A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjZ8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvMTA3): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุหลาบ รัตนสัจธรรม * ส.ด. (บริหารงานสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 709898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการสาธารณสุข ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อกำหนดคำถามการวิจัย พัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำไปใช้พัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชาชนและชุมชนให้ยั่งยืน

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 701700
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาสำหรับการวิจัยด้านสาธารณสุข

วิธีวิทยาเกี่ยวกับความรู้และการเข้าถึงความรู้ วิธีการวิจัยทั้งทางด้านเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ด้านสุขภาพ การค้นหาอนาคต โดยเน้นกระบวนการประเมินในระดับมหาภาค และจุลภาค วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจในการเลือกใช้ทฤษฎีแนวคิดการวิจัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบแนวทางการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 707700
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาศาสตร์และกระบวนการคิด

ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้ ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้ การวิเคราะห์ธรรมชาติของความรู้และความเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบริบทของความจริง ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลสนับสนุนบนฐานคิดของเหตุผลนิยม ประจักษ์นิยม เพทนาการนิยม อนุมาณนิยม อัชฌัติกญาณนิยม จิตนิยมสัจนิยม และปฎิบัตินิยม และกระบวนการสร้างเพื่อก่อเกิดความคิดในรูปแบบที่สำคัญ และนำศาสตร์ที่หลากหลายไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของการพัฒนาการสาธารณสุข ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 707701
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน 1

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสาธารณสุข การใช้สหมุมมองในการเข้าใจสภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ในแต่ละระดับ

Course codes : 707702
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน 2

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มการจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การใช้สหมุมมองในการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและสาเหตุปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาในรายวิชาสัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 709998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการสาธารณสุข ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อกำหนดคำถามการวิจัย พัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ให้ก้าวหน้า