากทฤษฏีการเขียนแบบ ในทุกองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นต่อนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการวัดขนาดสัดส่วนเปรียบเทียบ จากงานเขียนแบบ

รหัสวิชา : 63215259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Introduction to Product Design)

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การ สร้างนักออกแบบ ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

รหัสวิชา : 63225159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารสำหรับนักออกแบบ (Communication for Designer)

วิเคราะห์ศัพท์เฉพาะ เทคนิควิธีการสื่อสาร รูปแบบประเภทของสื่อ สำหรับนักออกแบบ เพื่อการสื่อสารทางด้านการออกแบบในยุคโลกาภิวัตน์ มีการหยิบยกตัวอย่าง กรณีศึกษาการสื่อสารในประเทศและต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางด้านงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 63225259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (Product Design I)

มุ่งเน้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิด แรงบันดาลใจที่ใช้ ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามทฤษฎี และหลักการออกแบบ ตามมาตรฐานสากล

รหัสวิชา : 63225359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (Product Design II)

การฝึกฝนทักษะฝีมือ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนอง มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย ตลอดจนความคุ้มค่าของกระบวนการผลิต เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ ความคงทน และง่ายต่อการดูแล รักษาซ่อมบำรุง

รหัสวิชา : 63225459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และพัฒนาวัสดุ (Development and Analysis of Materials)

เทคนิคกระบวนการ การพัฒนาวัสดุทั่วไปที่มีความสำคัญต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นวัสดุจากท้องถิ่น นำมาพัฒนาวิเคราะห์ทางด้านต่าง ๆ จัดรวบรวมทำเป็นฐานข้อมูล วัสดุ แล้วทดลองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งงานหัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 63225559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ (Computer – Aided 3D Model)

การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับงาน 3D เพื่อช่วยสร้าง ผลิตภัณฑ์จำลองให้เสมือนจริง ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรียนรู้หลักวิธี เทคนิค และการใช้งานขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การพัฒนาในระดับมืออาชีพ

รหัสวิชา : 63225659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
แนวโน้มสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Trend for Product Design)

แนวโน้มและทิศทางในการออกแบบแต่ละยุคสมัย ด้วยกระบวนการ ด้านการออกแบบที่มีความเหมาะสมกับฐานข้อมูล ลงลึกถึงรากฐานทางวัฒนธรรม ค้นหาทิศทางตลาด ด้านการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ แล้วตั้งประเด็น สรุป วิเคราะห์ นำเสนอแนวโน้มและทิศทางการออกแบบในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นย

รหัสวิชา : 63227159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักออกแบบ (Advance Computer for Designer)

ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น ค้นหาเทคนิคเฉพาะตัว บูรณาการ ความรู้ความสามารถ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่เรียนมาทั้งหมด ทั้ง 2 มิติ 3 มิติ นำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือแหล่งชุมชน

รหัสวิชา : 63234159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยสำหรับนักออกแบบ (Research for Designer)

เรียนรู้กระบวนการวิจัยสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนด ประเด็นปัญหาและการพัฒนาหัวข้อโครงการ การค้นคว้า เข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการหา ข้อสรุป ตลอดจนการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการเสนอผลการวิจัย โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย

รหัสวิชา : 63237159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Collaborative for Product Design)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของกิจการ และคัดเลือกนำไปผลิตจริง สามารถนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้

รหัสวิชา : 63237259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปัจจัยด้านมนุษย์กับการออกแบบ (Human Factors for Design)

กำหนดโจทย์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

รหัสวิชา : 63237359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design)

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในพื้นฐาน โดนนำเอาทฤษฎีมาปฏิบัติงานออกแบบตกแต่งภายใน มีความเข้าใจด้านพื้นที่ของผู้ใช้งาน และการจัดการพื้นที่ว่าง รวมไปถึงการจัดวางเครื่องเรือน ฝึกฝนการวาดภาพทัศนียภาพ และหลักคตินิยมในการอยู่อาศัยของชาวไทย

รหัสวิชา : 63237459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design)

กระบวนของการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนแล้วเสร็จ ประวัติศาสตร์ของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้านโครงสร้าง วัสดุ และทางด้านการยศาสตร์ ที่มีความจำเป็นต่อการออกแบบ ฝึกฝนทักษะด้าน การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ และอุปกรณ์ประดับตกแต่ง

รหัสวิชา : 63246159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาด้านการออกแบบ (Design Seminar)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการออกแบบอย่างกว้างขวาง ฝึกฝนกระบวนการจัดสัมมนาและจัดสัมมนา ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น วิเคราะห์ สรุปประเมินผล รายงานผล มีการเข้าร่วม สัมมนาทางด้านการออกแบบนอกสถานที่

รหัสวิชา : 63246259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Design)

การออกแบบอย่างครบวงจร การประยุกต์หลักการที่เกี่ยวข้อง ในทุกช่วง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ปลูกฝังแนวคิดให้นักออกแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึง ผลกระทบที่จะเกิดต่อ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 63247159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาฝึกปฏิบัติประสบการณ์ในสถานประกอบการด้วยความร่วมมือกันระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและทักษะทางสังคม รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในโครงการที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 63248159
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)

ค้นหาความสามารถและความสนใจพิเศษเฉพาะตัว เพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อโครงการ

รหัสวิชา : 63249159
หน่วยกิต : 8(2-12-10)
ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis)

ค้นคว้าปฏิบัติศิลปนิพนธ์อย่างเป็นระบบ จนสำเร็จ สรุป รายงานผล และนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พร้อมทั้งจัดแสดงเผยแพร่ศิลปนิพนธ์

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 61150159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มัณฑนศิลป์ไทย (Thai Decorative Arts)

วิเคราะห์ถึงการตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง ในความเป็นมา ประโยชน์ใช้สอย ความงาม การพัฒนารูปแบบ คตินิยม และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบฉบับเฉพาะของการตกแต่งของไทย

รหัสวิชา : 61150259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบตราสินค้า (Branding Design)

หลักการและทฤษฎีของการสร้างตราสินค้าเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา : 61150359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ออกแบบจัดสวน (Garden Design)

ทฤษฎีการจัดสวนแบบต่างๆ เอกลักษณ์ของการจัดสวนแต่ละประเทศ สวนของไทย สถานที่ราชการ สวนสำหรับที่พักอาศัย โรงแรม ย่านการค้าพาณิชย์ สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ การออกแบบภูมิสถาปัตย์ กรรมวิธีจัดสวนทางด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างไฟและระบบน้ำ

รหัสวิชา : 61150459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบของเด็กเล่น (Toy Design)

ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องเล่นของเด็กไทย ชนิดของเด็กเล่น วัสดุ วิธีการผลิต จิตวิทยาของเด็กในแต่ละวัย ของเด็กเล่นที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด ฝึกปฏิบัติการออกแบบของเด็กเล่นบางประเภท มีการศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงงานผลิตของเด็กเล่น