A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjB8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjQ5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์แก้ว นวลฉวี *
อาจารย์ณรงค์ พลีรักษ์ *
อาจารย์นฤมล อินทรวิเชียร *
อาจารย์สุพรรณ กาญจนสุธรรม *
อาจารย์ภัทราพร สร้อยทอง
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 876511
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Advanced Remote Sensing and Global Positioning System)

วิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม และคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดยูทีเอ็ม

รหัสวิชา : 876512
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Geographic Information System)

การปฏิบัติการในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การป้อนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดการข้อมูล ระบบการพิมพ์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล และการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 876513
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดทำแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง (Advanced Mapping and Aerial Photo Interpretation)

การออกแบบแผนที่ เทคนิคและเครื่องมือในการทำแผนที่ การใช้เครื่องมือการแปลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 876591
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research Methodology in Geoinformatics)

กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 876592
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Seminar on Geoinformatics)

นำทฤษฎีและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการวางแผน การกำหนดนโยบาย และดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 876514
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการและการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูล

รหัสวิชา : 876515
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Mapping)

การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแผนที่ และวิเคราะห์แผนที่เพื่อนำไปใช้งานต่าง ๆ

รหัสวิชา : 876516
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ (Satellite Image Computer Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ขบวนการแก้ไขเชิงเรขาคณิต ขบวนการผสมสี การจำแนกข้อมูลดาวเทียม การกรองข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม

รหัสวิชา : 876517
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติขั้นสูง (Advanced Three-Dimensional Mapping)

การนำแผนที่ภูมิประเทศมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในการจัดทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศ เพื่อนำผลของการจัดทำแผนที่สามมิติไปใช้ในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

รหัสวิชา : 876518
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่และการสำรวจพื้นราบขั้นสูง (Advanced Cartography and Plane Survey)

หลักการจัดทำแผนที่ การสำรวจด้วยวิธีใช้กล้องระดับ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำรูปตัดขวางจากค่าระดับ การทำเส้นชั้นความสูง การรังวัดและการทำวงรอบด้วยเข็มทิศ ฝึกใช้กล้องวัดมุมหรือธีโอโดไลท์แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ การทำแผนที่จากการสำรวจและทำวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและเครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม

รหัสวิชา : 876523
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (Application of Remote Sensing and Geographic Information System)

ทฤษฎีและหลักการการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการแปลด้วยสายตาในภาคสนาม ศึกษาหลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งการประยุกต์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

รหัสวิชา : 876524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 1 (Geographic Information Standards 1)

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน

รหัสวิชา : 876525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 2 (Geographic Information Standards 2)

กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ International Standards Organization (ISO) และตามแบบ Open Geospatial Consortium (OGC) พร้อมตัวอย่างของมาตรฐานที่สำคัญของ 2 องค์กรการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) และอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพข้อมูล

รหัสวิชา : 876619
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Techniques of Cartography and Aerial Photo Interpretation)

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศ ศึกษาจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ศึกษาเครื่องมือการมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ และการแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 876620
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูง (Advanced Photogrammetry)

การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ กล้องถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วนของภาพถ่ายดิ่ง การเคลื่อนตำแหน่งจากความสูงบนภาพถ่ายดิ่ง ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรง การวัดภาพถ่ายด้วยพาราแรกซ์ โครงข่ายสามเหลี่ยมและการปรับปรุงแผนที่ การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ การวางแผนการบิน การตีความและแปลภาพถ่ายทางอากาศ และการตรวจสอบภาคสนาม

รหัสวิชา : 876621
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ (Microwave Remote Sensing)

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และแนวทางการประยุกต์ภาพเรดาร์

รหัสวิชา : 876622
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดินขั้นสูง (Advanced Land Use Planning Techniques)

เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน โดยการวางแผนการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพื้นฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 876631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เมืองขั้นสูง (Advanced Urban Geography)

หน้าที่ของเมือง กระบวนการเกิดเมือง ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การจำแนกขนาด หน้าที่ สภาพโครงสร้างภายนอกและภายในเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการศึกษาภูมิศาสตร์เมืองในด้านการวางแผนเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้เป็นอย่างดี

รหัสวิชา : 876632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced Industrial Geography)

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาอุตสาหกรรมประเภทที่สำคัญ พิจารณาปัญหาอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังเมืองและนโยบายการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง

รหัสวิชา : 876633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง (Advanced Developmental Geography)

วิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของปัญหาและทางเลือกของการพัฒนาที่เหมาะสม หลักการและรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 876634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การเมืองขั้นสูง (Advanced Political Geography)

วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐในแง่ภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางการเมือง รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีต่อการเมือง ปัจจัยสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายอำนาจของรัฐบาล วิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

รหัสวิชา : 876651
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง (Advanced Geomorphology)

รูปแบบโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการเกิด วิวัฒนาการ วัตถุต้นกำเนิด และทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พื้นที่

รหัสวิชา : 876652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง (Advanced Physical Geography)

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับภูมิอากาศ น้ำ พืชพรรณ สัตว์ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการกระทำของตัวการต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และการดำรงชีวิตของมนุษย์

รหัสวิชา : 876671
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร (Resource Management Information System)

กระบวนการตัดสินใจ วางแผนและดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร การประยุกต์ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 876672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เสนอวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา : 876673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Thoughts)

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และกลุ่มอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 876699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์และตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 876511
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Advanced Remote Sensing and Global Positioning System)

วิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม และคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดยูทีเอ็ม

รหัสวิชา : 876512
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Geographic Information System)

การปฏิบัติการในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การป้อนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดการข้อมูล ระบบการพิมพ์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล และการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 876513
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดทำแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศขั้นสูง (Advanced Mapping and Aerial Photo Interpretation)

การออกแบบแผนที่ เทคนิคและเครื่องมือในการทำแผนที่ การใช้เครื่องมือการแปลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 876591
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research Methodology in Geoinformatics)

กระบวนการในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 876592
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Seminar on Geoinformatics)

นำทฤษฎีและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการวางแผน การกำหนดนโยบาย และดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2 วิเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 876514
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการและการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงฐานข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูล

รหัสวิชา : 876515
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Mapping)

การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแผนที่ และวิเคราะห์แผนที่เพื่อนำไปใช้งานต่าง ๆ

รหัสวิชา : 876516
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ (Satellite Image Computer Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ขบวนการแก้ไขเชิงเรขาคณิต ขบวนการผสมสี การจำแนกข้อมูลดาวเทียม การกรองข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม

รหัสวิชา : 876517
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติขั้นสูง (Advanced Three-Dimensional Mapping)

การนำแผนที่ภูมิประเทศมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในการจัดทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศ เพื่อนำผลของการจัดทำแผนที่สามมิติไปใช้ในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

รหัสวิชา : 876518
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่และการสำรวจพื้นราบขั้นสูง (Advanced Cartography and Plane Survey)

หลักการจัดทำแผนที่ การสำรวจด้วยวิธีใช้กล้องระดับ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำรูปตัดขวางจากค่าระดับ การทำเส้นชั้นความสูง การรังวัดและการทำวงรอบด้วยเข็มทิศ ฝึกใช้กล้องวัดมุมหรือธีโอโดไลท์แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ การทำแผนที่จากการสำรวจและทำวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและเครื่องกำหนดพิกัดบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม

รหัสวิชา : 876523
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (Application of Remote Sensing and Geographic Information System)

ทฤษฎีและหลักการการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการแปลด้วยสายตาในภาคสนาม ศึกษาหลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งการประยุกต์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

รหัสวิชา : 876524
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 1 (Geographic Information Standards 1)

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน

รหัสวิชา : 876619
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Techniques of Cartography and Aerial Photo Interpretation)

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศ ศึกษาจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ศึกษาเครื่องมือการมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ และการแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 876620
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูง (Advanced Photogrammetry)

การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ กล้องถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วนของภาพถ่ายดิ่ง การเคลื่อนตำแหน่งจากความสูงบนภาพถ่ายดิ่ง ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรง การวัดภาพถ่ายด้วยพาราแรกซ์ โครงข่ายสามเหลี่ยมและการปรับปรุงแผนที่ การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ การวางแผนการบิน การตีความและแปลภาพถ่ายทางอากาศ และการตรวจสอบภาคสนาม

รหัสวิชา : 876621
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ (Microwave Remote Sensing)

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และแนวทางการประยุกต์ภาพเรดาร์

รหัสวิชา : 876622
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดินขั้นสูง (Advanced Land Use Planning Techniques)

เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน โดยการวางแผนการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพื้นฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 876631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เมืองขั้นสูง (Advanced Urban Geography)

หน้าที่ของเมือง กระบวนการเกิดเมือง ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การจำแนกขนาด หน้าที่ สภาพโครงสร้างภายนอกและภายในเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการศึกษาภูมิศาสตร์เมืองในด้านการวางแผนเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้เป็นอย่างดี

รหัสวิชา : 876632
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced Industrial Geography)

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาอุตสาหกรรมประเภทที่สำคัญ พิจารณาปัญหาอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังเมืองและนโยบายการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง

รหัสวิชา : 876633
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง (Advanced Developmental Geography)

วิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของปัญหาและทางเลือกของการพัฒนาที่เหมาะสม หลักการและรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 876634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การเมืองขั้นสูง (Advanced Political Geography)

วิเคราะห์องค์ประกอบของรัฐในแง่ภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางการเมือง รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีต่อการเมือง ปัจจัยสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายอำนาจของรัฐบาล วิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

รหัสวิชา : 876651
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง (Advanced Geomorphology)

รูปแบบโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการเกิด วิวัฒนาการ วัตถุต้นกำเนิด และทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พื้นที่

รหัสวิชา : 876671
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร (Resource Management Information System)

กระบวนการตัดสินใจ วางแผนและดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร การประยุกต์ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 876672
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เสนอวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา : 876673
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Thoughts)

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และกลุ่มอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์

3 รายวิชาเรียนแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 876525
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 2 (Geographic Information Standards 2)

กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ International Standards Organization (ISO) และตามแบบ Open Geospatial Consortium (OGC) พร้อมตัวอย่างของมาตรฐานที่สำคัญของ 2 องค์กรการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) และอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพข้อมูล

รหัสวิชา : 876652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง (Advanced Physical Geography)

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวกับภูมิอากาศ น้ำ พืชพรรณ สัตว์ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการกระทำของตัวการต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และการดำรงชีวิตของมนุษย์

รหัสวิชา : 876698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)

ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นิสิตสนใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศษสตร์โดยความเห็นชอบและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา