ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
นายบุญปลูก ชายเกตุ
พลตำรวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางอรสา ภาววิมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายสุทน เฉื่อยพุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายทวีศักดิ์ นาโสก
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร. ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เภสัชกรหญิง รศ. ดร.มยุรี ตันติสิระ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณบดีคณะอัญมณี
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ดร.ปริญญา นาคปฐม
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นายวิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี
พ.ศ.2498-พ.ศ.2502
ศ.มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
รศ.สวัสดิ์ ปุษปาคม
พ.ศ.2503-พ.ศ.2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
พ.ศ.2517-พ.ศ.2522
รศ.ดร.ทวี หอมชง
พ.ศ.2522-พ.ศ.2524
ผศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2530-พ.ศ.2534

มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2534-พ.ศ.2536
ผศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย
พ.ศ.2536-พ.ศ.2537
ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์
พ.ศ.2537-พ.ศ.2545
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ.2553-2559
รศ. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
พ.ศ.2559-2562
รศ. วัชรินทร์ กาสลัก
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
ดร.เสนาะ อูนากูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
ดร.เกษม จาติกวณิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
นายอนันต์ อนันตกูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -18 ก.ย. 2543
รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล
5 ต.ค. 2543- 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
25 ม.ค. 2544 - 9 ม.ค. 2552
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
10 ม.ค. 2552 - 21 พ.ค. 2557
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
22 พ.ค. 2557- 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
11 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)