เรื่องเด่น

บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งแ...

ตามที่กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒...

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาว...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน...

เรื่องเด่น

บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหัก...

ตามที่กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท...

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำป...

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิ...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประ...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำล...

e-Document

e-Document

สารบูรพา

สารบูรพา

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม