A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MTd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjg2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ชลี มาพุทธ *
อาจารย์ พักตร์วิภา โพธิ์ศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ *
อาจารย์ วรวุฒิ เพ็งพันธ์ *
รองศาสตราจารย์ ศรีวรรณ ยอดนิล *
อาจารย์ สมหมาย แจ่มกระจ่าง *
รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 402672
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 434521
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

Course codes : 435521
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 401511
Credit : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา รูปแบบ ประเภทของการพัฒนา จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนา ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

Course codes : 401531
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้บริบทสังคมฐานความรู้และการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 401681
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม กับบริบทด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 401521
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาและปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาและศาสนาที่สำคัญ วิเคราะห์หลักธรรม คำสอน วิธีการถ่ายทอดและการเผยแผ่ศาสนาขององค์ศาสดาเพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการพัฒนา กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีทางการพัฒนาที่อาศัยหลักทางศาสนาและปรัชญา

Course codes : 401522
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมและถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

Course codes : 401523
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์กับการศึกษาและการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 401591
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย สังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม พัฒนา โครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

Course codes : 402531
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทของการพัฒนาสังคม

Course codes : 402541
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์บริบทชุมชน การวางแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course codes : 402542
Credit : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา วิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

Course codes : 402543
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา อิทธิพลของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ระบบครอบครัว และผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

Course codes : 402551
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา การลงทุน การงบประมาณ การวางแผนกำลังคนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 402552
Credit : 3(3-0-6)
รัฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 402553
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และการประเมินผล

Course codes : 402562
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาตามดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสากล ทฤษฎีทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 403571
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาเปรียบเทียบ ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ตามหลักทฤษฎี

Course codes : 403572
Credit : 3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศและการพัฒนา

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ และโครงการสำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 403672
Credit : 3(3-0-6)
ประสบการณ์การศึกษาและการพัฒนาข้ามวัฒนธรรม

รายงานประสบการณ์กรณีศึกษาจากพื้นที่ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 401699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

วิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 402672
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

Course codes : 434521
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนด ปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์แบบเมทต้า เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

Course codes : 435521
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอยและการพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มและ การประมาณช่วง การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 401511
Credit : 3(3-0-6)
หลักและทฤษฎีการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา รูปแบบ ประเภทของการพัฒนา จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักพัฒนา ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนา บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

Course codes : 401531
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้บริบทสังคมฐานความรู้และการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 401681
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคม กับบริบทด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม วิพากษ์สาเหตุ ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 401521
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาและปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาและศาสนาที่สำคัญ วิเคราะห์หลักธรรม คำสอน วิธีการถ่ายทอดและการเผยแผ่ศาสนาขององค์ศาสดาเพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการพัฒนา กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีทางการพัฒนาที่อาศัยหลักทางศาสนาและปรัชญา

Course codes : 401522
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมและถ่ายทอดความรู้ของคนในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

Course codes : 401523
Credit : 3(3-0-6)
จริยศาสตร์กับการศึกษาและการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 401591
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม

หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย สังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม พัฒนา โครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติ

Course codes : 402531
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการวางแผนเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทของการพัฒนาสังคม

Course codes : 402541
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์บริบทชุมชน การวางแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course codes : 402542
Credit : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา วิเคราะห์ผลกระทบ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

Course codes : 402543
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา อิทธิพลของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ระบบครอบครัว และผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

Course codes : 402551
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา การลงทุน การงบประมาณ การวางแผนกำลังคนทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 402552
Credit : 3(3-0-6)
รัฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการพัฒนาประเทศ ผลกระทบของนโยบายการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 402553
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบหลักสูตร บริหารโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา และการประเมินผล

Course codes : 402562
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและการพัฒนาตามดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสากล ทฤษฎีทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 403571
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการของการศึกษาเปรียบเทียบ ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาเปรียบเทียบ เปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ตามหลักทฤษฎี

Course codes : 403572
Credit : 3(3-0-6)
องค์การระหว่างประเทศและการพัฒนา

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ และโครงการสำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการพัฒนา

Course codes : 403672
Credit : 3(3-0-6)
ประสบการณ์การศึกษาและการพัฒนาข้ามวัฒนธรรม

รายงานประสบการณ์กรณีศึกษาจากพื้นที่ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม

4 การศึกษาอิสระ

Course codes : 401698
Credit : 3(0-0-9)
การศึกษาอิสระ

รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา