เรื่องเด่น

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี ...

               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคลากร มหาว...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการปฏิบัติห...

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที...

เรื่องเด่น

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อหัก...

               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความปร...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็น ป...

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบ...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม