ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ *
อาจารย์ วรรณวิชนี ถนอมชาติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ นิธิเชาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ชูชินปราการ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 669515
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ (Statistics for Business Research)

ทฤษฎีทางสถิติ บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน

รหัสวิชา : 669516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibility)

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล บทบาทของบรรษัทภิบาลกับการจัดการองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 669517
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ (English Reading for Graduate Studies in Management)

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ คำศัพท์ในด้านการจัดการธุรกิจ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในด้านการจัดการธุรกิจ

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 664512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร (Accounting and Finance for Manager)

แนวคิดทางการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดทางการเงินกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงบประมาณลงทุน

รหัสวิชา : 665511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระดับโลก (Global Marketing Management)

ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีผลต่อการทำตลาดโลกและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลกและ แนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลกโดยเน้นการศึกษาในมุมมองของทั้งประชาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รหัสวิชา : 668511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ (Modern Management and Organizational Behavior)

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

รหัสวิชา : 668612
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

หน้าที่ต่างๆของการจัดการ มิติต่างๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฎิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

รหัสวิชา : 669518
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 665631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer Behavior and Consumer Analysis)

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ความหมายและความสำคัญของการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่เครื่องมือการตลาดเชิงคุณภาพเพื่อการเข้าใจผู้บริโภค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ การใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย

รหัสวิชา : 665632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า (New Product Management and Branding)

การสร้างและตรวจสอบแนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การประเมินและการทดสอบ แนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การทำนายยอดขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ การนำสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

รหัสวิชา : 665634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการตอบสนองทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณและเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทาง การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นย้ำศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 665635
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่าย และ การค้าปลีก (Marketing Channel and Retailing)

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของ การกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทาง การจำหน่าย ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

รหัสวิชา : 665636
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

ความหมายและความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดสัมพันธภาพและแนวคิดมูลค่าของลูกค้า การสร้างมูลค่าสำหรับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมรักษาลูกค้า การจัดการแคมเปญ การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการตอบสนองเชิงป้องกันต่อความเป็นส่วนตัวการดำเนินการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา : 665637
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ กระบวนการให้บริการในธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมิน ความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การวัดคุณภาพการบริการ การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดและ การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

รหัสวิชา : 665638
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

ความหมายความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหา การวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลสเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบสร้างปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงานเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

รหัสวิชา : 665641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ (SMEs Management and New Venture Creation)

หลักการและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 665643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ (Venture and Integrated Studies and Business Plan)

กลยุทธ์ของรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

รหัสวิชา : 665644
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Marketing Management)

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์และการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 665645
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชล์ (Franchising Management)

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์

รหัสวิชา : 665646
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิกส์ติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

ระบบโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน การวัดต้นทุนและคุณค่าของโลจิกส์ติกส์ การจัดการโลจิกส์ติกส์นานาชาติ การจัดการโซ่อุปทาน หุ้นส่วนในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและโรงเก็บสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อโลจิกส์ติกส์ การจัดการองค์การโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 667621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning and Human Resource Development)

การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน กลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน กระบวนการวิเคราะห์งาน ทิศทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฎิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฎิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน การนำผล การปฎิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Compensation Management)

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อผล การปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

รหัสวิชา : 667624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Labor law and Strategic Employee Relations)

วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนทดแทน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ หลักการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม การวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 667626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาอุตสาหกรรมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Seminar in Strategic Industrial Relations)

พัฒนาความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในประเทศไทย บทบาทของสหภาพระบบไตรภาคี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน การจัดการองค์การสุขภาวะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและพนักงาน

รหัสวิชา : 667627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

วิเคราะห์ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทำงาน กระบวนการสรรหา การบรรจุบุคลากร การพัฒนาบุคคลากรในองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารและการควบคุม การบริหารทีมงานต่างวัฒนธรรมและปัญหาต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของกลุ่มเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 667628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง (Strategic of conflict management)

ลักษณะความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 668651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change Management)

ภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับทีม ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบ งานใหม่ เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

รหัสวิชา : 668652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร (Management Planning and Control Strategy)

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการใน การวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 668653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management and Strategy)

การได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน ทางเลือกของการเข้าสู่ตลาด การทำสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามชาติและกลยุทธ์

รหัสวิชา : 668654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ (Business Management Information Systems)

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเคลื่อนที่ การจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อัจฉริยะธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบ

รหัสวิชา : 668655
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโครงการ กิจกรรมต่างๆในการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงองค์การและเทคโนโลยี แบบฝีก การจัดการโครงการ

รหัสวิชา : 668656
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management Strategy)

แนวคิดของการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและบริการ การวางแผนควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีการจัดการการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 668657
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง (Communication and Negotiation Strategy)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการสื่อสารและเจรจาต่อรองในธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดเตรียม และการเตรียมข้อมูลในการเจรจาต่อรอง กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเจรจา ความสัมพันธ์ของบริษัทระหว่างประเทศ หรือ องค์การข้ามชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 669669
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ ผลการวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรม ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 669515
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ (Statistics for Business Research)

ทฤษฎีทางสถิติ บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การตัดสินใจในภาวะแน่นอน การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน

รหัสวิชา : 669516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibility)

ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล บทบาทของบรรษัทภิบาลกับการจัดการองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 669517
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ (English Reading for Graduate Studies in Management)

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ คำศัพท์ในด้านการจัดการธุรกิจ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในด้านการจัดการธุรกิจ

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 664512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร (Accounting and Finance for Manager)

แนวคิดทางการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดทางการเงินกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำงบประมาณลงทุน

รหัสวิชา : 665511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระดับโลก (Global Marketing Management)

ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีผลต่อการทำตลาดโลกและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระดับโลกและ แนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลกโดยเน้นการศึกษาในมุมมองของทั้งประชาคมโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รหัสวิชา : 668511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ (Modern Management and Organizational Behavior)

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

รหัสวิชา : 668612
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

หน้าที่ต่างๆของการจัดการ มิติต่างๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฎิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

รหัสวิชา : 669518
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 665631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer Behavior and Consumer Analysis)

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ ความหมายและความสำคัญของการเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่เครื่องมือการตลาดเชิงคุณภาพเพื่อการเข้าใจผู้บริโภค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับ การใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย

รหัสวิชา : 665632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า (New Product Management and Branding)

การสร้างและตรวจสอบแนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การประเมินและการทดสอบ แนวความคิดสินค้าและบริการใหม่ การทำนายยอดขาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ การนำสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

รหัสวิชา : 665633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตั้งราคาและความสามารถทำกำไร (Pricing and Profitability)

ความหมายและความสำคัญของการตั้งราคาและความสามารถในการทำกำไร การสร้างกลยุทธ์ราคาที่มีประสิทธิผล ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนและราคา โครงสร้างราคา นโยบายราคา และระดับการตั้งราคา การตั้งราคาในฐานะสร้างความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืน เทคโนโลยีการตั้งราคาและการจัดการข้อมูล การดำเนินการกลยุทธ์การตั้งราคา จริยธรรมในการตั้งราคา

รหัสวิชา : 665634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการตอบสนองทางสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณและเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทาง การตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาดโดยเน้นย้ำศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างตราสินค้าให้มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 665635
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่าย และ การค้าปลีก (Marketing Channel and Retailing)

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุมระบบต้นทุนของ การกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทาง การจำหน่าย ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

รหัสวิชา : 665636
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

ความหมายและความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดสัมพันธภาพและแนวคิดมูลค่าของลูกค้า การสร้างมูลค่าสำหรับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การทำเหมืองข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมรักษาลูกค้า การจัดการแคมเปญ การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการตอบสนองเชิงป้องกันต่อความเป็นส่วนตัวการดำเนินการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา : 665637
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ กระบวนการให้บริการในธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมิน ความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การวัดคุณภาพการบริการ การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดและ การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

รหัสวิชา : 665638
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

ความหมายความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหา การวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลสเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบสร้างปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงานเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

รหัสวิชา : 665641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ (SMEs Management and New Venture Creation)

หลักการและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 665643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ (Venture and Integrated Studies and Business Plan)

กลยุทธ์ของรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

รหัสวิชา : 665644
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Marketing Management)

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์และการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 665645
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการแฟรนไชล์ (Franchising Management)

หลักการและโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ กระบวนการในการดำเนินงานของระบบแฟรนไชส์ การเป็นผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ และการเป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ การหาผู้ร่วมทุน ระบบการเงิน ภาษีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ การทำสัญญา ระบบการควบคุมแฟรนไชส์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์

รหัสวิชา : 665646
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิกส์ติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

ระบบโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน การวัดต้นทุนและคุณค่าของโลจิกส์ติกส์ การจัดการโลจิกส์ติกส์นานาชาติ การจัดการโซ่อุปทาน หุ้นส่วนในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและโรงเก็บสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อโลจิกส์ติกส์ การจัดการองค์การโลจิกส์ติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 667621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning and Human Resource Development)

การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน กลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน กระบวนการวิเคราะห์งาน ทิศทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทางธุรกิจเพื่อการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

การวางแผนการบริหารผลงาน การพัฒนาและสนับสนุนการปฎิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานและการประเมินผลการปฎิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน การนำผล การปฎิบัติงานไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 667623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Compensation Management)

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อผล การปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

รหัสวิชา : 667624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Labor law and Strategic Employee Relations)

วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนทดแทน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ หลักการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม การวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 667625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Seminar in Human Resource Management)

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

รหัสวิชา : 667626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาอุตสาหกรรมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Seminar in Strategic Industrial Relations)

พัฒนาความเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในประเทศไทย บทบาทของสหภาพระบบไตรภาคี การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน การจัดการองค์การสุขภาวะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและพนักงาน

รหัสวิชา : 667627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

วิเคราะห์ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการทำงาน กระบวนการสรรหา การบรรจุบุคลากร การพัฒนาบุคคลากรในองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารและการควบคุม การบริหารทีมงานต่างวัฒนธรรมและปัญหาต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของกลุ่มเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 667628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง (Strategic of conflict management)

ลักษณะความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 668651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change Management)

ภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับทีม ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบ งานใหม่ เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

รหัสวิชา : 668652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร (Management Planning and Control Strategy)

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการใน การวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 668653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management and Strategy)

การได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน ทางเลือกของการเข้าสู่ตลาด การทำสัญญากับผู้ขายวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดการธุรกิจข้ามชาติและกลยุทธ์

รหัสวิชา : 668654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ (Business Management Information Systems)

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยของสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีเคลื่อนที่ การจัดการการดำเนินงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อัจฉริยะธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบ

รหัสวิชา : 668655
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโครงการ กิจกรรมต่างๆในการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การประเมินผลเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงองค์การและเทคโนโลยี แบบฝีก การจัดการโครงการ

รหัสวิชา : 668656
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management Strategy)

แนวคิดของการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและบริการ การวางแผนควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีการจัดการการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 668657
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การสื่อสารและเจรจาต่อรอง (Communication and Negotiation Strategy)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของการสื่อสารและเจรจาต่อรองในธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดเตรียม และการเตรียมข้อมูลในการเจรจาต่อรอง กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเจรจา ความสัมพันธ์ของบริษัทระหว่างประเทศ หรือ องค์การข้ามชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 669698
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษา ค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ่างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ