A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/Mjd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjQx): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี *
รองศาสตราจารย์ พิริยา ศุภศรี *
รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ แสงอินทร์ *
รองศาสตราจารย์ วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 102511
Credit : 2(1-2-3)
การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพแบบองค์รวม การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ การประเมินด้านจิตสังคมของมารดาและทารก

Course codes : 102512
Credit : 3(3-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของภาวะเจริญพันธุ์ของสตรี สรีรวิทยาและพยาธิสภาพระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด เภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอดและการให้นมบุตร

Course codes : 102513
Credit : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 1

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของมารดาและทารกช่วงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การเตรียมบิดามารดา การคลอดวิถีธรรมชาติ การสวมบทบาทการเป็นบิดามารดา การให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Course codes : 102514
Credit : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงสูง การให้การปรึกษาแก่สตรีและครอบครัวระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด

Course codes : 102515
Credit : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการผดุงครรภ์

ปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีและครอบครัวระยะตั้งครรภ์ถึงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงสูง การปกป้องการคลอดวิถีธรรมชาติ การบำบัดทางเลือก การให้การปรึกษาแก่สตรีและครอบครัวในประเด็นจิตสังคม จริยธรรมและวัฒนธรรม

Course codes : 107501
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

Course codes : 107502
Credit : 2(1-3-2)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่คัดสรรเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 107503
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้าง ขอบข่ายและการจัดรูปแบบองค์การบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 107504
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการพยาบาล

2 วิชาเลือก

Course codes : 102516
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์

สัมมนาประเด็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผดุงครรภ์และระบบบริการสุขภาพในการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 102517
Credit : 3(3-0-6)
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์

แนวคิดของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ โดยการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเลือกใช้วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์

Course codes : 104511
Credit : 3(2-4-3)
การจัดการทางการพยาบาล

แนวคิด หลักการ และ กระบวนการจัดการทางการพยาบาล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทางการพยาบาล แนวคิดกระบวนการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรพยาบาล และการนิเทศการพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนในโรงพยาบาลหรือในชุมชนโดยใช้หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 104512
Credit : 3(2-4-3)
การสอนทางการพยาบาล

แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการศึกษาทางการพยาบาล วิธีการ และกลยุทธ์การสอนทางการพยาบาล ปฏิบัติงานในการสอนทางการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล และ/หรือพยาบาลในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ในชุมชน และในคลินิก เน้นการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนการประเมินผลการสอน

Course codes : 107505
Credit : 3(2-4-3)
การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ขอบเขต และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกวิชาชีพที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ปฏิบัติบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่มผู้ใช้บริการที่คัดสรร

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 102699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการผดุงครรภ์ การศึกษาเพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการผดุงครรภ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา