ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน) (วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 142 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จรัญ ศรีชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ *
อาจารย์ เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

Course codes : 510101
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 510102
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 510103
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิศวกรรมศาสตร์

Course codes : 510104
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 510105
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

Course codes : 510106
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

Course codes : 510107
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 510111
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

Course codes : 510112
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

Course codes : 510113
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรม แรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถกระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ทำลาย และเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 510121
Credit : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดต่างๆ ลักษณะภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ และผลที่ตามมา การสังเกตลักษณะที่เตือนถึงการเกิดภัยพิบัติ รวมไปถึงวิธีการเฝ้าระวัง และการเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกที่ส่งผลต่อโลกในอนาคต

Course codes : 510122
Credit : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อก าหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

Course codes : 510123
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 513101
Credit : 3(2-3-4)
การสื่อสารด้วยการวาดและการเขียนแบบ

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัดการเขียนภาพช่วยการสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 514101
Credit : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดและซอฟท์แวร์ แนวคิดของการประมวลผลข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรมและการพัฒนาการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง นิยาม ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนตกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 510131
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงให้เป็นแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลาง การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การประยุกต์อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

Course codes : 510132
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2

สมการดีกรีสอง การย้ายแกนและหมุนแกนพิกัด อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ระบบพิกัดเชิงขั้ว การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมื่อเส้นโค้งถูกกำหนดโดยสมการเชิงขั้ว การประมาณค่าอินทิกรัล รูปแบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย

Course codes : 510141
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ ความร้อนและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เครื่องกลความร้อนและ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 510142
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 510141

Course codes : 510143
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก กระแสและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แสงเชิงเรขาคณิต แสงเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 510144
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 510143

Course codes : 510233
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสหลายตัวแปรสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในพิกัดสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ และการประยุกต์ ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ทิศทางและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

Course codes : 510234
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ระบบเชิงเส้น ความเป็นอิสระเชิงเส้น คำตอบของสมการเชิงเส้น อินเวอร์สของเมตริกซ์ เวคเตอร์สเปซ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบไม่เอกพันธ์ คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งและอันดับสอง การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร ปัญหาค่าขอบ การประยุกต์ในปัญหาทางวิศวกรรม

Course codes : 512101
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

สสารและการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์และแคทาไลซิส ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีนิวเคลียร์

Course codes : 512102
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 512101

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

Course codes : 511211
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วัสดุสำหรับวิศวกรรมด้านต่าง ๆ

Course codes : 515101
Credit : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์

แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง แรงลัพธ์ สภาพสมดุลของวัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงสร้างและกลไก แรงในคานและเคเบิล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของวัตถุ

Course codes : 515202
Credit : 3(3-0-6)
ความแข็งแรงวัสดุ 1

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นตั้งฉากและความเค้นเฉือนในวัสดุ ความเค้นและความเครียดของชิ้นส่วนรับแรงในแนวแกน ความเค้นของชิ้นส่วนรับแรงบิด ความเค้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคานแบบดีเทอร์มิเนท

Course codes : 515203
Credit : 2(2-0-4)
พลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

คิเนติกส์และคิเนเมติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม หลักการพื้นฐานของการสั่นสะเทือนทางกลศาสตร์

Course codes : 515221
Credit : 3(2-3-4)
การสำรวจ

บทนำเกี่ยวกับการสำรวจ พื้นฐานของการสำรวจ งานระดับ หลักการและการใช้งานกล้องธีโอโดไลท์ การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสำรวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาค่าแอซิมัทที่แม่นยำ ระบบพิกัดวงรอบระนาบที่แม่นยำ งานระดับที่แม่นยำ การสำรวจภูมิประเทศ การวาดแผนที่

Course codes : 515281
Credit : 3(3-0-6)
ชลศาสตร์

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์และจลศาสต์ของของไหล สมการพลังงานของการไหลแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาโมเมนตัมและแรงทางพลศาสตร์ของการไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดอัตราการไหลของของไหล การไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา

Course codes : 515282
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชลศาสตร์

การทดลองพฤติกรรมของของไหลในสภาพต่างๆ ทั้งในทางสถิตยศาสตร์ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหลของน้ำในท่อและการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด แรงสถิตยศาสตร์ สมการเบอร์นูลี การสูญเสียหลักและการสูญเสียรองในท่อ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการไหลในท่อ การไหลในท่อที่ต่อแบบขนานและแบบอนุกรม การวัดอัตราการไหลในท่อด้วยเวนจูรี่มิเตอร์ ออริฟิสมิเตอร์ การทำงานของปั๊ม ประตูระบายน้ำ ฝายสันมน ฝายสันกว้าง ฝายสันคม ท่อลอด น้ำกระโดด การวัดอัตราการไหลโดยใช้อาคารวัดน้ำแบบรางน้ำแบบพาร์แชลและแบบเวนจูรี่ การไหลของน้ำผ่านฝายแบบกาลักน้ำ

Course codes : 515304
Credit : 3(3-0-6)
ความแข็งแรงวัสดุ 2

ความเค้นอันเนื่องมาจากการรวมของแรง การแปลงความเค้น วงกลมของมอร์ คานเชิงประกอบ การโก่งเดาะของเสาในช่วงอีลาสติก พฤติกรรมที่เกิดจากแรงดัดที่ไม่สมมาตร ทฤษฎีของความล้มเหลว

3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

Course codes : 515222
Credit : 3(2-3-4)
การสำรวจเส้นทาง

เทคนิคในงานสำรวจเส้นทาง การออกแบบและระบุตำแหน่งของเส้นทาง โค้งราบและโค้งดิ่ง งานดิน แบบเส้นทาง ผังการวางแนว การสำรวจเพื่อการก่อสร้างเส้นทาง

Course codes : 515323
Credit : 1(0-3-1)
การสำรวจภาคสนาม

ปฏิบัติการสำรวจภูมิประเทศ งานระดับ งานเส้นชั้นความสูง งานดิน วาดแผนที่

Course codes : 515331
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริม ลวดอัดแรง สลิงลวดอัดแรง การทดสอบแรงอัดและแรงดัดของไม้และเหล็กรูปพรรณ การทดสอบแรงอัดและการดูดซึมน้ำของอิฐ การทดสอบแรงดึง แรงเฉือนและการฉีกของไม้ การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบรอยต่อของไม้และสลักเกลียว การเชื่อมเหล็ก

Course codes : 515332
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีต

ความรู้พื้นฐานเรื่องคอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีต ประเภทของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติของมวลรวม สารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การผสม ลำเลียง เทและทำให้แน่น การบ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของคอนกรีตในช่วงเริ่มต้น คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การควบคุมคุณภาพคอนกรีต คอนกรีตชนิดพิเศษ งานคอนกรีตในทางปฏิบัติ สารปอซโซลานและการประยุกต์ในงานคอนกรีต

Course codes : 515333
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

ความถ่วงจำเพาะและความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ความถ่วงจำเพาะ ความชื้น และหนึ่งหน่วยน้ำหนักของมวลรวม การปนเบื้อนของมวลรวม ขนาดคละของมวลรวม การขัดสีและความแบนของหิน การก่อตัวและความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์ การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ กำลังอัด ดึงและดัดของมอร์ต้าร์ การผสมคอนกรีต ความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีตสด หนึ่งหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสด การเยิ้มน้ำ กำลังอัด ดึงและดัดของคอนกรีต การทดสอบแบบไม่ทำลายของคอนกรีต

Course codes : 515341
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้าง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ในโครงสร้างดีเทอร์มิเนตทางสถิต แผนภาพสมดุล เส้นอิทธิพลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนต การโก่งตัวและมุมหมุนของโครงสร้างดีเทอร์มิเนตโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกต วิธีงานเสมือน ทฤษฎีบทของคาสติกลิอาโน พลังงานความเครียดและไดอะแกรมของวิลเลียท-โมหร์ ทฤษฎีผกผันของแมกซ์เวลล์-เบตตี การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตทางสถิตโดยวิธีการเปลี่ยนรูปสอดคล้อง

Course codes : 515342
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงสร้าง

การวิเคราะห์โครงสร้างอินดิเทอร์มิเนตโดยวิธีน้ำหนักอีลาสติก วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ วิธีพลังงานความเครียด เส้นอินฟลูเอนซ์สำหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนต ความรู้เบื้องต้นของการวิเคราะห์แบบพลาสติก การวิเคราะห์ด้วยวิธีการประมาณ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เมตริกซ์

Course codes : 515343
Credit : 4(3-3-6)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมพื้นฐานของโครงสร้างต่อแรงตามแนวแกน แรงเฉือน แรงดัด แรงยึดเหนี่ยว แรงบิด และความสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของพื้น คาน เสา บันได ฐานราก กำแพง โดยแนวคิดหน่วยแรงใช้งาน และหน่วยแรงประลัย การให้รายละเอียดการเสริมเหล็ก การออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Course codes : 515361
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติทางดัชนีและการจำแนกดิน การบดอัดดิน ความสามารถในการซึมผ่านและการไหลของน้ำในดิน ความเค้นประสิทธิผลในดิน การกระจายของความเค้นในมวลดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน ความสามารถรับแรงกดทับของดิน

Course codes : 515362
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

การสำรวจดิน ค่าดรรชนีคุณสมบัติของดิน การจำแนกขนาดคละของดิน ความถ่วงจำเพาะ ของเม็ดดิน การบดอัด การหาค่าความหนาแน่นในสนาม ซีบีอาร์ ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่าน การอัดตัวคายน้ำ การทดสอบการอัดตัวแบบอิสระ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแบบสามแกน

Course codes : 515371
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมขนส่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง การวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง วิศวกรรมจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ผลกระทบการจราจรและการศึกษาการจอดรถ การควบคุมความต้องการเดินทางและการจัดการจราจร

Course codes : 515372
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการทาง

ประวัติความเป็นมาของถนน หลักการวางแผนและออกแบบถนน การวิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการดำเนินการ การวิเคราะห์ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ทางแยกและทางแยกต่างระดับ การออกแบบการระบายน้ำ วัสดุการทาง การออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาผิวจราจรแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง

Course codes : 515373
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง

การทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุบิทูเมนสภาพกึ่งแข็ง การทดลองหาค่าการทะลวงของวัสดุบิทูเมน การทดลองหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟ การทดลองการกลั่นผลิตภัณฑ์คัทแบคแอสฟัลท์ การทดลองหาปริมาณกากที่เหลือและน้ำมันโดยการกลั่น การทดลองหาค่าความหนืดแบบเซย์โบลฟูโรล การทดลองหาค่าจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน การทดลองหาค่าการยืดตัวของวัสดุบิทูเมน การทดสอบผลของความร้อนและอากาศที่มีผลต่อวัสดุแอสฟัลท์แบบทินฟิล์ม การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต การทดสอบความต้านทานการไหลของแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ การทดสอบการทรุดตัวของผิวทางโดยวิธี Benkelman Beam กำลังรับแรงแบกทานของดินในสนามโดยวิธี Plate bearing test

Course codes : 515383
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยา

วัฏจักรของอุทกวิทยา ฝน การซึม น้ำท่า การวัดน้ำฝนและน้ำท่า กราฟน้ำท่า อ่างเก็บน้ำ การระเหย การคายระเหยของพืช การพยากรณ์น้ำท่วม การเคลื่อนที่ของน้ำหลาก น้ำบาดาล การวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ ทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา

Course codes : 515384
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชลศาสตร์

หลักการกลศาสตร์ของไหล ระบบท่อส่งน้ำและการเกิดค้อนน้ำ เครื่องสูบน้ำและกังหันน้ำ การไหลในทางน้ำเปิดและการออกแบบทางน้ำเปิด อ่างเก็บน้ำ เขื่อน อาคารระบายน้ำล้น และแบบจำลองทางชลศาสตร์

Course codes : 515444
Credit : 4(3-3-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้

การออกแบบส่วนประกอบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้ องค์อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด การออกแบบแผ่นเหล็กรองรับเสา คาน องค์อาคารรับแรงดัดและแรงในแนวแกน การออกแบบรอยต่อแบบหมุดยึดและรอยต่อแบบเชื่อม การฝึกออกแบบสอดคล้องตามข้อกำหนดในปัจจุบัน

Course codes : 515451
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานก่อสร้างและการประมาณราคา

3(3-0-6) การจัดทำและส่งมอบโครงการ แผนผังองค์กร สัญญาก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องจักรกลในการก่อสร้างการวางผังโครงการ การวางแผนโครงการ วิธีเส้นทางวิกฤติการจัดการทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าของโครงการ กฎหมายและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ การประมาณราคาก่อสร้าง

Course codes : 515463
Credit : 4(3-3-6)
วิศวกรรมฐานราก

การสำรวจดิน ความสามารถรับแรงกดทับ การออกแบบฐานรากตื้นและฐานรากแพ การออกแบบเสาเข็มและเคซอง การวิเคราะห์การทรุดตัว ความดันทางด้านข้างของดินและกำแพงกันดินและเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน การออกแบบ

Course codes : 515485
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

แหล่งน้ำเพื่อการประปา ข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณของน้ำประปา มาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การพยากรณ์จำนวนประชากร ปริมาณและอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้น้ำ การคำนวณออกแบบระบบจ่ายน้ำ การคำนวณออกแบบโรงผลิตน้ำประปา การวางแผนระบบประปา

Course codes : 515491
Credit : 1(0-3-1)
การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบและแก้ปัญหางาน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการขนส่งและจราจร วิศวกรรมสำรวจ และการบริหารงานก่อสร้าง

3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 515434
Credit : 3(3-0-6)
ความคงทนของคอนกรีต

ความคงทนของคอนกรีต ประเภทของการเสื่อมสภาพของคอนกรีต กลไกการเสื่อมสภาพและ สาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสื่อมสภาพ วิธีการทดสอบความคงทน วิธีในการป้องกัน การประเมินการเสื่อมสภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงความคงทนของคอนกรีต ตัวอย่างปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง

Course codes : 515445
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบอาคาร

ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่าง ๆ ระบบโครงสร้าง ระบบพื้น การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง การถ่ายแรงระหว่างโครงข้อแข็งและกำแพง กำแพงฐานราก

Course codes : 515446
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบสะพาน

ทฤษฎีการกระจายน้ำหนักบรรทุก และการประยุกต์ การออกแบบสะพานช่วงเดียวที่มีจุดรองรับแบบธรรมดา ซึ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณ และคอนกรีตอัดแรง สะพานแบบอินดีเทอร์มิเนต วิธีน้ำหนักประลัย

Course codes : 515447
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

หลักการพื้นฐานของการอัดแรง วัสดุอัดแรง ระบบการอัดแรง การสูญเสียการอัดแรง การการออกแบบด้วยวิธีความเค้นที่ยอมให้ วิธีกำลังสูงสุด การวิเคราะห์และออกแบบคานสำหรับรับแรงดัด แรงเฉือน การโก่งตัวของคานคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างโครงสร้างประกอบ สะพานและระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

Course codes : 515448
Credit : 3(3-0-6)
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรโยธา

หลักพื้นฐานแห่งการประมาณค่าในช่วง การประมาณโดยไฟไนต์เอลิเมนต์ เทคนิคเบื้องต้นของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนต์จากหลักการต่าง ๆ และการประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาทางกลศาสตร์สถิตของมวลต่อเนื่อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื่อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบชิ้นส่วนเอลิเมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีการเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับปัญหาแบบฟิลด์ทั่วๆ ไป และการประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 515449
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกัน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้าง

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลายบางส่วน การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและเทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกำลัง การบำรุงรักษา

Course codes : 515455
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรม เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ค่าคาดคะเนและการแจกแจงความน่าจะเป็นทั้งแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานสำหรับการสุ่มตัวอย่างหนึ่งและสองชุด การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์สถิติกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 515464
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์เชิงทฤษฏีและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสองมิติ ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก เส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสภาวะวิกฤติ การอัดตัวคายน้ำ การประมาณการวิเคราะห์แบบสองมิติ แบบจำลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ แบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 515465
Credit : 3(3-0-6)
งานขุดใต้ดิน

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบงานขุด เส้นปฏิกริยาของพื้นดิน การวิเคราะห์แรงที่กระทำต่องานขุด การสำรวจ, การเก็บข้อมูล, และการเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

Course codes : 515466
Credit : 3(3-0-6)
การปรับปรุงดิน

การบดอัดดินแบบตื้นและแบบลึก การใช้เสาเข็มทรายและการผสมแบบลึก การทำพรีโหลด การเร่งการอัดตัวคายน้ำด้วยวิธีต่างๆ การใช้แผ่นระบายน้ำในแนวตั้ง การใช้สูญญากาศ การใช้ไฟฟ้า การปรับปรุงดินด้วยสารผสมเพิ่ม การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การออกแบบกำแพง เสถียรภาพเชิงกลของกำแพงกันดิน

Course codes : 515467
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค

การออกแบบความสามารถในการรับแรงดันและการทรุดตัวของดิน การออกแบบฐานรากตื้นและเสาเข็ม การออกแบบลาดดินและเขื่อนดิน การออกแบบงานขุดและกำแพงกันดิน การออกแบบอุโมงค์ การออกแบบการปรับปรุงดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การออกแบบบ่อฝังกลบ และการออกแบบต่างๆทางวิศวกรรมปฐพี

Course codes : 515474
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและวางแผนระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบรางสำหรับเมืองเบื้องต้น

การจัดการและวางแผนระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบรางในเขตเมือง การจัดการตารางการให้บริการระบบขนส่งรูปแบบราง ความสามารถในการให้บริการ ความเร็ว ความเร่งและการจัดการพิเศษ การสร้างแบบจำลองและการทำให้เกิดผลดีที่สุดในการวิเคราะห์ระบบการขนส่ง การวิเคราะห์แนวเส้นทางและโครงข่าย และการวางแผนตำแหน่งของสถานีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

Course codes : 515475
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบพื้นทาง

หลักการทั่วไปของการออกแบบพื้นทาง น้ำหนักกระทำของล้อ ความเค้นที่เกิด ในพื้นทางแบบชั้นและแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบพื้นทางแบบชั้น การออกแบบพื้นทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีการก่อสร้างและบำรุงรักษาพื้นทาง

Course codes : 515476
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานวิศวกรรมการจราจร

ความหมายของวิศวกรรมจราจร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่ ถนน และยวดยาน องค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้อธิบายและวิเคราะห์สภาพการจราจร การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร แบบจำลองทางสถิติของกระแสจราจร เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในงานวิศวกรรมขนส่งและจราจร การจำลองสภาพการจราจรบนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณไฟจราจร การประสานสัญญาณไฟ การวิเคราะห์วงเวียน การประเมินผลกระทบด้านการจราจร และการจัดการด้านการจราจร

Course codes : 515477
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่ง ลักษณะของการขนส่งรูปแบบราง การกำหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนด้านการจราจรและขนส่ง รูปแบบเมืองและระบบขนส่ง การสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผน ระบบขนส่งและการวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การประเมินองค์ประกอบรองรับการเดินทาง และการจัดการความต้องการเดินทาง

Course codes : 515478
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมขนส่งรูปแบบรางเบื้องต้น

องค์ประกอบของวิศวกรรมรูปแบบราง การพัฒนาการของการขนส่งรูปแบบราง การออกแบบเรขาคณิต: การออกแบบโค้งราบและโค้งดิ่ง โครงสร้างพื้นฐานของราง ขนาดราง รูปแบบของสถานี การบริหารจัดการการดำเนินงานการขนส่งรูปแบบราง

Course codes : 515479
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบขนส่งรูปแบบรางเบื้องต้น

องค์ประกอบของระบบขนส่งรูปแบบราง และวิธีการในการวิเคราะห์ความสามารถของระบบขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการให้บริการทั้งในส่วนของการเดินรถ และสถานี การประยุกต์ระบบอัจฉริยะกับการขนส่งรูปแบบรางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น รูปแบบการลงทุนในโครงการการขนส่งรูปแบบราง

Course codes : 515486
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบระบายน้ำ

ความต้องการระบายน้ำ ผลกระทบทางอุทกวิทยาจากการพัฒนาพื้นที่ แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า การระบายน้ำผิวดินและใต้ผิวดิน วิธีการคำนวณและออกแบบระบบระบายน้ำ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและออกแบบระบบระบายน้ำ การออกแบบโครงข่ายท่อระบายน้ำ

Course codes : 515487
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ

ลักษณะและขนาดของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ แนวความคิดในการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมแหล่งน้ำ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

Course codes : 515488
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชายฝั่ง

ทฤษฎีเบื้องต้นของคลื่นและกระแสน้ำบริเวณชายฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับงานด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเล โครงสร้างทางชายฝั่งทะเล

Course codes : 515494
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 1

หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 515495
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 2

หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 515496
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ประสบการณ์ความรู้และทักษะที่ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

Course codes : 515497
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน การเสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

Course codes : 515498
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 1

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 515499
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานทางวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 2

การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 515500
Credit : 9(0-27-9)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

Course codes : 515501
Credit : 1(0-3-1)
สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 510151
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 510152
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 510153
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 510154
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง