A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/Mjd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjcw): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤษณา โพธิสารัตนะ * D.B.A. (organizational behaviors and management)
Nova Southeastern University (2542)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 452501
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

Course codes : 453501
Credit : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

Course codes : 454500
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

Course codes : 454602
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

Course codes : 454610
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

Course codes : 455517
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชีระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการแจกแจงระบบย่อยของสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบสารสนเทศระบบบัญชี

Course codes : 455602
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจัดบุคลากร การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อ HRM ของบริษัทข้ามชาติปัญหาการถ่ายโอนระบบ HRM ข้ามวัฒนธรรม การสรรหาและเตรียมบุคลากรสำหรับงานในต่างประเทศ การปรับตัวด้านวัฒนธรรมในระดับบุคคล และระบบ และกลยุทธ์ HRM ระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ ผู้บรรยายพิเศษและกรณีศึกษาเพื่อเน้นประเด็นหลัก ๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

Course codes : 455603
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ยังไม่มีการสอนรวมถึง ความเชื่อมโยงของธุรกิจในโลก สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและการประสานงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การภาษีอากรและบัญชีระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การสัมมนาจะใช้กรณีศึกษาและผู้บรรยายพิเศษโดยครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455604
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ

การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความพอใจและอรรถประโยชน์สูงสุด ทฤษฎีตลาด ทฤษฎีการตั้งราคา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไรประกอบการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การศึกษารายได้ประชาชาติ ตัวชี้นำทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจในสภาวการณ์ที่แตกต่าง

Course codes : 455605
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้า กฏเกณฑ์และการถือปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศของสภาหอการค้านานาชาติ UCP 500 Incoterms 2000 และอื่น ๆ ความตกลงพหุภาคี (องค์การการค้าโลก) GATT 1994 และความตกลงที่สำคัญกับการค้าระหว่างประเทศของไทย กฎหมายการค้าของบางประเทศโดยเน้นทางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกฎหมายการค้าของไทย

2 วิชาเลือก

Course codes : 455501
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455607
Credit : 3(3-0-6)
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการค้า ทฤษฎีการค้ากับนัยทางธุรกิจ อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความตกลงพหุภาคี นโยบายการค้า พลปริวรรตโอนตรา อัตราแลกเปลี่ยน และตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน ตัวกำหนดดุลการชำระเงิน การปรับดุลการชำระเงินภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และยืดหยุ่น ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

Course codes : 455608
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

การเข้าสู่ตลาดและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

Course codes : 455609
Credit : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดการเงินและทุนระหว่างประเทศ ตลาดตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศ การพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนของบริษัทข้ามชาติ และกลยุทธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 455611
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ

การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรหาโอกาสการพัฒนาภาพลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนตามระบบการเงินสากล แผนปฏิบัติงานและงบประมาณระหว่างประเทศ การนำแผนการเงินไปวิเคราะห์แล้วใช้ปฏิบัติ โดยมีการประเมินและควบคุมอย่างเป็นระบบ

Course codes : 455612
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีในการเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อาทิเช่น ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำ ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร

Course codes : 455613
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการความรู้ด้านการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และการลงทุน การจัดการในด้านเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน

Course codes : 455614
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจและสังคม

ความสัมพันธ์ของจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด คุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ เช่นการดำเนินการธุรกิจ ความใส่ใจในปัญหาสังคมที่เกิดจากธุรกิจทรัพย์สินรวม ผลประโยชน์ที่เกิดในสังคม เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในคุณค่าของมนุษย์ บุคลากรในองค์การการใช้ธรรมรัฐดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรม เป็นหลัก

Course codes : 455615
Credit : 3(3-0-6)
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจระหว่างประเทศ

พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ พฤติกรรมการบริโภค การลงทุนรวมถึงปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลของงบประมาณของรัฐต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ นโยบายการเงินที่มีผลต่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติ ดัชนีของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาษีที่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและวงการธุรกิจ การพยากรณ์แนวโน้มของพฤติกรรมธุรกิจ

Course codes : 455616
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีระหว่างประเทศ

การปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดในการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่าเงินจากต่างประเทศ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการบัญชีระหว่างประเทศ การรายงานและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455618
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ

พื้นฐานและรูปแบบของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการตลาดระหว่างประเทศรวมทั้งการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการจัดการการตลาดระหว่างประเทศศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศการวางรูปแบบองค์การและระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงแนวทางและวิธีการของกลยุทธ์สำคัญของการบริหารงานการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและส่วนประกอบของตลาดระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษีการขนส่ง รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาดปัญหานโยบายการส่งเสริมและวิเคราะห์การส่งออกของไทย

Course codes : 455619
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ

การวางนโยบายทางการตลาดระหว่างประเทศ ยุทธ์วิธีในการส่งเสริมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศในการผลิตสินค้าใหม่ และทันสมัยกลยุทธ์ทางด้านการค้าและการพัฒนาในระบบสากล การแข่งขันการเลือกช่องทางของการจัดจำหน่ายและบริษัทตัวแทนที่จะดำเนินการตลาดให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศบรรลุเป้าหมาย

Course codes : 455620
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการนำหลักเกณฑ์ในทางสถิติเข้ามาร่วมตัดสินใจในธุรกิจระหว่างประเทศและใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็นหลักของการวิจัยเพื่อนำเสนองานตามนโยบายที่วางไว้ ศึกษาถึงทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การใช้ทฤษฎีในทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนศึกษาถึงหลักการวิจัยดำเนินการแบบต่าง ๆ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455621
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ

พื้นฐานความรู้ด้านบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศเน้นความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและไม่ขัดต่อการลงทุนระหว่างประเทศ การวางหลักเกณฑ์ในการประเมิน โอกาสของการลงทุน แหล่งและต้นทุนของเงินทุน การดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศวิธีการคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ การบริหารเงินลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455622
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

Course codes : 455623
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลยุทธ์ในการเจรจา หลักการเบื้องต้นกลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองภายในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

Course codes : 455624
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ

การจัดการขนส่งและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ การจัดการขนส่งและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหาวัตถุดิบรวมถึงการผลิตและการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค นโยบายการจัดหา การขนส่ง แผนการผลิต การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และการบริการลูกค้า

Course codes : 455625
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า และการเงิน การจัดการบริหารทางธุรกิจ ข้อพิจารณาในด้านสมรรถภาพ และเครื่องมือทางด้านนโยบายภายในระบบเศรษฐกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกันระหว่างประเทศ

Course codes : 455626
Credit : 3(3-0-6)
การค้าในระบบสารสนเทศ

บทบาทของ E-commerce ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างเว็ปไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการตลาด โฆษณาสินค้าและการค้าในระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ อินเตอร์เน็ต ที่จำเป็นในด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ

Course codes : 455627
Credit : 3(3-0-6)
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการค้า

แนวคิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาคและอณุภูมิภาคองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนในด้านการค้า การจัดทำเขตการค้าเสรี การกีดกันการค้าในรูปแบบต่าง ๆ กฎระเบียบ ความตกลงทางการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ กลยุทธ์การเจาะและการขยายตลาดในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ

Course codes : 466535
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 455699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เสนอผลงานวิจัย โดยทำตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อกรรมการ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา

1 วิชาบังคับ

Course codes : 452501
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

Course codes : 453501
Credit : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

Course codes : 454500
Credit : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

Course codes : 454602
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

Course codes : 454610
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

Course codes : 455517
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชีระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการแจกแจงระบบย่อยของสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบสารสนเทศระบบบัญชี

Course codes : 455602
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจัดบุคลากร การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อ HRM ของบริษัทข้ามชาติปัญหาการถ่ายโอนระบบ HRM ข้ามวัฒนธรรม การสรรหาและเตรียมบุคลากรสำหรับงานในต่างประเทศ การปรับตัวด้านวัฒนธรรมในระดับบุคคล และระบบ และกลยุทธ์ HRM ระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ ผู้บรรยายพิเศษและกรณีศึกษาเพื่อเน้นประเด็นหลัก ๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

Course codes : 455603
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ยังไม่มีการสอนรวมถึง ความเชื่อมโยงของธุรกิจในโลก สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและการประสานงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การภาษีอากรและบัญชีระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การสัมมนาจะใช้กรณีศึกษาและผู้บรรยายพิเศษโดยครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455604
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ

การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความพอใจและอรรถประโยชน์สูงสุด ทฤษฎีตลาด ทฤษฎีการตั้งราคา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไรประกอบการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การศึกษารายได้ประชาชาติ ตัวชี้นำทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจในสภาวการณ์ที่แตกต่าง

Course codes : 455605
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้า กฏเกณฑ์และการถือปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศของสภาหอการค้านานาชาติ UCP 500 Incoterms 2000 และอื่น ๆ ความตกลงพหุภาคี (องค์การการค้าโลก) GATT 1994 และความตกลงที่สำคัญกับการค้าระหว่างประเทศของไทย กฎหมายการค้าของบางประเทศโดยเน้นทางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกฎหมายการค้าของไทย

2 วิชาเลือก

Course codes : 455501
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455608
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

การเข้าสู่ตลาดและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

Course codes : 455609
Credit : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดการเงินและทุนระหว่างประเทศ ตลาดตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศ การพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนของบริษัทข้ามชาติ และกลยุทธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 455611
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ

การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรหาโอกาสการพัฒนาภาพลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนตามระบบการเงินสากล แผนปฏิบัติงานและงบประมาณระหว่างประเทศ การนำแผนการเงินไปวิเคราะห์แล้วใช้ปฏิบัติ โดยมีการประเมินและควบคุมอย่างเป็นระบบ

Course codes : 455612
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีในการเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อาทิเช่น ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำ ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร

Course codes : 455613
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศ

หลักการความรู้ด้านการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และการลงทุน การจัดการในด้านเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน

Course codes : 455614
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจและสังคม

ความสัมพันธ์ของจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด คุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ เช่นการดำเนินการธุรกิจ ความใส่ใจในปัญหาสังคมที่เกิดจากธุรกิจทรัพย์สินรวม ผลประโยชน์ที่เกิดในสังคม เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในคุณค่าของมนุษย์ บุคลากรในองค์การการใช้ธรรมรัฐดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรม เป็นหลัก

Course codes : 455615
Credit : 3(3-0-6)
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจระหว่างประเทศ

พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ พฤติกรรมการบริโภค การลงทุนรวมถึงปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลของงบประมาณของรัฐต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ นโยบายการเงินที่มีผลต่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติ ดัชนีของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาษีที่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและวงการธุรกิจ การพยากรณ์แนวโน้มของพฤติกรรมธุรกิจ

Course codes : 455616
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีระหว่างประเทศ

การปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดในการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่าเงินจากต่างประเทศ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการบัญชีระหว่างประเทศ การรายงานและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455618
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ

พื้นฐานและรูปแบบของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการตลาดระหว่างประเทศรวมทั้งการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการจัดการการตลาดระหว่างประเทศศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศการวางรูปแบบองค์การและระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงแนวทางและวิธีการของกลยุทธ์สำคัญของการบริหารงานการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและส่วนประกอบของตลาดระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษีการขนส่ง รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาดปัญหานโยบายการส่งเสริมและวิเคราะห์การส่งออกของไทย

Course codes : 455619
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ

การวางนโยบายทางการตลาดระหว่างประเทศ ยุทธ์วิธีในการส่งเสริมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศในการผลิตสินค้าใหม่ และทันสมัยกลยุทธ์ทางด้านการค้าและการพัฒนาในระบบสากล การแข่งขันการเลือกช่องทางของการจัดจำหน่ายและบริษัทตัวแทนที่จะดำเนินการตลาดให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศบรรลุเป้าหมาย

Course codes : 455620
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการนำหลักเกณฑ์ในทางสถิติเข้ามาร่วมตัดสินใจในธุรกิจระหว่างประเทศและใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็นหลักของการวิจัยเพื่อนำเสนองานตามนโยบายที่วางไว้ ศึกษาถึงทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การใช้ทฤษฎีในทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนศึกษาถึงหลักการวิจัยดำเนินการแบบต่าง ๆ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455621
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ

พื้นฐานความรู้ด้านบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศเน้นความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและไม่ขัดต่อการลงทุนระหว่างประเทศ การวางหลักเกณฑ์ในการประเมิน โอกาสของการลงทุน แหล่งและต้นทุนของเงินทุน การดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศวิธีการคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ การบริหารเงินลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 455622
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

Course codes : 455623
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลยุทธ์ในการเจรจา หลักการเบื้องต้นกลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองภายในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

Course codes : 455625
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า และการเงิน การจัดการบริหารทางธุรกิจ ข้อพิจารณาในด้านสมรรถภาพ และเครื่องมือทางด้านนโยบายภายในระบบเศรษฐกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกันระหว่างประเทศ

Course codes : 455626
Credit : 3(3-0-6)
การค้าในระบบสารสนเทศ

บทบาทของ E-commerce ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างเว็ปไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการตลาด โฆษณาสินค้าและการค้าในระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ อินเตอร์เน็ต ที่จำเป็นในด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ

Course codes : 455627
Credit : 3(3-0-6)
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการค้า

แนวคิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาคและอณุภูมิภาคองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนในด้านการค้า การจัดทำเขตการค้าเสรี การกีดกันการค้าในรูปแบบต่าง ๆ กฎระเบียบ ความตกลงทางการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ กลยุทธ์การเจาะและการขยายตลาดในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ

Course codes : 466535
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 455607
Credit : 3(3-0-6)
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการค้า ทฤษฎีการค้ากับนัยทางธุรกิจ อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความตกลงพหุภาคี นโยบายการค้า พลปริวรรตโอนตรา อัตราแลกเปลี่ยน และตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน ตัวกำหนดดุลการชำระเงิน การปรับดุลการชำระเงินภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และยืดหยุ่น ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

Course codes : 455624
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ

การจัดการขนส่งและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ การจัดการขนส่งและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหาวัตถุดิบรวมถึงการผลิตและการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค นโยบายการจัดหา การขนส่ง แผนการผลิต การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และการบริการลูกค้า