A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MDJ8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMzAw): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรพิทย์ สุบงกช *
อาจารย์ ธาราธีร์ ศรีจันทร์ *
อาจารย์ ภัทรวดี ศรีคุณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศนันท์ วีระพล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา

Course codes : 790201
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านเภสัชกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านเภสัชกรรม

Course codes : 999041
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 999042
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 999043
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 228102
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

1.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 414101
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

1.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 306106
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์

Course codes : 309103
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

1.1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 302114
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ลำดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Course codes : 303105
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป

ปริมาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอมเบื้องต้น สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายเอเควียส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เทอร์โมไดนามิกส์ และจลน์ศาสตร์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติพีรีออดิก ธาตุเรพรีเซนเตติฟ และธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 303106
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 303105

Course codes : 303222
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 1

การเกิดพันธะเคมีของสารประกอบคาร์บอน การจำแนกสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น อะลิฟาติกและอะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอซิลิก และอนุพันธ์

Course codes : 303224
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 2

การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไนโตรเจน โพลิไซคลิก อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก สเปคโตรสโคปิกขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย์ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และไขมัน

Course codes : 303225
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1

เทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในอินทรีย์เคมี เช่น การตกผลึก การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวการกลั่น การสกัดและโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ รวมทั้งวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยวิธีเคมี

Course codes : 303226
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 2

เทคนิคการสังเคราะห์สารอินทรีย์จากปฏิกิริยาเคมีชนิดต่าง ๆ

Course codes : 303230
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล

เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมีสมดุลระหว่างวัฏภาคในระบบของสารบริสุทธิ์ และสารละลาย จลนศาสตร์เคมีและเคมีพื้นผิว

Course codes : 308108
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทางการแพทย์

ฟิสิกส์ทั่วไปที่ประยุกต์ได้กับทางการแพทย์ กลศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย กลศาสตร์ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร์กับความร้อนในร่างกาย เสียงกับการได้ยิน แสงกับการเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็กกับปรากฏการณ์ในสิ่งมีชีวิต คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์กับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมทั้งหลักการทางฟิสิกส์ในทางการแพทย์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ

Course codes : 308109
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์

ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108

1.2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก

Course codes : 680101
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้างตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบ ดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 680102
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะโครงสร้างตำแหน่ง และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 680201

Course codes : 681162
Credit : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์

ความรู้ในปัจจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การจัดระเบียบโครงสร้างและองค์ประกอบภายใน และหน้าที่ของเซลล์ทั้งในระดับรูปร่างสัณฐานและในระดับโมเลกุล ระบบการขนส่งผ่านผนังเซลล์ กลไกการทำงานของสารพันธุกรรม สารประกอบโครงสร้างของเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิสมและระบบพลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่จำเพาะ กระบวนการตอบสนองต่อภัยอันตรายของเซลล์

Course codes : 682323
Credit : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์

หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน ปฏิกิริยาระหว่างโฮสและจุลชีพ ศึกษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ศึกษาหลักการทางภูมิคุ้มกันที่ร่างกายใช้ต่อต้านการติดเชื้อ ยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการรักษา การป้องกันให้พ้นจากการติดเชื้อ และระบาดวิทยา นำความรู้มาใช้ทางภาคปฏิบัติการในการแยกและจำแนกชนิดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยรวมทั้งนำเทคนิคทางซีโรโลยีและความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้ เพื่อการวินิจฉัยโรค

Course codes : 791271
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1

โครงสร้างประเภทและสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนโปรตีนลิปิดและกรดนิวคลีอิกชีวเคมีของเลือดสมบัติและการทำงานของเอนไซม์กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมนโภชนาการเมตาบอลิสมของวิตามินและแร่ธาตุวิธีการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรมการสร้างโปรตีนการควบคุมการแสดงออกของยีนหลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลรวมทั้งชีวสารสนเทศที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เน้นด้านเภสัชศาสตร์

Course codes : 791272
Credit : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับรายวิชา 791271 ชีวเคมีการแพทย์สำหรับ เภสัชศาสตร์ 1

Course codes : 791273
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2

ปัจจัยแปรและความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเชิงพันธุกรรมโรคและความผิดปกติที่มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนลิพิดสเตียรอยด์โปรตีนเบสโลหะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกล้ามเนื้อเลือดระบบขนส่งเอ็นซัยม์โรคจากพันธุกรรมโลหิตวิทยา จรรยาบรรณในการดูแลและการป้องกัน

1.2.2.1 กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม

Course codes : 791232
Credit : 4(3-3-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 1

กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสภาพของเซลล์ และพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกัน โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Course codes : 791233
Credit : 4(3-3-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 2

กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสรีวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจ และระบบทางเดินอาหารได้ โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Course codes : 791234
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 3

กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ภาวะโภชนาการ ระบบเลือดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคในเด็ก โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่างๆเพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Course codes : 791331
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชวิทยา 1

หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ยาบำบัดโรคการเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกายหลักการทั่วไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุลระดับเซลล์และระดับอวัยวะกลไกการออกฤทธิ์ข้อควรระวังอาการข้างเคียงของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารยาที่มีผลต่อระบบเลือดรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเลือด จรรยาบรรณในการใช้ยา

Course codes : 791332
Credit : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรรพคุณการใช้ข้อควรระวังอาการข้างเคียงอาการอันมิได้คาดหมายข้อบ่งใช้ข้อห้ามใช้กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทสัมผัสระบบการย่อยอาหารวิตามินจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง

Course codes : 791333
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยา 2

หลักการทั่วไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาแม่บทในระดับโมเลกุลระดับเซลล์และระดับอวัยวะข้อควรระวังอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันยาแก้แพ้ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความเจ็บปวดยาที่ใช้ในโรคหืดยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อยาต้านแบคทีเรียเชื้อราไวรัสและปรสิตยาต้านมะเร็งยาฆ่าเชื้อยาตา ยาที่ใช้ทาภายนอกการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับและไตผิดปกติหลักการทางพิษวิทยา อยาต้านพิษอและเภสัชพันธุศาสตร์จรรยาบรรณในการใช้ยา

Course codes : 791334
Credit : 4(4-0-8)
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์คลินิก

การนำหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร์มาใช้ในการกำหนดขนาดและความถี่ของการให้ยา การติดตามตรวจปรับระดับยาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายการวัดและแปลผลระดับยาในเลือดหรือในของเหลวชีวภาพอื่น ๆ การประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาจากขนาดและความถี่ของการให้ยาต่างๆเพื่อให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเอื้อประโยชน์ของยาปัจจัยทางชีวภาพคุณสมบัติทางกายภาพของยารูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาวิธีการให้ยาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงยาการขจัดยาการใช้แบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร่างกายต่อเวลากระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์หลักในการคำนวณและปรับแบบแผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนบนพื้นฐานของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์

Course codes : 791431
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยา

พิษของยา เครื่องสำอาง สิ่งเจือปนในอาหาร สารพิษในที่อยู่อาศัย สารที่ใช้ในทางเกษตรกรรม ยาเสพติด เนื้อหาครอบคลุมอาการพิษ การแก้ไขอาการ การป้องกันอันตราย การตรวจสอบทั้งวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นและการทดสอบเพื่อยืนยันทางนิติเวช จรรยาบรรณด้านการป้องกันพิษจากยาและสาร

Course codes : 791432
Credit : 1(0-3-0)
การทบทวนข้อมูลยาใหม่

การทบทวนข้อมูลยา การนำเสนอเกี่ยวกับยาใหม่ที่กำหนดให้การประเมินคุณค่าทางเภสัชวิทยาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะนำยานั้นมาบำบัดรักษาโรค การเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยาเก่าที่ใช้แพร่หลายทางคลินิกจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791433
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชวิทยาคลินิก

ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาคลินิก การใช้ยาอย่างสมเหตุตามหลักการทั่วไปของการรักษาโรคที่ถูกต้อง การใช้ยาตามข้อบ่งใช้รอง การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ผลไม่พึงประสงค์และปฏิกิริยาระหว่างยา เนื้อหาครอบคลุมยาที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบประสาท โรคของระบบภูมิคุ้มกัน โรคของระบบฮอร์โมน โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคกระดูกและข้อ โรคติดเชื้อ ตลอดจนหลักการของวิธีการรักษาโรคตามเภสัชวิทยาแนวใหม่ที่คาดว่าจะเป็นวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791434
Credit : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด1

บทนำสู่วิชาเภสัชบำบัดประยุกต์เน้นหลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยการตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาที่ผู้ป่วยได้รับสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยการตรวจร่างกายพื้นฐานหลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงทางคลินิกการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปฏิกิริยาระหว่างยาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักการเภสัชจลนพลศาสตร์คลินิกหลักการพื้นฐานในการจ่ายยาระบบการกระจายยาและความปลอดภัยในการใช้ยาการจัดทำบันทึกกิจกรรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมการทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยระบาดวิทยาสาเหตุการเกิดโรคพยาธิสรีรวิทยาการแสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่างความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทางสูตินรีเวชความผิดปกติที่พบบ่อยในสตรีมีครรภ์

Course codes : 791435
Credit : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด 2

การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยาพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคการแสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจล้มเหลวโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของไตโรคเบาหวานความผิดปกติของระบบตาหูคอจมูกระบบหายใจและโรคติดเชื้อเบื้องต้นโดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยการฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์และทำประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยการหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วยการติดตามผลการรักษาการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยาการส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จำเป็นการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิกประเด็นจรรยาบรรณในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791436
Credit : 3(2-3-4)
การรักษาโรคที่พบบ่อย

หลักการรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในร้านยาและโรงพยาบาลตัวอย่างเช่น โรคข้อและกระดูก โรคในระบบทางเดินหายใจ ตัวอย่างเช่นโรคหอบหืด โรคเลือดผิดปกติโรคภูมิแพ้ และโรคปวดหัวไมเกรนรวมทั้งการคัดกรอง การประเมินสุขภาพเบื้องต้น ซักประวัติ และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักการจ่ายยาที่ดี ประเมินแผนการรักษาเบื้องต้น ค้นหา ติดตามปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้ยา หากมีความจำเป็นสามารถส่งต่อตามระบบได้ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย จรรยาบรรณในการดูแลผู้ป่วย

Course codes : 791481
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชสนเทศ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยบริการเภสัชสนเทศมุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศ งานเภสัชกรรมการบริการข้อสนเทศอย่างเป็นระบบการประเมินข้อมูลทางยาจากแหล่งข้อมูลทุกระดับกิจกรรมสนับสนุนงานเภสัชกรรมปฏิบัติความปลอดภัยของผู้ป่วยจรรยาบรรณในการเก็บและให้ข้อสนเทศ

1.2.2.2 กลุ่มวิชาเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม

Course codes : 791201
Credit : 3(2-3-4)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1

ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ข้อกำหนดหลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรการไตเตรทกรด–ด่างการไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ์การไตเตรทโดยใช้วิธีตกตะกอนการไตเตรทโดยใช้ปฏิกิริยาเชิงซ้อนหลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนทิออเมตรีปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเภสัชภัณฑ์การคำนึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและประกันคุณภาพ

Course codes : 791211
Credit : 2(1-3-2)
เภสัชพฤกษศาสตร์

การจำแนกพวก การตรวจสอบ การพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้น ทั้งทางเภสัชเคมีและเภสัชชีวภาพของเภสัชพฤกษ์ต่างๆที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การบำบัดรักษา การป้องกัน และระบบนิเวศ โดยเน้นพันธุ์เภสัชพฤกษ์ที่มีอยู่ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง

Course codes : 791221
Credit : 2(2-0-4)
รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น

เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆคำจำกัดความความหมายการจำแนกประเภทส่วนประกอบสำคัญการใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมเทคนิคการเตรียมเบื้องต้น

Course codes : 791222
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชกรรม 1

รูปแบบของยาสำเร็จรูปหลักการเทคนิคGMP/PIC–Sเบื้องต้นคุณสมบัติทางกายภาพรวมถึงการละลายและเทคนิคในการเพิ่มการละลายสารละลายและคุณสมบัติของสารละลายหลักการอื่นๆที่ใช้ในการเตรียมยาสำเร็จรูปในรูปแบบยาน้ำการปรุงยาผสมยาการเก็บรักษาตลอดจนศึกษาจลนพลศาสตร์ของความคงตัวและการสลายตัวของยา

Course codes : 791301
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชเคมี 1

ความรู้พื้นฐานทางเคมียาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติทางกายภาพ วิธีการสังเคราะห์การดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชายาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดยาที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะ ยาที่มีผลต่อระบบเลือด

Course codes : 791302
Credit : 4(3-3-6)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2

ความรู้เบื้องต้นและปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีโครมาโตกราฟีและเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความรู้เบื้องต้นในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและประกันคุณภาพ

Course codes : 791303
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชเคมี 2

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติทางเคมีวิธีการสังเคราะห์เชิงกายภาพ การดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพยาต้านมะเร็งยาต้านไวรัสสเตอรอยด์ยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้ไอยาลดกรดยูริคยาไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีนยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร

Course codes : 791311
Credit : 4(3-3-6)
เภสัชเวท 1

คำจำกัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาจากธรรมชาติสัณฐานวิทยาอนุกรมวิธานการตรวจสอบลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพรและสมุนไพรที่มีใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานการให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามกลุ่มขององค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญการตรวจสอบเบื้องต้นวิธีการสกัดแยกกระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติมาตรฐานสมุนไพรการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรตามข้อกำหนดในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791312
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชเวท 2

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพิษและอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางจากธรรมชาติหลักเภสัชกรรมแผนไทย การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรในลักษณะของการสัมมนาจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791321
Credit : 4(3-3-6)
เภสัชกรรม 2

รูปแบบหลักการเทคนิคในการเตรียมการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาตำรับของเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นยาเตรียมประเภทเนื้อผสมทั้งจำพวกของแข็งของเหลวและกึ่งแข็งรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่นำไปประยุกต์ใช้กับเภสัชภัณฑ์รูปแบบเหล่านี้

Course codes : 791322
Credit : 4(3-3-6)
เภสัชกรรม 3

เทคโนโลยีของผงยาขนาดและการกระจายขนาดการวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรมการไหลของผงยาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ยาในรูปแบบของแข็งโดยเน้นยาเม็ดยาแคปซูลยาเม็ดเคลือบรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆในการประดิษฐ์ยา

Course codes : 791421
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ์

เทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยารูปแบบของแข็งกึ่งแข็งและของเหลว ที่ปราศจากเชื้อ รวมถึงชีววัตถุโดยเน้นด้านยาฉีดยาตาและผลิตภัณฑ์ที่ให้ทางเส้นเลือดการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีของโรงงานผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมการเลือกใช้ภาชนะบรรจุการเก็บรักษาให้เหมาะสม

1.2.2.3 กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

Course codes : 791141
Credit : 1(0-3-0)
บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม

บทนำเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จรรยาบรรณ บทบาทของเภสัชกรกับงานสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

Course codes : 791341
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชสาธารณสุข

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อสุขภาพ นโยบายและระบบสุขภาพของประเทศไทย ระบบยาและการจัดการระบบยา การวางแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุข กำลังคนด้านสุขภาพ บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมในงานสาธารณสุขและการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ

Course codes : 791342
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม

หลักกฎหมายเบื้องต้นและประเภทต่างๆของกฎหมายเจตนารมณ์และสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรในสังคมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมปรัชญาการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม การประยุกต์และการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ

Course codes : 791343
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ

แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพการประเมินคุณภาพการประเมินและจัดการความเสี่ยงการนำระบบคุณภาพไปใช้การประเมินผลลัพธ์โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจหลักการกระบวนการเครื่องมือต่างๆและการนำข้อมูลที่เก็บได้มาประเมิน ความสามารถนำหลักการการจัดการคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในองค์กรสุขภาพโดยการศึกษาจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานและการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา

Course codes : 791441
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม

แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวิทยาในการให้บริการทางเภสัชกรรม และพฤติกรรมการบริโภคด้านยาและการบริการเภสัชกรรม ตลอดจนอิทธิพลและปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคด้านยาและบริการทางเภสัชกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคยาและการบริการเภสัชกรรม

Course codes : 791442
Credit : 2(2-0-4)
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา

หลักการนโยบายและแผนงานของรัฐกฎข้อบังคับระเบียบในการคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิของผู้บริโภคการดำเนินงานในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครองกลวิธีในการดำเนินงานเน้นทางด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791443
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทางเภสัชศาสตร์

หลักการการบริหารจัดการองค์กรและองค์การการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรมบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาวิชาชีพ

Course codes : 791444
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชศาสตร์ชุมชน

หลักการของการจัดการ การดำเนินงานในร้านยาตามแนวทางของเภสัชกรรมปฏิบัติที่ดี ทิศทางของธุรกรรม ทั้งในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศหลักการบริหารธุรกิจที่จำเป็นต่อวิชาชีพการวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องปัญหาที่สำคัญแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปประยุกต์กับการเตรียมการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจร้านยาจรรยาบรรณปฏิบัติอย่างเหมาะสมในร้านยา

Course codes : 791446
Credit : 3(2-3-3)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์

กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบการเลือกหัวข้อวิจัยตัวแปรการวางแผนและออกแบบงานวิจัยการเก็บข้อมูลเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปการแปลผลข้อมูลการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสาขาต่างๆจรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย

Course codes : 791541
Credit : 2(1-3-2)
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ

หลักการและทักษะ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล การจัดทำสื่อสุขศึกษา เน้นการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริงสำหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด้านการบริบาลผู้ป่วยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ จรรยาบรรณในการสื่อสาร

Course codes : 791542
Credit : 2(1-3-2)
เภสัชสาธารณสุขในชุมชน

การฝึกทักษะปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน การค้นหาและวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน มุ่งเน้นการทำความรู้จักชุมชนและการทำงาน ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขด้วยความรับผิดชอบ

Course codes : 791543
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชระบาดวิทยา

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา การนําข้อมูลทางเภสัชระบาดวิทยาไปประยุกต์ใช้ เครื่องมือและการประเมินผลทางเภสัชระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และรูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องและการประเมินผล การอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา

Course codes : 791544
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชเศรษฐศาสตร์

หลักการของเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร์เครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม จรรยาบรรณในการวิเคราะห์

1.2.2.4 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

Course codes : 791451
Credit : 7(0-28-14)
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ/หรือร้านยากระบวนการสั่งจ่ายยาการประเมินความถูกต้องปลอดภัยการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายเรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มีในสถานบริการสาธารณสุขการจัดเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การกระจายยาไปยังผู้ป่วย รวมไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมงปฏิบัติการ

1.2.2.5 การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

Course codes : 791551
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการการดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาการจ่ายยาการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองการจ่ายยาโดยไม่มี ใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังการพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 791552
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกการเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆในการดูแลผู้ป่วยประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจ่ายยาการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังการพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 791553
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมการเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆในการดูแลผู้ป่วยการวางแผนและติดตามการใช้ยาการให้บริการสารสนเทศทางยาการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยการพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 791554
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานระบบยา

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการด้านเภสัชกรรมของสถานพยาบาลการจ่ายยารูปแบบต่างๆสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ ประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลการประเมินคุณค่าการนำเสนอสารสนเทศทางยาแก่ผู้สอบถามการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยให้บริการการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดการตีพิมพ์จดหมายข่าวสารและวารสารการประเมินผลการใช้ยาการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาการบริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บริการทางยา การพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆและประชาชน

Course codes : 794651
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง

การฝึกปฏิบัติงานในหลักการขั้นสูงและเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติในแนวลึกด้านการบริการเภสัชสนเทศการให้คำปรึกษาด้านยาการปรับระดับยาเพื่อการบำบัดรักษาโภชนบำบัดการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเหลวชีวภาพและอนุมูลเกลือแร่ในร่างกายการติดตามผลการใช้ยาการเตรียมยาเฉพาะอย่างการเตรียมยาผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำการเตรียมยาที่มีพิษต่อร่างกายบูรณาการขององค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงคลินิกปฏิบัติจรรยาบรรณ การสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก

Course codes : 794652
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมเภสัชภัณฑ์การเตรียมเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อรับประทานและยาเตรียมปราศจากเชื้อการศึกษาความคงสภาพเบื้องต้น

Course codes : 794653
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม

การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยพิเศษ โดยเน้นผู้สูงอายุ, เด็ก, วอร์ฟาริน และอื่น ๆ ในการวางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คำแนะนำสารสนเทศทางยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะ การสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 794654
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ การคำนวณขนาดยาเริ่มต้น การคงระดับยาในเลือดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามระดับยาในเลือด การปรับเปลี่ยนการให้ยาอย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ได้จากการคำนวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 794655
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง

การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรค การวางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คำแนะนำสารสนเทศทางยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะ และการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 794661
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานโภชนาการของเกลือแร่และวิตามิน

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความรู้ใหม่ด้านแหล่งอาหารที่ร่างกายจะนำไปใช้ คุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการเกลือแร่และวิตามิน ผลจากการขาดหรือได้รับเกลือแร่และวิตามินมากเกินไป การวิเคราะห์หาสารนี้ในอาหาร

Course codes : 794662
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษายาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด สารที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน พิษและการแก้ไขกลวิธาน ปัญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด สุขศึกษา การป้องกัน

Course codes : 794691
Credit : 4(0-16-8)
สหกิจศึกษา 1

การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

Course codes : 794692
Credit : 4(0-16-8)
สหกิจศึกษา 2

เพิ่มประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

1.2.2.6 การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships ด้านเภสัชอุตสาหการ

Course codes : 791501
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพยา

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 791521
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฎิบัติงานเภสัชภัณฑ์การผลิต

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นงานการผลิต ยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 791522
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ในขั้นตอนต่างๆ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป็นพิษของยา การออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินทางคลินิก จรรยาบรรณในการทำวิจัยและการตีพิมพ์

Course codes : 794502
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์ยาในสารชีวภาพ

การฝึกปฏิบัติงานในเทคนิค กระบวนการ ขั้นตอน ของการวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำคัญและ/หรือเมตาโบไลท์ของตัวยาสำคัญในสารชีวภาพ เน้นการรู้จักคิดค้น การแปลผล การวางแผน การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 794528
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนยา

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 794529
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเคลือบยาเม็ด

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมขั้นสูงของรูปแบบยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดต่างๆ หลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม แนวทางแก้ไขพัฒนาสูตรตำรับ

Course codes : 794611
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา

การปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง การหายาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสารที่จะนำมาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมี ยา และการสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน

1.2.2.7 การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

Course codes : 791545
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค

การฝึกปฏิบัติงานในงานคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครอง กลวิธีในการดำเนินงาน เน้นทางด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 791546
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

การฝึกปฏิบัติงานการสำรวจปัญหาและความต้องการในการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชน การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและกระบวนการทำประชาคม การจัดทำแผนปฏิบัติการ (ActionPlan)การปฏิบัติการแก้ปัญหา และการประเมินผล ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน

Course codes : 791547
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริหารกฎหมายเภสัชกรรม

การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทางด้าน เภสัชกรรม

Course codes : 791548
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การฝึกปฏิบัติงานการเลือกปัญหา และการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง องค์กรและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง การประเมิน การแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และการประยุกต์หลักการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

Course codes : 791641
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชปฐมภูมิ

การฝึกปฏิบัติงานในการประยุกต์แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการบริบาลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ในการดูแลสุขภาพด้านยาของผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัวที่บ้าน

Course codes : 794642
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรและสุขอนามัยชนบท

การฝึกปฏิบัติงานการแก้ปัญหาทางสาธารณสุขในชนบทที่เภสัชกรมีบทบาทเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงของปัญหาสุขภาพกับปัญหาอื่นๆของชนบทปัญหาเฉพาะของชนบทภูมิภาคตะวันออกของประเทศ

Course codes : 794643
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการวิจัยทางคลินิก

การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการและบริหารงานการวิจัยทางคลินิก โดยยึดถึงลักการปฏิบัติงานที่ดีด้านการวิจัยทางคลินิกและที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 794644
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานด้านการตลาดและการเสนอแนะยา

การฝึกปฏิบัติงานการจัดการตลาดยา ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจต่อการตลาดยา การบริหารธุรกิจการขายยาระดับสูง การวางนโยบาย แผนปฏิบัติการควบคุม การฝึกอบรมพนักงานขาย ยาปลอม ยาต่ำกว่ามาตรฐาน จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

Course codes : 794645
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานจัดการเภสัชกรรมชุมชน

การฝึกปฏิบัติงานในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางเภสัชกรรม และการจัดการสำหรับการบริหารจัดการร้านยา และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการทางเภสัชกรรมในกระบวนการทำงานร้านยา

Course codes : 794646
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกิจ

การฝึกปฏิบัติงานในการประยุกต์หลักการบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน องค์กรประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ระบบการวางแผน การนำลงสู่การปฏิบัติ การประเมินผลการดำเนินการ

1.2.2.8 จุลนิพนธ์

Course codes : 791491
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1

กระบวนการวางแผนการวิจัยการเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย

Course codes : 791591
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2

การทำการวิจัยการวิเคราะห์การแปลผลการอภิปรายผลสรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยจรรยาบรรณปฏิบัติในการวิจัย

1.2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

Course codes : 794531
Credit : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด 3

บูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและข้อต่อ โรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ไข้เลือดออก ความผิดปกติของสมดุลกรด–ด่าง การบำบัดทดแทนไต ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต ความผิดปกติทางพิษวิทยา ความผิดปกติของระบบเลือด

Course codes : 794532
Credit : 5(4-3-8)
เภสัชบำบัด 4

บูรณาการทางระบาดวิทยาพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคการแสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยของความผิดปกติทางจิตเวชความผิดปกติทางประสาทวิทยาโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันโรคลมชักความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกันความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหรี่มะเร็งวิทยาความผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กและผู้สูงอายุการดูแล

Course codes : 794555
Credit : 3(2-3-4)
การประเมินการใช้ยา

การประเมินการใช้ยารักษาโรคของยาในกลุ่มพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพและการสาธารณสุขความสมเหตุผลทางวิชาการในการสั่งใช้ยาทั้งด้านชนิดและปริมาณข้อบ่งใช้ขนาดยาและความถี่ในการใช้ยาคุณค่าที่ดีของเภสัชภัณฑ์แนวโน้มในการใช้ทั้งด้านปริมาณและมูลค่ายาการวัดและประเมินผลการรักษาในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาพิษอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวิธีการใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลในการรักษามากที่สุดและเกิดพิษน้อยที่สุด

Course codes : 794556
Credit : 3(2-3-4)
การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ

แนวคิดพื้นฐานหลักการความสำคัญของการเลือกใช้ยาหลักฐานทางวิชาการระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิกการสืบค้นหาหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์และตีความรายงานการวิจัย

Course codes : 794557
Credit : 4(3-3-6)
หัวข้อปัจจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการความรู้ทางเภสัชกรรมปฏิบัติการบูรณาการด้านการรักษาโรคเภสัชกรรมบริบาลการศึกษาวิจัยการอภิปรายการนำเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานการพัฒนาด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ

Course codes : 794559
Credit : 2(2-0-4)
โภชนาการและโภชนบำบัด

สารอาหารความต้องการประจำวันพลังงานหลักโภชนาการที่ถูกต้องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเบาหวานโรคอ้วนและอื่นๆภาวะทุพโภชนาการการป้องกันและบำบัด

1.2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นเภสัชอุตสาหการ

Course codes : 794240
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีจากสิ่งมีชีวิตจากทะเล

ศึกษาการทำวิจัยจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล ตามกลุ่มขององค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ การตรวจสอบเบื้องต้น และวิธีการสกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติทางทะเล

Course codes : 794503
Credit : 4(3-3-6)
การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสำอาง

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารและเครื่องสำอางการพิสูจน์เอกลักษณ์และวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอางสารสำคัญในเครื่องสำอาง

Course codes : 794511
Credit : 2(2-0-4)
พฤกษบำบัดบนหลักฐานทางวิชาการ

ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้พืชสมุนไพรและเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แนวคิดทางการแพทย์แบบพหุลักษณ์โดยเน้นพืชสมุนไพรและเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรที่พบในประเทศไทยจรรยาบรรณในการนำมาใช้

Course codes : 794513
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชเวทประยุกต์

การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเวทกับสถานการณ์การใช้สมุนไพรในประเทศไทยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจในประเทศการผสมผสานความรู้ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์พื้นบ้านหรือเภสัชกรรมทางเลือก การเลือกข้อมูล การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

Course codes : 794515
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคขั้นสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร์

ทฤษฎีและปฏิบัติการในการสกัดแยกเภสัชภัณฑ์และสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาเอกลักษณ์และสูตรโครงสร้าง การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณมาก

Course codes : 794523
Credit : 4(3-3-6)
การบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม

การจัดองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมยา การวางแผน การผลิต การควบคุม การบริหารงานบุคคล ระบบการจัดซื้อและระบบคลังพัสดุ งานซ่อมบำรุง การป้องกันอุบัติเหตุ การกำจัดของเสีย

Course codes : 794524
Credit : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์

แนวคิด หลักการ และมุมมองที่เกี่ยวข้อง กับงานประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ข้อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อตกลง ข้อบังคับ ระดับชาติและนานาชาติ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 794525
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาการพอลิเมอร์เบื้องต้นทางเภสัชกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ที่ใช้ทางด้านการแพทย์ ทั้งในสภาวะที่อยู่ในสารละลายและสภาวะของแข็ง เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมของการประดิษฐ์พอลิเมอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ การประยุกต์ใช้ อนาคตของการใช้พอลิเมอร์ในทางด้านการแพทย์อื่น

Course codes : 794526
Credit : 4(3-3-6)
วิทยาการเครื่องสำอาง

หลักการและเทคนิคในการผลิตและประดิษฐ์เครื่องสำอาง สิ่งปรุงแต่ง กลิ่น สี การรักษาเสถียรภาพของเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ หลักการในการป้องกันและทดสอบความปลอดภัย การแพ้เครื่องสำอาง เครื่องสำอางที่มีตัวยาผสม การเลือกใช้ การควบคุมมาตรฐาน ลักษณะของการจำหน่าย จรรยาบรรณ

Course codes : 794527
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติข้อดี ข้อด้อย ของการใช้วัสดุชนิดต่างๆ มาเป็นภาชนะในรูปแบบที่เหมาะสมในการบรรจุเภสัชภัณฑ์ การทดสอบ การเก็บรักษา

Course codes : 794581
Credit : 4(3-3-6)
สมุทรเภสัชศาสตร์ 1

เนื้อหาและปฏิบัติการด้านคุณสมบัติของทะเลและมหาสมุทรในภูมิภาคตะวันตกของแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแหล่งทะเล เทคนิควิธีต่างๆที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ยา การควบคุมเงื่อนไขต่างๆ การหาปริมาณของยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ ระบบนำส่งที่มีประสิทธิผล

Course codes : 794582
Credit : 4(3-3-6)
สมุทรเภสัชศาสตร์ 2

ศึกษาและปฏิบัติการต่อเนื่องจาก 794581 สมุทรเภสัชศาสตร์ 1

Course codes : 794622
Credit : 2(2-0-4)
รังสีเภสัชภัณฑ์

สารกัมมันตภาพรังสี ความปลอดภัยจากรังสี การออกแบบและจัดเตรียมเภสัชภัณฑ์รังสี การใช้เภสัชภัณฑ์รังสีสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคในผู้ป่วย

Course codes : 794623
Credit : 4(3-3-6)
อนามัยเภสัชการอุตสาหกรรม

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม การป้องกันอันตรายจากอุปัทวเหตุ อันตรายจากปัจจัยทางกายภาพ ทางเคมี และทางจิต ต่อสุขภาพทางร่างกาย สุขภาพจิตของผู้ใช้แรงงาน การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง การบริการทางอนามัย กฎและระเบียบ การนันทนาการ และสวัสดิการ

Course codes : 794624
Credit : 3(3-0-6)
ระบบนำส่งยาแบบใหม่

ระบบนำส่งยาแบบใหม่ เทคนิคและวิธีการเตรียม ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวและผลผลิตสูง

Course codes : 794625
Credit : 3(3-0-6)
นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบต่างๆของระบบนาโนเทคโนโลยี การเตรียมการพัฒนา ข้อดีและข้อเสีย การประยุกต์ด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

Course codes : 794626
Credit : 3(2-3-4)
การเคลือบยาเม็ด

เทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด โดยเน้นการเคลือบน้ำตาล การเคลือบฟิล์ม รวมทั้งหลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

Course codes : 794627
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง

ประมวลความรู้และเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม กระบวนการผลิตยารูปแบบใหม่ ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์แอโรซอล รังสีเภสัชภัณฑ์ การเลือกภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทนทาน การนำความรู้ทางชีวสถิติมาใช้ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

Course codes : 794628
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป็นพิษของยา การออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประเมินทางคลินิก

Course codes : 794629
Credit : 3(1-6-4)
การพัฒนาเภสัชภัณฑ์

การพัฒนาตำรับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ หลักการทางเคมีกายภาพที่สำคัญ การฝึกปฏิบัติการตั้งตำรับการเตรียมและการประเมินผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

Course codes : 794630
Credit : 3(2-3-4)
การผลิตยาสำหรับสัตว์

การศึกษากายวิภาคของสัตว์ ข้อจำกัดและข้อกำหนดในการผลิตยาสำหรับสัตว์ โรคที่พบบ่อยในสัตว์ การตั้งตำรับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ สำหรับใช้กับสัตว์

1.2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

Course codes : 794547
Credit : 3(2-3-4)
ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมสังคม

การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการของเภสัชกรในด้านเภสัชกรรมสังคม การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านยา นโยบายด้านยาและสุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการจัดการทางเภสัชกิจ

Course codes : 794548
Credit : 3(2-3-4)
การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ์

ความคิดด้านการบริหารงานสาธารณสุข โครงสร้าง แนวนโยบาย กลวิธีการพัฒนางานสาธารณสุข ปัญหาการดำเนินงาน การวางแผนแก้ไขปัญหา แนวโน้มการพัฒนางานวิชาชีพเภสัชกรรมต่างๆทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา การจัดการเภสัชศาสตร์สังคม

Course codes : 794549
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาการระบาดขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์

หลักการทางวิทยาการระบาดขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย และ สถิติชั้นสูงในการวิจัยทางระบาดวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องถึงประสิทธิภาพประโยชน์ในเชิงสัมพันธ์กับภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้ยา ที่มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและสังคม และหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

Course codes : 794571
Credit : 3(2-3-4)
ชีวสถิติประยุกต์สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการถดถอยสหสัมพันธ์การทดสอบโดยวิธีการทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการวางแผนการทดลองโดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางวิทยาการสุขภาพ

Course codes : 794647
Credit : 3(2-3-4)
การบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ์

เทคนิคการบริหารงานที่จำเป็นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมการบริหารองค์กรการบริหารบุคคลการบริหารธุรกิจขนาดย่อมการบริหารสินค้าคงคลังการบริหารการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานการตัดสินใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน

1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 793121
Credit : 2(1-3-2)
หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร์

การออกแบบภาชนะบรรจุทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของการใช้สอย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 793231
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เรื่องยาบำบัดโรค

จุดมุ่งหมาย แหล่งกำเนิด การจัดประเภทของยาตามหลักเภสัชวิทยา หลักการการเตรียมยาจากแหล่งกำเนิด วิธีใช้ยา หลักการการออกฤทธิ์และการทำลายฤทธ์ของยาในร่างกาย พิษและอันตรายจากการใช้ยาโดยทั่วๆไป กลวิธานการออกฤทธิ์ของยา สรรพคุณ วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้าน จรรยาบรรณในการเลือกใช้ยา

Course codes : 793232
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา

ความหมายของยาการแบ่งประเภทของยาตามกฎหมายการใช้ยาสามัญประจำบ้านยาคุมกำเนิดยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทยประโยชน์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในแต่ละกลุ่ม

Course codes : 793234
Credit : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร

พืชสมุนไพรต่างๆที่ใช้กันมาแต่โบราณข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับสรรพคุณวิธีการใช้ความปลอดภัยของพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

Course codes : 793239
Credit : 2(2-0-4)
เครื่องสำอางกับความงาม

ประวัติความเป็นมาของเครื่องสำอาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาคของผิวหนัง ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดสำหรับผิว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนใบหน้า เทคนิคการแต่งหน้า ข้อควรระวังและการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย กฎหมายเครื่องสำอาง และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Course codes : 793240
Credit : 2(2-0-4)
สารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สารอาหาร และ สารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ โดย เน้นถึง ประโยชน์ กลไก แหล่งที่มาและข้อควรระวังในการเลือกใช้

Course codes : 793241
Credit : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด

ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การใช้ประโยชน์ในเวชศาสตร์ทางเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด รายละเอียดน้ำมันหอมระเหย น้ำมันพาหะ แหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ การสกัด เคมีและการควบคุมคุณภาพ การตั้งตำรับสุคนธบำบัด การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเริ่มต้นธุรกิจสปา

Course codes : 793242
Credit : 3(2-3-4)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ 2

ฝึกทักษะการพูดการสื่อสารการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพความถูกต้องในการใช้ภาษา ศัพท์พื้นฐานทางการแพทย์และทางเภสัชศาสตร์

Course codes : 793341
Credit : 3(2-3-4)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ 3

ฝึกทักษะการอ่านการเขียนบทความการย่อและสรุปความการนำเสนอข้อมูลบทความทางวิทยาศาสตร์สุขภาพศัพท์ทางการแพทย์และทางเภสัชศาสตร์