A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjF8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjQ5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ แก้ว นวลฉวี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ *
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร *
อาจารย์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม *
อาจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 876511
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

วิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม และคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดยูทีเอ็ม

Course codes : 876512
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง

การปฏิบัติการในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การป้อนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดการข้อมูล ระบบการพิมพ์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล และการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 876513
Credit : 3(2-2-5)
การจัดทำแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง

การออกแบบแผนที่ เทคนิคและเครื่องมือในการทำแผนที่ การใช้เครื่องมือการแปลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ

Course codes : 876591
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ

Course codes : 876592
Credit : 3(2-3-4)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์

นำทฤษฎีและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการวางแผน การกำหนดนโยบาย และดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 876514
Credit : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการและการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูล

Course codes : 876515
Credit : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแผนที่ และวิเคราะห์แผนที่เพื่อนำไปใช้งานต่าง ๆ

Course codes : 876516
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ขบวนการแก้ไขเชิงเรขาคณิต ขบวนการผสมสี การจำแนกข้อมูลดาวเทียม การกรองข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม

Course codes : 876517
Credit : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติขั้นสูง

การนำแผนที่ภูมิประเทศมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในการจัดทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศ เพื่อนำผลของการจัดทำแผนที่สามมิติไปใช้ในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Course codes : 876518
Credit : 3(2-2-5)
การทำแผนที่และการสำรวจพื้นราบขั้นสูง

หลักการจัดทำแผนที่ การสำรวจด้วยวิธีใช้กล้องระดับ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำรูปตัดขวางจากค่าระดับ การทำเส้นชั้นความสูง การรังวัดและการทำวงรอบด้วยเข็มทิศ ฝึกใช้กล้องวัดมุมหรือธีโอโดไลท์แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ การทำแผนที่จากการสำรวจและทำวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและเครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม

Course codes : 876523
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์

ทฤษฎีและหลักการการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการแปลด้วยสายตาในภาคสนาม ศึกษาหลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งการประยุกต์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

Course codes : 876524
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 1

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน

Course codes : 876525
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 2

กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ International Standards Organization (ISO) และตามแบบ Open Geospatial Consortium (OGC) พร้อมตัวอย่างของมาตรฐานที่สำคัญของ 2 องค์กรการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) และอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพข้อมูล

Course codes : 876619
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศ ศึกษาจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ศึกษาเครื่องมือการมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ และการแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ

Course codes : 876620
Credit : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูง

การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ กล้องถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วนของภาพถ่ายดิ่ง การเคลื่อนตำแหน่งจากความสูงบนภาพถ่ายดิ่ง ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรง การวัดภาพถ่ายด้วยพาราแรกซ์ โครงข่ายสามเหลี่ยมและการปรับปรุงแผนที่ การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ การวางแผนการบิน การตีความและแปลภาพถ่ายทางอากาศ และการตรวจสอบภาคสนาม

Course codes : 876621
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และแนวทางการประยุกต์ภาพเรดาร์

Course codes : 876622
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดินขั้นสูง

เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน โดยการวางแผนการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพื้นฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

Course codes : 876631
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เมืองขั้นสูง

หน้าที่ของเมือง กระบวนการเกิดเมือง ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การจำแนกขนาด หน้าที่ สภาพโครงสร้างภายนอกและภายในเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการศึกษาภูมิศาสตร์เมืองในด้านการวางแผนเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้เป็นอย่างดี

Course codes : 876632
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูง

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาอุตสาหกรรมประเภทที่สำคัญ พิจารณาปัญหาอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังเมืองและนโยบายการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง

Course codes : 876633
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง

วิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของปัญหาและทางเลือกของการพัฒนาที่เหมาะสม หลักการและรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

Course codes : 876634
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การเมืองขั้นสูง

วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐในแง่ภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางการเมือง รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีต่อการเมือง ปัจจัยสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายอำนาจของรัฐบาล วิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

Course codes : 876651
Credit : 3(2-2-5)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง

รูปแบบโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการเกิด วิวัฒนาการ วัตถุต้นกำเนิด และทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พื้นที่

Course codes : 876652
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับภูมิอากาศ น้ำ พืชพรรณ สัตว์ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการกระทำของตัวการต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และการดำรงชีวิตของมนุษย์

Course codes : 876671
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร

กระบวนการตัดสินใจ วางแผนและดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร การประยุกต์ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 876672
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เสนอวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

Course codes : 876673
Credit : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และกลุ่มอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 876699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

วิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์และตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา

1 วิชาบังคับ

Course codes : 876511
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

วิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม และคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดยูทีเอ็ม

Course codes : 876512
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง

การปฏิบัติการในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การป้อนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดการข้อมูล ระบบการพิมพ์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล และการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 876513
Credit : 3(2-2-5)
การจัดทำแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง

การออกแบบแผนที่ เทคนิคและเครื่องมือในการทำแผนที่ การใช้เครื่องมือการแปลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ

Course codes : 876591
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ

Course codes : 876592
Credit : 3(2-3-4)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์

นำทฤษฎีและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการวางแผน การกำหนดนโยบาย และดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2 วิเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 876514
Credit : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการและการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูล

Course codes : 876515
Credit : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแผนที่ และวิเคราะห์แผนที่เพื่อนำไปใช้งานต่าง ๆ

Course codes : 876516
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ขบวนการแก้ไขเชิงเรขาคณิต ขบวนการผสมสี การจำแนกข้อมูลดาวเทียม การกรองข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม

Course codes : 876517
Credit : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติขั้นสูง

การนำแผนที่ภูมิประเทศมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในการจัดทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศ เพื่อนำผลของการจัดทำแผนที่สามมิติไปใช้ในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Course codes : 876518
Credit : 3(2-2-5)
การทำแผนที่และการสำรวจพื้นราบขั้นสูง

หลักการจัดทำแผนที่ การสำรวจด้วยวิธีใช้กล้องระดับ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำรูปตัดขวางจากค่าระดับ การทำเส้นชั้นความสูง การรังวัดและการทำวงรอบด้วยเข็มทิศ ฝึกใช้กล้องวัดมุมหรือธีโอโดไลท์แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ การทำแผนที่จากการสำรวจและทำวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและเครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม

Course codes : 876523
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์

ทฤษฎีและหลักการการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการแปลด้วยสายตาในภาคสนาม ศึกษาหลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งการประยุกต์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

Course codes : 876524
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 1

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน

Course codes : 876619
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศ ศึกษาจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ศึกษาเครื่องมือการมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ และการแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ

Course codes : 876620
Credit : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูง

การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ กล้องถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วนของภาพถ่ายดิ่ง การเคลื่อนตำแหน่งจากความสูงบนภาพถ่ายดิ่ง ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรง การวัดภาพถ่ายด้วยพาราแรกซ์ โครงข่ายสามเหลี่ยมและการปรับปรุงแผนที่ การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ การวางแผนการบิน การตีความและแปลภาพถ่ายทางอากาศ และการตรวจสอบภาคสนาม

Course codes : 876621
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และแนวทางการประยุกต์ภาพเรดาร์

Course codes : 876622
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดินขั้นสูง

เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน โดยการวางแผนการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพื้นฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

Course codes : 876631
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เมืองขั้นสูง

หน้าที่ของเมือง กระบวนการเกิดเมือง ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การจำแนกขนาด หน้าที่ สภาพโครงสร้างภายนอกและภายในเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการศึกษาภูมิศาสตร์เมืองในด้านการวางแผนเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้เป็นอย่างดี

Course codes : 876632
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูง

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาอุตสาหกรรมประเภทที่สำคัญ พิจารณาปัญหาอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังเมืองและนโยบายการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง

Course codes : 876633
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง

วิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของปัญหาและทางเลือกของการพัฒนาที่เหมาะสม หลักการและรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

Course codes : 876634
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การเมืองขั้นสูง

วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐในแง่ภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางการเมือง รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีต่อการเมือง ปัจจัยสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายอำนาจของรัฐบาล วิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

Course codes : 876651
Credit : 3(2-2-5)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง

รูปแบบโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการเกิด วิวัฒนาการ วัตถุต้นกำเนิด และทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พื้นที่

Course codes : 876671
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร

กระบวนการตัดสินใจ วางแผนและดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร การประยุกต์ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 876672
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เสนอวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

Course codes : 876673
Credit : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และกลุ่มอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์

3 รายวิชาเรียนแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 876525
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 2

กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ International Standards Organization (ISO) และตามแบบ Open Geospatial Consortium (OGC) พร้อมตัวอย่างของมาตรฐานที่สำคัญของ 2 องค์กรการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) และอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพข้อมูล

Course codes : 876652
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับภูมิอากาศ น้ำ พืชพรรณ สัตว์ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการกระทำของตัวการต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และการดำรงชีวิตของมนุษย์

Course codes : 876698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นิสิตสนใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศษสตร์โดยความเห็นชอบและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา