ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
นายบุญปลูก ชายเกตุ
พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายสุทน เฉื่อยพุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายทวีศักดิ์ นาโสก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2177

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2901

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2904
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4107
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2530
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2908
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2910
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2912
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2175
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3309
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 811010
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 821119

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1521,2726
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2969
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2905
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2907
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2530
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2906
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2959
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2921
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4115
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2922
ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2193
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 811025
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 821001
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2809
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3009
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2009
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3309
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2509
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2739
ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3189#2291
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2369#116
ดร. ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3102
ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2059
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 7666
เภสัชกรหญิง รศ. ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 5009
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3168
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2328
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3061
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 813514,813510
ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 811010
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 813020
ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 823001
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2568
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 821119
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2309
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2739
ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2912
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2993
ดร.ปริญญา นาคปฐม
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2656
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2656
รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2700#705
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2499
นายวิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2779
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2299
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2599
ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2700#518

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี
พ.ศ.2498-พ.ศ.2502
ศ.มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
รศ.สวัสดิ์ ปุษปาคม
พ.ศ.2503-พ.ศ.2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
พ.ศ.2517-พ.ศ.2522
รศ.ดร.ทวี หอมชง
พ.ศ.2522-พ.ศ.2524
ผศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2530-พ.ศ.2534

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2534-พ.ศ.2536
ผศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย
พ.ศ.2536-พ.ศ.2537
ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์
พ.ศ.2537-พ.ศ.2545
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ.2553-2559
รศ. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
พ.ศ.2559-2562
รศ. วัชรินทร์ กาสลัก
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
ดร.เสนาะ อูนากูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
ดร.เกษม จาติกวณิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
นายอนันต์ อนันตกูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -18 ก.ย. 2543
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล
5 ต.ค. 2543- 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
25 ม.ค. 2544 - 9 ม.ค. 2552
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
10 ม.ค. 2552 - 21 พ.ค. 2557
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
22 พ.ค. 2557- 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
11 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)