ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) (กศ.บ. (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 173 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ พิณพาทย์ *
อาจารย์ นฤมล เสงี่ยม *
อาจารย์ ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์ *
อาจารย์ ศุภวรรณ จันทราเขต *
อาจารย์ อรวรา บัวผา *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 439100
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 1 (Pi Pat Education Skill 1)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรีตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตราฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 439101
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 2 (Pi Pat Education Skill 2)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาการปฏิบัติเพลงเรื่องประเภทเพลงบังคับทาง และเพลงเรื่องประเภทดาเนินกลอน

รหัสวิชา : 439102
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 1 (Thai String Instruments Education Skill 1)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรีตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตราฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 439103
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 2 (Thai String Instruments Education Skill 2)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาการปฏิบัติเพลงเรื่องประเภทเพลงบังคับทางและเพลงเรื่องประเภทดาเนินกลอน

รหัสวิชา : 439104
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 1 (Thai Classical Singing Education Skill 1)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาวิธีการขับร้องเพลงไทยตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการสังเกตความเข้าใจของผู้เรียน การปรับวิธีการสอนให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียน วิธีการเลือกเพลงฝึกหัดการขับร้องให้สอดคล้องและตรงตามเกณฑ์มาตราฐานการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 439105
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
Thai Classical Singing Education Skill 2 (Thai Classical Singing Education Skill 2)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเรื่อง

รหัสวิชา : 439116
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนทฤษฎีโน้ตสากล (Theory of Western Notation Teaching)

การบันทึกโน้ตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนถึงระดับขั้นสูง ฝึกการเขียนและวิธีการสอนการบันทึกโน้ตสากล โน้ตไทย ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 439200
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 3 (Pi Pat Education Skill 3)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสาคัญของการทาเพลงตับ วิธีการบรรเลง ประวัติ รูปแบบการนาเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

รหัสวิชา : 439201
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 4 (Pi Pat Education Skill 4)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาบทเพลงประเภทเสภา รูปแบบวิธีการสอนตามโครงสร้างทานองหลัก รูปแบบทางเพลงของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงประเภทเสภา บทบาทหน้าที่ความสาคัญของการบรรเลงเพลงประเภทเสภาและโอกาสที่จะนาไปใช้

รหัสวิชา : 439202
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
Thai String Instruments Education Skill 3 (Thai String Instruments Education Skill 3)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสาคัญของการทาเพลงตับ วิธีการบรรเลง ประวัติ รูปแบบการนาเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

รหัสวิชา : 439203
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 4 (Thai String Instruments Education Skill 4)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาบทเพลงประเภทเสภา รูปแบบวิธีการสอนตามโครงสร้างทานองหลัก รูปแบบทางเพลงของเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลงเพลงประเภทเสภา บทบาทหน้าที่ความสาคัญของการบรรเลงเพลงประเภทเสภาและโอกาสที่จะนาไปใช้

รหัสวิชา : 439204
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 3 (Thai Classical Singing Education Skill 3)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลงไทยบทเพลงประเภทเพลงตับ ความสาคัญของการทาเพลงตับ วิธีการขับร้อง ประวัติ รูปแบบการนาเสนอในการสอน และโอกาสที่ใช้ในการบรรเลงเพลงตับ

รหัสวิชา : 439205
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 4 (Thai Classical Singing Education Skill 4)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเสภา บทบาทหน้าที่ความสาคัญของการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเสภา และโอกาสที่จะนาไปใช้

รหัสวิชา : 439237
หน่วยกิต : 3(3-0-9)
เทคนิคการสอนดนตรีไทย (Thai Music Teaching)

เทคนิคการสอนดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

รหัสวิชา : 439238
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาเครื่องหนัง (Kreugnang Education)

การปฏิบัติเครื่องหนังที่นาไปใช้กับวงดนตรีไทยทุกประเภท การสอนหน้าทับต่างๆ วิธีการเก็บรักษาและการปรับแต่งเสียงของเครื่องหนังที่ถูกต้องตามหลักวิชาการดนตรี

รหัสวิชา : 439239
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
คอมพิวเตอร์ดนตรีไทยเพื่อการศึกษา (Thai Music Computer Study)

การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนดนตรี เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา การสร้าง การนาเสนอข้อมูลดนตรีไทย โปรแกรมการแต่งเพลงไทย โปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง และโปรแกรมการสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมิเดียดนตรีไทย

รหัสวิชา : 439240
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การเก็บซ่อมรักษาและสร้างเครื่องดนตรีไทยในสถานศึกษา (Thai Instrument Maintanance in School)

การจัดระบบของการเก็บเครื่องดนตรี ทักษะความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรี การใช้วัสดุเหลือใช้นามาสร้างเครื่องดนตรี

รหัสวิชา : 439300
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 5 (Pi Pat Education Skill 5)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษาดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญของการบรรเลงประกอบการแสดง ลีลา อารมณ์ของผู้แสดง และการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงระบา รา ฟฺอน โขน

รหัสวิชา : 439301
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 6 (Pi Pat Education Skill 6)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ โดยศึกษากระสวนของบทเพลงโครงสร้าง ประโยคเพลง ความสาคัญของบทเพลงที่มีทานองโยน บทเพลงที่มีทานองเท่า ประเภทของทานองโยน ลักษณะของทานองโยนที่สาคัญ และฝึกปฏิบัติเพลงที่มีลักษณะทานองโยน

รหัสวิชา : 439302
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 5 (Thai String Instruments Education Skill 5)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญของการบรรเลงประกอบการแสดง ลีลา อารมณ์ของผู้แสดง และการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงระบา รา ฟฺอน โขน

รหัสวิชา : 439303
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 6 (Thai String Instruments Education Skill 6)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษากระสวนของบทเพลงโครงสร้าง ประโยคเพลง ความสาคัญของบทเพลงที่มีทานองโยน บทเพลงที่มีทานองเท่า ประเภทของทานองโยน ลักษณะของทานองโยนที่สาคัญ และฝึกปฏิบัติเพลงที่มีลักษณะทานองโยน

รหัสวิชา : 439304
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 5 (Thai Classical Singing Education Skill 5)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ความสาคัญของการขับร้องประกอบการแสดง ลีลา อารมณ์ของผู้แสดง และการขับร้องบทเพลงประเภทเพลงระบา รา ฟฺอน โขน

รหัสวิชา : 439305
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 6 (Thai Classical Singing Education Skill 6)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลงไทยประเภทบทเพลงที่มีลักษณะทานองโยน

รหัสวิชา : 439318
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการสอนปี่พาทย์ 1 (Technique Pi Pat Teaching I)

เทคนิคการสอนวงดนตรีในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา บท เพลงที่ใช้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของดนตรีไทย

รหัสวิชา : 439319
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการสอนปี่พาทย์ 2 (Technique Pi Pat Teaching II)

เทคนิคการสอนของเครื่องดนตรี ความสาคัญของผู้เรียน ความเหมาะสมการเลือกเพลงในการปฏิบัติด้านผู้เรียนต่อจากเทคนิคการสอนปี่พาทย์ 1

รหัสวิชา : 439320
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการสอนเครื่องสายไทย 1 (Technique Thai String Instruments Teaching I)

เทคนิคการสอนเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ลักษณะกายภาพของซอด้วง ซออู้ จะเข้ ฝึกปฏิบัติบรรเลงทั้งซอด้วง ซออู้และจะเข้ ตามลาดับขั้นของมาตรฐานดนตรีไทย

รหัสวิชา : 439321
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการสอนเครื่องสายไทย 2 (Technique Thai String Instruments Teaching II)

เทคนิคการสอนเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ วิธีการสอนเครื่องดนตรีต่อจากการสอนเครื่องสายไทย 1

รหัสวิชา : 439322
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการสอนขับร้องเพลงไทย 1 (Technique Thai Classical Singing Teaching I)

วิธีการสอนขับร้องเบื้องต้น เทคนิคการสอนขับร้อง วิธีการเลือกเพลง วิธีการสอนร้องเพลงหมู่ เพลงเนื้อเต็ม เพลงสองชั้น การสอนขับร้องให้ถูกวิธี ตามลาดับขั้นของเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย

รหัสวิชา : 439323
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการสอนขับร้องเพลงไทย 2 (Technique Thai Classical Singing Teaching II)

วิธีการสอนขับร้องโดยมุ่งเน้นอารมณ์ของบทเพลง หลักการวิเคราะห์ผู้เรียนในการปฏิบัติบทเพลงระดับขั้นสูงต่อจากการสอนขับร้องเพลงไทย 1 และวิธีการปฏิบัติบทเพลงระดับขั้นสูง

รหัสวิชา : 439333
หน่วยกิต : 3(3-0-9)
สัมมนาการวิจัยด้านการสอนดนตรี (The seminar of Music Teaching researches)

สัมมนาระเบียบวิธี กระบวนการดาเนินการวิจัย รวมถึงปัญหาการวิจัยด้านการสอนดนตรีและนาฏยศึกษา

รหัสวิชา : 439334
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การสอนพื้นฐานดนตรีสากล (Fundamental of Western Music Teaching)

วิธีการสอนการบรรเลงเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด การอ่านโน้ตและวิธีการบรรเลง ท่าทางการนั่ง ตาแหน่งแขน มือ และนิ้ว ความสัมพันธ์ของตาแหน่งลิ่มเสียงตัวโน้ต ระดับ เสียง การไล่บันไดเสียงได้ตั้งแต่ 4 แฟลต ถึง 4 ชาร์ป และบรรเลงเพลงที่ใช้ทักษะการเล่นสองมือ

รหัสวิชา : 439400
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 7 (Pi Pat Education Skill 7)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์โดยศึกษา วิธีการสอนเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษการอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้บรรเลง ความหมายการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี บทเพลงที่นามาใช้เป็นเพลงเดี่ยวแต่ละเครื่องดนตรีและรูปแบบเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 439401
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะปี่พาทย์ 8 (Pi Pat Education Skill 8)

ประมวลรายวิชา Pi Pat Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและทบทวนให้เกิดความชานาญ รูปแบบการนาเสนอ ความหมาย ประวัติ หรือส่วนสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดาเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

รหัสวิชา : 439402
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 7 (Thai String Instruments Education Skill 7)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย กลุ่มเครื่องสายไทย โดยศึกษาวิธีการสอนเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้บรรเลง ความหมายการปฏิบัติบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี บทเพลงที่นามาใช้เป็นเพลงเดี่ยวแต่ละเครื่องดนตรีและรูปแบบเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 439403
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะเครื่องสายไทย 8 (Thai String Instruments Education Skill 8)

ประมวลรายวิชา Thai String Instruments Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและทบทวนให้เกิดความชานาญ รูปแบบการนาเสนอ ความหมาย ประวัติ หรือส่วนสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดาเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

รหัสวิชา : 439404
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 7 (Thai Classical Singing Education Skill 7)

กระบวนการวิธีการถ่ายทอด ทักษะการขับร้องเพลงไทย โดยศึกษาการขับร้องเพลงไทยประเภทบทเพลงที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ การอวดทางของผู้แต่งและฝีมือของผู้ขับร้อง ความหมายการขับร้องบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยว บทเพลงที่นามาใช้เป็นเพลงเดี่ยว และลักษณะลีลาการขับร้องรูปแบบเพลงเดี่ยว

รหัสวิชา : 439405
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การศึกษาทักษะการขับร้องเพลงไทย 8 (Thai Classical Singing Education Skill 8)

ประมวลรายวิชา Thai Classical Singing Education Skill 8 ตั้งแต่ 1-7 การทดสอบและทบทวนให้เกิดความชานาญ รูปแบบการนาเสนอ ความหมาย ประวัติ ส่วนสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดดาเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมการแสดง

รหัสวิชา : 439418
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การจัดการแสดงดนตรีไทย (Performing Thai Music)

การจัดการแสดงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวางแผน การทาโครงการ วิธีดาเนินการฝึกซ้อม การแก้ปัญหาของการจัดการแสดงภายในหอประชุม กลางแจ้ง การทางานร่วมกัน วิธีบริหารการจัดการแสดงดนตรีและนาฏยศึกษา

รหัสวิชา : 439419
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดโครงการกิจกรรมดนตรีในสถานศึกษา (Administration Music’s Project in School)

รูปแบบการเขียนโครงการ ทักษะการเขียนโครงการ การสร้างสรรค์โครงการกิจกรรมภายในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมทางดนตรีและนาฏศิลป์ในสถานที่จริง

รหัสวิชา : 439420
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การสอนเครื่องเปูาและอังกะลุง (Wind Instrument & Anggalung Teaching)

การแบ่งประเภทของเครื่องดนตรี วิธีการปฏิบัติเครื่องเปูาและอังกะลุง การ เตรียมการศึกษา ทักษะเบื้องต้นการระบายลม การปฏิบัติรูปแบบการระบายลมชนิดต่างๆ ตามเทคนิคของเครื่องเปูา ทักษะเบื้องต้นในการจับอังกะลุง การเขย่าอังกะลุง วิธีการถ่ายทอดการสอนเครื่องเปูาและอังกะลุง

รหัสวิชา : 439421
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีและโสตทัศนูปกรณ์สาหรับครูดนตรี (Music Audio Visual for Music Teacher)

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สาหรับครูดนตรี การจัดเครื่องเสียงให้เหมาะสมต่อสถานที่ของการบรรเลงดนตรี และศึกษาความแตกต่างการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกับการบรรเลง

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 439119
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย (Theory of Thai Music Education)

รายละเอียดที่สาคัญต่างๆของดนตรีไทย การเปรียบเทียบดนตรีต่างชาติ หลักการวิเคราะห์ความเป็นทฤษฎีดนตรี

รหัสวิชา : 439120
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาประวัติดนตรีไทย (History of Thai Music Education)

วิธีการถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย ความเคลื่อนไหวการเกิด การพัฒนาของดนตรีไทย อิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อดนตรี และหลักการวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์

รหัสวิชา : 439121
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกโน้ตเพลงไทยสาหรับครูดนตรี (Thai Music Notation for Music Teacher)

ความสาคัญของการบันทึกโน้ตกับครูดนตรี องค์ความรู้ของการบันทึกโน้ต ประเภทของโน้ต การนาไปสอนในโรงเรียน และการบันทึกโน้ตแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 439125
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาปี่พาทย์มอญ 1 (Pi Pat Mon Education I)

ความเป็นมาของเพลงมอญ วัฒนธรรม ความเชื่อ ความแตกต่าง และการเปรียบเทียบมือฆ้องมอญกับไทย โดยการปฏิบัติเพลงในพิธีกรรม

รหัสวิชา : 439126
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาปี่พาทย์มอญ 2 (Pi Pat Mon Education II)

โครงสร้างบทเพลงปี่พาทย์มอญ เทคนิคการใช้วงปี่พาทย์มอญ การสอนเทคนิคการบรรเลงเพลงมอญที่ต่อเนื่อง และการปฏิบัติเพลงมอญที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น

รหัสวิชา : 439343
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี (Culture Reievant of Music Education)

การศึกษาบทบาทหน้าที่สาคัญของดนตรีที่มีต่อวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริบทของดนตรีต่อสังคมในชีวิตประจาวัน ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของมนุษย์ การปฏิบัติเพลงในพิธีกรรมเช่น พิธีโกนจุก งานบวช งานศพ การเกิด และงานพิธีที่สาคัญต่างๆ

รหัสวิชา : 439344
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
เทคนิคการปรับวงเพื่อการสอน (Ensemble Technique for Teaching)

เทคนิคที่สาคัญในการปรับวงดนตรีไทย การใช้ทานองเชื่อมประโยคของเพลง ความเบา-หนักของเสียง หลักการ วิธีปฏิบัติในการปรับวงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ การประยุกต์ใช้และความแตกต่างของการปรับวงแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 439345
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาเพลงเกร็ด (Phleng Gred Education)

เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ประเภทเพลงเกร็ด หลักการนาไปใช้เพลงเกร็ด การปฏิบัติเพลงเกร็ดในรูปแบบต่างๆ และวิธีการบรรเลงเพลงเกร็ด

รหัสวิชา : 439346
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาธุรกิจการดนตรีไทย (Introduction to Thai Music Business Education)

กลยุทธ์เชิงธุรกิจของดนตรีไทย การจัดตั้งโรงเรียนดนตรี หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย การทาวิจัยดนตรีในเชิงธุรกิจ และหลักการบริหารธุรกิจการดนตรีไทย

รหัสวิชา : 439347
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียนรู้ประวัติดนตรีตะวันตก (History of Western Music Learning)

การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก ความเกี่ยวข้องของวัฒนธรรมกับดนตรี เทคนิคการจูงใจ และประวัติดนตรีแต่ละยุคสมัย

รหัสวิชา : 439348
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียนรู้ประวัติดนตรีตะวันออก (History of Eastern Music Learning)

การเรียนรู้ถึงการดนตรีกลุ่มประเทศในตะวันออก บทบาทละความเป็นมาของประวัติดนตรีในตะวันออก เครื่องดนตรีในกลุ่มตะวันออก และความสัมพันธ์ของเครื่องดนตรีในตะวันออก

รหัสวิชา : 439349
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาพื้นฐานมานุษยดุริยางควิทยา (Introduction to Ethnomusicology Education)

ดนตรี รูปแบบดนตรี วัฒนธรรมความเชื่อของดนตรีชาติ เผ่าพันธุ์ การเกิดของดนตรี องค์ความรู้ที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ความสาคัญของดนตรีที่มีต่อครูผู้สอน

รหัสวิชา : 439350
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาศิลปะการแสดงไทย (Thai Acting Education)

ศิลปะ ลีลา การทาให้เกิดความงาม ความสุนทรีย์ อารมณ์ และประเภทของนาฏศิลป์ไทยที่สามารถนาไปใช้กับนักเรียนในระดับต่างๆ ได้

รหัสวิชา : 439351
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การสอนขิม (Khim Teaching)

องค์ประกอบของขิม วิธีการตีขิมที่ถูกต้อง การเทียบเสียง ความพร้อมของผู้เรียน และการปฏิบัติขิมตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับสูงขึ้น

รหัสวิชา : 439352
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาปี่พาทย์นางหงส์ (Pi Pat Nanghong Education)

ความแตกต่างของปี่พาทย์ไทย เทคนิควิธีการสอนของปี่พาทย์นางหงส์ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของปี่พาทย์นางหงส์ และการปฏิบัติเพลงเรื่องนางหงส์

รหัสวิชา : 439353
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์สาหรับครูดนตรี (Form and Analysis for Music Teacher)

โครงสร้างของดนตรี การแยกรายละเอียดของวรรค ตอน ท่อน บทเพลง ความแตกต่างระหว่างเพลง เพลงที่มีสาเนียงต่างๆ รายละเอียด และความแตกต่างของทฤษฎีดนตรีสากลกับทฤษฎีดนตรีไทย

รหัสวิชา : 439354
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
การศึกษาการประพันธ์เพลงไทย (Thai Music Composition Education)

แนวหรือทานองของเครื่องแต่ละเครื่อง ความแตกต่างของแนวทานอง ทานองเพลงที่เหมือนกันและแตกต่างกัน การสร้างแนวทานองใหม่-เก่า การฝึกแนวทานอง การสร้างวรรคเพลง และการสร้างเพลง

รหัสวิชา : 439428
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ดนตรีจีน 1 (Chinese Music I)

ความพร้อมก่อนการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การหยิบจับ การนั่ง สมาธิการบรรเลงดนตรี การอ่านโน้ตศึกษาเพลงเบื้องต้น และเทคนิคการสอนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีจีน

รหัสวิชา : 439429
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ดนตรีจีน 2 (Chinese Music II)

ดนตรีจีนขั้นสูงขึ้น การเทียบเสียง การแต่งเสียง การบันทึกโน้ตของเครื่องดนตรี การรวมวง และการบรรเลงต่อหน้าสาธารณชน

รหัสวิชา : 439430
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การสอนเครื่องสายปี่ชวา (Kerung Say Pijava Teaching)

การสอนวงเครื่องสายปี่ชวา ความเป็นมา โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง ตลอดจนการศึกษาวิธีการบรรเลง การสอนให้เข้าถึงโอกาสของวง และการปฏิบัติเพลงเครื่องสายปี่ชวา

รหัสวิชา : 439431
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
เทคนิคการบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ (Technique Pi Pat Mon)

เทคนิคการสอนของเครื่องดนตรี ความสาคัญของผู้เรียน ความเหมาะสมการเลือกเพลงในการปฏิบัติด้านผู้เรียนต่อจากปี่พาทย์มอญ 2

รหัสวิชา : 439432
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาเพลงหน้าพาทย์ (Phleng Na Pat Education)

ความสาคัญของลาดับของเพลง ความเชื่อของการถ่ายทอดเพลงหน้าพาทย์ เพลงหน้าพาทย์ในสมัยโบราณ เพลงหน้าพาทย์ในยุคปัจจุบัน การสอนเพลงหน้าพาทย์ โครงสร้างของเพลง เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในระดับโรงเรียน จนถึงขั้นการบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูเบื้องต้น

รหัสวิชา : 439442
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
ดนตรีร่วมสมัยสาหรับครูดนตรี (Contemporary Music for Music Teacher)

การนาดนตรีต่างชนิด ต่างชาติ ต่างเผ่าพันธุ์มาบรรเลงร่วมกัน การสอนวิธีการใช้ เทคนิคแต่ละเครื่องดนตรี ดนตรีแนวใหม่ ตามสมัยนิยมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

รหัสวิชา : 439443
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การศึกษาปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ (Pi Pat Dueg Dum Bun Teaching)

ความเป็นมาของดนตรี การเกิด เทคนิคของวง การเรียนรู้ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กับความสาคัญของวง การสอนวิธีการเลือกเพลงบรรเลงกับวง และกลวิธีเทคนิคการปฏิบัติเพลงในวงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์

รหัสวิชา : 439444
หน่วยกิต : 2(0-4-6)
การสอนดนตรีพื้นบ้าน (Thai Folk Music Teaching)

ดนตรีชาวบ้าน พื้นเมือง พื้นบ้าน การเกิดขึ้นของเพลงพื้นบ้าน ความเชื่อวัฒนธรรม การสร้างเครื่องดนตรี วิธีการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิม และพื้นบ้านสมัยนิยม

รหัสวิชา : 439445
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ดนตรีไทยในพระราชพิธี (Thai Music In Royal ceremony)

การศึกษาวัฒนธรรมของดนตรีไทยในพระราชพิธี วิธีการปฏิบัติดนตรีไทยใน พระราชพิธี แบบดั้งเดิม