ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม) (ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ประจักษ์ น้ำประสานไทย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์ * ร.ด.(รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตร สุวรรณละออง * Ph.D.(History)
Westf?l?sche Wilhelms-Universit?t M?nster,Germany (2549)
อาจารย์สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล Ph.D.( Public Administration)
University of Northern Philippines, Philippines (2551)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 264511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการบริการสังคม (Strategic Management in Social Service)

ปรัชญา แนวคิด ความสำคัญ และภาพรวมของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการและรายละเอียดในการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ การกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการศึกษา กรณีตัวอย่างในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของการบริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศ

รหัสวิชา : 264512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การสำหรับการบริการสังคม (Organization Management for Social Service)

แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ด้านรูปแบบ โครงสร้าง พฤติกรรม ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เน้นรูปแบบการทำงานของผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ การบริหารอำนาจ การทำงานร่วมกัน การเจรจา การต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน

รหัสวิชา : 264531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยสำหรับการบริการสังคม (Research Method for Social Servic)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย กระบวนการของการวิจัยและประเมินผล การประยุกต์ใช้ แนวคิดการบริการสังคม สร้างกรอบแนวคิด การกำหนดปัญหา การออกแบบ การบริหาร การค้นหา การสรุป และการนำเสนอการวิจัยและประเมินผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

รหัสวิชา : 264541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการบริการสังคม (Principles of Social Service Management)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการประยุกต์ใช้กับการบริการสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐ เอกชน กลุ่มสังคม และองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไรในการนำนโยบายสังคมไปปฏิบัติ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทที่มีอิทธิพลต่อการบริการสังคม

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 264513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการประชากร ครอบครัว และชุมชน (Population, Family and Community Management)

การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของประชากร ครอบครัวและชุมชน อันจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของระบบภายใต้การดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 264514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการบริการสังคม (Social Project Management)

แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการกระบวน การหรือวงจรโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านเวลา การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทางการจัดการ เทคนิคการจัดการและควบคุมโครงการ แนวคิดในการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย

รหัสวิชา : 264516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย (Conflict Management in Thai Society)

การวิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ศึกษาถึงสาเหตุ เงื่อนไข ข้อจำกัดและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 264521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ การบริการสังคม (Information and Communication Technology for Social Service)

การวิเคราะห์ พัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคม การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริการสังคม วิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 264542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Management)

แนวคิด หลักการ คุณค่า และวิธีการของการจัดการงานสวัสดิการสังคม โดย เน้นยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันเชิงสหศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน และมวลชน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและการสังคมสงเคราะห์ทุกรูปแบบ

รหัสวิชา : 264543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม (Social Marketing)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของการตลาดสังคม การใช้กระบวนการทางการตลาดวิเคราะห์และทำนายสังคม และกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการการจัดการบริการสังคม ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษาในการใช้การตลาดสังคม

รหัสวิชา : 264631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การจัดการบริการสังคมเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis for Social Service Management)

หลักการ กระบวนการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจการจัดการบริการสังคม

รหัสวิชา : 264641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Security Network)

การสร้างเครือข่ายทางความปลอดภัยทางสังคม ประยุกต์แนวคิดใน การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม การสื่อสาร การเมืองและองค์การ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

รหัสวิชา : 264642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Management)

จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม

รหัสวิชา : 264643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพการบริการสังคม (Social Service Quality Management)

ทฤษฎี หลักการ ระบบการควบคุมคุณภาพการบริการภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา : 264652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินผลกระทบทางสังคม (Seminar on Social Impact Assessment)

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นในสังคม การคาดการการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอกจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไข

รหัสวิชา : 264653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาวะผู้นำ (Seminar on Thai Local Wisdom and Leadership)

การวิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและสังคม เพื่อการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลักษณะ การบริหารงาน การทำงาน และการประสานงานของผู้นำในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้อม

รหัสวิชา : 264654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะด้านการบริการสังคม (Seminar on Special Topics in Social Service)

สำรวจและคัดเลือกหัวข้อเฉพาะ จากประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน แล้วนำมาวิเคราะห์และวิพากษ์โดยใช้กรอบแนวคิดทางด้านบริการสังคม

รหัสวิชา : 264657
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาสิทธิมนุษยชนสากล (Seminar on Universal Human Right)

การวิเคราะห์กระบวนการศึกษาประเด็น หรือสถานการณ์จากแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือสัญชาติ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 264699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิทยานิพนธ์ที่เขียนขึ้นโดยความเห็นชอบและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 264511
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการบริการสังคม (Strategic Management in Social Service)

ปรัชญา แนวคิด ความสำคัญ และภาพรวมของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการและรายละเอียดในการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ การกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการศึกษา กรณีตัวอย่างในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของการบริการสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศ

รหัสวิชา : 264512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การสำหรับการบริการสังคม (Organization Management for Social Service)

แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ด้านรูปแบบ โครงสร้าง พฤติกรรม ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เน้นรูปแบบการทำงานของผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ การบริหารอำนาจ การทำงานร่วมกัน การเจรจา การต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน

รหัสวิชา : 264531
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยสำหรับการบริการสังคม (Research Method for Social Servic)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย กระบวนการของการวิจัยและประเมินผล การประยุกต์ใช้ แนวคิดการบริการสังคม สร้างกรอบแนวคิด การกำหนดปัญหา การออกแบบ การบริหาร การค้นหา การสรุป และการนำเสนอการวิจัยและประเมินผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

รหัสวิชา : 264541
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการบริการสังคม (Principles of Social Service Management)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการประยุกต์ใช้กับการบริการสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐ เอกชน กลุ่มสังคม และองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไรในการนำนโยบายสังคมไปปฏิบัติ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทที่มีอิทธิพลต่อการบริการสังคม

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 264513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการประชากร ครอบครัว และชุมชน (Population, Family and Community Management)

การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของประชากร ครอบครัวและชุมชน อันจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของระบบภายใต้การดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 264514
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการบริการสังคม (Social Project Management)

แนวคิด ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการกระบวน การหรือวงจรโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านเวลา การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทางการจัดการ เทคนิคการจัดการและควบคุมโครงการ แนวคิดในการจัดการโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย

รหัสวิชา : 264516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย (Conflict Management in Thai Society)

การวิเคราะห์แนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ศึกษาถึงสาเหตุ เงื่อนไข ข้อจำกัดและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 264521
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ การบริการสังคม (Information and Communication Technology for Social Service)

การวิเคราะห์ พัฒนาการ ความสำคัญ องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคม การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริการสังคม วิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 264542
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Management)

แนวคิด หลักการ คุณค่า และวิธีการของการจัดการงานสวัสดิการสังคม โดย เน้นยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันเชิงสหศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน และมวลชน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและการสังคมสงเคราะห์ทุกรูปแบบ

รหัสวิชา : 264543
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม (Social Marketing)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของการตลาดสังคม การใช้กระบวนการทางการตลาดวิเคราะห์และทำนายสังคม และกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดการการจัดการบริการสังคม ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษาในการใช้การตลาดสังคม

รหัสวิชา : 264631
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การจัดการบริการสังคมเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis for Social Service Management)

หลักการ กระบวนการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจการจัดการบริการสังคม

รหัสวิชา : 264641
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Security Network)

การสร้างเครือข่ายทางความปลอดภัยทางสังคม ประยุกต์แนวคิดใน การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม การสื่อสาร การเมืองและองค์การ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

รหัสวิชา : 264642
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Management)

จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม

รหัสวิชา : 264643
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพการบริการสังคม (Social Service Quality Management)

ทฤษฎี หลักการ ระบบการควบคุมคุณภาพการบริการภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา : 264652
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินผลกระทบทางสังคม (Seminar on Social Impact Assessment)

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นในสังคม การคาดการการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอกจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไข

รหัสวิชา : 264653
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาวะผู้นำ (Seminar on Thai Local Wisdom and Leadership)

การวิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์และการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและสังคม เพื่อการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลักษณะ การบริหารงาน การทำงาน และการประสานงานของผู้นำในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้อม

รหัสวิชา : 264654
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะด้านการบริการสังคม (Seminar on Special Topics in Social Service)

สำรวจและคัดเลือกหัวข้อเฉพาะ จากประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน แล้วนำมาวิเคราะห์และวิพากษ์โดยใช้กรอบแนวคิดทางด้านบริการสังคม

รหัสวิชา : 264657
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาสิทธิมนุษยชนสากล (Seminar on Universal Human Right)

การวิเคราะห์กระบวนการศึกษาประเด็น หรือสถานการณ์จากแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือสัญชาติ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม

3 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 264698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การค้นคว้าประเด็นใหม่ทางสังคมที่นิสิตสนใจอย่างลึกซึ้งในขอบข่ายของการจัดการบริการสังคมโดยความเห็นชอบและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา