ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ฉลอง ทับศรี
อาจารย์เฉลิมศรี จันทรทอง
อาจารย์นาท นนทศักดิ์
อาจารย์ยุพา พงศะบุตร
อาจารย์วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 Dissertation

รหัสวิชา : 448898
หน่วยกิต : 48(0-0-48)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1 (Dissertation for plan 1.1)

หลักการทฤษฏีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และการวิจัยผสมผสาน การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนเค้าโครงการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย ทำการสอบปากเปล่า

1 Core courses

รหัสวิชา : 448701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research (Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research)

-

รหัสวิชา : 448702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Advanced Qualitative Research in HRD)

การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการค้นพบ การเขียนรายงานการวิจัยและข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 448719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advanced Theories in Human Resources Development)

การสืบค้นหลักการและทฤษฎีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การสืบค้นทฤษฎีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ในมิติของทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน

รหัสวิชา : 448719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advanced Theories in Human Resources Development (Advanced Theories in Human Resources Development)

-

2 Elective course

รหัสวิชา : 448703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Principles of Professional Development (Principles of Professional Development)

-

รหัสวิชา : 448704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Social and Educational Development (Social and Educational Development)

-

รหัสวิชา : 448705
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Innovation in Education, Training and Economy (Innovation in Education, Training and Economy)

-

รหัสวิชา : 448706
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Ethical Thinking (Ethical Thinking)

-

รหัสวิชา : 448707
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Global Changes in Human Resources (Current Global Changes in Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448708
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Acquisition and Preparation of Human Resources (Acquisition and Preparation of Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448709
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development (Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development)

-

รหัสวิชา : 448711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues (Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues)

-

รหัสวิชา : 448712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategic Human Resources Policies and Planning (Strategic Human Resources Policies and Planning)

-

รหัสวิชา : 448713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Future Trends in Human Resources Development (Future Trends in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Human Resources and Systems Design (Human Resources and Systems Design)

-

รหัสวิชา : 448715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving (Creative Thinking and Problem Solving)

-

รหัสวิชา : 448716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Systems Development for Human Resources (Systems Development for Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448717
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region (Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region)

-

รหัสวิชา : 448718
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Organizational Culture and Cross Cultural Development (Organizational Culture and Cross Cultural Development)

-

รหัสวิชา : 448721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems (Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems)

-

รหัสวิชา : 448722
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาของโลก (Seminar in Global Education Perspectives)

ระบบการศึกษาร่วมสมัยในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์แรง ขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษา การโต้แย้งทางทฤษฎีร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการพัฒนา ประเด็นทั่วไปของการศึกษาในระดับนานาชาติด้วย

รหัสวิชา : 448723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก (Seminar in Global Human Resources Development)

ทิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก กิจกรรมของวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทข้ามชาติ ประเด็นต่างๆ ที่ผู้เรียนเสนอเพื่อการอภิปรายและสัมมนา

รหัสวิชา : 448724
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resources Management)

การปฏิบัติและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรมในองค์การ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์

3 Dissertation

รหัสวิชา : 448998
หน่วยกิต : 36(0-0-36)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 (Dissertation for plan 2.1)

การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนเค้าโครงการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย ทำการสอบปากเปล่า

1 Core courses

รหัสวิชา : 448501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Modern Concepts in Human Resource Development)

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและการปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD), ความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญแต่ละมุมมองจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ (NHRD), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภาค (RHRD), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (IHRD) และการพัฒนาทรัพยากรระดับโลก (GHRD)

รหัสวิชา : 448502
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development)

พื้นฐานทฤษฎีการปฏิบัติของ HRD ความสัมพันธ์ระหว่างกันและประเด็นสำคัญใน ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 448503
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)

ทฤษฎีระบบและระบบ, ทฤษฎีระบบทั่วไป, ทฤษฎีความซับซ้อนของระบบ, การตรวจสอบเมื่อนำทฤษฎีระบบไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 448504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Economics for Human Resource Development)

แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์จุลภาค, มหภาค, เศรษฐศาสตร์แรงงานและเศรษฐศาสตร์ระดับบุคลากร ความต้องการทรัพยากรมนุษย์และการจัดหาทุนมนุษย์, ตลาดแรงงานเช่น ตลาดแรงงานภายใน, ค่าจ้างและกระบวนการการรับสมัครแรงงาน

รหัสวิชา : 448701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research (Advance Research Methodologies and Analysis of Qualitative and Quantitative Research)

-

รหัสวิชา : 448702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Advanced Qualitative Research in HRD)

การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการค้นพบ การเขียนรายงานการวิจัยและข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 448719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Advanced Theories in Human Resources Development (Advanced Theories in Human Resources Development)

-

2 Elective course

รหัสวิชา : 448703
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Principles of Professional Development (Principles of Professional Development)

-

รหัสวิชา : 448704
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Social and Educational Development (Social and Educational Development)

-

รหัสวิชา : 448706
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Ethical Thinking (Ethical Thinking)

-

รหัสวิชา : 448707
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Global Changes in Human Resources (Current Global Changes in Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448708
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Acquisition and Preparation of Human Resources (Acquisition and Preparation of Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448709
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development (Strategically Managing the Human Resources Function and Planning Development)

-

รหัสวิชา : 448711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues (Development in Automatic and Technologies for Human Resources Issues)

-

รหัสวิชา : 448712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Strategic Human Resources Policies and Planning (Strategic Human Resources Policies and Planning)

-

รหัสวิชา : 448713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Future Trends in Human Resources Development (Future Trends in Human Resources Development)

-

รหัสวิชา : 448714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Human Resources and Systems Design (Human Resources and Systems Design)

-

รหัสวิชา : 448715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving (Creative Thinking and Problem Solving)

-

รหัสวิชา : 448716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Systems Development for Human Resources (Systems Development for Human Resources)

-

รหัสวิชา : 448717
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region (Competitiveness in Human Resources in Asia Pacific Region)

-

รหัสวิชา : 448718
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Organizational Culture and Cross Cultural Development (Organizational Culture and Cross Cultural Development)

-

รหัสวิชา : 448721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems (Current Issues in Human Resources Development and Related Social Problems)

-

รหัสวิชา : 448722
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาของโลก (Seminar in Global Education Perspectives)

ระบบการศึกษาร่วมสมัยในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์แรง ขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษา การโต้แย้งทางทฤษฎีร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการพัฒนา ประเด็นทั่วไปของการศึกษาในระดับนานาชาติด้วย

รหัสวิชา : 448723
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก (Seminar in Global Human Resources Development)

ทิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลก กิจกรรมของวิชาชีพนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทข้ามชาติ ประเด็นต่างๆ ที่ผู้เรียนเสนอเพื่อการอภิปรายและสัมมนา

รหัสวิชา : 448724
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resources Management)

การปฏิบัติและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและการฝึกอบรมในองค์การ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์

3 Dissertation

รหัสวิชา : 448999
หน่วยกิต : 48(0-0-18)
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.2 (Dissertation for plan 2.2)

การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การกำหนดเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนเค้าโครงการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย ทำการสอบปากเปล่า