ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร * วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน * วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

รหัสวิชา : 886891
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Doctoral Dissertation Seminar I)

นำเสนอบทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์, ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

รหัสวิชา : 886892
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Doctoral Dissertation Seminar II)

นำเสนอ เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย บทนำ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ วิธีการที่นำเสนอ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

รหัสวิชา : 886893
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Dissertation Seminar III)

นำเสนอ ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 886898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

งานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

1 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

รหัสวิชา : 886891
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Doctoral Dissertation Seminar I)

นำเสนอบทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์, ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

รหัสวิชา : 886892
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Doctoral Dissertation Seminar II)

นำเสนอ เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย บทนำ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ วิธีการที่นำเสนอ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

รหัสวิชา : 886893
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Dissertation Seminar III)

นำเสนอ ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4 วิชาเอก

รหัสวิชา : 886710
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Theory of Algorithm Analysis and Design)

โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ การค้นในปริภูมิสถานะ เอ็นพีบริบูรณ์ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต ปัญหาของสายอักขระ ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา : 886731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Theory of Computer System Organization)

ภาวะนามธรรมและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ การออกแบบคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง การคำนวณของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล การจัดลำดับของหน่วยความจำ ระบบจัดเก็บข้อมูล มัลติคอร์ มัลติโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อกัน คลัสเตอร์ การทำไปป์ไลน์ การทำงานของจีพียู

5 วิชาเฉพาะเลือก

รหัสวิชา : 886713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณและภาษาฟอร์มัล (Theory of Computation and Formal Languages)

ออโตมาตาจำกัดและภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและภาษาที่ไม่ขึ้นกับบริบท เครื่องทัวริงและกลุ่มที่สามารถนับได้แบบเวียนบังเกิด ออโตมาตาที่มีขอบเขตเชิงเส้นและภาษาที่ไวต่อบริบท ปัญหาของความสามารถในการคำนวณและการหยุด ปัญหาที่ตัดสินใจได้และตัดสินไม่ได้ ฟังก์ชันแบบเวียนบังเกิด ลำดับขั้นของชอมสกี ความซับซ้อนเชิงคำนวณ

รหัสวิชา : 886714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณเชิงตัวเลข (Theory of Numerical Computing)

การแก้ปัญหาของระบบพีชคณิตเชิงเส้น ระบบไอเก้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การแก้ปัญหาของระบบไม่เชิงเส้น วิธีมอนติคาโล ฟังก์ชันพิเศษ

รหัสวิชา : 886715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูง (Advanced Discrete Mathematics)

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม หลักการลำดับอย่างดี การเรียกซ้ำ นิยามการเรียกซ้ำ และ หลักอุปนัยเชิงโครงสร้าง ทฤษฎีการนับ หลักการรังนกพิราบ การเรียงสัปเปลี่ยน การสับหมู่ ค่าสัมประสิทธิ์ทวินาม ความสัมพันธ์การเรียกซ้ำ ขั้นตอนวิธีแบ่งแยกและเอาชนะ ฟังก์ชันก่อกำเนิด ทฤษฎีของโพลยา การจำลองกราฟ การพ้องรูปของกราฟ การเชื่อมต่อ วิถีออยเลอร์และแฮมิลตัน ปัญหาเส้นทางเส้นที่สุด กราฟระนาบ การใส่สีกราฟ คุณสมบัติของต้นไม้ การท่องในต้นไม้ ต้นไม้แผ่ ต้นไม้แผ่เล็กที่สุด ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย การไหลในเครือข่าย ขั้นตอนวิธีการจับคู่

รหัสวิชา : 886716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Analysis)

กฎการปฏิบัติการ (กฎของลิตเติ้ล กฎการตอบสนอง-เวลา ขอบเชิงเส้นกำกับ การวิเคราะห์การปรับปรุง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ) ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ (ห่วงโซ่มาคอฟแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ห่วงโซ่มาคอฟแบบต่อเนื่องทางเวลา ทฤษฎีการเกิดใหม่ การย้อนกลับได้ของเวลา) กระบวนการปัวส์ซอง (การไร้ความจำ ภาวะเอกรูป) ทฤษฎีแถวคอย (เครือข่ายเปิดและปิด แบบจำลอง M/M/1 M/M/k M/M/k/k ทฤษฎีของเบริกค์ เครือข่ายแจ๊คสัน เครือข่ายแบบชั้น เครื่องแม่ข่ายที่ขึ้นกับภาระงาน M/G/1 M/G/k G/G/1 ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง z) การจำลองระบบ (ค่าเฉลี่ยเชิงเวลา ค่าเฉลี่ยอองซามเบิ้ล การสร้างตัวแปรสุ่มสำหรับการจำลองระบบ ความขัดแย้งของการสำรวจ) การจำลองภาระงาน (คุณสมบัติการแจกแจงแบบเฮฟวีเทล) การบริหารฟาร์มเครื่องแม่ข่าย (การจองความจุ การบริหารพลังงาน นโยบายการจัดเส้นทาง) การวิเคราะห์การจัดกำหนดการ (ระบบมาก่อนรับบริการก่อน การลำดับความสำคัญแบบยอมและไม่ยอมให้ครอบครอง)

6 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 886621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล (System Simulation and Data Modeling)

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลอง การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

รหัสวิชา : 886632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Computer Systems)

สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล ระบบส่งข้อความ รูปแบบลูกข่าย/แม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุมพร้อมกัน แบบจำลองของการคำนวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

รหัสวิชา : 886650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)

ตัวแบบและวิธีการสำหรับการจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคในการค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อความ การทำดัชนีอัตโนมัติ การจัดกลุ่มเอกสาร เทคนิคการค้นหา การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืน วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากเว็บ

รหัสวิชา : 886651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computing)

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้

รหัสวิชา : 886652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Visualization)

การศึกษาแบบจำลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสำหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทำให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบ

รหัสวิชา : 886712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization Methods)

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต

รหัสวิชา : 886721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง (Design of Fault-Tolerant Digital Systems)

ตัวแบบของความผิดพร่อง การลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ กลไกการดักหาความผิดพร่องในระดับส่วนจำเพาะและในระดับระบบ เทคนิคการจัดโครงการแบบใหม่ในระบบมัลติโปรเซสเซอร์ และในแถวลำดับตัวประมวลผลแบบวีแอลเอสไอ เทคนิคการทนต่อความผิดพร่องในซอฟต์แวร์ การสำรวจระบบทนต่อความผิดพร่องที่ใช้ในทางปฏิบัติ

รหัสวิชา : 886730
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณความเร็วสูงแบบขนานขั้นสูง (Advanced High-Speed Parallel Computation)

สถาปัตยกรรมแบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน การแบ่งปันหน่วยความจำแบบขนาน การส่งผ่านข้อมูล การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเกลี่ยภาระงาน ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณแบบขนาน

รหัสวิชา : 886811
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณโครงข่าย (Theory of Neural Computation)

ประสาทวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน และแบบที่ทนต่อความผิดพร่อง ข่ายงานแบบวนซ้ำ ข่ายงานความสัมพันธ์ของฮอปฟิลด์และส่วนขยายของฮอปฟิลด์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม การคำนวณของโครงข่ายกำกวม ตัวแบบสารสนเทศเชิงทฤษฎี เครื่องจักรเชิงสุ่ม พลวัตของระบบประสาทและการคำนวณที่อิงช่วงเวลา ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณโครงข่าย

รหัสวิชา : 886850
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Natural Language Processing)

การประมวลผลก่อน การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ทฤษฎีสารสนเทศ การแจงส่วน การประยุกต์ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (เช่น การตอบคำถาม การสกัดสารสนเทศ การสร้างภาษาธรรมชาติ การแปลภาษาเครื่อง) และ ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รหัสวิชา : 886851
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics Theory)

การเดินตามรอยรังสีขั้นสูง การส่องสว่างแบบครอบคลุม โฟตอนแมปปิ้ง การกระจายที่พิจารณาบนพื้นผิวย่อย การสร้างพื้นผิวแบบตาข่าย พื้นผิวแบบแบ่งเป็นส่วนย่อย การสร้างแบบจำลองปริมาตร กระบวนการสร้างแบบจำลองและพื้นผิว งานวิจัยปัจจุบันในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสวิชา : 886853
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้ขั้นสูง (Advanced Knowledge Discovery)

ประเภทและเทคนิคของการค้นพบองค์ความรู้ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ การประมวลผลก่อน ขั้นตอนวิธีในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีในการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่ม การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยในด้านการค้นพบองค์ความรู้

รหัสวิชา : 886881
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในห้วข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 886882
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในห้วข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 886883
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (Selected Topics in Computer Science III)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 886884
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 (Selected Topics in Computer Science IV)

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

7 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 886998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

งานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

1 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

รหัสวิชา : 886891
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Doctoral Dissertation Seminar I)

นำเสนอบทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์, ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

รหัสวิชา : 886892
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Doctoral Dissertation Seminar II)

นำเสนอ เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย บทนำ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ วิธีการที่นำเสนอ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

รหัสวิชา : 886893
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Dissertation Seminar III)

นำเสนอ ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การแนะนำโดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4 วิชาเอก

รหัสวิชา : 886710
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Theory of Algorithm Analysis and Design)

โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ การค้นในปริภูมิสถานะ เอ็นพีบริบูรณ์ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต ปัญหาของสายอักขระ ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา : 886731
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Theory of Computer System Organization)

ภาวะนามธรรมและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ การออกแบบคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง การคำนวณของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล การจัดลำดับของหน่วยความจำ ระบบจัดเก็บข้อมูล มัลติคอร์ มัลติโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อกัน คลัสเตอร์ การทำไปป์ไลน์ การทำงานของจีพียู

5 วิชาเฉพาะเลือก

รหัสวิชา : 886713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณและภาษาฟอร์มัล (Theory of Computation and Formal Languages)

ออโตมาตาจำกัดและภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและภาษาที่ไม่ขึ้นกับบริบท เครื่องทัวริงและกลุ่มที่สามารถนับได้แบบเวียนบังเกิด ออโตมาตาที่มีขอบเขตเชิงเส้นและภาษาที่ไวต่อบริบท ปัญหาของความสามารถในการคำนวณและการหยุด ปัญหาที่ตัดสินใจได้และตัดสินไม่ได้ ฟังก์ชันแบบเวียนบังเกิด ลำดับขั้นของชอมสกี ความซับซ้อนเชิงคำนวณ

รหัสวิชา : 886714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณเชิงตัวเลข (Theory of Numerical Computing)

การแก้ปัญหาของระบบพีชคณิตเชิงเส้น ระบบไอเก้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การแก้ปัญหาของระบบไม่เชิงเส้น วิธีมอนติคาโล ฟังก์ชันพิเศษ

รหัสวิชา : 886715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูง (Advanced Discrete Mathematics)

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม หลักการลำดับอย่างดี การเรียกซ้ำ นิยามการเรียกซ้ำ และ หลักอุปนัยเชิงโครงสร้าง ทฤษฎีการนับ หลักการรังนกพิราบ การเรียงสัปเปลี่ยน การสับหมู่ ค่าสัมประสิทธิ์ทวินาม ความสัมพันธ์การเรียกซ้ำ ขั้นตอนวิธีแบ่งแยกและเอาชนะ ฟังก์ชันก่อกำเนิด ทฤษฎีของโพลยา การจำลองกราฟ การพ้องรูปของกราฟ การเชื่อมต่อ วิถีออยเลอร์และแฮมิลตัน ปัญหาเส้นทางเส้นที่สุด กราฟระนาบ การใส่สีกราฟ คุณสมบัติของต้นไม้ การท่องในต้นไม้ ต้นไม้แผ่ ต้นไม้แผ่เล็กที่สุด ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย การไหลในเครือข่าย ขั้นตอนวิธีการจับคู่

รหัสวิชา : 886716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Analysis)

กฎการปฏิบัติการ (กฎของลิตเติ้ล กฎการตอบสนอง-เวลา ขอบเชิงเส้นกำกับ การวิเคราะห์การปรับปรุง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ) ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ (ห่วงโซ่มาคอฟแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ห่วงโซ่มาคอฟแบบต่อเนื่องทางเวลา ทฤษฎีการเกิดใหม่ การย้อนกลับได้ของเวลา) กระบวนการปัวส์ซอง (การไร้ความจำ ภาวะเอกรูป) ทฤษฎีแถวคอย (เครือข่ายเปิดและปิด แบบจำลอง M/M/1 M/M/k M/M/k/k ทฤษฎีของเบริกค์ เครือข่ายแจ๊คสัน เครือข่ายแบบชั้น เครื่องแม่ข่ายที่ขึ้นกับภาระงาน M/G/1 M/G/k G/G/1 ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง z) การจำลองระบบ (ค่าเฉลี่ยเชิงเวลา ค่าเฉลี่ยอองซามเบิ้ล การสร้างตัวแปรสุ่มสำหรับการจำลองระบบ ความขัดแย้งของการสำรวจ) การจำลองภาระงาน (คุณสมบัติการแจกแจงแบบเฮฟวีเทล) การบริหารฟาร์มเครื่องแม่ข่าย (การจองความจุ การบริหารพลังงาน นโยบายการจัดเส้นทาง) การวิเคราะห์การจัดกำหนดการ (ระบบมาก่อนรับบริการก่อน การลำดับความสำคัญแบบยอมและไม่ยอมให้ครอบครอง)

6 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 886621
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล (System Simulation and Data Modeling)

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลอง การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

รหัสวิชา : 886632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Computer Systems)

สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล ระบบส่งข้อความ รูปแบบลูกข่าย/แม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุมพร้อมกัน แบบจำลองของการคำนวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

รหัสวิชา : 886650
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)

ตัวแบบและวิธีการสำหรับการจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคในการค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อความ การทำดัชนีอัตโนมัติ การจัดกลุ่มเอกสาร เทคนิคการค้นหา การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืน วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากเว็บ

รหัสวิชา : 886651
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Computing)

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้

รหัสวิชา : 886652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Visualization)

การศึกษาแบบจำลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสำหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทำให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบ

รหัสวิชา : 886712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization Methods)

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต

รหัสวิชา : 886721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง (Design of Fault-Tolerant Digital Systems)

ตัวแบบของความผิดพร่อง การลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ กลไกการดักหาความผิดพร่องในระดับส่วนจำเพาะและในระดับระบบ เทคนิคการจัดโครงการแบบใหม่ในระบบมัลติโปรเซสเซอร์ และในแถวลำดับตัวประมวลผลแบบวีแอลเอสไอ เทคนิคการทนต่อความผิดพร่องในซอฟต์แวร์ การสำรวจระบบทนต่อความผิดพร่องที่ใช้ในทางปฏิบัติ

รหัสวิชา : 886810
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิทัล (Theory of Digital Image Processing)

การแทนภาพ (เชิงพื้นที่ เลขคลื่น และ การแปลงฟูเรียร์) การก่อรูป (การก่อรูปและการทำให้เห็นภาพเชิงปริมาณ) การประมวลผลก่อน (การประมวลผลแบบเฉพาะจุด การคืนสภาพ และ การสร้างใหม่) การแยกคุณลักษณะเด่น (พื้นผิว และ การเคลื่อนไหว) การวิเคราะห์ภาพ (บริเวณและรูปร่าง)

รหัสวิชา : 886811
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณโครงข่าย (Theory of Neural Computation)

ประสาทวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน และแบบที่ทนต่อความผิดพร่อง ข่ายงานแบบวนซ้ำ ข่ายงานความสัมพันธ์ของฮอปฟิลด์และส่วนขยายของฮอปฟิลด์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม การคำนวณของโครงข่ายกำกวม ตัวแบบสารสนเทศเชิงทฤษฎี เครื่องจักรเชิงสุ่ม พลวัตของระบบประสาทและการคำนวณที่อิงช่วงเวลา ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณโครงข่าย

รหัสวิชา : 886820
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงชีววิทยา (Computational Biology)

การคำนวณเชิงวิเคราะห์ลำดับยีน โครงสร้างโปรตีน วิธีการวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม เทคนิคไมโครอาร์เรย์ การศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลด้วยวิธีทางการคํานวณ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศศาสตร์ ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 886850
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Natural Language Processing)

การประมวลผลก่อน การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ทฤษฎีสารสนเทศ การแจงส่วน การประยุกต์ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (เช่น การตอบคำถาม การสกัดสารสนเทศ การสร้างภาษาธรรมชาติ การแปลภาษาเครื่อง) และ ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รหัสวิชา : 886851
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics Theory)

การเดินตามรอยรังสีขั้นสูง การส่องสว่างแบบครอบคลุม โฟตอนแมปปิ้ง การกระจายที่พิจารณาบนพื้นผิวย่อย การสร้างพื้นผิวแบบตาข่าย พื้นผิวแบบแบ่งเป็นส่วนย่อย การสร้างแบบจำลองปริมาตร กระบวนการสร้างแบบจำลองและพื้นผิว งานวิจัยปัจจุบันในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสวิชา : 886852
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)

ระบบการรู้จำวัตถุ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์เซียน พารามิเตอร์ของวิธีความเหมือนกันมากที่สุดและเบย์ เทคนิคที่ไม่ต้องกำหนดพารามิเตอร์ ฟังก์ชันแยกความแตกต่างแบบเชิงเส้น ระบบฟัซซี่ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น วิธีที่ไม่ต้องใช้การวัด การเรียนรู้แบบอิสระ ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม

รหัสวิชา : 886853
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้ขั้นสูง (Advanced Knowledge Discovery)

ประเภทและเทคนิคของการค้นพบองค์ความรู้ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ การประมวลผลก่อน ขั้นตอนวิธีในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีในการแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่ม การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยในด้านการค้นพบองค์ความรู้

7 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 886999
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

งานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์