ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) (ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ภัทราวดี มากมี * ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
ศาสตราจารย์รัตนา ศิริพานิช * Ph.D. (Educational Measurement and Statistics)
University of Lowa, USA (2516)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา กรเพชรปาณี * Ph.D. (Educational Science)
University of Amsterdam (2542)
อาจารย์ประวิทย์ ทองไชย ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
อาจารย์ปรัชญา แก้วแก่น ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 691898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

2 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3 (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 691783
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I)

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและ การประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ (บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย) การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ การเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

รหัสวิชา : 691784
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II)

การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 691785
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation III)

ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 691711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นสูง (Advanced Quantitative and Qualitative Research Methodology)

กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมสนับสนุนปัญหาวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ และเทคนิควิจัยแบบผสมระหว่างวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ (การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สถานการณ์จำลอง การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น การทำวิจัยเป็นรายบุคคล)

รหัสวิชา : 691782
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Seminar in Research and Statistics in Cognitive Science)

การตรวจสอบประเด็นปัญหาทางการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ในปัจจุบันที่สำคัญ ๆ ซึ่งพบในงานวิจัยและสื่อทางวิชาชีพ

รหัสวิชา : 693711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง (Advanced Statistical Analysis)

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุนาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 695711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive Psychology)

ความเป็นมาของจิตวิทยาทางปัญญา ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างและรูปแบบของความจำระยะยาว กระบวนการถอดรหัสความจำ การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ ความเชื่อกับปัญญา ความเชื่อเกี่ยวกับตน ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญาและความรู้ พัฒนาการทางปัญญา การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ ปัญญาทางสังคม เทคโนโลยีกับพัฒนาการทางปัญญา มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

2 วิชาปรับพื้นฐานความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 691511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)

หลักการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ แบบการวิจัยเชิงสำรวจและแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง แบบการวิจัยเชิงทดลอง และแบบการวิจัยหน่วยตัวอย่างเดียว แบบการวิจัยแบบผสม การวิจัยปฏิบัติการทางวิทยาการปัญญา การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยและการพัฒนา และการเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 691512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)

หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ งานภาคสนาม ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการตีความหมาย การวิจัยปฏิบัติการทางวิทยาการปัญญา และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 691513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องมือวิจัย (Research Instrument Design)

วิธีการสังเกต การทำแผนที่พฤติกรรมและการวัดร่องรอยของพฤติกรรม การออกแบบสำรวจ วิธีการสัมภาษณ์ การออกแบบแบบสอบถาม การสร้างมาตราส่วนประมาณค่าวัดเจตคติและมาตราส่วนประมาณค่าแบบต่าง ๆ วิธีการวิจัยและวัสดุอุปกรณ์ การใช้เอกสารส่วนบุคคลและเอกสารสำคัญ การใช้อุปกรณ์ช่วยวิจัย การใช้แบบทดสอบมาตรฐานและแบบสำรวจ

รหัสวิชา : 691514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

ธรรมชาติของการวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยระยะยาว แบบวิจัยภาคตัดขวาง วิธีวิทยาการวิจัย เชิงสำรวจ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม วิธีการเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม การสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์ การสร้างรายการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์โดยใช้โทรศัพท์ การวิเคราะห์และการเขียนผลการวิจัยเชิงสำรวจ จริยธรรมของการวิจัยเชิงสำรวจ

รหัสวิชา : 691515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงาน (Operations Research)

ธรรมชาติของการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจ กระบวนการสุ่ม โมเดลแถวคอย โมเดลการสำรวจ สถานการณ์จำลอง วิธีการเชิงยืดหยุ่น วิธีการที่ไม่ใช่เส้นตรง การประยุกต์วิธีการวิจัยดำเนินงานในการบริหารโครงการ

รหัสวิชา : 691516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยหลักสูตร (Curriculum Research)

หลักการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสังเกตและบรรยาย การสำรวจแบบไม่มีการสังเกต และเทคนิคการรายงานตัวเอง วิธีการแก้ปัญหา วิธีการประเมิน การวิเคราะห์และประเด็นในการวิจัยหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินหลักสูตร

รหัสวิชา : 691517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง (Experimental and Quasi-Experimental Research)

วิธีวิจัยเชิงทดลอง การกำหนดปัญหาและการสร้างสมมติฐาน จริยธรรม ตัวแปรในการทดลอง การควบคุมการทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมตัวแปร การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและหนึ่งหน่วยตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน ความตรงภายในและความตรงภายนอกของการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 691518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยสถาบัน (Information Systems for Institutional Research)

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสถาบัน ประเภทของข้อมูลสำหรับงานวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศ การจัดการเกี่ยวกับความต้องการของบุคลากร ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การจัดการคุณภาพโดยรวม การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุน ปัญหาของการวิจัยสถาบันและการใช้ระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 691519
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต (Internet Research)

ลักษณะและขอบเขตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ข้อควรระวังของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบวิจัย กระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต จริยธรรมของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มทางอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารออนไลน์ การเผยแพร่งานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต และอนาคตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

รหัสวิชา : 691520
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวิจัยสำหรับวิทยาการปัญญา (Selected Topics in Research for Cognitve Science)

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวิจัยทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 692511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัด (Theories of Measurement)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัด สถิติพื้นฐานที่ใช้กับทฤษฎีการสอบ โมเดลคะแนนจริงแบบดั้งเดิม การประมาณค่าความเที่ยง ทฤษฎีการอ้างอิงสรุป สัมประสิทธิ์ความเที่ยงสำหรับแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ความตรง ความลำเอียงในการคัดเลือก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและ การตีความหมายคะแนน วิธีการแก้ไขการเดาและการให้คะแนนแบบต่าง ๆ การกำหนดมาตรฐาน ปกติวิสัย และคะแนนมาตรฐานการปรับเทียบคะแนนจากแบบทดสอบต่างฉบับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

รหัสวิชา : 692512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดด้านปัญญา (Constructing Cognitive Instruments)

การศึกษากระบวนการทางปัญญา ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดี วิธีสร้างเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ (แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความถนัด แบบวัดความสามารถ) การทดลองข้อสอบ การคำนวณค่าอำนาจจำแนกและความเที่ยงของแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การสอบด้วยแบบทดสอบเฉพาะตัวและมาตรวัดของราสช์

รหัสวิชา : 692513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่ปัญญา (Constructing Non-Cognitive Instruments)

ธรรมชาติของการวัดทางด้านที่ไม่ใช่ปัญญา สเกลแบบต่าง ๆ (เทอร์สโตน ลิเคิร์ท กัตต์แมน ออสกูด) การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบวัด การออกแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ (แบบวัดทางจิตวิทยา การวัดภาคปฏิบัติ) ความตรงและความเที่ยงของแบบวัด วิธีการพัฒนาและประเมินแบบวัด การนำเครื่องมือวัดทางด้านที่ไม่ใช่ปัญญาไปใช้ทางวิทยาการปัญญา

รหัสวิชา : 692514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Testing)

โมเดลการทดสอบสำหรับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับใช้กับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดลองก่อน การเก็บรักษาข้อสอบและการนำข้อสอบมาใช้ใหม่สำหรับสนับสนุนการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การควบคุม การเปิดเผยข้อสอบและการเก็บรักษาความลับของข้อสอบ การบริหารการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การให้คะแนน และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าสอบสำหรับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 692515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การกำหนดมาตรฐาน (Standard Setting)

เกณฑ์ มาตรฐาน ความหมายของการกำหนดมาตรฐาน องค์ประกอบของการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ วิธีการกำหนดมาตรฐาน (วิธีเนเดสกี้ วิธีอีเบล วิธีแองกอฟฟ์ วิธีความเห็นร่วมทางตรง วิธีกลุ่มตรงกันข้าม วิธีบุคมาร์ค วิธีการจับคู่รายข้อ วิธีฮอฟสตีและบุค) ความท้าทายและทิศทางการกำหนดมาตรฐานในอนาคต

รหัสวิชา : 692516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจสอบการโกงในการสอบ (Detecting Cheating on Tests)

ความหมายของการโกงในการสอบ ผลกระทบต่อความตรงของแบบสอบ การโกงในการสอบระดับมัธยมศึกษาและระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย การรับรู้เกี่ยวกับการโกงของนักเรียน/นิสิตและอาจารย์ เหตุผลของนักเรียน/นิสิตในการโกง วิธีการโกงในการสอบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการโกง การโกงในระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ การโกงในต่างประเทศและต่างวัฒนธรรม วิธีการตรวจสอบการโกง การตรวจสอบการโกงโดยวิธีการสังเกต การตรวจสอบการโกงโดยวิธีการทางสถิติ โมเดลทางสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการโกงในการสอบ ประเด็นข้อกฎหมายกับการโกงในการสอบ

รหัสวิชา : 692517
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาตัวบ่งชี้ (Indicator Development)

แนวความคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับตัวบ่งชี้ ประเด็นทางสถิติที่ได้มาจากข้อมูลต่าง ๆ นิยามเชิงทฤษฎีกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับระดับประเทศและระดับภูมิภาค การนำเสนอตัวบ่งชี้ การใช้ตัวบ่งชี้ในการวางแผน การวิจัยและการจำแนก การพัฒนาตัวบ่งชี้ในอนาคต

รหัสวิชา : 692518
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวัด (Selected Topics in Measurement)

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 692551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการ (Program Evaluation)

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน หลักการประเมินโครงการ วิธีการประเมินโครงการแบบต่าง ๆ แนวปฏิบัติในการวางแผนการประเมิน แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินและการใช้ผลการประเมิน แนวโน้มการประเมินโครงการในอนาคต

รหัสวิชา : 692552
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินบุคลากร (Personnel Assessment)

ความเป็นมาของการประเมินบุคลากร ข้อบังคับและการประยุกต์ คำอธิบายลักษณะงาน ลักษณะเฉพาะของตำแหน่ง และการกำหนดเป้าหมาย การฝึกสังเกตการทำงานและการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสัมภาษณ์และการประเมินการสัมภาษณ์ การประเมินหัวหน้าหน่วยงานและ รองหัวหน้าหน่วยงาน ข้อบังคับกับการดูแลรักษาเงินทุน การประเมินกับการควบคุมคุณภาพ

รหัสวิชา : 692553
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการประเมิน (Selected Topics in Evaluation)

หัวข้อใหม่ๆ ของการประเมิน นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 692711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง (Advanced Measurement Theory)

การทบทวนทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการอ้างอิงสรุป กฎของการวัดแนวใหม่ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบจำลอง IRT แบบทวิภาคและแบบหลายค่า การประมาณค่าความสามารถของบุคคล การให้คะแนนกับแบบจำลอง IRT ลักษณะของข้อสอบ การประมาณค่า และ การประเมินความเหมาะสมของแบบจำลอง IRT การประยุกต์ IRT (DIF, CAT, EQUATING) การนำ IRT ไปใช้ประเมินพัฒนาการและสติปัญญา บุคลิกภาพและเจตคติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ตาม IRTพัฒนาการทางปัญญา มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

รหัสวิชา : 692712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing)

ความเป็นมาของการทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคล แบบทดสอบความสามารถเป็นกลุ่ม การทดสอบกับประชากรกลุ่มพิเศษ การทดสอบบุคลิกภาพ แบบสำรวจตนเอง การประเมิน การสังเกตและพฤติกรรม การประเมินทางจิตวิทยาระบบประสาท การประเมินทางอาชีพและอุตสาหกรรม ประเด็นทางกฎหมายและการทดสอบในอนาคต

รหัสวิชา : 693511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา (Statistical Methods for Cognitive Science)

หลักการทางสถิติ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอย และการพยากรณ์ การสุ่มและการประมาณช่วงการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 693512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการสหสัมพันธ์และการถดถอย (Correlation and Regression Methods)

แนวความคิดเกี่ยวกับสหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์พหุนามและสมการถดถอยพหุนาม ความเป็นสาเหตุและการควบคุมการทดลอง สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้กับการถดถอย การถดถอยที่ใช้กับการพยากรณ์ การวิเคราะห์เส้นทางและการออกแบบลำดับชั้น ตัวแปรพหุระดับ การทดสอบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรง การออกแบบการวัดปฏิสัมพันธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การถดถอยโลจิสติก และโมเดลล็อกลิเนียร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 693513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท (Analysis of Categorical Data)

แบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง แบบจำลองโลจิทและโปรบิทสำหรับข้อมูลทวิภาค แบบจำลอง ล็อกลิเนียร์สำหรับตารางการณ์จร แบบจำลองสถิติต่างๆ สำหรับข้อมูลจัดประเภท แบบจำลองสำหรับตัวแปรตามจัดอันดับ แบบจำลองสำหรับตัวแปรไม่จัดอันดับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

รหัสวิชา : 693514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม (Multivariate Statistical Methods)

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุนาม การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม การวิเคราะห์การจำแนกพหุนาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุนาม การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุนาม

รหัสวิชา : 693515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)

หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง โมเดลลิสเรลและวิธีการเขียนคำสั่งโปรแกรมลิสเรล การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 693516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา (Selected Topics in Statistics for Cognitive Science)

หัวข้อใหม่ ๆ ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 694511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Information Technology for Research)

ระบบสารสนเทศ แหล่งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการพิมพ์) เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ จริยธรรมนักสารสนเทศ

รหัสวิชา : 694512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย (Computer Programming for Research)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงานการเขียนโปรแกรม เน้นการเขียนภาษาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผล

รหัสวิชา : 694513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา (Computer Program Design for Cognitve Science)

หลักการและแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี โปรแกรมแบบโครงสร้าง รูปแบบของฐานข้อมูลทางการวิจัย วิธีการสร้างโปรแกรมและภาษาโปรแกรมการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมทางด้านวิทยาการปัญญา

รหัสวิชา : 694514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ผลการวัด (Computer Programs for Measurement Analysis)

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (BILOG, MULTILOG, TESTFACTS, PARSCALE) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ผลการวัด การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 694515
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ (Computer Programs for Statistical Analysis)

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS, SAS, MINITAB, SYSTAT) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 694516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย (Selected Topics in Computer Methods for Research)

หัวข้อใหม่ๆ ของวิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 694711
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับวิทยาการปัญญา (Database Systems Design for Cognitive Science)

หลักการและแนวคิดของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล จุดเด่นและจุดอ่อนของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของแบบจำลองข้อมูล (แบบจำลองเครือข่าย แบบจำลองเชิงลำดับ แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ และแบบจำลองเชิงวัตถุ) เน้นศึกษาแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสำหรับการสร้างและการเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และการจัดทำโครงงานการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิทยาการทางปัญญา

รหัสวิชา : 695511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการปัญญาเบื้องต้น (Introduction to Cognitive Science)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการปัญญาที่มีลักษณะเป็นสหสาขาวิชา (การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัญญาประดิษฐ์) วิทยาการระบบประสาท และมานุษยวิทยา) กระบวนการทางปัญญา (การให้เหตุผล การเรียนรู้ การคิด การจำ การรับรู้ และการกระทำ) โดยศึกษาจากหลากหลายมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 695512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาและมนุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาทางปัญญา (Philosophy and Anthropology for Cognitive Development)

วิวัฒนาการความคิดเชิงปรัชญา ความเชื่อในเรื่องมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย ความเชื่อและประสบการณ์ บ่อเกิดความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความรู้กับความจริง ค่านิยมและจริยธรรม กลไกการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิธีการทางมานุษยวิทยา การปรับตัวต่อวัฒนธรรมและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การประยุกต์ความรู้ทางปรัชญาและมานุษยวิทยากับการพัฒนาทางปัญญา

รหัสวิชา : 695513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาระบบประสาท (Neuropsychology)

ความเป็นมาของจิตวิทยาระบบประสาท การบูรณาการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสมอง วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทำงานของสมอง เซลนิวรอน การสื่อสารภายในนิวรอน การสื่อสารระหว่างนิวรอน การเกิดนิวรอนใหม่ การประมวลผลภาพและภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างความจำ ความตั้งใจ และการกระทำ จิตวิทยาระบบประสาทของการประมวลผลอารมณ์

รหัสวิชา : 695514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการสร้างภาพสมอง (Brain Imaging Techniques)

หลักการและวิธีการสร้างภาพสมอง การสร้างภาพทางการทำงานของสมอง ทบทวนการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองและการเขียนรายงาน ประสาทกายวิภาคศาสตร์สัมพันธ์ การประยุกต์ทางประสาทวิทยา เทคนิคการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง ระบบไบโอแพคและนิวโรสแกน

รหัสวิชา : 695712
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการและทฤษฎีทางวิทยาการปัญญาขั้นสูง (Principle and Theory in Advanced Cognitive Science)

ทฤษฎีพื้นฐานและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิทยาการปัญญา ประเด็นปัญหาสำคัญด้านกระบวนการทางปัญญา การรับรู้ ภาพลักษณ์ ความจำ การคิด การตัดสินใจและการพัฒนา โดยพิจารณาจากหลากหลายมุมมองร่วมกัน (มุมมองด้านปรัชญา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการระบบประสาท ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยา) ลักษณะธรรมชาติ การประยุกต์และข้อจำกัดของโมเดลทางจิตเชิงการคำนวณ

รหัสวิชา : 695713
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบบประสาทกับจิตวิทยาการเรียนรู้ (Neuroscience and Learning Psychology)

ระบบประสาทและการทำงานของสมอง ใยประสาทกับการรู้สึก การทำงานของใยประสาทในการเรียนรู้ การทำงานของสมองที่แสดงถึงความสามารถทางปัญญานด้านการรับรู้ ความสามารถทางภาษา ความจำ การคิด การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างระบบทางประสาทที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การอภิปรายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการเรียนรู้ การทำหน้าที่บกพร่องของสมองกับพฤติกรรม

รหัสวิชา : 695714
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิธีวิทยาการปัญญาสำหรับการวิจัย (Selected Topics in Cognitive Science Methods for Research)

หัวข้อใหม่ ๆ ของวิธีการทางวิทยาการปัญญาสำหรับการวิจัย นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 695715
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา (Computer Programs for Cognitive Science)

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (EEG, MATLAB, MINITAB1, MINITAB2) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อวิทยาการปัญญา การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 695716
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ (Fundamental of Biomedical Measurement and Instrumentations)

พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือวัดสัญญาณชีวการแพทย์ (สัญญาณไฟฟ้าสมอง สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ) ระบบการวัดสัญาณชีวการแพทย์ และความปลอดภัย พื้นฐานการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อประมวลสัญญาณชีวการแพทย์

3 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 691783
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I)

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและ การประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ (บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย) การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ การเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

รหัสวิชา : 691784
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II)

การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 691785
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Seminar in Doctoral Dissertation Preparation III)

ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 691898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

รหัสวิชา : 691998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่