เรื่องเด่น

ขอเชิญบุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการลดหย่อนภาษี หัก ณ ที่จ่าย เงิ...

กองคลังและทรัพย์สิน ขอความร่วมมือเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง...

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ...

เรื่องเด่น

ขอเชิญบุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการลดหย่อนภาษ...

กองคลังและทรัพย์สิน ขอความร่วมมือเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท...

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์...

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสร...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม