A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/Mjd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMTY1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กนก พานทอง * ปร.ด. (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
อาจารย์ ปิยะทิพย์ ประดุจพรม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลพงศ์ สุขสว่าง * ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
อาจารย์ สุพิมพ์ ศรีพันธุ์วรสกุล * ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
* ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
อาจารย์ สมพร สุทัศนีย์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 รายวิชาสัมมนาดุษฏีนิพนธ์

Course codes : 692783
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและ การประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ (บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย) การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ การเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 692784
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 692785
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฏีนิพนธ์

Course codes : 692898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

1 รายวิชาบังคับ

Course codes : 692711
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง

การทบทวนทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการอ้างอิงสรุป กฎของการวัดแนวใหม่ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบจำลอง IRT แบบทวิภาคและแบบหลายค่า การประมาณค่าความสามารถของบุคคล การให้คะแนนกับแบบจำลอง IRT ลักษณะของข้อสอบ การประมาณค่า และ การประเมินความเหมาะสมของแบบจำลอง IRT การประยุกต์ IRT (DIF, CAT, EQUATING) การนำ IRT ไปใช้ประเมินพัฒนาการและสติปัญญา บุคลิกภาพและเจตคติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ตาม IRTพัฒนาการทางปัญญา มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

Course codes : 692712
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบทางจิตวิทยา

ความเป็นมาของการทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคล แบบทดสอบความสามารถเป็นกลุ่ม การทดสอบกับประชากรกลุ่มพิเศษ การทดสอบบุคลิกภาพ แบบสำรวจตนเอง การประเมิน การสังเกตและพฤติกรรม การประเมินทางจิตวิทยาระบบประสาท การประเมินทางอาชีพและอุตสาหกรรม ประเด็นทางกฎหมายและการทดสอบในอนาคต

Course codes : 692782
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา

การตรวจสอบประเด็นปัญหาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญาในปัจจุบัน ที่สำคัญ ๆ ซึ่งพบในงานวิจัยและสื่อทางวิชาชีพ

Course codes : 695711
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาทางปัญญา

ความเป็นมาของจิตวิทยาทางปัญญา ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างและรูปแบบของความจำระยะยาว กระบวนการถอดรหัสความจำ การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ ความเชื่อกับปัญญา ความเชื่อเกี่ยวกับตน ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญาและความรู้ พัฒนาการทางปัญญา การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ ปัญญาทางสังคม เทคโนโลยีกับพัฒนาการทางปัญญา มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

2 รายวิชาเลือกปรับพื้นฐานความรู้

Course codes : 691511
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ แบบการวิจัยเชิงสำรวจและแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง แบบการวิจัยเชิงทดลอง และแบบการวิจัยหน่วยตัวอย่างเดียว แบบการวิจัยแบบผสม การวิจัยปฏิบัติการทางวิทยาการปัญญา การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยและการพัฒนา และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 691512
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ งานภาคสนาม ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการตีความหมาย การวิจัยปฏิบัติการทางวิทยาการปัญญา และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 691513
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องมือวิจัย

วิธีการสังเกต การทำแผนที่พฤติกรรมและการวัดร่องรอยของพฤติกรรม การออกแบบสำรวจ วิธีการสัมภาษณ์ การออกแบบแบบสอบถาม การสร้างมาตราส่วนประมาณค่าวัดเจตคติและมาตราส่วนประมาณค่าแบบต่าง ๆ วิธีการวิจัยและวัสดุอุปกรณ์ การใช้เอกสารส่วนบุคคลและเอกสารสำคัญ การใช้อุปกรณ์ช่วยวิจัย การใช้แบบทดสอบมาตรฐานและแบบสำรวจ

Course codes : 691514
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงสำรวจ

ธรรมชาติของการวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยระยะยาว แบบวิจัยภาคตัดขวาง วิธีวิทยาการวิจัย เชิงสำรวจ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม วิธีการเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม การสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์ การสร้างรายการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์โดยใช้โทรศัพท์ การวิเคราะห์และการเขียนผลการวิจัยเชิงสำรวจ จริยธรรมของการวิจัยเชิงสำรวจ

Course codes : 691515
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงาน

ธรรมชาติของการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจ กระบวนการสุ่ม โมเดลแถวคอย โมเดลการสำรวจ สถานการณ์จำลอง วิธีการเชิงยืดหยุ่น วิธีการที่ไม่ใช่เส้นตรง การประยุกต์วิธีการวิจัยดำเนินงานในการบริหารโครงการ

Course codes : 691516
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยหลักสูตร

หลักการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสังเกตและบรรยาย การสำรวจแบบไม่มีการสังเกต และเทคนิคการรายงานตัวเอง วิธีการแก้ปัญหา วิธีการประเมิน การวิเคราะห์และประเด็นในการวิจัยหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินหลักสูตร

Course codes : 691517
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง

วิธีวิจัยเชิงทดลอง การกำหนดปัญหาและการสร้างสมมติฐาน จริยธรรม ตัวแปรในการทดลอง การควบคุมการทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมตัวแปร การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและหนึ่งหน่วยตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน ความตรงภายในและความตรงภายนอกของการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 691518
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยสถาบัน

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสถาบัน ประเภทของข้อมูลสำหรับงานวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศ การจัดการเกี่ยวกับความต้องการของบุคลากร ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การจัดการคุณภาพโดยรวม การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุน ปัญหาของการวิจัยสถาบันและการใช้ระบบสารสนเทศ

Course codes : 691519
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

ลักษณะและขอบเขตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ข้อควรระวังของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบวิจัย กระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต จริยธรรมของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มทางอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารออนไลน์ การเผยแพร่งานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต และอนาคตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

Course codes : 691520
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวิจัยสำหรับวิทยาการปัญญา

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวิจัยทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 691711
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นสูง

กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมสนับสนุนปัญหาวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ และเทคนิควิจัยแบบผสมระหว่างวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ (การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สถานการณ์จำลอง การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น การทำวิจัยเป็นรายบุคคล)

Course codes : 692511
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัด สถิติพื้นฐานที่ใช้กับทฤษฎีการสอบ โมเดลคะแนนจริงแบบดั้งเดิม การประมาณค่าความเที่ยง ทฤษฎีการอ้างอิงสรุป สัมประสิทธิ์ความเที่ยงสำหรับแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ความตรง ความลำเอียงในการคัดเลือก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและ การตีความหมายคะแนน วิธีการแก้ไขการเดาและการให้คะแนนแบบต่าง ๆ การกำหนดมาตรฐาน ปกติวิสัย และคะแนนมาตรฐานการปรับเทียบคะแนนจากแบบทดสอบต่างฉบับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

Course codes : 692512
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดด้านปัญญา

การศึกษากระบวนการทางปัญญา ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดี วิธีสร้างเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ (แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความถนัด แบบวัดความสามารถ) การทดลองข้อสอบ การคำนวณค่าอำนาจจำแนกและความเที่ยงของแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การสอบด้วยแบบทดสอบเฉพาะตัวและมาตรวัดของราสช์

Course codes : 692513
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่ปัญญา

ธรรมชาติของการวัดทางด้านที่ไม่ใช่ปัญญา สเกลแบบต่าง ๆ (เทอร์สโตน ลิเคิร์ท กัตต์แมน ออสกูด) การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบวัด การออกแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ (แบบวัดทางจิตวิทยา การวัดภาคปฏิบัติ) ความตรงและความเที่ยงของแบบวัด วิธีการพัฒนาและประเมินแบบวัด การนำเครื่องมือวัดทางด้านที่ไม่ใช่ปัญญาไปใช้ทางวิทยาการปัญญา

Course codes : 692514
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

โมเดลการทดสอบสำหรับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับใช้กับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดลองก่อน การเก็บรักษาข้อสอบและการนำข้อสอบมาใช้ใหม่สำหรับสนับสนุนการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การควบคุม การเปิดเผยข้อสอบและการเก็บรักษาความลับของข้อสอบ การบริหารการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การให้คะแนน และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าสอบสำหรับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

Course codes : 692515
Credit : 3(3-0-6)
การกำหนดมาตรฐาน

เกณฑ์ มาตรฐาน ความหมายของการกำหนดมาตรฐาน องค์ประกอบของการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ วิธีการกำหนดมาตรฐาน (วิธีเนเดสกี้ วิธีอีเบล วิธีแองกอฟฟ์ วิธีความเห็นร่วมทางตรง วิธีกลุ่มตรงกันข้าม วิธีบุคมาร์ค วิธีการจับคู่รายข้อ วิธีฮอฟสตีและบุค) ความท้าทายและทิศทางการกำหนดมาตรฐานในอนาคต

Course codes : 692516
Credit : 3(3-0-6)
การตรวจสอบการโกงในการสอบ

ความหมายของการโกงในการสอบ ผลกระทบต่อความตรงของแบบสอบ การโกงในการสอบระดับมัธยมศึกษาและระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย การรับรู้เกี่ยวกับการโกงของนักเรียน/นิสิตและอาจารย์ เหตุผลของนักเรียน/นิสิตในการโกง วิธีการโกงในการสอบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการโกง การโกงในระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาชีพ การโกงในต่างประเทศและต่างวัฒนธรรม วิธีการตรวจสอบการโกง การตรวจสอบการโกงโดยวิธีการสังเกต การตรวจสอบการโกงโดยวิธีการทางสถิติ โมเดลทางสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบการโกงในการสอบ ประเด็นข้อกฎหมายกับการโกงในการสอบ

Course codes : 692517
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาตัวบ่งชี้

แนวความคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับตัวบ่งชี้ ประเด็นทางสถิติที่ได้มาจากข้อมูลต่าง ๆ นิยามเชิงทฤษฎีกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับระดับประเทศและระดับภูมิภาค การนำเสนอตัวบ่งชี้ การใช้ตัวบ่งชี้ในการวางแผน การวิจัยและการจำแนก การพัฒนาตัวบ่งชี้ในอนาคต

Course codes : 692518
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวัด

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 692551
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการ

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน หลักการประเมินโครงการ วิธีการประเมินโครงการแบบต่าง ๆ แนวปฏิบัติในการวางแผนการประเมิน แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินและการใช้ผลการประเมิน แนวโน้มการประเมินโครงการในอนาคต

Course codes : 692552
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินบุคลากร

ความเป็นมาของการประเมินบุคลากร ข้อบังคับและการประยุกต์ คำอธิบายลักษณะงาน ลักษณะเฉพาะของตำแหน่ง และการกำหนดเป้าหมาย การฝึกสังเกตการทำงานและการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสัมภาษณ์และการประเมินการสัมภาษณ์ การประเมินหัวหน้าหน่วยงานและ รองหัวหน้าหน่วยงาน ข้อบังคับกับการดูแลรักษาเงินทุน การประเมินกับการควบคุมคุณภาพ

Course codes : 692553
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการประเมิน

หัวข้อใหม่ๆ ของการประเมิน นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 693511
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา

หลักการทางสถิติ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอย และการพยากรณ์ การสุ่มและการประมาณช่วงการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 693512
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการสหสัมพันธ์และการถดถอย

แนวความคิดเกี่ยวกับสหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์พหุนามและสมการถดถอยพหุนาม ความเป็นสาเหตุและการควบคุมการทดลอง สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้กับการถดถอย การถดถอยที่ใช้กับการพยากรณ์ การวิเคราะห์เส้นทางและการออกแบบลำดับชั้น ตัวแปรพหุระดับ การทดสอบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรง การออกแบบการวัดปฏิสัมพันธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การถดถอยโลจิสติก และโมเดลล็อกลิเนียร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 693513
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

แบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง แบบจำลองโลจิทและโปรบิทสำหรับข้อมูลทวิภาค แบบจำลอง ล็อกลิเนียร์สำหรับตารางการณ์จร แบบจำลองสถิติต่างๆ สำหรับข้อมูลจัดประเภท แบบจำลองสำหรับตัวแปรตามจัดอันดับ แบบจำลองสำหรับตัวแปรไม่จัดอันดับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

Course codes : 693514
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุนาม การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม การวิเคราะห์การจำแนกพหุนาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุนาม การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุนาม

Course codes : 693515
Credit : 3(3-0-6)
โมเดลสมการโครงสร้าง

หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง โมเดลลิสเรลและวิธีการเขียนคำสั่งโปรแกรมลิสเรล การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 693516
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา

หัวข้อใหม่ ๆ ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 693711
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุนาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 694511
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ระบบสารสนเทศ แหล่งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการพิมพ์) เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Course codes : 694512
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงานการเขียนโปรแกรม เน้นการเขียนภาษาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผล

Course codes : 694513
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา

หลักการและแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี โปรแกรมแบบโครงสร้าง รูปแบบของฐานข้อมูลทางการวิจัย วิธีการสร้างโปรแกรมและภาษาโปรแกรมการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมทางด้านวิทยาการปัญญา

Course codes : 694514
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ผลการวัด

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (BILOG, MULTILOG, TESTFACTS, PARSCALE) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ผลการวัด การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 694515
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS, SAS, MINITAB, SYSTAT) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 694516
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย

หัวข้อใหม่ๆ ของวิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 694711
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับวิทยาการปัญญา

หลักการและแนวคิดของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล จุดเด่นและจุดอ่อนของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของแบบจำลองข้อมูล (แบบจำลองเครือข่าย แบบจำลองเชิงลำดับ แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ และแบบจำลองเชิงวัตถุ) เน้นศึกษาแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสำหรับการสร้างและการเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และการจัดทำโครงงานการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิทยาการทางปัญญา

Course codes : 695511
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการปัญญาเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการปัญญาที่มีลักษณะเป็นสหสาขาวิชา (การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัญญาประดิษฐ์) วิทยาการระบบประสาท และมานุษยวิทยา) กระบวนการทางปัญญา (การให้เหตุผล การเรียนรู้ การคิด การจำ การรับรู้ และการกระทำ) โดยศึกษาจากหลากหลายมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ

Course codes : 695512
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและมนุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาทางปัญญา

วิวัฒนาการความคิดเชิงปรัชญา ความเชื่อในเรื่องมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย ความเชื่อและประสบการณ์ บ่อเกิดความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความรู้กับความจริง ค่านิยมและจริยธรรม กลไกการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิธีการทางมานุษยวิทยา การปรับตัวต่อวัฒนธรรมและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การประยุกต์ความรู้ทางปรัชญาและมานุษยวิทยากับการพัฒนาทางปัญญา

Course codes : 695513
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาระบบประสาท

ความเป็นมาของจิตวิทยาระบบประสาท การบูรณาการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสมอง วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทำงานของสมอง เซลนิวรอน การสื่อสารภายในนิวรอน การสื่อสารระหว่างนิวรอน การเกิดนิวรอนใหม่ การประมวลผลภาพและภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างความจำ ความตั้งใจ และการกระทำ จิตวิทยาระบบประสาทของการประมวลผลอารมณ์

Course codes : 695514
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการสร้างภาพสมอง

หลักการและวิธีการสร้างภาพสมอง การสร้างภาพทางการทำงานของสมอง ทบทวนการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองและการเขียนรายงาน ประสาทกายวิภาคศาสตร์สัมพันธ์ การประยุกต์ทางประสาทวิทยา เทคนิคการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง ระบบไบโอแพคและนิวโรสแกน

Course codes : 695712
Credit : 3(3-0-6)
หลักการและทฤษฎีทางวิทยาการปัญญาขั้นสูง

ทฤษฎีพื้นฐานและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิทยาการปัญญา ประเด็นปัญหาสำคัญด้านกระบวนการทางปัญญา การรับรู้ ภาพลักษณ์ ความจำ การคิด การตัดสินใจและการพัฒนา โดยพิจารณาจากหลากหลายมุมมองร่วมกัน (มุมมองด้านปรัชญา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการระบบประสาท ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยา) ลักษณะธรรมชาติ การประยุกต์และข้อจำกัดของโมเดลทางจิตเชิงการคำนวณ

Course codes : 695713
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบบประสาทกับจิตวิทยาการเรียนรู้

ระบบประสาทและการทำงานของสมอง ใยประสาทกับการรู้สึก การทำงานของใยประสาทในการเรียนรู้ การทำงานของสมองที่แสดงถึงความสามารถทางปัญญานด้านการรับรู้ ความสามารถทางภาษา ความจำ การคิด การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างระบบทางประสาทที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การอภิปรายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการเรียนรู้ การทำหน้าที่บกพร่องของสมองกับพฤติกรรม

Course codes : 695714
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิธีวิทยาการปัญญาสำหรับการวิจัย

หัวข้อใหม่ ๆ ของวิธีการทางวิทยาการปัญญาสำหรับการวิจัย นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 695715
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (EEG, MATLAB, MINITAB1, MINITAB2) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อวิทยาการปัญญา การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 695716
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์

พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือวัดสัญญาณชีวการแพทย์ (สัญญาณไฟฟ้าสมอง สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ) ระบบการวัดสัญาณชีวการแพทย์ และความปลอดภัย พื้นฐานการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อประมวลสัญญาณชีวการแพทย์

3 รายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 692783
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและ การประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ (บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย) การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ การเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 692784
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 692785
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 692998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่