ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (ปร.ด. (การบริหารการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชัยพจน์ รักงาม
อาจารย์ลัดดา ผลวัฒนะ
อาจารย์สมนึก ทองเอี่ยม
อาจารย์สุรัตน์ ไชยชมภู
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 รายวิชาเรียนก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา : 430881
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I)

สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน และข้อควรคำนึงทางสถิติ) การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์ บทความวิชาการและบทบาทความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความฝึกการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

รหัสวิชา : 430882
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II)

สัมมนาและวิเคราะห์การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 430898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การทำดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลโดยการเสนอแนะของประธานที่ปรึกษาหลักวิทยาดุษฎีนิพนธ์เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับชาติและสากล

1 รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 430811
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการศึกษา (Organizational Theory and Its Application to Education)

ทฤษฎีการบริหารองค์การ และการนำไปใช้ ในการบริหารการศึกษาระดับต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างเทคนิค แนวปฏิบัติหรือกลยุทธ์ในทางการบริหารการศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ปัญหา การบริหารการศึกษา และการจัดองค์การทางการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดการศึกษา ในระดับประเทศและสากล โดยเฉพาะในสภาพสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมค่านิยมในสังคมที่แตกต่างกัน

รหัสวิชา : 430812
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ร่วมสมัยในการบริหารการศึกษา (Analysis of Policy, Plan, and Contemporary Strategy in Educational Administration)

แนวคิดหลักการในการวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนของไทยกับประเทศที่พัฒนาบางประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธและวิธีดำเนินการที่ใช้ในการบริหาร และการจัดการทางการศึกษา สังเคราะห์ กลยุทธ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยในภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ

รหัสวิชา : 430813
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการศึกษา (Human Resource Management and Development in Educational Administration)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์สภาวะปัญหายุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์

รหัสวิชา : 430851
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง (Advanced Research Methodology in Educational Administration)

การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบริหารการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมสนับสนุนปัญหาวิจัย แบบวิจัยแบบต่าง ๆ เหตุผลในการใช้ ลักษณะคำถามวิจัย วัตถุประสงค์และสมมติฐาน หลักการอ้างอิงทฤษฎี หลักการเขียน คำนิยามศัพท์ ข้อจำกัด ของการวิจัย และความสำคัญของปัญหาวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ และแบบวิจัยผสมระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ เทคนิควิจัยการศึกษาใหม่ ๆ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้สถานการณ์จำลอง การวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อการวิจัยทาง การบริหารการศึกษา

2 รายวิชาเรียนก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา : 430881
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I)

สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน และข้อควรคำนึงทางสถิติ) การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์ บทความวิชาการและบทบาทความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความฝึกการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

รหัสวิชา : 430882
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II)

สัมมนาและวิเคราะห์การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 430998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การทำดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยการเสนอแนะของประธานที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับชาติและสากล