ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จันทร์พร พรหมมาศ * ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ทองสอน *
อาจารย์มณเทียร ชมดอกไม้ * ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2542)
รองศาสตราจารย์วิชิต สุรัตน์เรืองชัย * กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2531)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

รหัสวิชา : 402672
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง (Advanced Foundations of Education)

บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

รหัสวิชา : 434522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา (Applied Educational Research)

มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัยทางการศึกษา สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เมต้า การวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าและศึกษางานวิจัยในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย

รหัสวิชา : 435611
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (Statistical Methods for Research)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ และคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ

2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 404502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้กระดานดำ การเขียนตัวอักษร การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 404501
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระดับต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร และวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

รหัสวิชา : 404502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้กระดานดำ การเขียนตัวอักษร การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 409571
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาและการวิจัยหลักสูตรและการสอน (Seminar on Problems and Research in Curriculum and Instruction)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การยำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409581
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนศิลปะ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Art)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนศิลปะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 400581
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Experience)

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

รหัสวิชา : 409511
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีหลักสูตร (Curriculum Theory)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีต่างๆ วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร การประยุกต์ทฤษฎีหลักสูตรไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและโรงเรียน

รหัสวิชา : 409512
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบการสอน (Models of Teaching)

ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอนแบบต่างๆ รูปแบบและวิธีสอนที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน การพัฒนาและการออกแบบการสอนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับวิชาเอกเลือก และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน

รหัสวิชา : 409513
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (Local Curriculum Development)

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แนวทางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาและการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น

รหัสวิชา : 409514
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตร (Innovation and Technology of Curriculum)

บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาหลักสูตร และระบบการสืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

รหัสวิชา : 409515
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน (Analysis of Curriculum and Instruction System)

รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน แนวทางการวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับหลักสูตรการสอน

รหัสวิชา : 409516
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินโครงการและหลักสูตร (Evaluation of Project and Curriculum)

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการและหลักสูตร แนวทางและกระบวนการประเมินโครงการและหลักสูตร การสร้างเครื่องมือประเมินโครงการและหลักสูตร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพัฒนาโครงการและหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 409517
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอนเพื่อการพัฒนาการคิด (Teaching for Thinking Development)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และการพัฒนากระบวนการคิดในลักษณะต่างๆ ตามจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ การประเมินความสามารถในการคิด และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 409518
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนิเทสการศึกษา (Educational supervision)

ประวัติการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การสังเกตการสอนในชั้นเรียนและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 409552
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Thai Language Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409553
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (Seminar on Problems of Instructional Media in Thai Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409554
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Foreign Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409555
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศ (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Foreign Language Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409556
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Seminar on Problems of Instructional Media in Foreign Language)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409557
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Mathematics)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409558
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการเรียนสอนคณิตศาสตร์ (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Mathematics Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ (Seminar on Problems of Instructional Media in Mathematics)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409561
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Science)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409562
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Science Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาต่างประเทศจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409563
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (Seminar on Problems of Instructional Media in Science)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409564
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Social Studies Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409565
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนสังคมศึกษา (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Social Studies)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409566
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Seminar on Problems of Instructional Media in Social Studies)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409567
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Health and Physical Education)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409568
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Health and Physical Education Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409569
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (Seminar on Problems of Instructional Media in Health and Physical Education)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409572
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนศิลปะ (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Art Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนศิลปะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409573
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนศิลปะ (Seminar on Problems of Instructional Media in Art)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนศิลปะ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409574
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Career and Technology)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409575
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาการวัดผลและประเมินผลการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Seminar on Problems of Measurement and Evaluation in Career and Technology Teaching)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409576
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Seminar on Problems of Instructional Media in Career and Technology)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

รหัสวิชา : 409577
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลวิธีการนิเทศ (Strategies of Supervision)

หลักการ แนวคิดและกลวิธีการนิเทศแบบต่างๆ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของกลวิธีนิเทศแบบต่างๆ ลักษณะปัญหาของการนิเทศแบบต่างๆ แนวโน้มของการนิเทศการสอนในโรงเรียน

รหัสวิชา : 409578
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤติกรรมการนิเทศการสอนในโรงเรียน (Behavior of Teaching Supervision in School)

บทบาทและหน้าที่ของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอนในสถานศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนระดับต่างๆของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยบริหารสถานศึกษา หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสายชั้นเรียนและศึกษานิเทศก์จาหน่วยงานนอกสถานศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการสอนและแนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 409579
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาเทคนิคการนิเทศ (Supervision Techniques Development)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเทคนิคการนิเทศการสอนในโรงเรียนระดับต่างๆ เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาเทคนิคการนิเทศใหม่ๆที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 409580
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation in Teaching Supervision)

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในหารประเมินผล รูปแบบการประเมินผลการนิเทศที่เหมาะสม วิเคราะห์ผลการนิเทศการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการนิเทศการสอนไปใช้

รหัสวิชา : 409581
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอนศิลปะ (Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Art)

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสัมมนาปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนศิลปะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย