A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjN8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMzI5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เจษฎา สายใจ *
รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ *
อาจารย์ สัญชัย เอียดปราบ *
อาจารย์ ธราธร บุญศรี
อาจารย์ สุรชาติ เหล็กงาม
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 514102
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

ฟังก์ชั่นตรรกยะ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง ลิมิตและความต่อเนื่อง แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น ปริภูมิเวคเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น การกำจัดตัวแปรแบบเกาส์ จำนวนเชิงซ้อน

Course codes : 514103
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ประกอบด้วยการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด การประยุกต์อนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย วิธีของนิวตัน แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ประกอบด้วย เทคนิคต่างๆในการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การประมาณของแม็คคลอรินและเทย์เลอร์ อนุกรมอนันต์

Course codes : 514104
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาและเคมีสำหรับวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

ชีววิทยาระดับเซลล์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาทางพันธุกรรมและชีววิทยา ระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ ระบบประสาท พื้นฐานของวิชาเคมี อะตอม โมเลกุล และไอออน ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างทางไฟฟ้าของอะตอม ความสัมพันธ์แบบคาบระหว่างธาตุชนิดต่างๆ พันธะเคมี

Course codes : 514201
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น สเปสตัวอย่าง เหตุการณ์ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบค่าต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ฟังก์ชั่นการแจกแจงสะสม โมเมนต์และค่าคาดหมาย การแจกแจงแบบต่างๆที่สำคัญ เช่น แบบเกาส์ แบบทวินาม แบบปัวซอง แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่ม ความรู้เบื้องต้นเกียวกับกระบวนการแบบสุ่ม

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

Course codes : 511211
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วัสดุสำหรับวิศวกรรมด้านต่าง ๆ

Course codes : 512301
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อน

กฎอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร พลังงานและการแปลงรูปของพลังงาน วัฎจักรทางคาร์โนต์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นและการอนุรักษ์พลังงาน

Course codes : 513201
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์วิศวกรรม

การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ ความเร็วและความเร่ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง

Course codes : 514105
Credit : 3(3-0-6)
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์แบบโนดและ แบบเมช ซุปเปอร์โพซิชัน การแปลงแหล่งจ่าย ทฤษฏีเทวินินและนอร์ตัน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ วงจรลำดับที่หนึ่ง วงจรลำดับที่สอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส

Course codes : 514202
Credit : 3(3-0-6)
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลีนและเกตดิจิทัล คาร์นอร์แมพ การออกแบบวงจรเชิงผสมไร้หน่วยความจำ เช่น ตัวบวก ตัวลบ ตัวเปรียบเทียบ ตัวเข้ารหัส ตัวถอดรหัส เป็นต้น หน่วยความจำแบบ รอม วงจรเข้าจังหวะเชิงลำดับ หน่วยความจำแบบแรม อัลกอริทึมสเตจแมทชีน วงจรไม่เข้าจังหวะเชิงลำดับ

Course codes : 514205
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

หน่วยและเครื่องมือวัดมาตรฐาน ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแส และกำลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข การวัดและบันทึกค่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณ กับสัญญาณรบกวนดีขึ้น

Course codes : 514301
Credit : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรม

การวิเคราะห์เวคเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำไฟฟ้าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสมการของแม็กซ์เวลล์

Course codes : 514302
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องกลสำหรับระบบสมองกลฝังตัว

วงจรแม่เหล็ก หลักการของการอนุรักษ์พลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงานรวม หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส หลักการหมุนของเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจักรแบบสมวาร เครื่องจักรเหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้องกันเครื่องจักรไฟฟ้า

3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

Course codes : 514106
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว

การแทนข้อมูลตัวเลขในชนิดต่างๆ หลักการแทนค่าข้อมูลตัวเลขทั้งแบบจุดตรึงและแบบจุดลอยตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส แนะนำพื้นฐานในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การเลือกใช้หน่วยประมวลผลกลาง และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบสำหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานทั่วไป และงานที่ต้องควบคุมหรือประมวลผลตอบสนองแบบเวลาจริง

Course codes : 514107
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลงกำลังไฟฟ้า แนะนำเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน แนวความคิดไฟฟ้าสามเฟส วิธีการวัดกำลังส่งไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าขั้นแนะนำ การบันทึกและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

Course codes : 514203
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบแอนะล็อกและดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

สารกึ่งตัวนำ ไดโอด แนะนำทีทีแอลและซีมอส การไบอัสไฟฟ้ากระแสตรง ดีซีโหลดไลน์และสัญญาณขนาดเล็กของทรานซีสเตอร์ การขยายคลาสเอ การขยายคลาสบี การขยายคลาสเอบี ออปแอมป์ การขยายกลับเฟส การขยายไม่กลับเฟส การขยายการรวมสัญญาณ การขยายผลต่างสัญญาณ วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ ทฤษฏีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลชั่วขณะ การแปลงสัญญาณไบนารีเป็นเลขฐานสิบ การแปลงสัญญาณไบนารีเป็นเซเวนเซกเมนต์

Course codes : 514204
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

แบบจำลองสำหรับอ้างอิงของโอเอสไอ พื้นฐานการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลและแอนะล็อก การควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล พื้นฐานโปรโตคอล วิธีการจัดการการเข้าถึงจำนวนมาก การค้นหาเส้นทาง เครือข่ายตัวอย่าง เช่น อีเธอร์เน็ต LAN WLAN อินเตอร์เน็ตซึ่งใช้โปรโตคอล TCP/IP เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย

Course codes : 514303
Credit : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบ

การแนะนำเรื่องสัญญาณและระบบ พื้นฐานและประเภทของสัญญาณ คุณสมบัติของระบบ ระบบไทม์อินแวเรียนท์ คอนโวลูชั่น การวิเคราะห์เชิงความถี่ของระบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง พลังงานของสัญญาณและความหนาแน่นของพลังงานสัญญาณ กำลังของสัญญาณและความหนาแน่นของกำลังสัญญาณ คอร์รีเลชั่น การสุ่มสัญญาณและการสร้างสัญญาณกลับ

Course codes : 514304
Credit : 3(3-0-6)
ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ ซีพียู หน่วยรับข้อมูลและส่งออกข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี ฮาร์ดแวร์ของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ เทคนิคการอินเตอร์เฟสและการเขียนโปรแกรมควบคุม การอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบเวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรเลอร์

Course codes : 514305
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนวคิดด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการและการดึงข้อมูลความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์ และการออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาการโมเดลแบบยูเอ็มแอล สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป เทคนิคการตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Course codes : 514306
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัว

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมองกลฝังตัว เครือข่ายการสื่อสาร การสื่อสารโดยเส้นใยนำแสง อุปกรณ์โลจิกแบบโปรแกรม

Course codes : 514307
Credit : 3(3-0-6)
หลักการระบบสื่อสาร

หลักการของระบบสื่อสาร การมอดูเลทเชิงขนาด การมอดูเลทเชิงความถี่ การมอดูเลทเชิงมุม วงจรการมอดูเลทและดีมอดูเลท ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การมอดูเลทแบบรหัสพัลส์ การมอดูเลทแบบเดลต้า การสื่อสารแบบดิจิตอล เทคนิคการมอดูเลทแบบดิจิตอล การมอดูเลทแบบเลื่อนตามขนาด การมอดูเลทแบบเลื่อนตามความถี่ การมอดูเลทแบบเลื่อนตามมุม

Course codes : 514308
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุม

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การควบคุมระบบปิด การควบคุมระบบเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณเชิงเวลา การวิเคราะห์สัญญาณเชิงความถี่และการออกแบบระบบควบคุม รูทโลกัส การพล็อตไนควิสท์ การพล็อตโบด เสถียรภาพของระบบ

Course codes : 514309
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง ไทรีสเตอร์ ไบโพลาร์ทรานซีสเตอร์กำลัง มอสเฟต ไอจีบีที คุณสมบัติของวัสุดแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงกำลัง แกนเฟอร์ไรต์ แกนผงเหล็ก คอนเวอร์เตอร์ ดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ เอซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ ดีซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์

Course codes : 514401
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 1

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 514402
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2

การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 514311
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

ระบบกลไก ระบบไดนามิก และระบบควบคุมชาญฉลาดภายในหุ่นยนต์ ทฤษฏี spatial kinematics การกำหนดการเคลื่อนไหว การออกแบบกลไกสำหรับหุ่นยนต์ แบบจำลองสามมิติ การอินเทอร์เฟตระหว่างคนกับเครื่อง

Course codes : 514312
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล การวนซ้ำ การค้นหา การจัดเรียงข้อมูล รายการเชื่อมโยงข้อมูล แถวคอย สแตค ทรี และกราฟ

Course codes : 514313
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสายส่ง

ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบพอร์ตเดียว และสองพอร์ต การแปลงอิมพิแดนซ์และการแมทช์โครงข่าย ชนิดสายส่ง คุณลักษณะของสายส่ง วิธีการทางโครงข่ายสำหรับทฤษฎีสายส่ง เทคนิคการออกแบบสำหรับสายส่งความถี่สูง

Course codes : 514314
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมไมโครเวฟ

สมการแม็กซ์เวลส์ และเงื่อนไขของเขต ทฤษฎีสายส่งสัญญาณ s พารามิเตอร์ การใช้สมิทธ์ชาร์ต การแมทช์อิมพิแดนซ์ ท่อนำคลื่นและไมโครสตริป ไมโครเวฟรีโซเนเตอร์และฟิลเตอร์ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ อุปกรณ์แบ่งกำลัง และ คัปเปลอร์ทิศทางเดียว การวัดทางไมโครเวฟ และการประยุกต์

Course codes : 514315
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบไอซี เอฟพีจีเอ และ ภาษาวีเอชดีแอล

ขั้นตอนการออกแบบวงจรรวม กระบวณการผลิตและการทดสอบวงจรรวม ภาษาวีเอชดีแอลและชิปเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรเชิงผสมไร้หน่วยความจำ การออกแบบวงจรเชิงผสมด้วยภาษาวีเอชดีแอล การสร้างบล็อกของวงจรเชิงผสม การออกแบบวงจรเข้าจังหวะเชิงลำดับ แบบจำลองวีเอชดีแอลของวงจรเข้าจังหวะเชิงลำดับ การจำลองและสังเคราะห์วงจรด้วยวีเอชดีแอล การทดสอบระบบดิจิทัล การอินเตอร์เฟสด้วยโลกของแอนะล็อก

Course codes : 514316
Credit : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการ

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบ ระบบโครงสร้างไฟล์และโปรแกรมใช้งานในระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส และการทำงานประสานระหว่างกัน พื้นฐานหน่วยความจำ การจัดการและจัดสรรหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำเสริม พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของระบบได้แก่ ระบบไฟล์ หน่วยสำรองข้อมูล ระบบอินพ์พุท/เอาท์พุท ระบบการป้องกัน ระบบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว พัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการโปรเซส การจัดการทรัพยากรระบบ

Course codes : 514317
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

ระบบเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและคุณสมบัติของระบบ การชักตัวอย่าง การควอนไทซ์ การสร้างสัญญาณแอนะล็อกขึ้นใหม่จากสัญญาณดิจิทัล การแปลงแซด การแปลงฟูเรียร์แบบดิสครีต และการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบ FIR และ IIR โดยใช้วิธีต่างๆเช่น ฟังก์ชั่นหน้าต่าง การชักตัวอย่างจากโดเมนความถี่ การแปลงแบบไม่เปลี่ยนผลตอบสนองอิมพัลส์ และการแปลงแบบไบลิเนียร์ ตลอดจนการสร้างตัวกรองสัญญาณในทางปฏิบัติ

Course codes : 514318
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาพ

ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้น เอ็นโทรปี กระบวนการมาร์คอฟ การควอนไทซ์แบบสเกลาร์และแบบเวคเตอร์ การเข้ารหัสแบบไม่สูญเสียข้อมูล เช่น แบบฮัฟแมน แบบเลขคณิต ซิฟ-เลมเพล และคาลิค การรับรู้โดยการมองเห็นของมนุษย์ การเข้ารหัสโดยใช้การแปลง มาตรฐานการบีบอัดข้อมูลภาพนิ่ง เช่น JPEG หรือ JPEG 2000 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับแบบบีบอัด

Course codes : 514319
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

เซนเซอร์ เซนเซอร์แบบวงจรรวม การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความกว้างของสัญญาณพัลส์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ การควบคุมแบบป้อนกลับ วงจรขับกระแส การควบคุมดีซีมอเตอร์ การควบคุมเอซีมอเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น เอสซีอาร์ ไตรแอค ดิจิตอลมิเตอร์ และออสซิลโลสโคป

Course codes : 514320
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

ระบบเครือข่ายสมองกลฝังตัว เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบสมาร์ต เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบตระหนักพลังงาน การจัดการเชื่อมต่อ โพรโทคอลสำหรับสื่อสารที่ระดับขั้นการสื่อสารต่างๆ การเก็บเกี่ยวข้อมูลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การจัดเส้นทางในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ถูกกระจาย การรวมและประมวลผลข้อมูลระหว่างส่ง ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายสนับสนุนสำหรับการประยุกต์ทางสมองกลฝังตัว การพัฒนาซอฟต์แวร์บนเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การประยุกต์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

Course codes : 514404
Credit : 3(3-0-6)
ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

พื้นฐานการออกแบบ ตรวจสอบ ป้องกัน และ จัดการ ระบบความปลอดภัย ของโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย เพื่อให้สะดวก ในการตรวจ การออกแบบระบบเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

Course codes : 514405
Credit : 3(3-0-6)
ใยแก้วนำแสง

พื้นฐานการเดินทางของแสงในเส้นใยแก้ว นำแสง วิธีการรับส่งสัญญาณหรือข้อมูล ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง การมอดูเลต เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ การผิดรูปของสัญญาณในเส้นใยแก้วนำแสง การสื่อสารข้อมูลด้วยสัญญาณแสงในเส้นใยแก้วนำแสง เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงในทะเล

Course codes : 514406
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมสายอากาศ

คำจำกัดความเบื้องต้นและทฤษฎี สมการการแพร่กระจายคลื่น กำลังและรูปแบบของสนาม ทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการแพร่กระจายคลื่น โพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่กระจายคลื่นจากอุปกรณ์เชิงกระแส คุณลักษณะการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ สายอากาศแบบไมโครสตริป การวัดทดสอบสายอากาศ

Course codes : 514407
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีสารสนเทศและการเข้ารหัส

ทฤษฎีความน่าจะเป็น เอ็นโทรปีและสารสนเทศร่วม แหล่งต้นทางและทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งต้นทาง ช่องสัญญาณแบบดิสครีตและทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณแบบเกาส์และช่องสัญญาณแบบจำกัดช่วงความถี่ แนะนำพีชคณิตแบบดิสครีต รหัสบล็อกฐานสอง รหัสที่มีการตรวจสอบพาริตี การถอดรหัสแบบ ML และ MAP รหัสบล็อกเชิงเส้น ปริภูมิแฮมมิ่ง การถอดรหัสโดยใช้ซินโดรม ชนิดของรหัสที่ใช้โดยทั่วไป ผลการทำงานและขีดจำกัดของระยะห่างต่ำที่สุด

Course codes : 514408
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

ภาพรวมของระบบไร้สาย วิศวกรรมการจราจร การเดินทางของคลื่นวิทยุ และแบบจำลองการลดทอนสัญญาณ พื้นฐานการสื่อสารแบบระบบเซลลูลาร์ เทคนิคการเข้าถึงข้อมูล การจัดการระบบเครื่องข่ายไร้สาย ความปลอดภัยระบบไร้สาย การวางแผนและการออกแบบเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายในพื้นที่ส่วนบุคคล IEEE 802.15.4 เครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11

Course codes : 514409
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเก็บเกี่ยวพลังงาน

การเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บเกี่ยวพลังงาน piezoelectric การเก็บเกี่ยวพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การเก็บเกี่ยวพลังงานไบโอนิค การเก็บเกี่ยวพลังงานสั่นสะเทือน การสร้างแบบจำลองระบบการเก็บเกี่ยวพลังงาน

Course codes : 514410
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสมองกลฝังตัวยานยนต์

ระบบสมองกลฝังตัวที่เกี่ยวกับรถยนต์ โครงสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ โครงสร้างระบบเปิดเกี่ยวกับรถยนต์ โครงข่ายและโปรโตคอลเกี่ยวกับรถยนต์ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง

Course codes : 514411
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบผลิตภัณฑ์

ขบวนการกำหนดความต้องการของลูกค้า หลักการแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบทางวิศวกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับการพัฒนาและทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์

Course codes : 514412
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการสื่อสารใต้ทะเล

สภาพสิ่งแวดล้อมของทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทะเลที่มีต่อโลก ความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารใต้น้ำ การสื่อสารโดยใช้เสียง การสื่อสารโดยใช้แสง และการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ ทิศทางของเทคนิคการสื่อสารใต้น้ำในอนาคต

Course codes : 514413
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในอุปกรณ์

เทคโนโลยีสำหรับอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ หน่วยประมวลผลชนิดมีชิพรวมอยู่ภายใน ระบบสื่อสารแบบไร้สาย เซนเซอร์ ไอพีเวอร์ชั่นหก เทคโนโลยีการประมวลผล

Course codes : 514414
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลระบบอินเทอร์เน็ต

สถาปัตยกรรมระบบเว็ปเซอร์วิส สถาปัตยกรรมระบบบริการแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกระจายผ่านเว๊ปเซอร์วิส การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบกระจาย ระบบเอ็กเอ็มแอลเซอร์วิส การประมวลผลสำหรับเครือข่ายแบบเพียทูเพีย ระบบไฟล์ระยะไกล ความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ต

3.3 ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา

Course codes : 514108
Credit : 2(0-6-2)
เตรียมสหกิจศึกษา

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน

Course codes : 514207
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 1

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Course codes : 514310
Credit : 4(0-12-4)
การฝึกงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาแก้ปัญหา ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Course codes : 514403
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษา

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 510151
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 510152
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 510153
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 510154
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง

Course codes : 510155
Credit : 1(0-2-1)
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างการ ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการเต้นซัลซ่า