ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วาริชศาสตร์) (ปร.ด. (วาริชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปภาศิริ บาร์เนท *
รองศาสตราจารย์วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล จริตควร *
รองศาสตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 30970158
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวาริชศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Research Methods and Statistics in Aquatic Science)

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการกับการศึกษาทางวาริชศาสตร์ กำหนดและพิสูจน์สมมติฐาน วางแผนและเลือกใช้สถิติขั้นสูงที่เหมาะสม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล และรายงานผลอย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 30979358
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Seminar 3)

คุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน วิเคราะห์บทความวิจัยทางวาริชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 30979458
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 (Doctoral Seminar 4)

รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอ การอภิปราย การจัดเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30979558
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5 (Doctoral Seminar 5)

การเขียน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

รหัสวิชา : 30979658
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6 (Doctoral Seminar 6)

เทคนิค และขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30989858
หน่วยกิต : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวาริชศาสตร์ ด้วยการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม

1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 30970158
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวาริชศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Research Methods and Statistics in Aquatic Science)

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการกับการศึกษาทางวาริชศาสตร์ กำหนดและพิสูจน์สมมติฐาน วางแผนและเลือกใช้สถิติขั้นสูงที่เหมาะสม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผล และรายงานผลอย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 30979158
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Doctoral Seminar 1)

กระบวนการวิจัย กรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 30979258
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Doctoral Seminar 2)

เทคนิคการค้นคว้างานทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมแนวความคิด การวิจารณ์

รหัสวิชา : 30979358
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Seminar 3)

คุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน วิเคราะห์บทความวิจัยทางวาริชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 30979458
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 (Doctoral Seminar 4)

รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอ การอภิปราย การจัดเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30979558
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5 (Doctoral Seminar 5)

การเขียน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

รหัสวิชา : 30979658
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6 (Doctoral Seminar 6)

เทคนิค และขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30989958
หน่วยกิต : 72(0-144-72)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

กรอบแนวคิดทางวาริชศาสตร์ การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวาริชศาสตร์ ด้วยการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม