A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/Mjd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjM4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ *
อาจารย์ อาณัติ ดีพัฒนา *
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว *
รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 502591
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 502691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Course codes : 502692
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

1.2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 502898
Credit : 48(0-0-144)
วิทยานิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๑.๑ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

2.1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 502591
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 502691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Course codes : 502692
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

2.2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 502899
Credit : 72(0-0-216)
วิทยานิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๑.๒ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

3.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 502591
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 502691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Course codes : 502692
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

3.1.2 วิชาแกนบังคับ

Course codes : 502501
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

Course codes : 502511
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมีและชีวเคมี

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบแมคโคร โดยเน้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมีและชีวเคมี

Course codes : 502521
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี และชีวเคมี

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวลสาร เพื่อแก้ปัญหาทางการถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการเคมีและชีวเคมี

Course codes : 502582
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

Course codes : 502583
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

การประยุกต์กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

Course codes : 502771
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อขั้นสูงที่เป็นการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

3.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 502631
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา หลักพื้นฐานทางด้านการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาในแง่จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ทางพาณิชย์ของปฏิกิริยาแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา

Course codes : 502641
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

Course codes : 502661
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชั้นสูง

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เช่น การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ผิว ด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อน เทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

Course codes : 502671
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวกระบวนการ

การประยุต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในกระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมี การออกแบบระบบสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และกระบวนการแยกและการทำบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการชีวภาพ

Course codes : 502672
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดต่างๆ ของพลังงานที่ทดแทนได้และมีเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของพลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดต่างๆ ในปัจจุบัน

Course codes : 502673
Credit : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอยด์และพื้นผิวประยุกต์

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การดูดซับ ระบบของสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัวและจลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

Course codes : 502674
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบ ดำเนินการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพโดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การสกัดสารชีวภาพทางทะเล การพัฒนาเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ทางทะเล สาหร่ายที่สังเคราะห์แสงได้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและอุตสาหกรรมตอนปลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลธรรมชาติ

Course codes : 502681
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมน้ำเสีย

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการลดและกำจัดสารมลพิษที่เป็นทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

Course codes : 502682
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมประปา

การออกแบบระบบประปาสำหรับการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

Course codes : 502683
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลพิษอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ พฤติกรรมของมลพิษในบรรยากาศ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลพิษอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและก๊าซจากแหล่งกำเนิด

Course codes : 502684
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

Course codes : 502685
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

Course codes : 502686
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนทางสิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลพิษในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฎภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

Course codes : 502687
Credit : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลพิษในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลพิษในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลพิษโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

Course codes : 502693
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 502694
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 502695
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 502696
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 502998
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๒.๑ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย

4.1.1 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 502591
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Course codes : 502691
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 1

การมีปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย การพัฒนาใหม่ หรือ การแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิต และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Course codes : 502692
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2

การนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

4.1.2 วิชาแกนบังคับ

Course codes : 502501
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

Course codes : 502511
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมีและชีวเคมี

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบแมคโคร โดยเน้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมีและชีวเคมี

Course codes : 502521
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี และชีวเคมี

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวลสาร เพื่อแก้ปัญหาทางการถ่ายโอนในวิศวกรรมกระบวนการเคมีและชีวเคมี

Course codes : 502531
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง

การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยา อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ การไหลแบบไม่อุดมคติ

Course codes : 502581
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ในระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ปรากฏการณ์ การตกตะกอน การสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ ระบบบัฟเฟอร์และสมดุลเคมี แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การถ่ายโอนและผลกระทบของสารเคมีในอากาศ น้ำและดิน

Course codes : 502582
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีในกระบวนการทางชีวภาพสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้และไม่ใช้อากาศ การบำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม

Course codes : 502583
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการเคมีฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม

การประยุกต์กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของน้ำ ภาพรวมของโรงงานบำบัดน้ำเสียและน้ำปะปา เคมีคอลลอยด์ของกระบวนการแยกของแข็งจากของเหลว แนวคิดทางเคมีและฟิสิกส์ของการเกิดตะกอนและการกรองในระบบธรรมชาติและวิศวกรรม กระบวนแยกด้วยเยื่อแผ่นและการดูดซับ การออกซิเดชันและการฆ่าเชื้อ

Course codes : 502771
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อขั้นสูงที่เป็นการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

4.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 502631
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา หลักพื้นฐานทางด้านการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาในแง่จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ทางพาณิชย์ของปฏิกิริยาแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา

Course codes : 502641
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

Course codes : 502661
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุชั้นสูง

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เช่น การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ผิว ด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อน เทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

Course codes : 502671
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวกระบวนการ

การประยุต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในกระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมี การออกแบบระบบสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และกระบวนการแยกและการทำบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการชีวภาพ

Course codes : 502672
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดต่างๆ ของพลังงานที่ทดแทนได้และมีเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของพลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดต่างๆ ในปัจจุบัน

Course codes : 502673
Credit : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอยด์และพื้นผิวประยุกต์

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การดูดซับ ระบบของสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัวและจลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

Course codes : 502674
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล

การประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเคมีในการออกแบบ ดำเนินการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพโดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การสกัดสารชีวภาพทางทะเล การพัฒนาเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ทางทะเล สาหร่ายที่สังเคราะห์แสงได้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและอุตสาหกรรมตอนปลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลธรรมชาติ

Course codes : 502681
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมน้ำเสีย

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการลดและกำจัดสารมลพิษที่เป็นทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

Course codes : 502682
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบด้านวิศวกรรมประปา

การออกแบบระบบประปาสำหรับการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

Course codes : 502683
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมควบคุมมลพิษอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ พฤติกรรมของมลพิษในบรรยากาศ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลพิษอากาศทั้งในรูปของอนุภาคและก๊าซจากแหล่งกำเนิด

Course codes : 502684
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมูลฝอยและของเสียอันตราย

วิธีและเทคนิคในการบำบัดทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา และกำจัดมูลฝอยและของเสียอันตราย การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบทางวิศวกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย การเดินระบบการควบคุมดูแลรักษาระบบการบำบัดและกำจัด เช่น การทำให้เสถียร การใช้เตาเผา การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัย

Course codes : 502685
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอุตสาหกรรม

วิธีการจัดการและบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการลดมลพิษภายในโรงงานและการนำกลับมาใช้ใหม่ ลักษณะและการจัดการของเสียอันตราย การออกแบบระบบที่เหมาะสม

Course codes : 502686
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนทางสิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ การถ่ายโอนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลพิษในอากาศ ดิน ผิวน้ำและน้ำใต้ดิน กระบวนการถ่ายโอนระหว่างวัฎภาค สมดุลการดูดซับและจลนพลศาสตร์การถ่ายโอนมวลสารในกระบวนการดูดซับ

Course codes : 502687
Credit : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล

การเคลื่อนย้ายและพฤติกรรมของมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบความเสี่ยงและความเป็นพิษ การวิเคราะห์และติดตามสารอนินทรีย์และมลพิษในมหาสมุทร ความสำคัญของกระบวนการทางกายภาพต่อการกระจายมลพิษในมหาสมุทร การแพร่และการกระจายของมลพิษโดยการไหลของน้ำทะเลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล

Course codes : 502693
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 502694
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมเคมี การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 502695
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 502696
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

ศึกษาถึงหัวข้อการพัฒนาใหม่ๆในปัจจุบันทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเชิญบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 502999
Credit : 48(0-0-144)
วิทยานิพนธ์

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยระดับปริญญาเอกที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับหลักสูตรแบบที่ ๒.๒ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย