A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/Mjd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjg5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ชลี มาพุทธ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ *
รองศาสตราจารย์ ศรีวรรณ ยอดนิล *
อาจารย์ สมหมาย แจ่มกระจ่าง *
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 440781
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการศึกษา และการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ และอภิปรายเชิงวิพากษ์และเปรียบเทียบงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝึกการวางแผนการวิจัย และดำเนินการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 440898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

งานวิจัยในสาขาวิชาเอก และการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ โดยการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 440782
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมกับบริบทด้านเศรษฐกิจการเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบและปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับปัญหา และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม ศึกษารูปแบบและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยอาศัยหลักและทฤษฎี การพัฒนาสังคม

2 หมวดวิชาทางสถิติและวิจัย

Course codes : 434512
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพในด้านการศึกษา การเลือกปัญหาสำหรับการวิจัย เชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การ ยืนยันข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้และไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ ผลการวิจัย การรายงานและเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 434700
Credit : 3(3-0-6)
หลักการวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ ปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การประเมินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 435751
Credit : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์

วิธีการทางสถิติสำหรับพฤติกรรมศาสตร์ การทำนายและการคาดคะเน สหสัมพันธ์และการถดถอย การเปรียบเทียบกลุ่มขนาดเล็ก การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์แนวโน้ม

3 วิชาบังคับ

Course codes : 440711
Credit : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาสังคม องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม วิวัฒนาการของการพัฒนาสังคมไทย วิเคราะห์บทบาทของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม

Course codes : 440772
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดเชิงบูรณาการ ระหว่างการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม ตลอดจนการนำกระบวนการทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาสังคม

Course codes : 440781
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการศึกษา และการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ และอภิปรายเชิงวิพากษ์และเปรียบเทียบงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝึกการวางแผนการวิจัย และดำเนินการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

4 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

Course codes : 440871
Credit : 3(3-0-6)
ประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

ความรู้เกี่ยวกับประชากร สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่มีต่อสังคมและการพัฒนา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านประชากร สิ่งแวดล้อม แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเพื่อวางแผนและจัดการให้เกิดความสมดุลรวมทั้งศึกษาโครงการการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 440872
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

ทฤษฎีองค์การและระบบในองค์การ การพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบและการใช้ กระบวนการบูรณาการ การวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การทางการศึกษา การริเริ่มความเปลี่ยนแปลงในองค์การเพื่อพัฒนาองค์การทางการศึกษา พฤติกรรมขององค์การและการพัฒนา การติดตามและการประเมินผลโครงการ การดำเนินงานองค์การทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 440873
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา

การกำหนดนโยบาย การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และทุนทางสังคม เชิงบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Course codes : 440874
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคม

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ และการพัฒนาสังคม การเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการพัฒนาสังคมในโลกของการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 440881
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนายุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์ประเด็นปัญหา บริบท ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

5 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 440998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

งานวิจัยในสาขาวิชาเอก และการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ โดยการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ