ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์กุหลาบ รัตนสัจธรรม * ส.ด. (บริหารงานสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 709898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการสาธารณสุข ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อกำหนดคำถามการวิจัย พัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำไปใช้พัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชาชนและชุมชนให้ยั่งยืน

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 701700
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาสำหรับการวิจัยด้านสาธารณสุข (Methodologies for Public Health Research)

วิธีวิทยาเกี่ยวกับความรู้และการเข้าถึงความรู้ วิธีการวิจัยทั้งทางด้านเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ด้านสุขภาพ การค้นหาอนาคต โดยเน้นกระบวนการประเมินในระดับมหาภาค และจุลภาค วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจในการเลือกใช้ทฤษฎีแนวคิดการวิจัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบแนวทางการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 707700
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาศาสตร์และกระบวนการคิด (Science and Thinking Process Development)

ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้ ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้ การวิเคราะห์ธรรมชาติของความรู้และความเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบริบทของความจริง ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลสนับสนุนบนฐานคิดของเหตุผลนิยม ประจักษ์นิยม เพทนาการนิยม อนุมาณนิยม อัชฌัติกญาณนิยม จิตนิยมสัจนิยม และปฎิบัตินิยม และกระบวนการสร้างเพื่อก่อเกิดความคิดในรูปแบบที่สำคัญ และนำศาสตร์ที่หลากหลายไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของการพัฒนาการสาธารณสุข ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 707701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน 1 (Seminar on Explicit Knowledge of Integration Public Health I)

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสาธารณสุข การใช้สหมุมมองในการเข้าใจสภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ในแต่ละระดับ

รหัสวิชา : 707702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน 2 (Seminar on Explicit Knowledge of Integration Public Health II)

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มการจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การใช้สหมุมมองในการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและสาเหตุปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาในรายวิชาสัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 709998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการสาธารณสุข ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อกำหนดคำถามการวิจัย พัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ ให้ก้าวหน้า