ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) (วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 139 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา สันทัสนะโชค *
อาจารย์ เสฎฐกรณ์ อุปเสน *
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมม่า อาสนจินดา *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 510131
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ดิฟเฟอเรนเชียล การแปลงให้เป็นแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลาง การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การประยุกต์อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

Course codes : 510132
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2

สมการดีกรีสอง การย้ายแกนและหมุนแกนพิกัด อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ระบบพิกัดเชิงขั้ว การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมื่อเส้นโค้งถูกกำหนดโดยสมการเชิงขั้ว การประมาณค่าอินทิกรัล รูปแบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย

Course codes : 510141
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ ความร้อนและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เครื่องกลความร้อนและ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 510142
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 510141

Course codes : 510143
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก กระแสและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แสงเชิงเรขาคณิต แสงเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 510144
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 510143

Course codes : 510233
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสหลายตัวแปรสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในพิกัดสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ ปริพันธ์ และการประยุกต์ ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ทิศทางและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

Course codes : 510234
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์

ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ ระบบเชิงเส้น ความเป็นอิสระเชิงเส้น คำตอบของสมการเชิงเส้น อินเวอร์สของเมตริกซ์ เวคเตอร์สเปซ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบไม่เอกพันธ์ คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งและอันดับสอง การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยโดยวิธีแยกตัวแปร ปัญหาค่าขอบ การประยุกต์ในปัญหาทางวิศวกรรม

Course codes : 512101
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

สสารและการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์และแคทาไลซิส ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีนิวเคลียร์

Course codes : 512102
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 512101

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

Course codes : 511211
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วัสดุสำหรับวิศวกรรมด้านต่าง ๆ

Course codes : 511251
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

ทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา

Course codes : 512201
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อน

กฏข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน พลังงาน เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น

Course codes : 513201
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์วิศวกรรม

การวิเคราะห์แรง สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ ความเร็วและความเร่ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง

Course codes : 515281
Credit : 3(3-0-6)
ชลศาสตร์

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ พลศาสตร์และจลศาสต์ของของไหล สมการพลังงานของการไหลแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาโมเมนตัมและแรงทางพลศาสตร์ของการไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดอัตราการไหลของของไหล การไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา

Course codes : 515282
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชลศาสตร์

การทดลองพฤติกรรมของของไหลในสภาพต่างๆ ทั้งในทางสถิตยศาสตร์ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหลของน้ำในท่อและการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด แรงสถิตยศาสตร์ สมการเบอร์นูลี การสูญเสียหลักและการสูญเสียรองในท่อ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการไหลในท่อ การไหลในท่อที่ต่อแบบขนานและแบบอนุกรม การวัดอัตราการไหลในท่อด้วยเวนจูรี่มิเตอร์ ออริฟิสมิเตอร์ การทำงานของปั๊ม ประตูระบายน้ำ ฝายสันมน ฝายสันกว้าง ฝายสันคม ท่อลอด น้ำกระโดด การวัดอัตราการไหลโดยใช้อาคารวัดน้ำแบบรางน้ำแบบพาร์แชลและแบบเวนจูรี่ การไหลของน้ำผ่านฝายแบบกาลักน้ำ

3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 512202
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำและน้ำเสีย วิธีการวิเคราะห์และการประยุกต์ข้อมูลในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ของแข็ง ออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

Course codes : 512203
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เซลล์และโครงสร้าง หลักการทางด้านแบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจทางแบคทีเรียวิทยาของน้ำและน้ำเสีย การทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องการปรับเสถียรของสารอินทรีย์ การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ แนวคิดพื้นฐานทางพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิต และปัจจัยจำกัด แนวคิดพื้นฐานของระบบนิเวศ พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบำบัดน้ำเสีย

Course codes : 512204
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 512202 และ 512203

Course codes : 512311
Credit : 3(2-3-4)
หน่วยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางกายภาพและเคมีสำหรับการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การกวนผสม การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและรวมตะกอน การตะกอนทางเคมี การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดซับและการดูดติดผิว การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล ปฏิบัติการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 512312
Credit : 3(3-0-6)
หน่วยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐานของกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสีย หลักการของวิศวกรรมถังปฏิกรณ์ จลนศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจำลองของถังปฏิกิริยาชีวภาพ การควบคุมพารามิเตอร์สำหรับการบำบัดทางชีวภาพที่มีการเจริญของจุลินทรีย์แบบแขวนลอยและฟิล์มตรึง

Course codes : 512313
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 512341 ได้แก่ อัตราการไหลของอากาศ การเก็บตัวอย่างฝุ่นในสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างอากาศ ความชื้นและอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 512331 ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอย ความชื้น การคัดขนาด ค่าความร้อน และการวิเคราะห์ ปริมาณก๊าซชีวภาพ

Course codes : 512322
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสีย

ชลศาสตร์ของระบบท่อระบายน้ำเสีย การประมาณปริมาณการไหลของน้ำเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝน องค์ประกอบของระบบระบายน้ำ การออกแบบระบบสูบน้ำ

Course codes : 512323
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมประปา

ความสำคัญของน้ำ ธรรมชาติและแหล่งน้ำ การประมาณความต้องการน้ำ แหล่งน้ำดิบ คุณภาพและมาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ระบบประปา ได้แก่ การเติมอากาศ การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อ

Course codes : 512324
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำเสีย

คุณลักษณะของน้ำเสีย อัตราการไหลของน้ำเสียและการวัดอัตราการไหล วัตถุประสงค์ของการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพ การบำบัดและการกำจัดสลัดจ์

Course codes : 512331
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมขยะมูลฝอย

แหล่งกำเนิด ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชน การดำเนินการและการรวบรวมที่แหล่งกำเนิด การขนถ่ายและขนส่ง กระบวนการและการแปรรูป การลดปริมาณที่แหล่งกำเนิดและการนำกลับมาใช้ใหม่ การเผา การทำปุ๋ย การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การออกแบบระบบรวบรวมและการกำจัด

Course codes : 512332
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตราย

ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การดำเนินการและการขนส่ง กระบวนการบำบัด ได้แก่ การเผา การทำให้เสถียร การทำให้แข็งตัว การกำจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

Course codes : 512341
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ

ประเภทและแหล่งกำเนิดของมลภาวะทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการแพร่กระจาย หลักการควบคุมมลสารทั้งที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะทางอากาศ

Course codes : 512361
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

แนวคิดของระบบสิ่งแวดล้อม ประเด็นการจัดการ และการจัดลำดับความสำคัญ การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดและดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์กร การควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ระบบ EMS และ ISO การติดตาม การป้องกันมลภาวะ

Course codes : 512362
Credit : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ทรัพยากรพลังงานและการใช้ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองและการแปรสภาพเชื้อเพลิง มลภาวะทางอากาศที่เป็นก๊าซเรือนกระจก สภาวะโลกร้อนจากการใช้เชื้อเพลิง การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

Course codes : 512371
Credit : 3(3-0-6)
มลภาวะทางทะเลและชายฝั่ง

ระบบนิเวศชายทะเลและชายฝั่ง วิธีการประเมินผลกระทบ การตรวจสอบแหล่งกำเนิด การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนแปลงมลสารที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ ผลกระทบของธาตุอาหาร จุดระบายน้ำทิ้ง และน้ำมันรั่วไหลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และกระบวนการควบคุมการกระจายและการหมุนเวียนของมลสาร

Course codes : 512421
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะน้ำจากอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลักและคุณลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณน้ำเสีย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 512461
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชกำหนดและพระราชกฤษฏีกาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติสาธารณสุข การปฏิบัติและการบังคับใช้ ข้อบังคับและกฎหมายนานาชาติที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 512481
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม

ธรรมชาติของอุบัติเหตุที่พบในอุตสาหกรรมและความต้องการการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนสำหรับความปลอดภัย การออกแบบผังโรงงาน อุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาและป้องกันเครื่องจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การจัดการระบบความปลองภัย การอบรมด้านความปลอดภัย

Course codes : 515321
Credit : 3(3-0-6)
อุทกวิทยาสิ่งแวดล้อม

วัฏจักรของน้ำ น้ำจากฟ้า การซึมของน้ำ น้ำท่า การวัดระดับน้ำในแม่น้ำและน้ำฝน กราฟอุทก อ่างเก็บน้ำ การระเหย การคายระเหย การพยากรณ์น้ำท่วม การเคลื่อนตัวของน้ำท่วม น้ำใต้ดิน การตรวจวัดตัวแปรเชิงอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา

3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม

Course codes : 512422
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพน้ำของชุมชน การบำบัดน้ำและน้ำเสีย น้ำฝน สระขะลอน้ำ น้ำท่า สมการการสูญเสียดินสากล ประวัติศาสตร์ของการสุขาภิบาลน้ำ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำ แบบจำลองพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ำในทะลสาบและอ่างเก็บน้ำ

Course codes : 512423
Credit : 3(3-0-6)
สุขาภิบาลอาคาร

หลักการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบน้ำเย็น ระบบน้ำร้อน ระบบท่อระบายอากาศ ของเสีย และดิน ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำโสโครก ระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละอาคาร

Course codes : 512441
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือและการวัดเสียงและการสั่นสะเทือน แหล่งกำเนิดและผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน การใช้วัสดุป้องกันเสียงและเครื่องกั้นเสียง

Course codes : 512482
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการประเมินผลกระทบ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านระบบนิเวศ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าของคุณภาพชีวิต การป้องกันและมาตรการแก้ไข แผนการตรวจติดตามตรวจสอบ

Course codes : 512483
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 512484
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 512491
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสิ่งช่วยเหลือในการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมระบบประปา การไหลในท่อระบายน้ำเสียและระบบจ่ายน้ำ การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านอุทกวิทยา การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปา การออกแบบหน่วยบำบัดน้ำเสียและระบบประปา การจำลองการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการและการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

Course codes : 512492
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมสาธารณสุข

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ หลักการพื้นฐานด้านการระบาดวิทยาเน้นสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสถานประกอบการ มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความต้องการ การควบคุมทางวิศวกรรมสำหรับปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในเขตเมืองและชนบท การประยุกต์หลักการด้านวิศวกรรมสำหรับปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Course codes : 512493
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ถ่ายโอนของมลสาร การพา การแพร่/กระจาย การเคลื่อนที่ของตะกอน ระบบกวนผสมอย่างสมบูรณ์ ระบบแบบท่อไหล ระบบการพาและการกระจาย จลนศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบจำลองสมดุลเคมี สมการสมดุลมวลสำหรับระบบแบบท่อไหล สมการ Street-Phelps การปันส่วนของเสีย ออกซิเจนละลายน้ำในแม่น้ำขนาดใหญ่และบริเวณปากแม่น้ำ การเกิดยูโทรฟิเคชั่นในทะเลสาบ สารเคมีอินทรีย์ที่เป็นพาในแม่น้ำ ปากแม่น้ำ และทะเลสาบ การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน การตกสะสมและชีวธรณีเคมีของบรรยากาศ แบบจำลองการไหลเวียนของอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบจำลองกล่องคาร์บอนของโลก

Course codes : 512494
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

Course codes : 512495
Credit : 9(0-27-9)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U)

Course codes : 512496
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝึกงานอย่างน้อย 6 สัปดาห์ นิสิตนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นิสิตต้องส่งรายงานผลการฝึกงานพร้อมทั้งนำเสนอปากเปล่าต่อคณะกรรมการฝึกงาน

Course codes : 512497
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 6 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิสิตต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกประสบการณ์พร้อมทั้งนำเสนอปากเปล่าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Course codes : 512498
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 512499
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 515000
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐานทางด้านเคมี ดิน และธรณีเคมี หลักการของการไหลของน้ำใต้ดิน การถ่ายเทและถ่ายโอนมวลในดิน สารปนเปื้อนที่ไม่รวมกับน้ำในดิน วัสดุสังเคราะห์ทางธรณี จุลชีววิทยาและชีวเคมีพื้นฐานทางดิน กฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม การฝังกลบขยะมูลฝอย พื้นที่ปนเปื้อนและเทคนิคการบำบัด

Course codes : 515421
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

หลักการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำสำหรับโครงการชลประทาน โครงการทรัพยากรน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์น้ำในชุมชนและอุตสาหกรรม โครงการระบายน้ำในเขตเมือง และสำหรับคุณภาพของน้ำ การวิเคราะห์และการตรวจวัดข้อมูลของการจัดการน้ำ ระบบเก็บกักน้ำ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

Course codes : 515452
Credit : 3(3-0-6)
ทรัพยากรน้ำใต้ดิน

พื้นฐานของอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน การไหลผ่าน การไหลของน้ำใต้ดินในตัวกลางที่เป็นรูพรุนทั้งประเภทอิ่มตัวด้วยน้ำและไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ การไหลของน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อน้ำในหินชุ่มน้ำที่มีแรงดันและชั้นหินชุ่มน้ำไร้แรงดัน การซึมของน้ำใต้ไปยังคลองและพื้นที่ระบายน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากชั้นหินอุ้มน้ำที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของการกักเก็บและการไหลของน้ำใต้ดิน การปนเปื้อนน้ำใต้ดิน บทนำการจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับน้ำใต้ดิน

Course codes : 515453
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีธรณีการจัดการของเสีย

แร่ดินเหนียว การอัดตัวและความแข็งแรงของดิน คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของดิน คุณลักษณะของพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงคุณภาพดิน การเก็บกักของเสีย การเกิดและการรวมรวมน้ำชะขยะ การจัดการก๊าซจะหลุ่มฝังกลบ เสถียรภาพของความลาดและฐานราก

Course codes : 515454
Credit : 3(3-0-6)
มลภาวะทางดินและน้ำใต้ดิน

การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเคลื่อนย้ายของสารเคมีในดินและน้ำใต้ดินเพื่อประเมินพฤติกรรมของมลสารที่ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน เทคโนโลยีการฟื้นฟูแก้ไขมลภาวะ การออกแบบเครือข่ายการตรวจสอบใต้ผิวดิน มลภาวะในดินและน้ำใต้ดิน การประยุกต์สำหรับการฝังกลบ การรั่วไหลของเสีย พื้นที่ระบายน้ำทิ้งจากถังเกรอะ การรั่วไหลของปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง

Course codes : 515471
Credit : 3(3-0-6)
ชลพลศาสตร์ชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม

บทนำชลพลศาสตร์ของชายฝั่ง คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำ การประยุกต์ชลพลศาสตร์ของชายฝั่งในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชายฝั่ง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตชายฝั่ง หลักการจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการ

4 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 510151
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 510152
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 510153
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 510154
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง