A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjF8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjMz): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรหาญ ลิลา *
อาจารย์ ฤภูวัลย์ จันทรสา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษดา ประสพชัยชนะ
อาจารย์บัญชา อริยะจรรยา
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 วิชาบังคับนับหน่วยกิต

Course codes : 501521
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและออกแบบระบบการผลิต

หลักการพื้นฐานและการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบทันเวลาพอดี การวางแผนกำลังการผลิต การกำหนดแผนการผลิตแม่บท การออกแบบกระบวนการผลิต แนวคิดและเทคนิคการจัดการการผลิตที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้ของการวางแผนและการออกแบบระบบการผลิต

Course codes : 501528
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม

กระบวนการและองค์กรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 501531
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม

แนวความคิดด้านคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การบริหารคุณภาพตามแนวทางซิกส์ซิกม่า

Course codes : 501541
Credit : 3(3-0-6)
การหาความเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมและการประยุกต์

วิธีการหาความเหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหางานวิศวกรรม การสร้างโมเดลการโปรแกรมเชิงเส้นตรงและการหาผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความไวและปัญหาคู่ควบ การโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเด็มและแบบผสม ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฏีแถวคอย ห่วงโซ่มาร์คอฟ การวิเคราะห์การต้ดสินใจ เมตาฮิวริสติกขั้นพื้นฐาน

1.1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

Course codes : 501581
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ปรัชญาการวิจัย การกำหนดหัวข้อและความสำคัญของปัญหา การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ผลและสรุปผลงานวิจัย บรรณานุกรม การนำเสนองานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 501582
Credit : 1(1-0-2)
สัมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

1.1.3 วิชาปรับพื้น

Course codes : 501501
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

บทบาทของสถิติกับงานวิศวกรรม การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล ตัวแปร-สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ การตัดสินใจทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่การแปรความหมายทางสถิติ การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบการแจกแจงของข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการเส้นถดถอย

Course codes : 501502
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและวิเคราะห์งาน

หลักการและแนวคิดในการศึกษาการทำงาน หลักการวัดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบรวมถึง วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน การวัดผลงาน การศึกษาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต การออกแบบการวิเคราะห์และการจัดผังโรงงานที่สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบต่าง ๆ วิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

Course codes : 501503
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบบูรณาการ

หลักการเบื้องต้นด้านการเขียนแบบวิศวกรรมและการอ่านแบบ ศึกษาระบบการผลิตพื้นฐานประกอบด้วย การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรต่าง ๆ การเชื่อม การขึ้นรูปงานแผ่น การศึกษาด้านเครื่องมือตัด อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษาระบบอัตโนมัติ และ วัสดุศาสตร์เบื้องต้น

1.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 501511
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

การวิเคราะห์มูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงตามเวลาแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและอัตราผลตอบแทนการลงทุนความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และต้นทุนของความเสี่ยง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ อายุการใช้งานของสินทรัพย์ แนวความคิดการขยายตัวและเศรษฐศาสตร์ การนำไปปฏิบัติ การควบคุม และการติดตามค่าใช้จ่ายการลงทุน การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การสร้างแบบจำลองและการจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และการวิเคราะห์ความไว การประเมินแถวคอยสำหรับการวางแผนเงินลงทุน

Course codes : 501513
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า

การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอันมุ่งไปสู่การวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่การทำงานตามต้องการด้วยต้นทุนรวมต่ำที่สุด คลอบคลุมถึงปรัชญาพื้นฐาน วิธีการ ขั้นตอน ซึ่งนำเทคนิคในแขนงต่างๆมาใช้ร่วมกัน วิธีการอันเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมคุณค่า

Course codes : 501523
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองเชิงอุตสาหกรรม

หลักการการจำลองรูปแบบปัญหาการผลิตและการบริการ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงสถิติ ความเชื่อถือได้และความไวของผลลัพธ์ และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 501532
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการประกันคุณภาพ

หลักการในการประกันคุณภาพ หน้าที่ด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร การจัดการองค์กรเพื่อคุณภาพ การตรวจติดตามและการประเมินสมรรถนะด้านคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากลของการจัดการด้านคุณภาพต่าง ๆ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพซิกส์ซิกม่า (6?)

Course codes : 501553
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การวิเคราะห์ระบบห่วงโซ่อุปทาน และ ระบบพลาธิการอย่างเป็นระบบ รวมถึง ระบบสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดสินค้าตามใบสั่งการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การกำหนดทำเลที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ การบริการลูกค้า และการบรรจุภัณฑ์

Course codes : 501554
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง

การวางแผนโครงการ การจัดการโครงการ การกำหนดราคา การประมาณการงบประมาณ การควบคุมต้นทุน การเสนอโครงการ ระบบสารสนเทศโครงการ การจัดการโครงการระหว่างประเทศ

Course codes : 501561
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจแบบครบวงจรการศึกษาตลาดและความต้องการของตลาดกลยุทธ์การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับแผนทางธุรกิจโดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและคู่แข่ง การจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกฎหมายธุรกิจที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจบารลานซ์สกอร์การ์ด การวิเคราะห์สวอต การศึกษาความเป็นไปได้

Course codes : 501612
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาและการวัดการทำงานแบบบูรณาการ

การประยุกต์ใช้การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับเวลา หลักการปฏิบัติการแก้ปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ หลักการปฏิบัติของการศึกษาวิธีการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนไหวทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ ในการศึกษาและวัดงาน เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 501614
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรม

หลักการของวิศวกรรมความปลอดภัยในการประยุกต์กับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ความปลอดภัยของงานและการกำหนดทางแก้ไข การลดอัตราการเกิดความถี่และต้นทุนของอุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์จับยึดและมาตรฐาน กฎ ข้อบังคับ และกฎหมายความปลอดภัย

Course codes : 501616
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและวิเคราะห์แผนผังระบบการผลิต

หลักการของการออกแบบผังโรงงาน ความสัมพันธ์ของผังโรงงานกับระบบการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการไหลของวัสดุและการวิเคราะห์ การวางแผนผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนถ่ายวัสดุ และการวิเคราะห์สถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้

Course codes : 501617
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบออโกโนมิกส์

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Human Factors)ได้แก่กล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูกและข้อต่อ ขนาดร่างกาย เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้

Course codes : 501618
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิคและหัวข้อที่น่าสนใจสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งทางการจัดการ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการต่าง ๆ โดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้ แพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501622
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต

เทคโนโลยี หลักการ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตและการให้บริการ และการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา ที่เป็นปัญหาจริงในองค์กร

Course codes : 501624
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

การออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบนิวเมติคและไฮดรอลิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การประยุกต์ PLC ในการควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติคและไฮดรอลิค ระบบการผลิตแบบหน่วยย่อย การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการขนถ่ายลำเลียง และ การจัดเก็บสินค้า

Course codes : 501625
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดตารางการผลิตขั้นสูง

หลักการและทฤษฎีด้านการจัดตารางการผลิต วิธีการอย่างง่ายในการจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตรูปแบบต่าง ๆ แนวทางเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิต การปรับเปลี่ยนตารางการผลิต การจัดตารางกำลังคน การประยุกต์การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรม

Course codes : 501626
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

ระบบการจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การวิเคราะห์สาเหตุของการเสียด้วยตัวแบบทางสถิติและวิศวกรรมความเชื่อถือได้ แบบจำลองทางสถิติของความเชื่อถือได้ของระบบ ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะที่สุด การเปลี่ยนอะไหล่กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เหมาะที่สุด การตัดสินใจสำหรับทางเลือกในระบบการผลิต

Course codes : 501627
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมการผลิต

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจสาขาวิศวกรรมการผลิตโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501633
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลอง

หลักการของการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่อคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยละเอียด การออกแบบการทดลองอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน Randomized Blocks, Latin Squares และ การออกแบบที่เกี่ยวข้อง Factorial Design, Blocking และ Confounding, Response Surface และ หลักการของกระบวนการที่เหมาะสมการประยุกต์การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม

Course codes : 501634
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความเชื่อถือได้

หลักการและทฤษฎีด้านวิศวกรรมความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์เชิงสถิติของตัวแบบด้านพฤติกรรมการล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบในการจัดการด้านการบำรุงรักษาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ในอดีต การประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรมความเชื่อถือได้ในงานระบบการซ่อมบำรุงแบบต่าง ๆ

Course codes : 501635
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงสำหรับวิศวกร

หลักการทางสถิติสำหรับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิจัย การศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ศึกษาการบำรุงรักษาบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงสถิติ และความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะเชิงคุณภาพด้วยสมการเส้นถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น

Course codes : 501636
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

บทนำการทำเหมืองข้อมูล อัลกอริทึมการทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล การแทนความรู้ การเตรียมข้อมูล วิธีการแบ่งแยกได้แก่ตันไม้ตัดสินใจ เครือข่ายใยประสาทเทียม กฏความสัมพันธ์ การวิเคราะห์กลุ่ม การประยุกต์และกรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 501637
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการปรับปรุงคุณภาพ

เทคนิคและหัวข้อพิเศษด้านการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างองค์กรคุณภาพ เครื่องมือสำหรับการจัดการคุณภาพ และการศึกษากรณีปัญหาจริงด้านคุณภาพ

Course codes : 501642
Credit : 3(3-0-6)
การโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเต็มและการโปรแกรมเชิงพลวัต

หลักการการโปรแกรมเชิงพลวัตในการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วิธีการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ของการโปรแกรมชิงเส้นแบบจำนวนเต็ม วิธีการผ่อนคลายแบบเชิงเส้นและลากรานเจียน วิธีบรานแอนบาว วิธีระนาบตัด บัญหาการวิ่งของรถบริการ

Course codes : 501643
Credit : 3(3-0-6)
เมตาฮิวริกติกส์

หลักการของเมตาฮิวริกติกส์ ทบทวนภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงเช่น C++ เมตาฮิวริกติกส์ผลลัพธ์เดี่ยว เช่น การค้นหาแบบโลคอล ซิมูเลตแอนเนลลิ่งและการค้นหาแบบทาบู เมตาฮิวริกติกส์แบบประชากร เช่น เจนเนติกอัลกอริทึม และอัลกอริทึมอีโวลูชั่นนารีแบบอื่นๆ การประยุกต์และกรณีศึกษาเมตาฮิวริกติกส์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 501644
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

หลักการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางวิศวกรรมอุตสาหการด้วยโปรแกรมแผ่นงาน

Course codes : 501645
Credit : 3(3-0-6)
การตัดสินใจปัจจัยพหุคูณ

หลักการการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การโปรแกรมแบบเป้าหมาย การวิเคราะห์ค่าหลายจุดประสงค์ ฟัซซีลอจิก ฟัซซีเซต วิธีการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การตัดสินใจแบบกลุ่มขั้นพื้นฐาน

Course codes : 501646
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการวิจัยดำเนินงาน

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจสาขาการวิจัยดำเนินงานโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501651
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงวิศวกรรม

การประยุกต์ใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมในการบริหารการ การควบคุม และการตัดสินใจด้านการผลิต หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจต่าง ๆ

Course codes : 501652
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงาน

หลักการและทฤษฎีด้านพลังงาน แหล่งพลังงาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้านต่าง ๆ การประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพในด้านเศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงาน การวิเคราะห์ผลิตภาพของพลังงาน และการวิเคราะห์สมดุลย์พลังงานโดยการผนวกกับทฤษฎีด้านการจัดการทางวิศวกรรม

Course codes : 501655
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขั้นสูง

หัวข้อขั้นสูงในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการทรัพยากรข่าวสารการจัดการและการออกแบบระบบ หลักการการวางแผนทรัพยากรณ์ขององค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบฐานความรู้ ระบบการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระบบเชี่ยวชาญ และระบบชาญฉลาด

Course codes : 501656
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและสร้างโปรแกรมเพื่อการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผล และการนำไปใช้ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการเขียนโปรแกรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการจัดการด้านต่าง ๆ

Course codes : 501657
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบงานบริการ

บทบาทและธรรมชาติของงานบริการ การออกแบบงานบริการขององค์กร การจัดการการดำเนินการของงานบริการ การบริการลูกค้าและคุณภาพงานบริการ แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับการจัดการการบริการ นวรรตกรรมระบบงานบริการ

Course codes : 501658
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการดำเนินงานท่าเรือทางทะเล

การขนส่งคอนเทนเทอร์ทางทะเลปัญหาการวางแผนการดำเนินงานงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินงงานท่าเรือทางทะเล การบูรณาการแนวคิดของการวางแผนการดำเนินงานท่าเรือทางทะเล การจัดสรรพาหนะและการมอบหมายงานสำหรับเครนท่าเรือ การจัดตารางการทำงานของเครนท่าเรือ การบูรณาการการจัดตารางการทำงานของเครนท่าเรือกับการจัดสรรพาหนะและการมอบหมายงาน

Course codes : 501659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจสาขาการจัดการเทคโนโลยี โดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501662
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นสูงสำหรับวิศวกร

การตัดสินใจทางการตลาดสำหรับองค์กรเทคโนโลยี การวิจัยการตลาด การพัฒนาตลาด การกระจายสินค้า การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย นโยบายด้านราคารวมถึงแง่มุมทางกฎหมายและปัญหาการเลือกสรร ฝึกอบรมและควบคุมพนักงานขายภาคสนาม การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและสภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม

Course codes : 501663
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การเงินสำหรับวิศวกร

หลักการบริหารและการจัดการทางการเงินในองค์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์สถานะภาพการเงินโดยรวมขององค์กร งบการเงิน กระแสเงินสดและภาษี ต้นทุนของเงินทุน การจัดทำงบประมาณเงินทุน การจัดหาแหล่งทุนภายในและภายนอกองค์กร การวิเคราะห์การลงทุนภายใต้อิทธิพลของความเสี่ยงและผลตอบแทน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Course codes : 501664
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้จัดการในการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การวิเตราะห์งาน การวางแผนงานบุคคลและการจัดหาพนักงาน การอบรมและการพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนการจ่ายเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทประกอบการ

Course codes : 501665
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านองค์กรและการจัดการ

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านองค์กรและการจัดการ โดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

1.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 501699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโดยคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม การจัดทำวิทยานิพนธ์สอบวิทยานิพนธ์

2.1.1 วิชาบังคับนับหน่วยกิต

Course codes : 501521
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและออกแบบระบบการผลิต

หลักการพื้นฐานและการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบทันเวลาพอดี การวางแผนกำลังการผลิต การกำหนดแผนการผลิตแม่บท การออกแบบกระบวนการผลิต แนวคิดและเทคนิคการจัดการการผลิตที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้ของการวางแผนและการออกแบบระบบการผลิต

Course codes : 501528
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม

กระบวนการและองค์กรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 501531
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม

แนวความคิดด้านคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การบริหารคุณภาพตามแนวทางซิกส์ซิกม่า

Course codes : 501541
Credit : 3(3-0-6)
การหาความเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมและการประยุกต์

วิธีการหาความเหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหางานวิศวกรรม การสร้างโมเดลการโปรแกรมเชิงเส้นตรงและการหาผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความไวและปัญหาคู่ควบ การโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเด็มและแบบผสม ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฏีแถวคอย ห่วงโซ่มาร์คอฟ การวิเคราะห์การต้ดสินใจ เมตาฮิวริสติกขั้นพื้นฐาน

2.1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

Course codes : 501581
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ปรัชญาการวิจัย การกำหนดหัวข้อและความสำคัญของปัญหา การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ผลและสรุปผลงานวิจัย บรรณานุกรม การนำเสนองานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 501582
Credit : 1(1-0-2)
สัมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

2.1.3 วิชาปรับพื้น

Course codes : 501501
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

บทบาทของสถิติกับงานวิศวกรรม การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล ตัวแปร-สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ การตัดสินใจทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่การแปรความหมายทางสถิติ การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบการแจกแจงของข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการเส้นถดถอย

Course codes : 501502
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและวิเคราะห์งาน

หลักการและแนวคิดในการศึกษาการทำงาน หลักการวัดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบรวมถึง วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน การวัดผลงาน การศึกษาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต การออกแบบการวิเคราะห์และการจัดผังโรงงานที่สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบต่าง ๆ วิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

Course codes : 501503
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบบูรณาการ

หลักการเบื้องต้นด้านการเขียนแบบวิศวกรรมและการอ่านแบบ ศึกษาระบบการผลิตพื้นฐานประกอบด้วย การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรต่าง ๆ การเชื่อม การขึ้นรูปงานแผ่น การศึกษาด้านเครื่องมือตัด อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษาระบบอัตโนมัติ และ วัสดุศาสตร์เบื้องต้น

2.2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

Course codes : 501511
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

การวิเคราะห์มูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงตามเวลาแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและอัตราผลตอบแทนการลงทุนความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และต้นทุนของความเสี่ยง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ อายุการใช้งานของสินทรัพย์ แนวความคิดการขยายตัวและเศรษฐศาสตร์ การนำไปปฏิบัติ การควบคุม และการติดตามค่าใช้จ่ายการลงทุน การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การสร้างแบบจำลองและการจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และการวิเคราะห์ความไว การประเมินแถวคอยสำหรับการวางแผนเงินลงทุน

Course codes : 501513
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า

การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอันมุ่งไปสู่การวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่การทำงานตามต้องการด้วยต้นทุนรวมต่ำที่สุด คลอบคลุมถึงปรัชญาพื้นฐาน วิธีการ ขั้นตอน ซึ่งนำเทคนิคในแขนงต่างๆมาใช้ร่วมกัน วิธีการอันเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมคุณค่า

Course codes : 501523
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองเชิงอุตสาหกรรม

หลักการการจำลองรูปแบบปัญหาการผลิตและการบริการ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงสถิติ ความเชื่อถือได้และความไวของผลลัพธ์ และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 501532
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการประกันคุณภาพ

หลักการในการประกันคุณภาพ หน้าที่ด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร การจัดการองค์กรเพื่อคุณภาพ การตรวจติดตามและการประเมินสมรรถนะด้านคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากลของการจัดการด้านคุณภาพต่าง ๆ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพซิกส์ซิกม่า (6?)

Course codes : 501553
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การวิเคราะห์ระบบห่วงโซ่อุปทาน และ ระบบพลาธิการอย่างเป็นระบบ รวมถึง ระบบสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดสินค้าตามใบสั่งการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การกำหนดทำเลที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ การบริการลูกค้า และการบรรจุภัณฑ์

Course codes : 501554
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง

การวางแผนโครงการ การจัดการโครงการ การกำหนดราคา การประมาณการงบประมาณ การควบคุมต้นทุน การเสนอโครงการ ระบบสารสนเทศโครงการ การจัดการโครงการระหว่างประเทศ

Course codes : 501561
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจแบบครบวงจรการศึกษาตลาดและความต้องการของตลาดกลยุทธ์การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับแผนทางธุรกิจโดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและคู่แข่ง การจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกฎหมายธุรกิจที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจบารลานซ์สกอร์การ์ด การวิเคราะห์สวอต การศึกษาความเป็นไปได้

Course codes : 501612
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาและการวัดการทำงานแบบบูรณาการ

การประยุกต์ใช้การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับเวลา หลักการปฏิบัติการแก้ปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ หลักการปฏิบัติของการศึกษาวิธีการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนไหวทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ ในการศึกษาและวัดงาน เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 501614
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรม

หลักการของวิศวกรรมความปลอดภัยในการประยุกต์กับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ความปลอดภัยของงานและการกำหนดทางแก้ไข การลดอัตราการเกิดความถี่และต้นทุนของอุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์จับยึดและมาตรฐาน กฎ ข้อบังคับ และกฎหมายความปลอดภัย

Course codes : 501616
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและวิเคราะห์แผนผังระบบการผลิต

หลักการของการออกแบบผังโรงงาน ความสัมพันธ์ของผังโรงงานกับระบบการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการไหลของวัสดุและการวิเคราะห์ การวางแผนผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนถ่ายวัสดุ และการวิเคราะห์สถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้

Course codes : 501617
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบออโกโนมิกส์

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Human Factors)ได้แก่กล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูกและข้อต่อ ขนาดร่างกาย เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้

Course codes : 501618
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิคและหัวข้อที่น่าสนใจสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งทางการจัดการ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการต่าง ๆ โดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้ แพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501622
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต

เทคโนโลยี หลักการ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตและการให้บริการ และการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา ที่เป็นปัญหาจริงในองค์กร

Course codes : 501624
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ

การออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบนิวเมติคและไฮดรอลิคขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การประยุกต์ PLC ในการควบคุมการทำงานของระบบนิวเมติคและไฮดรอลิค ระบบการผลิตแบบหน่วยย่อย การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ระบบการขนถ่ายลำเลียง และ การจัดเก็บสินค้า

Course codes : 501625
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดตารางการผลิตขั้นสูง

หลักการและทฤษฎีด้านการจัดตารางการผลิต วิธีการอย่างง่ายในการจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตรูปแบบต่าง ๆ แนวทางเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิต การปรับเปลี่ยนตารางการผลิต การจัดตารางกำลังคน การประยุกต์การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรม

Course codes : 501626
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

ระบบการจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การวิเคราะห์สาเหตุของการเสียด้วยตัวแบบทางสถิติและวิศวกรรมความเชื่อถือได้ แบบจำลองทางสถิติของความเชื่อถือได้ของระบบ ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะที่สุด การเปลี่ยนอะไหล่กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เหมาะที่สุด การตัดสินใจสำหรับทางเลือกในระบบการผลิต

Course codes : 501627
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมการผลิต

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจสาขาวิศวกรรมการผลิตโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501633
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลอง

หลักการของการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่อคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยละเอียด การออกแบบการทดลองอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน Randomized Blocks, Latin Squares และ การออกแบบที่เกี่ยวข้อง Factorial Design, Blocking และ Confounding, Response Surface และ หลักการของกระบวนการที่เหมาะสมการประยุกต์การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม

Course codes : 501634
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความเชื่อถือได้

หลักการและทฤษฎีด้านวิศวกรรมความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์เชิงสถิติของตัวแบบด้านพฤติกรรมการล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบในการจัดการด้านการบำรุงรักษาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ในอดีต การประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรมความเชื่อถือได้ในงานระบบการซ่อมบำรุงแบบต่าง ๆ

Course codes : 501635
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงสำหรับวิศวกร

หลักการทางสถิติสำหรับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิจัย การศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ศึกษาการบำรุงรักษาบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงสถิติ และความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะเชิงคุณภาพด้วยสมการเส้นถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น

Course codes : 501636
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

บทนำการทำเหมืองข้อมูล อัลกอริทึมการทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล การแทนความรู้ การเตรียมข้อมูล วิธีการแบ่งแยกได้แก่ตันไม้ตัดสินใจ เครือข่ายใยประสาทเทียม กฏความสัมพันธ์ การวิเคราะห์กลุ่ม การประยุกต์และกรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 501637
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการปรับปรุงคุณภาพ

เทคนิคและหัวข้อพิเศษด้านการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้างองค์กรคุณภาพ เครื่องมือสำหรับการจัดการคุณภาพ และการศึกษากรณีปัญหาจริงด้านคุณภาพ

Course codes : 501642
Credit : 3(3-0-6)
การโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำนวนเต็มและการโปรแกรมเชิงพลวัต

หลักการการโปรแกรมเชิงพลวัตในการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วิธีการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ของการโปรแกรมชิงเส้นแบบจำนวนเต็ม วิธีการผ่อนคลายแบบเชิงเส้นและลากรานเจียน วิธีบรานแอนบาว วิธีระนาบตัด บัญหาการวิ่งของรถบริการ

Course codes : 501643
Credit : 3(3-0-6)
เมตาฮิวริกติกส์

หลักการของเมตาฮิวริกติกส์ ทบทวนภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงเช่น C++ เมตาฮิวริกติกส์ผลลัพธ์เดี่ยว เช่น การค้นหาแบบโลคอล ซิมูเลตแอนเนลลิ่งและการค้นหาแบบทาบู เมตาฮิวริกติกส์แบบประชากร เช่น เจนเนติกอัลกอริทึม และอัลกอริทึมอีโวลูชั่นนารีแบบอื่นๆ การประยุกต์และกรณีศึกษาเมตาฮิวริกติกส์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 501644
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

หลักการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางวิศวกรรมอุตสาหการด้วยโปรแกรมแผ่นงาน

Course codes : 501646
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการวิจัยดำเนินงาน

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจสาขาการวิจัยดำเนินงานโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501651
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงวิศวกรรม

การประยุกต์ใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมในการบริหารการ การควบคุม และการตัดสินใจด้านการผลิต หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจต่าง ๆ

Course codes : 501652
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงาน

หลักการและทฤษฎีด้านพลังงาน แหล่งพลังงาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้านต่าง ๆ การประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประสิทธิภาพในด้านเศรษฐศาสตร์ของแหล่งพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงาน การวิเคราะห์ผลิตภาพของพลังงาน และการวิเคราะห์สมดุลย์พลังงานโดยการผนวกกับทฤษฎีด้านการจัดการทางวิศวกรรม

Course codes : 501655
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขั้นสูง

หัวข้อขั้นสูงในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการทรัพยากรข่าวสารการจัดการและการออกแบบระบบ หลักการการวางแผนทรัพยากรณ์ขององค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบฐานความรู้ ระบบการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระบบเชี่ยวชาญ และระบบชาญฉลาด

Course codes : 501656
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบและสร้างโปรแกรมเพื่อการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผล และการนำไปใช้ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการเขียนโปรแกรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการจัดการด้านต่าง ๆ

Course codes : 501657
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบงานบริการ

บทบาทและธรรมชาติของงานบริการ การออกแบบงานบริการขององค์กร การจัดการการดำเนินการของงานบริการ การบริการลูกค้าและคุณภาพงานบริการ แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับการจัดการการบริการ นวรรตกรรมระบบงานบริการ

Course codes : 501658
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการดำเนินงานท่าเรือทางทะเล

การขนส่งคอนเทนเทอร์ทางทะเลปัญหาการวางแผนการดำเนินงานงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินงงานท่าเรือทางทะเล การบูรณาการแนวคิดของการวางแผนการดำเนินงานท่าเรือทางทะเล การจัดสรรพาหนะและการมอบหมายงานสำหรับเครนท่าเรือ การจัดตารางการทำงานของเครนท่าเรือ การบูรณาการการจัดตารางการทำงานของเครนท่าเรือกับการจัดสรรพาหนะและการมอบหมายงาน

Course codes : 501659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจสาขาการจัดการเทคโนโลยี โดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 501662
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นสูงสำหรับวิศวกร

การตัดสินใจทางการตลาดสำหรับองค์กรเทคโนโลยี การวิจัยการตลาด การพัฒนาตลาด การกระจายสินค้า การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย นโยบายด้านราคารวมถึงแง่มุมทางกฎหมายและปัญหาการเลือกสรร ฝึกอบรมและควบคุมพนักงานขายภาคสนาม การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและสภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม

Course codes : 501663
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การเงินสำหรับวิศวกร

หลักการบริหารและการจัดการทางการเงินในองค์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์สถานะภาพการเงินโดยรวมขององค์กร งบการเงิน กระแสเงินสดและภาษี ต้นทุนของเงินทุน การจัดทำงบประมาณเงินทุน การจัดหาแหล่งทุนภายในและภายนอกองค์กร การวิเคราะห์การลงทุนภายใต้อิทธิพลของความเสี่ยงและผลตอบแทน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Course codes : 501664
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้จัดการในการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การวิเตราะห์งาน การวางแผนงานบุคคลและการจัดหาพนักงาน การอบรมและการพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนการจ่ายเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทประกอบการ

Course codes : 501665
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านองค์กรและการจัดการ

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านองค์กรและการจัดการ โดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

2.3 หมวดงานนิพนธ์

Course codes : 501698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาอิสระด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

การประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการปรับปรุงระบบงานอุตสาหกรรมและธุรกิจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนการวิจัยอย่างเป็นระบบ จัดทำรูปเล่มสรุปผลการศึกษาและสอบปากเปล่า