A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjZ8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjQ0): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล *
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ *
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน *
รองศาสตราจารย์จินตนา วัชรสินธุ์
รองศาสตราจารย์ สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 112998
Credit : 48(0-0-48)
ดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

1 วิชาแกน

Course codes : 112801
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาของศาสตร์ทางการพยาบาล

พัฒนาการทางแนวคิดปรัชญาและศาสตร์ในมุมมองของแนวคิดตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล

Course codes : 112802
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาศาสตร์และทฤษฎีทางการพยาบาล

การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล วิเคราะห์และประเมินวิธีที่ใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล และการทดสอบทฤษฎี พัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีด้วยวิธีการที่ผู้เรียนสนใจ

Course codes : 112803
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

ปรัชญาพื้นฐานในการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาเครื่องมือการ วิจัย ประเด็นปัญหาทางการวิจัย เช่น ขนาดตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณภาพการวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัย รวมถึงประเด็นจริยธรรมวิจัยเชิงปริมาณ

Course codes : 112804
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง

ปรัชญาพื้นฐานในการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การวิจารณ์การวิจัยและการวิเคราะห์อภิมานการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงประเด็นจริยธรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

Course codes : 112805
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรในการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์แบบจำแนกกลุ่ม เน้นการประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงโครงสร้างของตัวแปรในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

Course codes : 112806
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนานโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ

นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ การวิเคราะห์และการวิจัยนโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำของพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสุขภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ตลอดจนการให้ข้อมูลผู้กำหนดนโยบาย

2 วิชาเลือก

Course codes : 111812
Credit : 2(2-0-4)
วิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาทั้งแนวสัจจนิยม อัตถิภาวะ และอรรถปริวรรต ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเข้าใจการกระทำของมนุษย์ ประเด็นและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงตีความ การประเมินคุณภาพและจรรยาบรรณการวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 112807
Credit : 2(2-0-4)
วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัย การผสมแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ของการวิจัยแบบผสมวิธี การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตีความผลการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินคุณภาพการวิจัยแบบผสมวิธี และจรรยาบรรณการวิจัยแบบผสมวิธี และการพัฒนาโปรแกรมการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 112808
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงบำบัดทางการพยาบาล

หลักการและการออกแบบการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของโปรแกรมหรือรูปแบบการบำบัดทางการพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย วิธีการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์แบบเมต้าและการสังเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินคุณภาพการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยเชิงบำบัดทางการพยาบาล และการพัฒนาโปรแกรมการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 112809
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย

วิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด การสร้าง และการทดลองใช้เครื่องมือในงานวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยทางสุขภาพ การทดสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประเด็นการวัดในกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Course codes : 112810
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล

หลักการและการออกแบบการวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลและคุณภาพ การดูแล การกำหนดชนิดของตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย วิธีการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง การตีความผลการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินคุณภาพการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยเชิงผลลัพธ์ การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 112811
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาทั้งแนวโครงสร้างนิยม ตีความนิยม และ วิพากษ์นิยม ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย การเลือกผู้ให้ข้อมูล การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัย การประเมินคุณภาพและจรรยาบรรณการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 112813
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงวิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย การเลือกผู้ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัย การประเมินคุณภาพและจรรยาบรรณการวิจัยเชิงวิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน การพัฒนาโปรแกรมการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 112814
Credit : 2(2-0-4)
พฤติกรรมสุขภาพ

วิเคราะห์งานวิจัย แบบจำลอง และทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่มบุคคล/ชุมชน เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่นิสิตสนใจ

Course codes : 112815
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพองค์รวมและการบำบัดแบบผสมผสาน

วิเคราะห์กรอบความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม ทบทวนองค์ความรู้และวิจัยที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบำบัดแบบผสมผสานทั้งจากมุมมองทางตะวันตกและทางตะวันออกเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดแบบผสมผสานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

Course codes : 112816
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่อบุคคลและครอบครัว แนวคิดและทฤษฏีเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ซับซ้อน โดยเน้นการจัดการกับการเจ็บป่วยของบุคคลและครอบครัว

Course codes : 112817
Credit : 2(2-0-4)
การดูแลข้ามวัฒนธรรมและความเท่าเทียมทางสุขภาพ

วิเคราะห์กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการดูแลข้ามวัฒนธรรม ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสุขภาพและการบริการสุขภาพ กลยุทธ์ในการการดูแลและให้บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ มีความเสมอภาคและเท่าเทียม วิธีดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลข้ามวัฒนธรรม ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสุขภาพ กรอบแนวความคิดในการนิยามและการวัดตัวแปรวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศภาวะ บทบาททางเพศ เชื้อชาติ ชนเผ่า รายได้ การศึกษา ความพิการ และเขตท้องถิ่นที่อาศัย

Course codes : 112818
Credit : 2(2-0-4)
การค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล

ปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและวิธีวิทยาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ตามความสนใจของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 112999
Credit : 36(0-0-36)
ดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์