เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณ...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งประวัติและผลงาน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผู้สมควรได้รั...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องเด่น

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งประวัติและผลงาน เพื่อเข้าร่วมค...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลัง...

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม