ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2552

ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายชาตรี เกียรติอัชฌาสัย

ประธานบริษัท Courtesy Building Services,Inc. เมืองDallas รัฐTexas ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ

ข้าราชาการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิกรณ์)

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

ประธานหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางรัตนา เชาว์ปรีชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายนฤดม พิสิษฐเกม

กรรมการผู้จัดการฟาร์มปลาการ์ตูนที่แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1

นายวินัย ฟักเสวก

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

นายณัฐวุฒิ สังสิลลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ จ.สมุทรปราการ

นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุรพงษ์ วรศิลป์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยยีศรีวรการ

นางสุดสวาท สรรเสริญ

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2552

ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายชาตรี เกียรติอัชฌาสัย
ประธานบริษัท Courtesy Building Services,Inc. เมืองDallas รัฐTexas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ
ข้าราชาการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิกรณ์)
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ประธานหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางรัตนา เชาว์ปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นายนฤดม พิสิษฐเกม
กรรมการผู้จัดการฟาร์มปลาการ์ตูนที่แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสุเทพ ชิตยวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
นายวินัย ฟักเสวก
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
นายณัฐวุฒิ สังสิลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ จ.สมุทรปราการ
นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุรพงษ์ วรศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยยีศรีวรการ
นางสุดสวาท สรรเสริญ
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา