ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) (ปร.ด. (การจัดการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี * Ph.D. (Human Resource Development)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย * D.B.A. (Marketing and International Business)
Nova Southeastern University, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงสินถาวร * บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ลือกิตินันท์ ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 660701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย (English Reading and Writing for Research Work)

การอ่านและอภิปรายบทความวิจัยจากวารสารวิชาการชั้นนำในสาขาการจัดการธุรกิจ การเขียนบทคัดย่อ เค้าโครงงานวิจัย และรายงานผลงานวิจัย ประเด็นจริยธรรมทางการวิจัย

รหัสวิชา : 660702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (Statistical Analysis for Research)

การวัดการกระจายข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์สถิติ การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื่องต้นและสถิติชั้นสูง สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

2 หมวดวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา : 663701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐมิติ (Econometrics)

หลักทฤษฎีของ Guass Markov การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจำลองทางเศรษฐมิติและเทคนิคการประมาณค่า แบบจำลองตัวแปรที่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง แบบจำลองตัวแปรเดียวและระบบสมการ การประมาณค่าแบบจำลองพลวัต อนุกรมเวลา การทดสอบความเป็นเหตุเป็น ผลการทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรระยะยาวและการปรับตัว การพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า

รหัสวิชา : 668701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีการจัดการชั้นสูง (Seminar in Advanced Management Theory)

การจัดการร่วมสมัย มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาองค์กร ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมและตัวแทน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงและเครือข่ายขององค์กร การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กร การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังอำนาจและนโยบายขององค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ประเด็นการจัดการข้ามวัฒนธรรม การสร้างทฤษฎีในการวิจัยด้านการจัดการ

รหัสวิชา : 668707
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information Technology for Management)

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจและองค์กร โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสารข้อมูล คลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย ความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีไร้สาย อินเทอร์เน็ต ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบข่าวกรองธุรกิจ กฎหมาย จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 669701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง (Multivariate Statistical Analysis)

เทคนิคสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุ การแจกแจงพหุตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนคอล การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการวิเคราะห์โมเดลพหุระดับ การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

รหัสวิชา : 669801
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง (Advanced Research Methodology)

กระบวนทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยา แนวทางในการดำเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย ปรัชญาในการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงสาหตุ ข้อมูลตัดขวาง ข้อมูลต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางสถิติ การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญาในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงคุณภาพ

3 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 662701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว (Seminar in Tourism Theories and Concepts)

ทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว ประเด็นการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 662702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการกลยุทธ์ระดับโลกทางการท่องเที่ยวและบริการ (Seminar in Global Strategic Management for Tourism and Hospitality)

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระดับโลก

รหัสวิชา : 662703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ (Seminar in Innovation Solutions in Tourism and Hospitality)

นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

รหัสวิชา : 662704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยการท่องเที่ยวและการบริการ (Seminar in Tourism and Hospitality Research)

แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นปัจจุบันของงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ และระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

รหัสวิชา : 664501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อการตัดสินใจ (Corporate Performance Analysis for Decision-Making)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ความสามารถในการท่ำกำไร ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร ผลตอบแทนจากการลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การกำหนดนโยบายทางการเงินของกิจการ งบลงทุน การวิเคราห์รายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในมุมมองของผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย

รหัสวิชา : 665501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และนโยบายการตลาด (Marketing Strategy and Policy)

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการและการตัดสินใจทางการตลาด กรณีศึกษาทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้า การเลือกกลุ่มลูกค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่าง นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด

รหัสวิชา : 665701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภค (Seminar in Consumer Behavior)

ทฤษฎี งานวิจัย โมเดลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ ความจำ กระบวนการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ กลุ่มอ้างอิงและอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม ปัญหาเกี่ยวกับบริโภคนิยม การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

รหัสวิชา : 665702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีและกลยุทธ์การตลาด (Seminar in Marketing Theory and Strategy)

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางการตลาดในอดีตและปัจจุบัน การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ การออกแบบและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ทางการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งสินค้า 4 P’s พันธมิตรเชิงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 665703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงปริมาณในการตลาด (Quantitative Modeling in Marketing)

ตัวแบบทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและผู้ซื้อธุรกิจ ตัวแบบการเลือกของผู้บริโภค การตัดสินใจ ตราสินค้า กลยุทธ์สินค้าใหม่ การตั้งราคา การตัดสินใจทางช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาด ประเด็นปัญหาการใช้ตัวแบบเชิงปริมาณในการตัดสินใจทางการตลาด

รหัสวิชา : 665704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยการตลาด (Seminar in Marketing Research)

วิทยาการวิจัยทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางการตลาด การวิจัยพฤติกรรม การวิจัยการซื้อ การวิจัยองค์กร การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 667701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Management)

งานวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และการคัดเลือก การจัดการผลการปฏิบัติงานผลงาน การบริหารคนเก่ง และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

รหัสวิชา : 667702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development)

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

รหัสวิชา : 667703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการพนักงานสัมพันธ์ (Seminar in Employee Relations)

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม และการวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 667704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Research)

วิทยาการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพนักงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 668501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจ ภาวะผู้นำและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Business, Leadership, and Corporate Sustainability)

ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กร พฤติกรรมองค์กร ภาวะผู้นำ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปัจจัยแวดล้อมองค์กรธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับปัจจัยแวดล้อม และบทบาทของผู้บริหาร

รหัสวิชา : 668702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การชั้นสูง (Seminar in Advanced Theory in Organizational Behavior)

พฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมองค์กรจากงานวิจัย ในมุมมองของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ผลกระทบอารมณ์ ความยุติธรรม ทัศนคติต่องาน และเครือข่ายทางสังคม งานวิจัยทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษาองค์กร การวิจัยพฤติกรรมองค์กรและทฤษฎีและงานวิจัยใหม่

รหัสวิชา : 668703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการอย่างยั่งยืน (Seminar in Sustainability Management)

การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ผลกระทบและการตอบสนองจาก ผลการดำเนินงานของบริษัท ห่วงโซ่อุปทานสินค้า บริการและการตลาดต่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อชุมชน การพัฒนาและการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่องค์กรอย่างยั่งยืน แนวคิดและวิธีการของระบบพลวัตร ความเป็นมาหรือภูมิหลังของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

รหัสวิชา : 668704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศและข้ามวัฒนธรรม (Seminar in International and Cross Cultural Management)

ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการจัดการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางวัฒนธรรม การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับมอบหมายให้ประจำในต่างประเทศและการพัฒนาอาชีพในระดับโลก การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 668705
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar in Strategic Management)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านกลยุทธ์ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านกลยุทธ์ ความซับซ้อนของปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นทางธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การประเมินสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ ระบบและเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานและการควบคุม มุมมองเชิงทฤษฎีทาง ด้านเศรษฐศาสตร์ และมุมมองด้านทฤษฎีฐานทรัพยากร ทฤษฎีเกมและตัวแทน ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเชิงสถาบันและนิเวศวิทยาองค์กร

รหัสวิชา : 668706
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยการจัดการ (Seminar in Management Research)

วิทยาการวิจัยทางด้านการจัดการที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัยทางการจัดการ การออกแบบงานวิจัยทางการจัดการ การวิจัยการด้านจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยด้านภาวะผู้นำ การวิจัย ด้านองค์การและการจัดการ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการจัดการ

รหัสวิชา : 669501
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยการจัดการธุรกิจ (Research in Business Management)

วิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กระบวนการวิจัย ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์วิจัย คำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภทต่างๆ (วิจัยเชิงสำรวจ วิจัยเชิงพรรณา และวิจัยเชิงสาเหตุ) การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ

รหัสวิชา : 669901
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (Seminar in Doctoral Dissertation)

การติดตามความคืบหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การกำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การตั้งคำถามงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ในงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวิธีการวิจัย การดำเนินงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 669998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1) (Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วย ปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย