ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 45 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กฤษณา โพธิสารัตนะ * D.B.A. (organizational behaviors and management)
Nova Southeastern University (2542)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 451501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน (Financial Management)

วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ประจำ การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงิน ปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 453501
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา (Management Research and Consulting)

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

รหัสวิชา : 454610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Business Logistics Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 455517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Information Analysis)

การวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการแจกแจงระบบย่อยของสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบสารสนเทศระบบบัญชี

รหัสวิชา : 455602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจัดบุคลากร การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อ HRM ของบริษัทข้ามชาติปัญหาการถ่ายโอนระบบ HRM ข้ามวัฒนธรรม การสรรหาและเตรียมบุคลากรสำหรับงานในต่างประเทศ การปรับตัวด้านวัฒนธรรมในระดับบุคคล และระบบ และกลยุทธ์ HRM ระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ ผู้บรรยายพิเศษและกรณีศึกษาเพื่อเน้นประเด็นหลัก ๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Seminar in International Business Management)

วิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ยังไม่มีการสอนรวมถึง ความเชื่อมโยงของธุรกิจในโลก สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและการประสานงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การภาษีอากรและบัญชีระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การสัมมนาจะใช้กรณีศึกษาและผู้บรรยายพิเศษโดยครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Economics)

การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความพอใจและอรรถประโยชน์สูงสุด ทฤษฎีตลาด ทฤษฎีการตั้งราคา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไรประกอบการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การศึกษารายได้ประชาชาติ ตัวชี้นำทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจในสภาวการณ์ที่แตกต่าง

รหัสวิชา : 455605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้า กฏเกณฑ์และการถือปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศของสภาหอการค้านานาชาติ UCP 500 Incoterms 2000 และอื่น ๆ ความตกลงพหุภาคี (องค์การการค้าโลก) GATT 1994 และความตกลงที่สำคัญกับการค้าระหว่างประเทศของไทย กฎหมายการค้าของบางประเทศโดยเน้นทางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกฎหมายการค้าของไทย

2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 455501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (International Trade and Investment)

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการค้า ทฤษฎีการค้ากับนัยทางธุรกิจ อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความตกลงพหุภาคี นโยบายการค้า พลปริวรรตโอนตรา อัตราแลกเปลี่ยน และตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน ตัวกำหนดดุลการชำระเงิน การปรับดุลการชำระเงินภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และยืดหยุ่น ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

รหัสวิชา : 455608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาดและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

รหัสวิชา : 455609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)

แนวคิดและทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดการเงินและทุนระหว่างประเทศ ตลาดตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศ การพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนของบริษัทข้ามชาติ และกลยุทธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Planning and Analysis)

การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรหาโอกาสการพัฒนาภาพลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนตามระบบการเงินสากล แผนปฏิบัติงานและงบประมาณระหว่างประเทศ การนำแผนการเงินไปวิเคราะห์แล้วใช้ปฏิบัติ โดยมีการประเมินและควบคุมอย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 455612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ (International Organizational Behavior)

หลักการและทฤษฎีในการเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อาทิเช่น ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำ ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 455613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Analysis)

หลักการความรู้ด้านการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และการลงทุน การจัดการในด้านเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน

รหัสวิชา : 455614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจและสังคม (Business and Society Ethic)

ความสัมพันธ์ของจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด คุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ เช่นการดำเนินการธุรกิจ ความใส่ใจในปัญหาสังคมที่เกิดจากธุรกิจทรัพย์สินรวม ผลประโยชน์ที่เกิดในสังคม เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในคุณค่าของมนุษย์ บุคลากรในองค์การการใช้ธรรมรัฐดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรม เป็นหลัก

รหัสวิชา : 455615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจระหว่างประเทศ (Economics Environment of International Business)

พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ พฤติกรรมการบริโภค การลงทุนรวมถึงปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลของงบประมาณของรัฐต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ นโยบายการเงินที่มีผลต่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติ ดัชนีของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาษีที่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและวงการธุรกิจ การพยากรณ์แนวโน้มของพฤติกรรมธุรกิจ

รหัสวิชา : 455616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting)

การปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดในการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่าเงินจากต่างประเทศ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการบัญชีระหว่างประเทศ การรายงานและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Management)

พื้นฐานและรูปแบบของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการตลาดระหว่างประเทศรวมทั้งการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการจัดการการตลาดระหว่างประเทศศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศการวางรูปแบบองค์การและระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงแนวทางและวิธีการของกลยุทธ์สำคัญของการบริหารงานการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและส่วนประกอบของตลาดระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษีการขนส่ง รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาดปัญหานโยบายการส่งเสริมและวิเคราะห์การส่งออกของไทย

รหัสวิชา : 455619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Policy and Strategy)

การวางนโยบายทางการตลาดระหว่างประเทศ ยุทธ์วิธีในการส่งเสริมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศในการผลิตสินค้าใหม่ และทันสมัยกลยุทธ์ทางด้านการค้าและการพัฒนาในระบบสากล การแข่งขันการเลือกช่องทางของการจัดจำหน่ายและบริษัทตัวแทนที่จะดำเนินการตลาดให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศบรรลุเป้าหมาย

รหัสวิชา : 455620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Quantitative Analysis for International Business Decisions)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการนำหลักเกณฑ์ในทางสถิติเข้ามาร่วมตัดสินใจในธุรกิจระหว่างประเทศและใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็นหลักของการวิจัยเพื่อนำเสนองานตามนโยบายที่วางไว้ ศึกษาถึงทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การใช้ทฤษฎีในทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนศึกษาถึงหลักการวิจัยดำเนินการแบบต่าง ๆ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Management)

พื้นฐานความรู้ด้านบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศเน้นความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและไม่ขัดต่อการลงทุนระหว่างประเทศ การวางหลักเกณฑ์ในการประเมิน โอกาสของการลงทุน แหล่งและต้นทุนของเงินทุน การดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศวิธีการคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ การบริหารเงินลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross Cultural Management)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 455623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Negotiation)

หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลยุทธ์ในการเจรจา หลักการเบื้องต้นกลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองภายในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

รหัสวิชา : 455624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ (Global Logistics Management)

การจัดการขนส่งและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ การจัดการขนส่งและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหาวัตถุดิบรวมถึงการผลิตและการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค นโยบายการจัดหา การขนส่ง แผนการผลิต การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และการบริการลูกค้า

รหัสวิชา : 455625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า และการเงิน การจัดการบริหารทางธุรกิจ ข้อพิจารณาในด้านสมรรถภาพ และเครื่องมือทางด้านนโยบายภายในระบบเศรษฐกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกันระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าในระบบสารสนเทศ (E–Commerce In International Business)

บทบาทของ E-commerce ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างเว็ปไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการตลาด โฆษณาสินค้าและการค้าในระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ อินเตอร์เน็ต ที่จำเป็นในด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการค้า (Economic Cooperation and International)

แนวคิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาคและอณุภูมิภาคองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนในด้านการค้า การจัดทำเขตการค้าเสรี การกีดกันการค้าในรูปแบบต่าง ๆ กฎระเบียบ ความตกลงทางการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ กลยุทธ์การเจาะและการขยายตลาดในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 455699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เสนอผลงานวิจัย โดยทำตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อกรรมการ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 451501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน (Financial Management)

วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ประจำ การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงิน ปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ

รหัสวิชา : 452501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างเด่นชัด

รหัสวิชา : 453501
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคการบัญชีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 454500
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอ่านระดับสูง (Advanced Reading)

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

รหัสวิชา : 454602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการจัดการและการให้คำปรึกษา (Management Research and Consulting)

กระบวนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สังคม การเมือง การตลาด รวมถึงพฤติกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของการทำวิจัยนั้น ๆ การออกแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง การออกแบบระบบการวิจัยเชิงทดลองการกำหนดกรอบวิธีดำเนินการวิจัย การพิจารณาปัญหาการวิจัยรวมถึงการให้คำปรึกษางานวิจัยในหัวข้อต่างๆ

รหัสวิชา : 454610
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Business Logistics Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ จุดแลกระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมระบบสินค้าทางธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพระดับและมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข่าวสารและอุปทานห่วงโซ่สินค้า การใช้บุคคลที่สามในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้าและกลยุทธ์ระบบสินค้าทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 455517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Information Analysis)

การวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนาสารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการแจกแจงระบบย่อยของสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบสารสนเทศระบบบัญชี

รหัสวิชา : 455602
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจัดบุคลากร การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน ค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อ HRM ของบริษัทข้ามชาติปัญหาการถ่ายโอนระบบ HRM ข้ามวัฒนธรรม การสรรหาและเตรียมบุคลากรสำหรับงานในต่างประเทศ การปรับตัวด้านวัฒนธรรมในระดับบุคคล และระบบ และกลยุทธ์ HRM ระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ ผู้บรรยายพิเศษและกรณีศึกษาเพื่อเน้นประเด็นหลัก ๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455603
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Seminar in International Business Management)

วิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ยังไม่มีการสอนรวมถึง ความเชื่อมโยงของธุรกิจในโลก สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและการประสานงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การภาษีอากรและบัญชีระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การสัมมนาจะใช้กรณีศึกษาและผู้บรรยายพิเศษโดยครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455604
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Economics)

การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความพอใจและอรรถประโยชน์สูงสุด ทฤษฎีตลาด ทฤษฎีการตั้งราคา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไรประกอบการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต การศึกษารายได้ประชาชาติ ตัวชี้นำทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ปัญหาเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจในสภาวการณ์ที่แตกต่าง

รหัสวิชา : 455605
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้า กฏเกณฑ์และการถือปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศของสภาหอการค้านานาชาติ UCP 500 Incoterms 2000 และอื่น ๆ ความตกลงพหุภาคี (องค์การการค้าโลก) GATT 1994 และความตกลงที่สำคัญกับการค้าระหว่างประเทศของไทย กฎหมายการค้าของบางประเทศโดยเน้นทางสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกฎหมายการค้าของไทย

2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 455501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

รูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีต่อการดำเนินการของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาดและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

รหัสวิชา : 455609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)

แนวคิดและทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดการเงินและทุนระหว่างประเทศ ตลาดตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์การลงทุนในต่างประเทศ การพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุนของบริษัทข้ามชาติ และกลยุทธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Planning and Analysis)

การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อใช้ศักยภาพของบุคลากรหาโอกาสการพัฒนาภาพลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ แผนตามระบบการเงินสากล แผนปฏิบัติงานและงบประมาณระหว่างประเทศ การนำแผนการเงินไปวิเคราะห์แล้วใช้ปฏิบัติ โดยมีการประเมินและควบคุมอย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 455612
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การระหว่างประเทศ (International Organizational Behavior)

หลักการและทฤษฎีในการเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อาทิเช่น ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำ ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 455613
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Analysis)

หลักการความรู้ด้านการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และการลงทุน การจัดการในด้านเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน

รหัสวิชา : 455614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจและสังคม (Business and Society Ethic)

ความสัมพันธ์ของจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด คุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ เช่นการดำเนินการธุรกิจ ความใส่ใจในปัญหาสังคมที่เกิดจากธุรกิจทรัพย์สินรวม ผลประโยชน์ที่เกิดในสังคม เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในคุณค่าของมนุษย์ บุคลากรในองค์การการใช้ธรรมรัฐดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรม เป็นหลัก

รหัสวิชา : 455615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจระหว่างประเทศ (Economics Environment of International Business)

พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ พฤติกรรมการบริโภค การลงทุนรวมถึงปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลของงบประมาณของรัฐต่อการดำเนินงานทางธุรกิจ นโยบายการเงินที่มีผลต่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติ ดัชนีของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาษีที่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและวงการธุรกิจ การพยากรณ์แนวโน้มของพฤติกรรมธุรกิจ

รหัสวิชา : 455616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting)

การปฏิบัติทางบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดในการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่าเงินจากต่างประเทศ สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการบัญชีระหว่างประเทศ การรายงานและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455618
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Management)

พื้นฐานและรูปแบบของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการตลาดระหว่างประเทศรวมทั้งการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการจัดการการตลาดระหว่างประเทศศึกษาถึงบทบาทและความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศการวางรูปแบบองค์การและระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงแนวทางและวิธีการของกลยุทธ์สำคัญของการบริหารงานการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและส่วนประกอบของตลาดระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษีการขนส่ง รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาดปัญหานโยบายการส่งเสริมและวิเคราะห์การส่งออกของไทย

รหัสวิชา : 455619
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Policy and Strategy)

การวางนโยบายทางการตลาดระหว่างประเทศ ยุทธ์วิธีในการส่งเสริมเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศในการผลิตสินค้าใหม่ และทันสมัยกลยุทธ์ทางด้านการค้าและการพัฒนาในระบบสากล การแข่งขันการเลือกช่องทางของการจัดจำหน่ายและบริษัทตัวแทนที่จะดำเนินการตลาดให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศบรรลุเป้าหมาย

รหัสวิชา : 455620
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Quantitative Analysis for International Business Decisions)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการนำหลักเกณฑ์ในทางสถิติเข้ามาร่วมตัดสินใจในธุรกิจระหว่างประเทศและใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็นหลักของการวิจัยเพื่อนำเสนองานตามนโยบายที่วางไว้ ศึกษาถึงทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การใช้ทฤษฎีในทางสถิติมาช่วยในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนศึกษาถึงหลักการวิจัยดำเนินการแบบต่าง ๆ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Management)

พื้นฐานความรู้ด้านบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศเน้นความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและไม่ขัดต่อการลงทุนระหว่างประเทศ การวางหลักเกณฑ์ในการประเมิน โอกาสของการลงทุน แหล่งและต้นทุนของเงินทุน การดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศวิธีการคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ การบริหารเงินลงทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross Cultural Management)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 455623
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Negotiation)

หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลยุทธ์ในการเจรจา หลักการเบื้องต้นกลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองภายในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ

รหัสวิชา : 455625
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้า และการเงิน การจัดการบริหารทางธุรกิจ ข้อพิจารณาในด้านสมรรถภาพ และเครื่องมือทางด้านนโยบายภายในระบบเศรษฐกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกันระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าในระบบสารสนเทศ (E–Commerce In International Business)

บทบาทของ E-commerce ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างเว็ปไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการตลาด โฆษณาสินค้าและการค้าในระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ อินเตอร์เน็ต ที่จำเป็นในด้านธุรกรรมระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 455627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการค้า (Economic Cooperation and International)

แนวคิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาคและอณุภูมิภาคองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนในด้านการค้า การจัดทำเขตการค้าเสรี การกีดกันการค้าในรูปแบบต่าง ๆ กฎระเบียบ ความตกลงทางการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ กลยุทธ์การเจาะและการขยายตลาดในกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ

รหัสวิชา : 466535
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 455607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (International Trade and Investment)

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่ได้จากการค้า ทฤษฎีการค้ากับนัยทางธุรกิจ อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความตกลงพหุภาคี นโยบายการค้า พลปริวรรตโอนตรา อัตราแลกเปลี่ยน และตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน ตัวกำหนดดุลการชำระเงิน การปรับดุลการชำระเงินภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และยืดหยุ่น ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ

รหัสวิชา : 455624
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ (Global Logistics Management)

การจัดการขนส่งและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ การจัดการขนส่งและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการหาวัตถุดิบรวมถึงการผลิตและการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค นโยบายการจัดหา การขนส่ง แผนการผลิต การเลือกสถานที่ในการจัดเก็บสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และการบริการลูกค้า