A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjN8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMjE1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พีรวัฒน์ ชูเกียรติ *
อาจารย์ วุฒิชัย สิทธิมาลากร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ *
อาจารย์ ทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์
อาจารย์ สิงห์ชัย บุญยโยธิน
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 454511
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านระดับสูง

การฝึกฝนอ่านบทความเชิงธุรกิจ จากวาสารหรือตำราบนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง ผู้เรียนสามารถพัฒนากลวิธีในการอ่านและฝึกประยุกต์ใช้กลวิธีเหล่านี้ในการวิเคราะห์การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญนั้น

Course codes : 454611
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนระดับสูง

การฝึกเขียนระดับอนุเฉทและเรียงความในรูปแบบและหัวข้อต่าง ๆ โดยเน้นการใช้โครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องานเขียนวิชาการต่อไป

Course codes : 459501
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการวิจัยขั้นสูง

การสื่อสารแนวความคิดและผลการวิจัยต่อผู้สนใจและผู้รับประโยชน์จากการวิจัย เน้นที่การเขียนและการตีพิมพ์เอกสารที่ได้วิจัยมาอย่างดี รูปแบบอื่นๆของการเขียน เช่น บทความ และครอบคลุมไปถึงรายงานทางด้านนโยบาย และรายงานที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา มีการนำเสนอรายงานด้วยวาจา และการสื่อสารผ่านสื่อ รวมทั้งองค์ประกอบในการสัมมนา

Course codes : 459502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระดับโลกและองค์กรในอนาคต

ขอบเขตของวัฒนธรรมข้ามชาติ ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณและต่อสังคม และการประเมินเทคโนโลยี ความท้าทายของการก้าวไกลที่เหนือกว่าด้านระบบสารสนเทศ อันจะนำไปสู่ การจัดการด้านความรู้ ประวัติความเป็นมาของการจัดการการบริหารเพื่อใช้ในการวัดผลและกำหนดแนวความคิดด้านคุณภาพของกฎเกณฑ์ชีวิตการทำงานวิชานี้ จะรวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาด้วย

Course codes : 459504
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ

วิธีการเชิงปริมาณที่นำไปสู่การบริหารการทดสอบการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของวิธีการค้นหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทางคณิตศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การขนส่ง การส่งของและการมอบหมายงานในงานทดสอบการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

Course codes : 459601
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและวิจัยเชิงสำรวจ

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและชัดเจนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย รวมทั้งปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของการวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งองค์ประกอบในการสัมมนา

Course codes : 459602
Credit : 3(3-0-6)
การเตรียมความรู้และการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง

กระบวนการในการค้นคว้าวรรณกรรม ข้อมูลและกระบวนการค้นหาข้อมูล กระบวนการทบทวนศึกษาหรือการค้นพบต่างๆ อันจะนำไปสู่แหล่งข้อมูลอื่น เทคนิคหลักๆสำหรับการจัดเตรียม และผลิตข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมาย รวมถึงการออกแบบและรวบรวมข้อมูล การจัดทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายและเทคนิคการค้นหา โดยจะรวมถึงเครื่องมือในเชิงปริมาณ (Quantitative Tools) และชุดโปรแกรมสำเร็จรูป เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้

Course codes : 459603
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

บทบาทของเครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัยในการวิเคราะห์ ธุรกิจ ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติที่มีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวแปร การ คาดคะเนความต้องการและการใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการตลาด ทฤษฎีความน่าจะเป็น การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์แบบกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตามความแตกต่าง

Course codes : 459604
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

การพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมแบบต่าง ๆประเด็นการเรียนรู้ได้แก่ การจัดการเชิงระบบ และกรอบการปฏิบัติแบบ องค์กรรวมเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกภายนอก กำหนดเป้าประสงค์ขององค์การ การวิเคราะห์เชิงองค์การการจับคู่ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลยุทธ์ก็เป็นไปได้และ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกิจการ ภาวะผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นด้านความสามารถทางการแข่งขันและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ภายใต้ภาวการณ์ต่าง ๆ

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 459503
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการดำเนินการและกระบวนการภาวะผู้นำ

ความสัมพันธ์ของการวิจัยจากทดลองที่มีต่อการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบนโยบายและการนำไปปฏิบัติ กรอบแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแนวคิดที่เป็นระบบจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อผู้ริเริ่มและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเช่น การวิจัยด้านการปฏิบัติ, การเรียนรู้และการจัดการในกระบวนการทำงานเพื่อสามารถชี้ประเด็นที่สำคัญได้ในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้แล้วยังกล่าวถึงการเรียนรู้และการใช้การเปรียบเทียบเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิด และวิชานี้ยังพาดพิงถึงบทบาทของที่ปรึกษาทั้งภายนอกและภายในองค์กร

Course codes : 459605
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาแบบจำลองการจัดการ

เรื่องราวปัจจุบัน หรือเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีหรือการบริหารงานในทางปฏิบัติ วิชาจะเน้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นล่าสุด การศึกษาและการวิจัยในด้านกลยุทธ์การบริหาร ทั้งนี้ผู้สอนจะมอบหมายงานวิจัยเฉพาะ และสูตรจำลองแบบการบริหาร

Course codes : 459606
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมองค์กรขั้นสูง

แนวทางพฤติกรรมขององค์กร มุมมอง หัวข้อ เนื้อหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์กรโดยจะรวมทั้งระเบียบวิธีการ การวิจัยพฤติกรรมขององค์กร ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและจิตวิทยา แบบจำลงพฤติกรรมขององค์กร การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และการพัฒนาองค์กร พฤติกรรมการจัดการงาน การวิจัยความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม และภาวะผู้นำ

Course codes : 459607
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

ทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภคและทางเลือก ทฤษฎีต้นทุนและการผลิต ทฤษฎีการกำหนดราคา ภายใต้โครงสร้างภาวะตลาดที่มีการแข่งขันแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดภาวะ การตลาด เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ดุลยภาพของผู้บริโภค ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีธุรกิจสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ลงทุน

Course codes : 459608
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการจัดการ

การบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนรู้ในองค์กร การปรับปรุงกระบวนการในการทำงานการจัดการบริหารด้านความรู้ เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และแนวคิดด้านการจัดการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

Course codes : 459609
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มุมมองทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งจะรวมทั้งการวิเคราะห์และการออกแบบงาน การสรรหา การธำรงรักษา การฝึกอบรม การประเมินและระบบการให้ผลตอบแทน และการคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของรัฐบาลและทางกฎหมาย ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีการแข่งขันในระดับนานาชาติ

Course codes : 459610
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะด้าน

การค้นหาและการอ่านบทความด้วยตนเอง โดยผสมผสานและรวมกับแนวคิดที่ได้จาก การอ่านโดยตรง เพื่อนำไปสู่การทบทวนแนวคิด และการวางโครงสร้างของกรอบแนวความคิดและมุมมอง สร้างเนื้อหาหรือแนวคิดหลักเพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย

Course codes : 459611
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการข้ามวัฒนธรรม

ระบบคุณค่า รูปแบบการคิด และแบบจำลองของความเป็นจริงที่ปรากฏในวัฒนธรรมที่ต่างกัน และความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งภายในองค์กรและระหว่างบุคคลในองค์กรรวมทั้งมุมมองต่างๆด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางธุรกิจและสังคมในองค์กร วัฒนธรรมทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ระบบคุณค่าในวัฒนธรรมที่ต่างกัน รูปแบบการคิดในวัฒนธรรมที่ต่างกันแบบจำลองของความเป็นจริงในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และการปรับตัวเข้าหากันระหว่างสภาพแวดล้อม การจัดการและวัฒนธรรมภาวะแวดล้อมให้สอดคล้องกับองค์กร

Course codes : 459612
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ

การสอบทานเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและการเชื่อม โยงกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์ในการเสาะหา ผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การสร้างแรงจูงใจและการควบคุมของรัฐบาล ลักษณะโครงสร้างระดับโลกและการประสานงานของกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ภาวะ การแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน และการดำเนินการทางกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและของบริษัทข้ามชาติต่างๆ

Course codes : 459613
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

มุมมองของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในเศรษฐกิจโลก โดยจะแสดงถึงลักษณะของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่แตกต่างกันอันจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานภาคธุรกิจ รัฐบาล การทหารและองค์กรอื่นๆที่มีขนาดใหญ่โดยจะเน้นที่ปัญหาในการจัดการและการบริหารในทวีป อเมริกา ยุโรป และเอเชีย

Course codes : 459614
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง

การพัฒนาใหม่ ๆ ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยจะเน้นความสนใจในการใช้ เทคนิคในการควบคุมจุดดุลยภาพ ทฤษฎีทางธุรกิจของเคนส์ ทั้งแบบใหม่และแบบเก่า ทั้งนี้จะมีหัวข้ออื่น ๆ ที่รวมพื้นฐานของแนวคิดใหม่ของเคนส์ เศรษฐศาสตร์มหภาค การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีคิว ทฤษฎีการเงินและการคลัง, ทฤษฏีการเติบโต ค่าจ้าง ความเท่าเทียม และการออม

Course codes : 459615
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาดระดับโลก

สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของการตลาดในระดับระหว่างประเทศด้านการจัดการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, การจำหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้แล้ว ยังมีการศึกษาในประเด็นหรือปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เช่น การกีดกันการค้า กำแพงการค้า รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เป็นมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การตลาด

Course codes : 459616
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดโดยรวม

กระบวนการในการเชื่อมโยงการพิจารณานโยบายไปพร้อมๆกับ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ การศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การพิจารณาการแข่งขันด้านราคา การคัดเลือกช่องทางการจำหน่ายและศูนย์กลางจำหน่ายเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

Course codes : 459617
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงทางการตลาด

วิชาต่อเนื่องของการศึกษาอิสระทางการตลาด ที่นิสิตจะมีโอกาสได้ทำผลงานวิจัยและวิเคราะห์ และร่วมเสนอแนวคิดกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต

Course codes : 459618
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการตลาด

การตลาดในงานด้านบริการ การตลาดในงานด้านอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาด การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายและปัญหาด้านการตลาด และการสร้างความภักดีในด้านตราสินค้า การหีบห่อที่ทันสมัย การกระจายสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน และการสื่อสารการตลาดโดยเน้น การวางกลยุทธ์และนโยบายระดับสูงและเพื่อการแข่งขัน

Course codes : 459619
Credit : 3(3-0-6)
การเงินขั้นสูงสำหรับองค์กร

แบบจำลองต่างๆ ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ทฤษฎีการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ความเป็นหนึ่งเดียว ทฤษฎีความไม่แตกต่าง ของ Modigliani และ Miller และบทบาทของบริษัทในการจัดสรรทรัพยากร ผลกระทบของเงินปันผล และการประเมินมูลค่าธุรกิจภายใต้ภาวะ การตลาดสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ และ ต้นทุนของตัวแทน

Course codes : 459620
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเงินขั้นสูง

ทฤษฎีหลักเกี่ยวกับตลาดทุนและการเงินสำหรับองค์กร ทฤษฎีของการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง และการกระจายความเสี่ยง ทางเลือกใน Portfolio ของลงทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายเงินปันผล การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และการหาราคาของตราสารสิทธิ์

Course codes : 459621
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองเศรษฐศาสตร์การเงินขั้นสูง

การตีความหมาย, การวิเคราะห์, การคาดการณ์ และการประเมินรายงานทางการเงินในมุมมองของเจ้าหนี้, เจ้าของกิจการ, บริษัทที่ลงทุนในกิจการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆในกิจการที่ให้ความสนใจในจุดเด่นและจุดด้อยทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ นอกจากนี้แล้ววิชานี้จะครอบคลุมถึงผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในด้านทั่วๆไปและในเหตุการณ์เฉพาะอุตสาหกรรม, ลักษณะพฤติกรรมของตลาดการเงิน, กฎเกณฑ์การให้สินเชื่อและการปล่อยเงินกู้ และมาตรฐานการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินเพื่อพิจารณาสภาพการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Course codes : 459622
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการลงทุนและการวิเคราะห์

ทฤษฎีการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์สภาวะของเวลา การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน หลักการของความเป็นไปได้ แบบจำลอง Arbitrage Pricing การวิเคราะห์หา Duration แบบหลายตัวแปร และการทำ Bond Immunization การทำ Portfolio Insurance โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ กลยุทธ์การจัดการกองทุนและการวัดประสิทธิภาพ การหาราคาตราสารสิทธิ์ และตราสารในลักษณะที่คล้ายกับตราสารสิทธิ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และ แบบจำลอง Stock Crash

Course codes : 459623
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงทางการเงิน

วิชาต่อเนื่องของการศึกษาอิสระทางการเงิน ที่นิสิตจะมีโอกาสได้ทำผลงานวิจัยและวิเคราะห์ และร่วมเสนอแนวคิดกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต

Course codes : 459624
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะกรณีขั้นสูงด้านการเงิน

ข้อบังคับต่างๆทางการเมือง, ภาษี, และกฎหมาย และข้อบังคับของการไหลเวียน ของกระแสเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาของงบประมาณสำหรับการลงทุนใหม่หรือการขยายการลงทุนของการดำเนินงานในต่างประเทศที่มีอยู่, การกู้เงินในตลาดระดับนานาชาติ, การสนับสนุนการเงินสำหรับการค้าขายส่งออก-นำเข้า และการควบคุมและองค์กรที่หน้าที่ทางด้านการเงิน

Course codes : 459625
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีร่วมสมัยทางการบัญชี

การพัฒนาทางการบัญชี วิธีการสร้างทฤษฎีตามแนวคิดเดิมและแนวคิดใหม่ คุณค่าและประสิทธิภาพของข้อมูลทางการบัญชี การประสานข้อกำหนดและพฤติกรรมศาสตร์เข้ากับการบัญชี ทฤษฎีระดับสูงเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย์และการวัดผลการดำเนินงาน ทฤษฎีตัวแทนและหัวข้อการบัญชีร่วมสมัยอื่นๆ

Course codes : 459626
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีนานาชาติ

ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารสำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ หลักการบัญชีเปรียบเทียบที่กำลังใช้ในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ระบบบัญชีภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การพัฒนาและทิศทางของสถาบันนานาชาติสำหรับวิชาชีพทางการบัญชี การเปรียบเทียบข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐาน และการปฏิบัติทางการสอบบัญชีของประเทศต่างๆ

Course codes : 459627
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาบัญชีการเงินขั้นสูง

การสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน พิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการสร้างทฤษฎีทางการบัญชีและการเตรียมโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงิน

Course codes : 459628
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาบัญชีบริหารขั้นสูง

แนวความคิดขั้นพื้นฐาน และปัญหาพิเศษของการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมตรวจสอบและการประเมินผล การวิคราะห์เชิงปริมาณและตีความข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การบัญชีพฤติกรรม การบัญชีสำหรับผู้บริหารภายใต้สภาพโลกาภิวัตน์

Course codes : 459629
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

บทบาทและความสำคัญตลอดจนปัญหาของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานอุตสาหกรรม การประยุกต์การบัญชีบริหารขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเทคนิคทางสถิติกับการบัญชี

Course codes : 459630
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษีอากร

โครงสร้างของระบบภาษีในประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นภาษีเงินได้และภาษีการค้า การบรรเทาภาระภาษีภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อวางระบบภาษีสำหรับกิจการให้ถูกต้อง เรียบร้อย และประหยัด รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอย่าง

Course codes : 459631
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาร่วมสมัยทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การอภิปรายและวิจารณ์ประเด็นปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศด้านการวางแผน การจัดการ และการควบคุม การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย การประยุกต์และผลกระทบต่อการบัญชีและการสอบบัญชี

Course codes : 466535
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 459998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์แบบ ประกอบไปด้วยการนำเสนอและได้รับการอนุมัติสำหรับบทที่ 5 (โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย บทสรุป, การโต้แย้ง, การตีหรือแปลความหมาย, การประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะ)